EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Usmernenie európskej centrálnej banky z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2003/5)

Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Úradný vestník L 078 , 25/03/2003 S. 0020 - 0022


Usmernenie európskej centrálnej banky

z 20. marca 2003

o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek

(ECB/2003/5)

(2003/206/ES)

RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 1,

so zreteľom na články 12.1, 14.3 a 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2003/4 z 2. marca 2003 o denomináciách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a stiahnutí eurobankoviek [1],

keďže:

(1) Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 7. júla 1998 o určitých opatreniach týkajúcich sa eurobankoviek, zmenené a doplnené 26. augusta 1999 (ECB/1999/3 [2] ustanovuje uplatnenie autorského práva Európskym centrálnym bánkám (ECBs) na eurobankovky.

(2) Pravidlá o uplatnení autorského práva ECBs vyžadujú aktualizáciu a doplnenie obsiahlou skupinou pravidiel a postupov, ktoré zabezpečia ochranu eurobankoviek proti neoprávnenej reprodukcii.

(3) Článok 106 ods. 1 zmluvy a článok 16 štatútu uvádza, že ECB má výlučné právo autorizovať emisiu eurobankoviek v rámci spoločenstva; tieto články takisto uvádzajú, že ECB a národné centrálne banky môžu emitovať takéto bankovky; na základe článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura [3] ECB a národné centrálne banky participujúcich členských štátov (ďalej len "NCBs") uvedú eurobankovky do obehu; toto právo splnomocniť na vydávanie eurobankoviek zahŕňa kompetenciu prijať opatrenia na ochranu integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov a zaviesť minimálnu úroveň ochrany vo všetkých participujúcich členských štátoch; kde však nie je riziko zámeny reprodukovaných eurobankoviek s pravými eurobankovkami, takéto reprodukcie sú dovolené; aby sa predišlo takejto zámene, rozhodnutie ECB/2003/4 ustanovuje spoločné pravidlá pre reprodukciu eurobankoviek.

(4) Takého pravidlá o reprodukcii eurobankoviek a autorské právo ECBs na eurobankovky sa musí uplatňovať a realizovať v úzkej spolupráci medzi ECB a NCBs a, podľa potreby, medzi nimi a príslušnými národnými úradmi a majú sa uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne trestné právne predpisy, ktoré zakazujú výrobu, rozširovanie alebo privlastňovanie reprodukcií eurobankoviek, ktoré by si mohla široká verejnosť pomýliť s pravými eurobankovkami; v tomto kontexte je vhodné, aby sa ECB obrátila na NCBs, z dôvodu predídenia alebo prijatia opatrenia proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek; v každom prípade sa uplatnia ustanovenia terajšieho usmernenia bez toho, aby boli dotknuté možnosti použitia trestného práva, najmä ohľadne falzifikátov.

(5) Ako ďalšia ochrana integrity eurobankoviek ako platobných prostriedkov, ECB a NCBs sa budú usilovať zvýšiť vedomie širokej verejnosti o rozhodnutiach ECB, ktoré sa týkajú jej pravidiel o reprodukcii eurobankoviek najmä zverejňovaním takýchto rozhodnutí v národných médiách a v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6) Ustanovenia o výmene a stiahnutí eurobankoviek v zmysle rozhodnutí ECB/2003/4 musia byť NCBs vykonávané.

(7) Aby sa ďalej zvýšilo oboznámenie širokej verejnosti o akomkoľvek rozhodnutí ECB stiahnuť určité typy alebo série eurobankoviek, NCBs sú poverené úlohou oznamovania v národných médiách.

(8) V súlade s článkami 12.1 a 14.3 štatútu usmernenie ECB tvorí neoddeliteľnú časť právnych predpisov spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Definícia neoprávnených reprodukcií

"Neoprávnená reprodukcia" znamená akúkoľvek reprodukciu definovanú v zmysle článku 2 ods. 1 rozhodnutia ECB/2003/4, ktorá:

a) je nezákonná, ako je definované v článku 2 rozhodnutia ECB/2003/4, alebo

b) porušuje autorské právo ECBs na eurobankovky, napríklad nepriaznivým ovplyvňovaním dobrej povesti eurobankoviek.

Článok 2

Uplatnenie opatrení proti neoprávneným reprodukciám

1. Ak sa NCB dozvie o neoprávnenej reprodukcii na svojom národnom území, štandardnou komunikáciou stanovenou ECB, nariadi neoprávnenej strane, aby zastavila výrobu neoprávnenej reprodukcie a, kde to považuje za vhodné, nariadi strane, ktorej patrí neoprávnená reprodukcia, túto reprodukciu odovzdať. Keď sa NCB dozvie o neoprávnenej reprodukcii urobenej elektronicky na webových stránkach internetu, prostredníctvom drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov alebo prostriedkami, ktoré umožňujú verejnosti neoprávnenú reprodukciu z určitého miesta a v čase, ktorý si individuálne vybrali, bezodkladne to oznámi ECB. ECB potom podnikne všetky možné kroky, aby odstránila neoprávnenú reprodukciu z elektronického miesta.

2. Ak neoprávnená strana nevyhovie nariadeniu vydanému podľa odseku 1, príslušná NCB bezodkladne informuje ECB.

3. Následné rozhodnutie začať priestupkové konanie na základe článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomoci ECB zaviesť sankcie [4] prijme alebo výkonná Rada ECB, alebo príslušné NCB. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia ECB a príslušná NCB prekonzultujú, či sa začne alebo môže byť začaté samostatné priestupkové konanie na základe národného trestného práva, a čo viac, či existuje nejaký iný primeraný právny základ pre žalobu proti neoprávnenej reprodukcii, ako je autorské právo. Ak už bolo začaté priestupkové konanie alebo má byť začaté podľa národného trestného práva, alebo existuje nejaký iný primeraný právny základ pre žalobu za neoprávnenú reprodukciu, žiadne priestupkové konanie podľa nariadenia (ES) č. 2532/98 sa nezačne.

4. Kde ECB rozhodne, že priestupkové konanie podľa nariadenia (ES) č. 2532/98 sa začne, môže požiadať NCBs, aby viedlo súdne konania. V tomto prípade ECB vydá pokyny príslušným NCBs a poskytne im akúkoľvek potrebnú plnú moc právneho zástupcu. Všetky náklady na právne služny znáša ECB. V rozsahu, ktorý považuje za primeraný a možný, ECB alebo NCB, podľa prípadu, zabezpečí, že neoprávnené reprodukcie sa stiahnu.

5. ECB podnikne kroky uvedené v tomto článku, konajúc z vlastnej vôle, ak:

a) pôvod neoprávnenej reprodukcie nie je možné spravodlivo potvrdiť, alebo

b) neoprávnená reprodukcia je alebo bude vyrobená na územiach viacerých zúčastnených členských štátov, alebo

c) neoprávnená reprodukcia je alebo bude vyrobená mimo území zúčastnených členských štátov.

Článok 3

Požiadavky na potvrdenie povolenia reprodukcii

1. Všetky otázky a žiadosti o potvrdenie, pokiaľ ide o to, či je reprodukcia zákonná, tak ako je definované v článku 2 rozhodnutia ECB/2003/4, sa prerokúvajú:

a) v mene ECB prostredníctvom NCB na národnom území, na ktorom takéto reprodukcie sú alebo budú vyrobené, alebo

b) prostredníctvom ECB v prípadoch uvedených v článku 2 odsek 5.

2. NCBs informujú ECB o všetkých odpovediach na požiadavky ohľadom potvrdenia v zmysle znenia odseku 1. ECB zozbiera tieto informácie a rozdelí NCBs zhrnuté informácie o odpovediach na požiadavky ohľadom potvrdení. ECB môže taktiež tieto zhrnuté informácie z času na čas uverejniť.

Článok 4

Výmena znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek

1. NCBs náležite uplatňujú rozhodnutie ECB/2003/4.

2. V rámci implementácie rozhodnutia ECB/2003/4 a na základe akýchkoľvek právnych obmedzení môže NCBs zničiť akékoľvek znehodnotené alebo poškodené eurobankovky alebo ich časti, pokiaľ nie sú žiadne právne dôvody, aby sa zachovali alebo vrátili žiadateľovi.

3. NCBs menujú jeden orgán alebo inštitúciu, aby prijala rozhodnutia o výmene znehodnotených alebo poškodených eurobankoviek pre prípady uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) rozhodnutia ECB/2003/4 a informujú ECB.

Článok 5

Stiahnutie eurobankoviek

NCBs oznámia akékoľvek rozhodnutie riadiacej rady stiahnuť určitý typ alebo sériu eurobankoviek v národných médiách na svoje vlastné náklady v súlade so všetkými pokynmi, ktoré môže vydať výkonná Rada.

Článok 6

Zmeny a doplnenia k usmerneniu ECB/1999/3

Články 1, 2 a 4 usmernenia ECB/1999/3 sa týmto rušia. Odkazy na zrušené články sa interpretujú v tomto poradí ako odkazy k článkom 2, 4 a 5 tohto usmernenia.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Toto usmernenie je adresované národným centrálnym bankám participujúcich členských štátov.

2. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. marca 2003

Za Riadiacu radu ECB

Willem F. Duisenberg

[1] Ú. v. ES L 78, 25.3.2003, s. 16.

[2] Ú. v. ES L 258, 5.10.1999, s. 32.

[3] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

--------------------------------------------------

Top