EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1845

Regulamentul (UE) 2018/1845 al Băncii Centrale Europene din 21 noiembrie 2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante (BCE/2018/26)

OJ L 299, 26.11.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1845/oj

26.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/55


REGULAMENTUL (UE) 2018/1845 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 noiembrie 2018

privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante (BCE/2018/26)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3), articolul 6 și articolul 9 alineatele (1) și (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 178 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2018/171 al Comisiei din 19 octombrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante (3), în special articolele 1-3 și 6,

având în vedere consultarea publică și analiza desfășurate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere aprobată în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) este împuternicită să adopte regulamente în conformitate cu articolul 132 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În plus, articolul 132 din tratat și articolul 34 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), făcând trimitere la articolul 25.2 din Statutul SEBC, acordă BCE competențe de reglementare în măsura necesară punerii în aplicare a misiunilor specifice privind politicile referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

(2)

Dreptul Uniunii Europene referitor la cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit prevede opțiuni și marje de apreciere care pot fi exercitate de către autoritățile competente.

(3)

BCE este autoritatea competentă în statele membre participante, astfel cum stabilește legislația relevantă a Uniunii în scopul îndeplinirii atribuțiilor microprudențiale ale acesteia în cadrul mecanismului unic de supraveghere (MUS) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, în ceea ce privește instituțiile de credit care sunt clasificate drept semnificative în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din acest regulament și cu partea IV și articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (4). Prin urmare, aceasta are toate prerogativele și obligațiile deținute de autoritățile competente în temeiul dreptului relevant al Uniunii. În special, BCE are competența de a exercita opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii.

(4)

BCE își îndeplinește atribuțiile de supraveghere în cadrul MUS, care ar trebui să asigure punerea în aplicare în mod coerent și eficace a politicii Uniunii referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, aplicarea cadrului unic de reglementare pentru serviciile financiare în același mod în ceea ce privește instituțiile de credit din toate statele membre în cauză și faptul că respectivele instituții de credit sunt supuse unei supravegheri de cea mai bună calitate. În îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, BCE ar trebui să țină seama pe deplin de diversitatea instituțiilor de credit, de dimensiunile și de modelele de afaceri ale acestora, precum și de beneficiile sistemice ale diversității în sectorul bancar din Uniune.

(5)

Aplicarea consecventă a cerințelor prudențiale pentru instituțiile de credit din statele membre participante la MUS este un obiectiv specific al Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 și al Regulamentului (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) și este încredințată BCE.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE aplică integral dreptul relevant al Uniunii și, în cazul în care acesta cuprinde directive, legislația națională care transpune respectivele directive. În cazul în care legislația relevantă a Uniunii constă în regulamente și dacă, în prezent, respectivele regulamente acordă în mod explicit opțiuni și marje de apreciere statelor membre, BCE ar trebui să aplice și legislația națională de exercitare a acestor opțiuni și marje de apreciere. Respectiva legislație națională nu ar trebui să afecteze buna funcționare a MUS, pentru care BCE este responsabilă.

(7)

Astfel de opțiuni și marje de apreciere nu le includ pe cele acordate de dreptul Uniunii autorităților competente, pe care BCE este competentă în mod exclusiv să le exercite și pe care ar trebui să le exercite după caz.

(8)

În exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere, BCE ar trebui să țină seama de principiile generale ale dreptului Uniunii, în special egalitatea de tratament, proporționalitatea și așteptările legitime ale instituțiilor de credit supravegheate.

(9)

În ceea ce privește așteptările legitime ale instituțiilor de credit supravegheate, BCE recunoaște necesitatea de a permite perioade de tranziție atunci când exercitarea marjelor de apreciere ale acesteia se îndepărtează în mod semnificativ de la abordarea adoptată de autoritățile naționale competente anterior intrării în vigoare a prezentului regulament. În această privință, atât instituțiile de credit care aplică abordarea standardizată, cât și cele care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating ar trebui să dispună de o perioadă de tranziție corespunzătoare. Prin urmare, instituțiile de credit trebuie să aplice pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante stabilit prin prezentul regulament cel târziu la 31 decembrie 2020 și trebuie să transmită BCE înainte de 1 iunie 2019 data exactă la care vor începe aplicarea acestui prag.

(10)

Articolul 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 acordă autorităților competente dreptul de a stabili un prag pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante prevăzute la articolul 178 alineatul (1) litera (b). La stabilirea unui asemenea prag, BCE ar trebui să ia în considerare criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2018/171 al Comisiei.

(11)

BCE consideră că pragul din prezentul regulament pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante menționate la articolul 178 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 reflectă un nivel rezonabil de risc, iar aplicarea sa va îmbunătăți comparabilitatea cerințelor de capital între instituțiile de credit supravegheate.

(12)

Articolul 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5) solicită autorităților competente să publice modalitățile de exercitare a opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

BCE exercită marja de apreciere conferită autorităților competente în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante. Prezentul regulament se aplică exclusiv cu privire la instituțiile de credit clasificate ca semnificative în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și cu partea IV și articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), precum și indiferent de metoda utilizată pentru calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor acestora.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 3

Articolul 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013: prag pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante

(1)   În sensul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile de credit evaluează caracterul semnificativ al unei obligații din credite restante în raport cu următorul prag, care cuprinde două componente:

(a)

o limită în ceea ce privește suma tuturor cuantumurilor restante pe care un debitor le datorează instituției, întreprinderii-mamă a instituției de credit sau uneia dintre filialele acesteia (denumită în continuare „obligație din credite restantă”), egală:

(i)

pentru expunerile de tip retail, cu 100 EUR;

(ii)

pentru alte tipuri de expuneri decât expunerile de tip retail, cu 500 EUR; și

(b)

o limită în ceea ce privește raportul dintre valoarea obligației din credite restante și valoarea totală a tuturor expunerilor bilanțiere față de acel debitor ale instituției de credit, întreprinderii-mamă sau uneia dintre filialele acesteia, excluzând expunerile din titluri de capital, egală cu 1 %.

(2)   În cazul instituțiilor de credit care aplică definiția stării de nerambursare stabilită la articolul 178 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru expunerile de tip retail la nivelul unei anumite facilități de credit, pragul stabilit la alineatul (1) se aplică la nivelul respectivei facilități de credit acordate debitorului de instituția de credit, de întreprinderea-mamă sau de una dintre filialele acesteia.

(3)   Se consideră că a survenit o stare de nerambursare atunci când sunt depășite ambele limite stabilite la alineatul (1) literele (a) și (b) timp de 90 de zile consecutive.

Articolul 4

Data aplicării pragului de semnificație

Instituțiile de credit aplică pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante stabilit prin prezentul regulament cel târziu la 31 decembrie 2020. Acestea transmit BCE, înainte de 1 iunie 2019, data exactă la care vor începe aplicarea acestui prag.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 21 noiembrie 2018.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 32, 6.2.2018, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(5)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


Top