EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Obecné zásady evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5)

Úř. věst. L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Úřední věstník L 078 , 25/03/2003 S. 0020 - 0022


Obecné zásady evropské centrální banky

ze dne 20. března 2003

o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek

(ECB/2003/5)

(2003/206/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na články 12.1, 14.3 a 16 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2003/4 ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. července 1998 o některých ustanoveních týkajících se eurobankovek, ve znění ze dne 26. srpna 1999 (ECB/1999/3) [2], upravují prosazování autorských práv Evropské centrální banky (ECB) k eurobankovkám.

(2) Ustanovení o prosazování autorských práv ECB musejí být aktualizována a doplněna úplným souborem pravidel a postupů zajišťujících ochranu eurobankovek před nepřípustnými reprodukcemi.

(3) Podle čl. 106 odst. 1 Smlouvy a článku 16 statutu má ECB výhradní právo povolovat vydávání eurobankovek ve Společenství. Uvedené články rovněž stanoví, že tyto bankovky mohou vydávat ECB a národní centrální banky. Podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura [3] uvedou ECB a centrální banky zúčastněných členských států do oběhu bankovky znějící na euro. Toto právo povolovat vydávání eurobankovek zahrnuje pravomoc přijímat opatření na ochranu integrity eurobankovek jako platebního prostředku a stanovit minimální úrovně ochrany ve všech zúčastněných členských státech. Pokud však neexistuje žádné riziko záměny reprodukcí eurobankovek s pravými eurobankovkami, měly by takovéto reprodukce být povoleny. Aby se takovéto záměně zabránilo, stanovilo rozhodnutí ECB/2003/4 společná pravidla pro reprodukci eurobankovek.

(4) Pravidla pro reprodukci eurobankovek a autorská práva ECB je nutné používat a prosazovat v úzké spolupráci mezi ECB a národními centrálními bankami, případně mezi nimi a příslušnými vnitrostátními orgány, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní předpisy trestního práva, které zakazují výrobu, uvádění do oběhu nebo držení reprodukcí eurobankovek, které mohou být veřejností mylně považovány za pravé eurobanovky. V této souvislosti je vhodné, aby se ECB mohla obracet na národní centrální banky tak, aby zabránila nepřípustným reprodukcím eurobankovek nebo proti těmto reprodukcím přijala vhodná opatření. Tyto obecné zásady by se neměly dotýkat použití trestního práva, zejména v souvislosti s paděláním.

(5) Pro posílení ochrany integrity eurobankovek jako platebního prostředku vyvinou ECB a národní centrální banky úsilí ke zvýšení povědomí veřejnosti o rozhodnutích ECB týkajících se pravidel pro reprodukci eurobankovek, zejména pak zveřejněním těchto rozhodnutí ve sdělovacích prostředcích ve zúčastněných členských státech a v Úředním věstníku Evropské unie.

(6) Národní centrální banky musí provést ustanovení o výměně a stahování eurobankovek obsažená v rozhodnutí ECB/2003/4.

(7) Za účelem dalšího zvýšení povědomí veřejnosti o každém rozhodnutí ECB stáhnout určitý typ nebo určitou sérii eurobankovek z oběhu se národní centrální banky pověřují úkolem učinit oznámení ve sdělovacích prostředcích ve zúčastněných členských státech.

(8) V souladu s články 12.1 a 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice nepřípustných reprodukcí

"Nepřípustnou reprodukcí" se rozumí každá reprodukce uvedená v čl. 2 odst. 1 rozhodnutí ECB/2003/4, která

a) je protiprávní ve smyslu článku 2 rozhodnutí ECB/2003/4 nebo

b) porušuje autorská práva ECB k eurobankovkám, například tím, že nepříznivě ovlivňuje dobrou pověst eurobankovek.

Článek 2

Prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím

1. Pokud národní centrální banka zjistí existenci nepřípustných reprodukcí na území svého státu, vydá prostřednictvím standardizovaného sdělení vypracovaného ECB autorovi nepřípustné reprodukce příkaz, aby její výrobu zastavil, a pokud to považuje za vhodné, vydá příkaz držiteli nepřípustné reprodukce, aby tuto reprodukci odevzdal. Pokud národní centrální banka zjistí, že nepřípustné reprodukce byly zpřístupněny elektronicky na webových stránkách, kabelově nebo bezdrátově nebo jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednotlivcům ze strany veřejnosti přístup k nevyhovující reprodukci z místa a v době, které si tito jednotlivci zvolí, oznámí to národní centrální banka neprodleně ECB. ECB následně přijme veškerá možná opatření k odstranění reprodukce z elektronického umístění.

2. Pokud autor nevyhovující reprodukce nesplní příkaz vydaný podle odstavce 1, uvědomí příslušná národní centrální banka neprodleně ECB.

3. Výkonná rada ECB nebo příslušná národní centrální banka následně přijme rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce [4]. Před vydáním tohoto rozhodnutí se ECB a příslušná národní centrální banka poradí a národní centrální banka sdělí ECB, zda bylo zahájeno samostatné řízení o sankcích podle vnitrostátního trestního práva nebo zda je možné takové řízení zahájit, a dále zda existuje jiný odpovídající právní základ, jako například autorská práva, umožňující proti nepřípustné reprodukci zasáhnout. Pokud bylo řízení o sankcích podle vnitrostátního trestního práva již zahájeno či má být zahájeno nebo pokud existuje jiný odpovídající právní základ umožňující proti nepřípustné reprodukci zasáhnout, řízení o sankcích podle nařízení (ES) č. 2532/98 zahájeno nebude.

4. Pokud ECB rozhodne, že bude zahájeno řízení o sankcích podle nařízení (ES) č. 2532/98, může národní centrální banky vyzvat, aby vedly soudní řízení. V takovém případě udělí ECB příslušným národním centrálním bankám odpovídající pokyny a poskytne jim potřebné plné moci. Veškeré soudní výlohy nese ECB. ECB nebo příslušná národní centrální banka v maximální možné a vhodné míře zajistí stažení nepřípustných reprodukcí z oběhu.

5. Opatření uvedená v tomto článku přijme ECB sama, pokud:

a) není možné náležitě stanovit původ nepřípustné reprodukce; nebo

b) nepřípustná reprodukce byla nebo bude vyrobena na území více zúčastněných členských států; nebo

c) nepřípustná reprodukce byla nebo bude vyrobena mimo území zúčastněných členských států.

Článek 3

Žádost o potvrzení přípustnosti reprodukcí

1. Veškeré dotazy a žádosti týkající se potvrzení, zda je určitá reprodukce přípustná ve smyslu článku 2 rozhodnutí ECB/2003/4, vyřizuje:

a) jménem ECB národní centrální banka, na jejímž vnitrostátním území byly nebo budou takové reprodukce vyrobeny; nebo

b) ECB v případech uvedených v čl. 2 odst. 5.

2. Národní centrální banky sdělí ECB veškeré odpovědi poskytnuté na žádosti o potvrzení podle odstavce 1. ECB tyto údaje shromáždí a rozešle národním centrálním bankám souhrnné informace o odpovědích na žádosti o potvrzení. ECB rovněž může tyto souhrnné informace vždy po určité době zveřejňovat.

Článek 4

Výměna poškozených eurobankovek

1. Národní centrální banky řádně provedou rozhodnutí ECB/2003/4.

2. Při provádění rozhodnutí ECB/2003/4 a s výhradou případných právních omezení mohou národní centrální banky zničit veškeré poškozené eurobankovky nebo jejich části, pokud neexistují právní důvody k jejich zadržení nebo vrácení žadateli.

3. Národní centrální banky určí jeden výhradní orgán nebo subjekt, který přijímá rozhodnutí o výměně poškozených eurobankovek v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) rozhodnutí ECB/2003/4, a uvědomí o tom ECB.

Článek 5

Stahování eurobankovek

Národní centrální banky na vlastní náklady a v souladu s všemi pokyny, které případně vydá výkonná rada, oznámí ve sdělovacích prostředcích ve zúčastněných členských státech každé rozhodnutí Rady guvernérů stáhnout z oběhu určitý typ nebo určitou sérii eurobankovek.

Článek 6

Změny obecných zásad ECB/1999/3

Zrušují se články 1, 2 a 4 obecných zásad ECB/1999/3. Odkazy na zrušené články se považují za odkazy na články 2, 4, a 5 těchto obecných zásad.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

2. Tyto obecné zásady vstupují v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. března 2003.

Za Radu guvernérů ECB

Willem F. Duisenberg

[1] Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16.

[2] Úř. věst. L 258, 5.10.1999, s. 32.

[3] Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.

[4] Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4.

--------------------------------------------------

Top