EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2003/5)

Dz.U. L 78 z 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Dziennik Urzędowy L 078 , 25/03/2003 P. 0020 - 0022


Wytyczne europejskiego banku centralnego

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro

(EBC/2003/5)

(2003/206/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1,

uwzględniając artykuły 12.1, 14.3 oraz art. 16 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego,

uwzględniając decyzję EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania z obiegu banknotów euro [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących banknotów euro, zmienione dnia 26 sierpnia 1999 r. (EBC/1999/3) [2] stanowią o egzekwowaniu praw autorskich Euroopejskiego Banku Centralnego (EBC) do banknotów euro.

(2) Przepisy dotyczące egzekwowania praw autorskich EBC wymagają aktualizacji i uzupełnienia o wyczerpujący zbiór zasad i procedur zapewniających ochronę banknotów euro przed niedozwolonymi reprodukcjami.

(3) Artykuł 106 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu stanowią, że Europejski Bank Centralny ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów we Wspólnocie. Artykuły te stanowią także, iż banknoty takie mogą emitować EBC i krajowe banki centralne. Zgodnie z przepisem art. 10 rozporządzenia Rady (EC) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro [3] EBC oraz krajowe banki centralne uczestniczących Państw Członkowskich (zwane dalej KBC) mogą wprowadzać do obiegu banknoty euro. Prawo do wydawania zezwoleń na emisję banknotów euro obejmuje kompetencję do przedsiębrania środków mających na celu ochronę wiarygodności banknotów euro jako środków płatniczych oraz do zapewnienia minimalnego poziomu ochrony we wszystkich uczestniczących Państwach Członkowskich. Jeśli jednak nie istnieje ryzyko pomylenia reprodukcji banknotów euro z prawdziwymi banknotami euro, zezwala się na wykonywanie takich reprodukcji. W celu zapobieżenia takim omyłkom w decyzji EBC/2003/4 ustalono wspólne przepisy dotyczące reprodukcji banknotów euro.

(4) Przepisy dotyczące reprodukcji banknotów euro oraz praw autorskich EBC do banknotów euro powinny być stosowane i egzekwowane w ścisłej współpracy między EBC a KBC oraz, w razie potrzeby, we współpracy między nimi a odpowiednimi władzami krajowymi, przy czym przepisy te winny być stosowane bez uszczerbku dla krajowego prawa karnego zakazującego produkcji, wprowadzania do obiegu lub posiadania reprodukcji banknotów euro, które ogół społeczeństwa mógłby uznać za prawdziwe banknoty euro. W tym kontekście właściwe jest, by EBC odwoływał się do KBC w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obiegu niedozwolonych reprodukcji banknotów euro. W żadnym przypadku przepisy niniejszych wytycznych nie ograniczają stosowania przepisów prawa karnego, w szczególności dotyczących fałszowania znaków pieniężnych.

(5) Aby dodatkowo zabezpieczyć wiarygodność banknotów euro jako środków płatniczych, EBC i KBC powinny dążyć do zwiększenia powszechnej znajomości decyzji EBC dotyczących zasad reprodukcji banknotów euro, w szczególności poprzez publikowanie tych decyzji w krajowych środkach przekazu oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Przepisy w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro zawarte w decyzji EBC/2003/4 powinny być wdrożone przez KBC.

(7) W celu zwiększenia powszechnej znajomości wszelkich decyzji EBC w sprawie wycofania z obiegu rodzajów lub serii banknotów euro KBC powierza się zadanie ogłoszenia ich w krajowych środkach przekazu.

(8) Zgodnie z art. 12.1 i 14.3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicja niedozwolonej reprodukcji

Przez "niedozwoloną reprodukcję" rozumie się każdą reprodukcję określoną w art. 2 ust. 1 decyzji EBC/2003/4, która:

a) jest nielegalna w rozumieniu art. 2 decyzji EBC/2003/4; lub

b) narusza prawa autorskie EBC do banknotów euro, na przykład wpływając negatywnie na opinię o banknotach euro.

Artykuł 2

Wdrożenie środków zapobiegających niedozwolonej reprodukcji

1. Jeśli którykolwiek KBC uzyska informację o pojawieniu się na obszarze swojego państwa niedozwolonej reprodukcji, nakazuje jej autorowi, w unormowany sposób zgodny z zaleceniem EBC, wstrzymanie produkcji oraz, jeśli uzna za stosowne, nakazuje posiadaczowi niedozwolonej reprodukcji jej wydanie. Jeśli jeden z KBC uzyska informację o wystąpieniu niedozwolonej reprodukcji udostępnianej w formie elektronicznej na stronach internetowych, środkami przewodowymi lub bezprzewodowymi oraz innymi środkami umożliwiającymi członkom społeczeństwa dostęp do tychże reprodukcji w miejscu i czasie indywidualnie przez nich wybranym, niezwłocznie zawiadamia o tym EBC. EBC podejmuje wówczas wszelkie dostępne kroki, by usunąć niedozwoloną reprodukcję z przestrzeni elektronicznej.

2. Jeśli autor lub posiadacz niedozwolonej reprodukcji nie zastosuje się do nakazu wydanego zgodnie z przepisem ust. 1, właściwy KBC niezwłocznie informuje o tym EBC.

3. Dalszą decyzję o wszczęciu postępowania w trybie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EC) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącą uprawnień do nakładania sankcji przez EBC [4] podejmuje Zarząd EBC lub właściwy KBC. Przed podjęciem decyzji EBC oraz właściwy KBC zasięgają wzajemnie opinii, a KBC informuje EBC, czy zostało lub czy może zostać wszczęte odrębne postępowanie na mocy krajowego prawa karnego, a ponadto, czy istnieje inna stosowna podstawa prawna do wszczęcia postępowania przeciwko niedozwolonej reprodukcji, taka jak przepisy prawa autorskiego. Jeśli postępowanie w sprawie naruszenia prawa zostało lub może zostać wszczęte na mocy prawa karnego lub jeśli istnieje inna właściwa podstawa prawna do wszczęcia postępowania przeciwko niedozwolonej reprodukcji, nie wszczyna się postępowania w sprawie naruszenia prawa na mocy rozporządzenia (WE) nr 2532/98.

4. Jeśli EBC podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia prawa na mocy rozporządzenia (WE) nr 2532/98, EBC może zażądać od KBC przeprowadzenia postępowania. W takim przypadku EBC udzieli danemu KBC zaleceń oraz wszelkich niezbędnych pełnomocnictw. Wszelkie opłaty sądowe są pokrywane przez EBC. EBC lub KBC (zależnie od okoliczności) zapewnia, by niedozwolona reprodukcja została usunięta w miarę potrzeb i możliwości.

5. EBC podejmuje działania opisane w niniejszym artykule, działając samodzielnie, jeśli:

a) nie można dostępnymi środkami ustalić pochodzenia niedozwolonej reprodukcji; lub

b) niedozwolona reprodukcja została lub zostanie wykonana na obszarze kilku uczestniczących Państw Członkowskich; lub

c) niedozwolona reprodukcja została lub zostanie wykonana poza obszarem uczestniczących Państw Członkowskich.

Artykuł 3

Wnioski o potwierdzenie zgodności reprodukcji z wymogami

1. Wszelkie zapytania i wnioski o potwierdzenie, czy dana reprodukcja jest zgodna z prawem w rozumieniu art. 2 decyzji EBC/2003/4, są rozpatrywane:

a) w imieniu EBC przez KBC, na którego obszarze zostały lub zostaną wykonane dane reprodukcje; lub

b) przez EBC w przypadkach opisanych w art. 2 ust. 5.

2. KBC informują EBC o wszystkich odpowiedziach na wnioski o potwierdzenie, wydanych zgodnie z przepisem ust. 1. EBC gromadzi te informacje oraz przekazuje KBC skonsolidowane dane na temat odpowiedzi na wnioski o potwierdzenie zgodności. EBC może także publikować skonsolidowane dane co jakiś czas.

Artykuł 4

Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych banknotów euro

1. KBC wprowadzają w życie przepisy decyzji EBC/2003/4 w należyty sposób.

2. Podczas wprowadzania w życie przepisów decyzji EBC/2003/4, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych prawem, KBC mogą zniszczyć uszkodzone lub zniszczone banknoty albo ich części, chyba że istnieją podstawy prawne do ich zachowania lub zwrotu wnioskodawcy.

3. KBC wyznaczają pojedynczy organ do podejmowania decyzji w sprawie wymiany uszkodzonych lub zniszczonych banknotów euro w przypadkach przewidzianych w art. 3 ust. 3 lit. b) decyzji EBC/2003/4 i informują o tym EBC.

Artykuł 5

Wycofywanie banknotów euro z obiegu

KBC ogłaszają każdą decyzję Rady Prezesów w sprawie wycofania z obiegu rodzaju lub serii banknotu euro w krajowych środkach przekazu, na własny koszt i zgodnie z ewentualnymi zaleceniami Zarządu.

Artykuł 6

Zmiany do wytycznych EBC/1999/3

Uchyla się artykuły 1, 2 i 4 wytycznych EBC/1999/3. Odniesienia do uchylonych artykułów rozumie się jako odniesienia odpowiednio do artykułów 2, 4 i 5 niniejszych wytycznych.

Artykuł 7

Przepisy końcowe

1. Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich.

2. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euroopejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 20 marca 2003 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Willem F. Duisenberg

[1] Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 16.

[2] Dz.U. L 258 z 5.10.1999, str. 32.

[3] Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1.

[4] Dz.U. L 318, z 27.11.1998, str. 4.

--------------------------------------------------

Top