EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5)

EUVL L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EKP/2003/5)

Virallinen lehti nro L 078 , 25/03/2003 s. 0020 - 0022


Euroopan keskuspankin suuntaviivat,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003,

euroseteleiden vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan

(EKP/2003/5)

(2003/206/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 12.1, 14.3 ja 16 artiklan,

ottaa huomioon euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn päätöksen EKP/2003/4(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä 7 päivänä heinäkuuta 1998 annetuissa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 26 päivänä elokuuta 1999 (EKP/1999/3)(2), määrätään Euroopan keskuspankilla (EKP) euroseteleihin olevien tekijänoikeuksien voimaansaattamisesta.

(2) EKP:n tekijänoikeuksien voimaansaattamista koskevia sääntöjä on ajantasaistettava ja täydennettävä siten, että määrätään tyhjentävästi säännöistä ja menettelyistä, joiden avulla huolehditaan eurosetelien suojaamisesta luvattomilta seteliaiheen jäljennöksiltä.

(3) Perustamissopimuksen 106 artiklan 1 kohdassa ja perussäännön 16 artiklassa määrätään, että EKP:llä on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen yhteisössä. Lisäksi edellä mainittujen artiklojen mukaan EKP ja kansalliset keskuspankit voivat laskea liikkeeseen kyseisiä seteleitä. Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98(3) 10 artiklan mukaan EKP ja rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit laskevat liikkeeseen euroseteleitä. Oikeuteen antaa lupa setelien liikkeeseen laskemiseen sisältyy toimivalta toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla suojataan eurosetelien luotettavuutta maksuvälineinä ja saavutetaan tietty vähimmäissuojataso kaikissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa. Eurosetelien seteliaiheen jäljennökset olisi kuitenkin sallittava silloin, kun ei ole vaaraa siitä, että niitä erehdytään pitämään aitoina euroseteleinä. Päätöksessä EKP/2003/4 on tällaisten sekaannusten välttämiseksi luotu yhteiset säännöt eurosetelien seteliaiheen jäljentämisestä.

(4) Eurosetelien seteliaiheen jäljentämistä ja EKP:llä olevia eurosetelien tekijänoikeuksia koskevia sääntöjä on tarpeen soveltaa ja panna täytäntöön tiiviissä yhteistyössä EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välillä sekä tapauksen mukaan edellä mainittujen ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä; näiden sääntöjen soveltamisella ei rajoiteta kansallista rikoslainsäädäntöä, jossa kielletään eurosetelien sellaisten seteliaiheen jäljennösten tuotanto, liikkeeseen saattaminen tai hallussapito, joita yleisö saattaa erehtyä pitämään aitoina euroseteleinä. EKP:n on näin ollen aiheellista vedota kansallisiin keskuspankkeihin, jotta estetään ja poistetaan luvattomat eurosetelien seteliaiheen jäljennökset. Näissä suuntaviivoissa ei kuitenkaan rajoiteta rikoslainsäädännön soveltamista erityisesti väärentämiseen.

(5) EKP ja kansalliset keskuspankit pyrkivät lisäksi suojaamaan eurosetelien luotettavuutta maksuvälineinä lisäämällä yleistä tietoisuutta eurosetelien seteliaiheen jäljentämistä koskevista EKP:n päätöksistä erityisesti ilmoittamalla näistä päätöksistä kansallisissa tiedotusvälineissä ja julkaisemalla ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6) Kansallisten keskuspankkien on pantava täytäntöön päätökseen EKP/2003/4 sisältyvät eurosetelien vaihtamista ja käytöstä poistamista koskevat säännöt.

(7) Kansallisten keskuspankkien tehtävänä on ilmoittaa kansallisissa tiedotusvälineissä EKP:n päätöksistä poistaa käytöstä eurosetelityyppejä tai -sarjoja, jotta lisätään yleistä tietoisuutta näistä päätöksistä.

(8) Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaan EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Luvattomien seteliaiheen jäljennösten määritelmä

"Luvattomana seteliaiheen jäljennöksenä" pidetään mitä tahansa päätöksen EKP/2003/4 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua seteliaiheen jäljennöstä,

a) joka on päätöksen EKP/2003/4 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla lainvastainen; tai

b) jolla loukataan EKP:n tekijänoikeuksia euroseteleihin esimerkiksi vaikuttamalla kielteisesti eurosetelien asemaan julkisuudessa.

2 artikla

Toimenpiteiden toteuttaminen luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan

1. Jos jäsenvaltion kansallinen keskuspankki saa tiedon luvattomasta seteliaiheen jäljentämisestä jäsenvaltion alueella, se määrää EKP:n sille toimittamaa vakiomuotoista ilmoitusta käyttäen luvattomalla tavalla toimivan henkilön lopettamaan luvattoman seteliaiheen jäljentämisen; se määrää myös tarvittaessa luvatonta seteliaiheen jäljennöstä hallussaan pitävän henkilön luovuttamaan tämän jäljennöksen. Jos kansallinen keskuspankki saa tiedon luvattomasta seteliaiheen jäljennöksestä, joka on asetettu sähköisesti saataville verkkosivuilla langallisen tai langattoman viestinnän avulla taikka millä tahansa muulla sellaisella tavalla, joka antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua luvattomaan seteliaiheen jäljennökseen itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana, se ilmoittaa asiasta viipymättä EKP:lle. EKP toimii tämän jälkeen kaikin mahdollisin tavoin poistaakseen luvattoman seteliaiheen jäljennöksen sen sähköisestä tallennuspaikasta.

2. Jos luvattomalla tavalla toimiva henkilö ei noudata edellä 1 kohdan nojalla annettua määräystä, asianomainen kansallinen keskuspankki ilmoittaa tästä viipymättä EKP:lle.

3. EKP:n johtokunta tai asianomainen kansallinen keskuspankki tekee tämän jälkeen Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98(4) 3 artiklan 1 kohdan nojalla päätöksen määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamisesta. Ennen päätöksen tekemistä EKP ja asianomainen kansallinen keskuspankki kuulevat toisiaan ja kansallinen keskuspankki ilmoittaa EKP:lle, onko kansallisen rikoslainsäädännön nojalla mahdollista aloittaa tai jo aloitettu jokin muu menettely määräysten rikkomisen johdosta ja onko olemassa jotain muuta oikeudellista perustaa, esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädäntöä, jonka nojalla voitaisiin toimia luvatonta seteliaiheen jäljentämistä vastaan. Jos kansallisen rikoslainsäädännön nojalla on jo aloitettu tai on tarkoitus aloittaa menettely määräysten rikkomisen johdosta taikka jos luvatonta seteliaiheen jäljentämistä vastaan voidaan toimia jonkin muun asianmukaisen oikeudellisen perustan nojalla, asetuksen (EY) N:o 2532/98 mukaista määräysten rikkomisesta johtuvaa menettelyä ei aloiteta.

4. Jos EKP päättää, että asetuksen (EY) N:o 2532/98 mukainen rikkomisesta johtuva menettely aloitetaan, se voi pyytää kansallista keskuspankkia saattamaan asian oikeuden käsiteltäväksi. Tällöin EKP opastaa asianomaista kansallista keskuspankkia sekä antaa sille kaikki tarvittavat valtuudet. EKP vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista. EKP tai tapauksen mukaan kansallinen keskuspankki huolehtii siitä, että luvattomat seteliaiheen jäljennökset poistetaan käytöstä, siltä osin kuin tämä on asianmukaista ja mahdollista.

5. EKP toteuttaa itse kaikki tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, jos

a) luvattoman seteliaiheen jäljennöksen alkuperää ei voida kohtuudella määrittää; tai

b) luvaton seteliaiheen jäljennös on tehty tai tehdään usean rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion alueella; tai

c) luvaton seteliaiheen jäljennös on tehty tai tehdään rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden alueiden ulkopuolella.

3 artikla

Seteliaiheen jäljennösten luvallisuutta koskevat vahvistuspyynnöt

1. Kaikki tiedustelut ja vahvistuspyynnöt, jotka koskevat sitä, onko seteliaiheen jäljennös päätöksen EKP/2003/4 2 artiklassa määritellyllä tavalla lainmukainen, käsittelee:

a) EKP:n puolesta sen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jonka alueella tällaisia seteliaiheen jäljennöksiä on tehty tai tehdään; tai

b) edellä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa EKP.

2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kaikista vastauksista, joita ne ovat antaneet 1 kohdan mukaisiin vahvistuspyyntöihin. EKP kerää vahvistuspyyntöihin annettuja vastauksia koskevat tiedot ja toimittaa ne yhteen koottuina kansallisille keskuspankeille. EKP voi myös ajoittain julkaista nämä yhteen kokoamansa tiedot.

4 artikla

Rikkinäisten tai vahingoittuneiden eurosetelien vaihtaminen

1. Kansalliset keskuspankit panevat päätöksen EKP/2003/4 asianmukaisella tavalla täytäntöön.

2. Siltä osin kuin tämä on oikeudellisesti mahdollista, kansalliset keskuspankit voivat hävittää päätöstä EKP/2003/4 soveltaessaan kaikki rikkinäiset tai vahingoittuneet eurosetelit tai niiden osat, jollei ole oikeudellisia perusteita säilyttää niitä tai palauttaa niitä esittäjälle.

3. Kansalliset keskuspankit nimeävät tietyn elimen, joka tekee päätöksiä rikkinäisten tai vahingoittuneiden eurosetelien vaihtamisesta päätöksen EKP/2003/4 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja ilmoittavat tästä EKP:lle.

5 artikla

Eurosetelien käytöstä poistaminen

Kansalliset keskuspankit ilmoittavat omalla kustannuksellaan ja EKP:n johtokunnan mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti kansallisissa tiedotusvälineissä kaikista EKP:n neuvoston päätöksistä, jotka koskevat tietyn eurosetelityypin tai -sarjan käytöstä poistamista.

6 artikla

Suuntaviivojen EKP/1999/3 muuttaminen

Kumotaan suuntaviivojen EKP/1999/3 1, 2 ja 4 artikla. Viittauksia kumottuihin artikloihin pidetään viittauksina näiden suuntaviivojen 2, 4 ja 5 artiklaan.

7 artikla

Loppumääräykset

1. Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

2. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä maaliskuuta 2003.

EKP:n neuvoston puolesta

Willem F. Duisenberg

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 16.

(2) EYVL L 258, 5.10.1999, s. 32.

(3) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(4) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

Top