EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Smernica Evropske centralne banke z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam evro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/5)

OJ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 35 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Uradni list L 078 , 25/03/2003 str. 0020 - 0022


Smernica Evropske centralne banke

z dne 20. marca 2003

o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam evro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka

(ECB/2003/5)

(2003/206/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) Pogodbe,

ob upoštevanju členov 12.1, 14.3 in 16 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2003/4 z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikaciji, reprodukciji, zamenjavi in jemanju evro bankovcev [1] iz obtoka,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Smernica Evropske centralne banke z dne 7. julija 1998 o nekaterih določbah glede evro bankovcev, kakor je bila spremenjena 26. avgusta 1999 (ECB/1999/3) [2], predvideva uveljavljanje avtorskih pravic Evropske centralne banke (ECB) za evro bankovce.

(2) Določbe o uveljavljanju avtorskih pravic ECB zahtevajo posodobitev in dopolnitev z vsestransko zbirko pravil in postopkov, ki zagotavljajo zaščito evro bankovcev pred neskladnimi reprodukcijami.

(3) Člen 106(1) Pogodbe in člen 16 Statuta določata, da ima ECB izključno pravico odobriti izdajanje evro bankovcev v Skupnosti. Ti členi tudi določajo, da ECB in nacionalne centralne banke lahko izdajajo take bankovce. Na podlagi člena 10 Uredbe Sveta (ES) 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi evra [3] ECB in nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic (v nadaljnjem besedilu "NCB") dajejo v obtok evro bankovce. Ta pravica odobriti izdajanje evro bankovcev vključuje pooblastilo za sprejetje ukrepov za zaščito integritete evro bankovcev kot plačilnega sredstva in določitev minimalne stopnje zaščite v vseh sodelujočih državah članicah. Kadar ni nevarnosti zamenjave pristnih evro bankovcev z reprodukcijami evro bankovcev, so take reprodukcije dovoljene. Za preprečitev tovrstne zamenjave je Sklep ECB/2003/4 določil enotna pravila za reprodukcijo evro bankovcev.

(4) Taka pravila o reprodukciji evro bankovcev in avtorske pravic ECB za evro bankovce je treba uporabljati in uveljavljati v tesnem sodelovanju med ECB in NCB in po potrebi med njimi in pristojnimi nacionalni organi, treba pa jih je uporabljati brez poseganja v nacionalno kazensko pravo, ki prepoveduje proizvodnjo, dajanje v obtok ali posedovanje reprodukcij evro bankovcev, ki bi jih javnost utegnila pomotoma zamenjati za pristne evro bankovce. V tem smislu je primerno, da se po pomoč za preprečevanje in ukrepanje v primeru neskladnih reprodukcij ECB obrne na NCB. V vsakem primeru določbe te smernice ne smejo posegati v uporabo kazenskega prava, zlasti kar zadeva ponarejanje.

(5) Kot dodatna zaščita integritete evro bankovcev kot plačilnega sredstva si bodo ECB in NCB prizadevale povečati osveščenost javnosti o sklepih in odločbah ECB glede njenih določb o reprodukciji evro bankovcev, zlasti z objavo takih sklepov in odločb v nacionalnih sredstvih javnega obveščanja in v Uradnem listu Evropske unije.

(6) NCB morajo izvajati določbe Sklepa ECB/2003/4 o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka.

(7) Za nadaljnje povečanje osveščenosti javnosti o kakršnem koli sklepu ali odločbi ECB o jemanju tipov ali serij evro bankovcev iz obtoka se NCB poveri naloga obveščanja v nacionalnih sredstvih javnega obveščanja.

(8) V skladu s členi 12.1 in 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitev neskladnih reprodukcij

"Neskladna reprodukcija" pomeni katero koli reprodukcijo iz člena 2(1) Sklepa ECB/2003/4, ki:

(a) je nezakonita, kakor je opredeljeno v členu 2 Sklepa ECB/2003/4; ali

(b) krši avtorske pravice ECB za evro bankovce, na primer škodljivo vpliva na ugled evro bankovcev.

Člen 2

Izvrševanje ukrepov za preprečevanje neskladnih reprodukcij

1. Kadar koli katera izmed NCB izve za neskladno reproduciranje na njenem nacionalnem ozemlju s standardiziranim sporočilom, ki ga zagotovi ECB, odredi stranki, ki je v neskladju, naj preneha z neskladnim reproduciranjem, in kadar meni, da je ustrezno, odredi stranki, ki ima neskladne reprodukcije, da neskladne reprodukcije preda. Kadar katera koli izmed NCB izve za neskladno reproduciranje, ki je na voljo v elektronski obliki na spletnih straneh, z žičnimi ali brezžičnimi sredstvi ali s katerimi koli drugimi sredstvi, ki omogočajo, da imajo predstavniki širše javnosti dostop do neskladnih reprodukcij s kraja in v času, ki ga izberejo sami, o tem nemudoma uradno obvesti ECB. ECB nato sprejme vse možne ukrepe za odstranitev neskladnih reprodukcij z elektronske lokacije.

2. Kadar stranka, ki je v neskladju, ne ravna v skladu z odredbo, izdano v skladu z odstavkom 1, ustrezna NCB nemudoma obvesti ECB.

3. Izvršilni odbor ECB ali ustrezna NCB posledično sprejme odločitev o sprožitvi postopka za ugotavljanje kršitev na podlagi člena 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij [4]. Pred sprejetjem take odločitve se ECB in ustrezna NCB posvetujeta in NCB obvesti ECB, ali je bil sprožen ločen postopek za ugotavljanje kršitev po nacionalnem kazenskem pravu oziroma ga je mogoče sprožiti in ali obstaja ustrezna pravna podlaga za ukrepanje proti neskladnemu reproduciranju, kot je avtorsko pravo. Kadar je bil postopek za ugotavljanje kršitev že sprožen ali bo sprožen po nacionalnem kazenskem pravu ali če obstaja katera koli druga ustrezna pravna podlaga za ukrepanje proti neskladnemu reproduciranju, se na podlagi Uredbe (ES) št. 2532/98 ne sproži postopek za ugotavljanje kršitev.

4. Kadar ECB odloči, da je treba sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev v skladu z Uredbo (ES) št. 2532/98, lahko zahteva, da NCB izvedejo sodne postopke. V tem primeru ECB da ustreznim NCB navodila in jim podeli potrebna pooblastila. Vse stroške sodnega postopka nosi ECB. V ustreznem in možnem obsegu ECB oziroma NCB zagotovi izločitev neskladnih reprodukcij iz obtoka.

5. ECB ukrepa, kakor je opisano v tem členu, sama, če:

(a) porekla neskladnih reprodukcij ni mogoče razumno ugotoviti; ali

(b) če je ali bo do neskladnega reproduciranja prišlo na ozemljih več sodelujočih držav članic; ali

(c) če je ali bo do neskladnega razmnoževanja prišlo zunaj ozemlja sodelujočih držav članic.

Člen 3

Zahteve za potrditev skladnosti reprodukcij

1. Vse poizvedbe in zahteve za potrditev, ali je razmnoževanje zakonito, kakor je opredeljeno v členu 2 Sklepa ECB/2003/4, obravnava:

(a) v imenu ECB NCB, na katere ozemlju poteka ali bo potekalo reproduciranje; ali

(b) ECB v primerih, opisanih v členu 2(5).

2. NCB obvestijo ECB o vseh odzivih na zahteve za potrditev v skladu z določbami odstavka 1. ECB zbere te informacije in NCB razdeli zbirne informacije o odzivih na zahteve za potrditev. ECB lahko občasno tudi objavi te zbirne informacije.

Člen 4

Zamenjava poškodovanih evro bankovcev

1. NCB ustrezno izvajajo Sklep ECB/2003/4.

2. Pri izvajanju Sklepa ECB/2003/4 in s pridržkom kakršnih koli pravnih omejitev lahko NCB uničijo vse poškodovane evro bankovce ali njihove dele, razen če obstaja pravna podlaga za njihovo ohranitev in vračilo prosilcu.

3. NCB določijo enotni organ ali telo za sprejemanje odločitev o zamenjavi poškodovanih evro bankovcev v primerih, predvidenih s členom 3(1)(b) Sklepa ECB ECB/2003/4, in o tem obvestijo ECB.

Člen 5

Jemanje evro bankovcev iz obtoka

NCB objavijo vsak sklep Sveta ECB o jemanju tipa ali serije evro bankovcev iz obtoka v nacionalnih sredstvih javnega obveščanja na svoje stroške v skladu s kakršnimi koli navodili, ki jih lahko izda Izvršilni odbor.

Člen 6

Spremembe Smernice ECB/1999/3

Členi 1, 2 in 4 Smernice ECB/1999/3 se razveljavijo. Sklicevanje na razveljavljene člene se šteje kot sklicevanje na člene 2, 4 in 5 te smernice.

Člen 7

Končne določbe

1. Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic.

2. Ta smernica začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 20. marca 2003

Za Svet ECB

Willem F. Duisenberg

[1] UL L 78, 25.3..2003, str. 16.

[2] UL L 258, 5.10.1999, str. 32.

[3] UL L 139, 11.5.1998, str. 1.

[4] UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

--------------------------------------------------

Top