32003O0005

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 20 maart 2003 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2003/5)

Publicatieblad Nr. L 078 van 25/03/2003 blz. 0020 - 0022


Richtsnoer van de Europese Centrale Bank

van 20 maart 2003

betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten

(ECB/2003/5)

(2003/206/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 106, lid 1,

Gelet op de artikelen 12.1, 14.3 en 16 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

Gelet op Besluit ECB/2003/4 van 20 maart 2003 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 7 juli 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 (ECB/1999/3)(2), betreft de handhaving van het auteursrecht van de Europese Centrale Bank (ECB) op eurobankbiljetten.

(2) De regels betreffende de handhaving van het auteursrecht van de ECB dienen te worden bijgewerkt en aangevuld met een allesomvattende reeks regels en procedures die de bescherming van eurobankbiljetten tegen niet-conforme reproducties verzekeren.

(3) Artikel 106, lid 1, van het Verdrag en artikel 16 van de statuten bepalen dat de ECB het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap. Deze artikelen bepalen eveneens dat de ECB en de nationale centrale banken zulke bankbiljetten mogen uitgeven. Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro(3), brengen de ECB en de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (hierna "NCB's") eurobankbiljetten in omloop. Dit recht machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten omvat de bevoegdheid maatregelen te nemen ter bescherming van de integriteit van eurobankbiljetten als betaalmiddel en ter invoering van een minimumbescherming in alle deelnemende lidstaten. Indien reproducties van eurobankbiljetten niet verward kunnen worden met echte eurobankbiljetten, dienen dergelijke reproducties evenwel te worden toegestaan. Teneinde die verwarring te voorkomen, omvat Besluit ECB/2003/4 gemeenschappelijke regels voor de reproductie van eurobankbiljetten.

(4) Deze regels inzake de reproductie van eurobankbiljetten en het auteursrecht van de ECB op eurobankbiljetten behoeven toepassing en handhaving, in nauwe samenwerking tussen de ECB en de NCB's en, indien toepasselijk, tussen hen en de betrokken nationale autoriteiten. De toepassing laat onverlet de nationale strafrechtelijke wetten die de productie, de uitgifte of het bezit van reproducties van eurobankbiljetten verbieden die door het publiek met echte eurobankbiljetten verward zouden kunnen worden. Binnen dit kader is het aangewezen dat de ECB een beroep doet op de NCB's om reproducties van niet-conforme eurobankbiljetten te voorkomen, dan wel tegen niet-conforme eurobankbiljetten op te treden. In elk geval, laten de bepalingen in dit richtsnoer de toepassing van strafrecht, met name inzake valsemunterij, onverlet.

(5) Teneinde de bescherming van de integriteit van eurobankbiljetten als betaalmiddel verder te versterken, zullen de ECB en de NCB's trachten de kennis van het publiek betreffende ECB-besluiten aangaande haar reproductieregels inzake eurobankbiljetten te vergroten, met name door dergelijke besluiten in de nationale media en in het Publicatieblad van de Europese Unie te publiceren.

(6) De NCB's dienen de bepalingen van Besluit ECB/2003/4 betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten, toe te passen.

(7) Teneinde het publiek nader te informeren over enig ECB-besluit om types of series eurobankbiljetten uit circulatie te nemen, zullen de NCB's aankondigingen in de nationale media doen.

(8) Overeenkomstig de artikelen 12.1 en 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Definitie van niet-conforme reproducties

Een "niet-conforme reproductie" is enige reproductie genoemd in artikel 2, lid 1, van Besluit ECB/2003/4 die:

a) onrechtmatig is in de betekenis van artikel 2 van Besluit ECB/2003/4; of

b) het auteursrecht van de ECB op eurobankbiljetten schendt door bijvoorbeeld de standing van eurobankbiljetten te schaden.

Artikel 2

Handhaving van maatregelen tegen niet-conforme reproducties

1. Indien een NCB kennis verkrijgt van een niet-conforme reproductie op haar nationale grondgebied, gelast zij de inbreukmakende partij middels een door de ECB beschikbaargestelde standaardbrief de productie van de niet-conforme reproductie te staken. Waar zulks passend wordt geacht, zal deze NCB de partij die de niet-conforme reproductie in haar bezit heeft, gelasten de niet-conforme reproductie ter hand te stellen. Indien een NCB kennis verkrijgt van een niet-conforme reproductie die elektronisch beschikbaar is op websites, per draad of draadloos of anderszins toegankelijk is voor het publiek dat tot deze niet-conforme reproducties toegang kan verkrijgen op een door hen gekozen plaats en tijdstip, stelt deze NCB de ECB daarvan onverwijld in kennis. De ECB onderneemt vervolgens alle mogelijke stappen om de niet-conforme reproductie van de elektronische locatie te verwijderen.

2. Indien de inbreukmakende partij geen gevolg geeft aan het bevel dat krachtens lid 1 is uitgevaardigd, stelt de betrokken NCB de ECB daarvan onverwijld in kennis.

3. Een daaropvolgende beslissing om een inbreukprocedure aanhangig te maken op grond van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen(4), wordt hetzij door de directie van de ECB, hetzij door de betrokken NCB genomen. Voorafgaand aan een dergelijk besluit, raadplegen de ECB en de betrokken NCB elkaar. De NCB stelt de ECB in kennis van een apart aanhangig gemaakte inbreukprocedure krachtens nationaal strafrecht dan wel van de mogelijkheid daartoe. Voorts stelt de NCB de ECB in kennis van enig andere passende rechtsgrond, bijvoorbeeld auteursrecht, voor een actie tegen de niet-conforme reproductie. Een inbreukprocedure krachtens Verordening (EG) nr. 2532/98 wordt niet aanhangig gemaakt, indien krachtens nationaal strafrecht reeds een inbreukprocedure aanhangig is gemaakt dan wel aanhangig gemaakt zal worden, of indien enig andere passende rechtsgrond bestaat voor een actie tegen de niet-conforme reproductie.

4. Indien de ECB besluit tot het aanhangig maken van een inbreukprocedure krachtens Verordening (EG) nr. 2532/98, kan zij verlangen dat de NCB's optreden in rechte. In dat geval instrueert de ECB de betrokken NCB's en verleent hen de vereiste volmachten. Alle kosten van de procedure worden door de ECB gedragen. Voorzover aangewezen en mogelijk, verzekeren de ECB of de NCB, al naar gelang de omstandigheden, dat de niet-conforme reproducties worden ingetrokken.

5. De ECB onderneemt de in dit artikel beschreven stappen in eigen naam indien:

a) de oorsprong van de niet-conforme reproductie redelijkerwijze niet kan worden vastgesteld; of

b) de niet-conforme reproductie geproduceerd is of geproduceerd zal worden op het grondgebied van meerdere deelnemende lidstaten; of

c) de niet-conforme reproductie geproduceerd is of geproduceerd zal worden buiten het grondgebied van de deelnemende lidstaten.

Artikel 3

Verzoeken om bevestiging van conformiteit van reproducties

1. Iedere navraag naar en verzoek om bevestiging van de rechtmatigheid van een reproductie zoals beschreven in artikel 2 van Besluit ECB/2003/4 wordt behandeld:

a) namens de ECB door de NCB op wier nationale grondgebied deze reproducties geproduceerd zijn of geproduceerd zullen worden; of

b) door de ECB in de gevallen genoemd in artikel 2, lid 5.

2. De NCB's stellen de ECB in kennis van alle reacties op verzoeken om bevestiging krachtens de bepalingen van lid 1. De ECB verzamelt deze informatie en stuurt de NCB's de geconsolideerde informatie inzake reacties op verzoeken om bevestiging. De ECB kan deze geconsolideerde informatie van tijd tot tijd publiceren.

Artikel 4

Vervanging van verminkte of beschadigde eurobankbiljetten

1. De NCB's passen Besluit ECB/2003/4 naar behoren toe.

2. Bij de toepassing van Besluit ECB/2003/4 en behoudens wettelijke beperkingen, mogen de NCB's verminkte of beschadigde eurobankbiljetten of delen daarvan vernietigen, tenzij deze om juridische redenen dienen te worden bewaard of aan de aanvrager dienen te worden geretourneerd.

3. De NCB's wijzen één orgaan of instelling aan voor het nemen van besluiten inzake de vervanging van verminkte of beschadigde eurobankbiljetten in de in artikel 3, lid 1, onder b), van Besluit ECB/2003/4 voorziene gevallen en stellen de ECB hiervan dienovereenkomstig in kennis.

Artikel 5

Uit circulatie nemen van eurobankbiljetten

Conform eventuele instructies van de directie terzake, kondigen NCB's in de nationale media voor eigen rekening elk besluit aan van de Raad van bestuur inzake het uit circulatie nemen van een type of serie eurobankbiljetten.

Artikel 6

Wijzigingen van Richtsnoer ECB/1999/3

De artikelen 1, 2 en 4 van Richtsnoer ECB/1999/3 worden hierbij ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken artikelen worden opgevat als verwijzingen naar respectievelijk artikel 2, artikel 4 en artikel 5 van dit richtsnoer.

Artikel 7

Slotbepalingen

1. Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten.

2. Dit richtsnoer wordt van kracht op de dag volgende op die van de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 maart 2003.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

Willem F. Duisenberg

(1) Zie bladzijde 16 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 258 van 5.10.1999, blz. 32.

(3) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.

(4) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.