EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Orientarea Băncii Centrale Europene din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2003/5)

OJ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 35 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

10/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

187


32003O0005


L 078/20

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 martie 2003

privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 16,

având în vedere Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile unitare, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (1),

întrucât:

(1)

Orientarea Băncii Centrale Europene din 7 iulie 1998 privind anumite dispoziții referitoare la bancnotele euro, astfel cum a fost modificată la 26 august 1999 (BCE/1999/3) (2), prevede că Banca Centrală Europeană își poate valorifica dreptul de autor asupra bancnotelor euro.

(2)

Normele în temeiul cărora BCE își poate valorifica dreptul de autor asupra bancnotelor euro trebuie actualizate și completate printr-un ansamblu cuprinzător de norme și proceduri care să asigure protecția bancnotelor euro împotriva reproducerilor neconforme.

(3)

Articolul 106 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din statut prevăd că Banca Centrală Europeană este singura în drept să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Comunitate. Aceste articole prevăd, de asemenea, că Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale pot emite astfel de bancnote. În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro (3), BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre participante (denumite în continuare „BCN”) pun în circulație bancnote euro. Dreptul de a autoriza emisiunea de bancnote euro implică competența de a adopta măsuri în scopul protejării integrității bancnotelor euro ca mijloc de plată și de a asigura un nivel minim de protecție în toate statele membre participante. Totuși, dacă nu există riscul ca reproducerile bancnotelor euro să fie confundate cu bancnotele euro autentice, aceste reproduceri ar trebui să fie permise. Pentru a preveni o astfel de confuzie, Decizia BCE/2003/4 a stabilit norme comune pentru reproducerea bancnotelor euro.

(4)

Aplicarea și executarea normelor privind reproducerea bancnotelor euro și valorificarea dreptului de autor al BCE asupra bancnotelor euro presupun o cooperare strânsă între BCE și BCN și, dacă este cazul, între acestea și autoritățile naționale competente, fără a aduce atingere dreptului penal intern care interzice fabricarea, punerea în circulație sau deținerea de reproduceri după bancnote euro care ar putea fi confundate de către public cu bancnote euro autentice. În acest context, BCE trebuie să aibă posibilitatea de a recurge la BCN pentru a preveni sau pentru a lua măsuri împotriva reproducerilor neconforme de bancnote euro. În orice caz, dispozițiile din prezenta orientare nu trebuie să aducă atingere aplicării dreptului penal, în special în materie de falsificare de monede.

(5)

Ca o măsură suplimentară de protejare a integrității bancnotelor euro în calitate de mijloc de plată, BCE și BCN trebuie să depună eforturi pentru o mai amplă informare a publicului cu privire la deciziile BCE referitoare la normele privind reproducerea bancnotelor euro, în special prin publicarea acestor decizii în mijloacele naționale de informare în masă și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Dispozițiile privind schimbul și retragerea bancnotelor euro prevăzute în Decizia BCE/2003/4 trebuie puse în aplicare de BCN.

(7)

Pentru a informa mai bine publicul cu privire la orice decizie BCE de a retrage tipuri sau serii de bancnote euro, BCN au sarcina de a face anunțuri în mijloacele naționale de informare în masă.

(8)

În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

A ADOPTAT PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiția reproducerilor neconforme

Prin „reproducere neconformă” se înțelege orice reproducere menționată la articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2003/4 care:

(a)

este ilegală în sensul articolului 2 din Decizia BCE/2003/4; sau

(b)

încalcă dreptul de autor al BCE asupra bancnotelor euro, de exemplu afectând în mod negativ reputația bancnotelor euro.

Articolul 2

Aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme

(1)   Dacă o BCN ia cunoștință despre existența unei reproduceri neconforme pe teritoriul său național, aceasta dispune, printr-o comunicare standardizată stabilită de BCE, ca autorul reproducerii neconforme să înceteze fabricarea reproducerilor neconforme și, dacă este cazul, dispune ca părțile care dețin reproduceri neconforme să le predea. Dacă o BCN ia cunoștință despre existența unei reproduceri neconforme pusă la dispoziție în format electronic pe pagini de Internet, prin mijloace de comunicații cu fir sau fără fir sau prin orice alte mijloace care permit membrilor publicului să acceseze reproducerea neconformă dintr-un loc și într-un momentul pe care îl aleg în mod individual, aceasta informează BCE fără întârziere. BCE ia în continuare toate măsurile posibile pentru a retrage reproducerea neconformă din sursa electronică.

(2)   Dacă autorul reproducerii neconforme nu respectă dispoziția dată conform alineatului (1), BCN în cauză informează BCE fără întârziere.

(3)   În continuare, decizia de declanșare a procedurii de constatare a încălcării legii, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind competența BCE de a impune sancțiuni (4), este luată fie de Comitetul executiv al BCE, fie de BCN în cauză. Înainte de a se lua o asemenea decizie, BCE și BCN se consultă în mod reciproc, iar BCN informează BCE dacă s-a inițiat sau se poate iniția o procedură separată de constatare a încălcării legii în baza dreptului penal intern, precum și dacă există alte temeiuri juridice corespunzătoare, precum legea drepturilor de autor, care să permită inițierea unei acțiuni împotriva reproducerii neconforme. Dacă a fost deja inițiată sau trebuie să fie inițiată o procedură de constatare a încălcării normelor în conformitate cu dreptul penal intern sau dacă există un alt temei juridic corespunzător pentru a acționa împotriva reproducerii neconforme, nu se inițiază nici o procedură de constatare a încălcării normelor în baza Regulamentului (CE) nr. 2532/98.

(4)   În cazul în care BCE hotărăște că trebuie declanșată o procedură de constatare a încălcării legii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2532/98, BCE poate solicita BCN să conducă procedura judiciară. În acest caz, BCE transmite instrucțiuni BCN în cauză și emite pentru acestea împuternicirile necesare. Toate cheltuielile judiciare sunt suportate de BCE. Dacă se impune și dacă este posibil, BCE și BCN, după caz, trebuie să asigure retragerea reproducerilor neconforme.

(5)   BCE adoptă pe cont propriu măsurile descrise în prezentul articol dacă:

(a)

nu se poate stabili în mod rezonabil originea reproducerii neconforme; sau

(b)

reproducerea neconformă a fost sau va fi fabricată pe teritoriile mai multor state membre participante; sau

(c)

reproducerea neconformă a fost sau va fi fabricată în afara teritoriilor statelor membre participante.

Articolul 3

Cereri de confirmare a legalității reproducerilor

(1)   Toate cererile de informații și toate cererile de confirmare în legătură cu legalitatea unei reproduceri în sensul articolului 2 din Decizia BCE/2003/4 sunt rezolvate:

(a)

în contul BCE, de către BCN pe al cărei teritoriu național au fost sau vor fi fabricate aceste reproduceri; sau

(b)

de către BCE, în cazurile descrise în articolul 2 alineatul (5).

(2)   BCN informează BCE cu privire la toate răspunsurile pe care le dau cererilor de confirmare în temeiul dispozițiilor alineatului (1). BCE colectează aceste informații și distribuie BCN o sinteză a informațiilor privind răspunsurile la cererile de confirmare. De asemenea, BCE poate să publice din când în când sinteza acestor informații.

Articolul 4

Schimbul bancnotelor euro deteriorate sau avariate

(1)   BCN pun în aplicare în mod corespunzător Decizia BCE/2003/4.

(2)   La punerea în aplicare a Deciziei BCE/2003/4 și sub rezerva oricărei constrângeri juridice, BCN pot distruge bancnotele euro deteriorate sau avariate sau părți din acestea, cu excepția cazurilor în care există motive legale pentru care trebuie să le păstreze sau să le restituie solicitantului.

(3)   BCN desemnează un organism unic care adoptă deciziile privind schimbul bancnotelor euro deteriorate sau avariate în cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Decizia BCE/2003/4 și informează BCE cu privire la aceasta.

Articolul 5

Retragerea bancnotelor euro

BCN anunță, pe cheltuială proprie, în mijloacele naționale de informare în masă și în conformitate cu eventualele instrucțiuni ale Comitetului executiv, orice decizie a Consiliului guvernatorilor de a retrage un tip sau o serie de bancnote euro.

Articolul 6

Modificări aduse orientării BCE/1999/3

Articolele 1, 2 și 4 din Orientarea BCE/1999/3 se abrogă. Trimiterile la articolele abrogate se consideră ca trimiteri la articolele 2, 4 și, respectiv, 5 din prezenta orientare.

Articolul 7

Dispoziții finale

(1)   Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre participante.

(2)   Prezenta orientare intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 martie 2003.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Willem F. DUISENBERG


(1)  JO L 78, 25.3.2003, p. 16.

(2)  JO L 258, 5.10.1999, p. 32.

(3)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(4)  JO L 318, 27.11.1998, p. 4.


Top