01/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

35


32003O0005


L 078/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 20. ožujka 2003.

o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica

(ESB/2003/5)

(2003/206/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 106. stavak 1.,

uzimajući u obzir članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 16. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2003/4 od 20. ožujka 2003. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (1),

budući da:

(1)

Smjernicom Europske središnje banke od 7. srpnja 1998. o određenim odredbama koje se odnose na euronovčanice, kako je izmijenjena 26. kolovoza 1999. (ESB/1999/3) (2), predviđa se zaštita autorskog prava Europske središnje banke (ESB) na euronovčanice.

(2)

Pravila o zaštiti autorskog prava ESB-a treba ažurirati i dopuniti sveobuhvatnim skupom pravila i postupaka kojim se osigurava zaštita euronovčanica od nepropisnih reprodukcija.

(3)

Člankom 106. stavkom 1. Ugovora i člankom 16. Statuta utvrđeno je da ESB ima isključivo pravo odobriti izdavanje euronovčanica u Zajednici. Tim je člancima također utvrđeno da ESB i nacionalne središnje banke mogu izdavati te novčanice. U skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura (3), ESB i nacionalne središnje banke država članica sudionica (dalje u tekstu: „nacionalne središnje banke”) puštaju euronovčanice u optjecaj. To pravo odobravanja izdavanja euronovčanica uključuje nadležnost za poduzimanje mjera za zaštitu integriteta euronovčanica kao sredstva plaćanja i za uspostavljanje minimalne razine zaštite u svim državama članicama sudionicama. Međutim, trebalo bi dopustiti takve reprodukcije u slučajevima kada ne postoji rizik zamjene reprodukcija euronovčanica s originalnim euronovčanicama. Radi sprečavanja takve zabune, Odlukom ESB/2003/4 utvrđena su zajednička pravila za reproduciranje euronovčanica.

(4)

Potrebno je primjenjivati i provoditi pravila za reproduciranje euronovčanica i autorsko pravo ESB-a na euronovčanice u bliskoj suradnji između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka i, prema potrebi, između njih i nadležnih nacionalnih tijela te ih je potrebno primjenjivati ne dovodeći u pitanje nacionalno kazneno pravo kojim se zabranjuje izrada, puštanje u optjecaj ili posjedovanje reprodukcija euronovčanica koje bi javnost mogla zamijeniti za originalne euronovčanice. Stoga je primjereno da se ESB obrati nacionalnim središnjim bankama radi sprečavanja nepropisnih reprodukcija euronovčanica ili poduzimanja mjera protiv njih. U svakom slučaju, odredbe ove Smjernice ne bi trebale dovesti u pitanje primjenu kaznenog prava, posebno u vezi s krivotvorenjem.

(5)

Dodatna zaštita integriteta euronovčanica kao sredstva plaćanja bit će nastojanje ESB-a i nacionalnih središnjih banaka da se poboljša obaviještenost javnosti o odlukama ESB-a koje se odnose na njegova pravila o reproduciranju euronovčanica, posebno objavljivanjem takvih odluka u nacionalnim medijima i u Službenom listu Europske unije.

(6)

Nacionalne središnje banke trebaju provoditi odredbe o zamjeni i povlačenju euronovčanica koje su navedene u Odluci ESB/2003/4.

(7)

Radi daljnjeg poboljšavanja obaviještenosti javnosti o svim odlukama ESB-a o povlačenju vrsta ili serija euronovčanica, nacionalnim središnjim bankama bit će povjerena zadaća objavljivanja u nacionalnim medijima.

(8)

U skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 14. stavkom 3. Statuta smjernice ESB-a čine sastavni dio prava Zajednice,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Definicija nepropisnih reprodukcija

„Nepropisna reprodukcija” znači svaka reprodukcija iz članka 2. stavka 1. Odluke ESB/2003/4 koja:

a)

je nezakonita kako je određeno u članku 2. Odluke ESB/2003/4;ili

b)

predstavlja povredu autorskog prava ESB-a na euronovčanice, na primjer tako što nepovoljno utječe na ugled euronovčanica.

Članak 2.

Provođenje mjera protiv nepropisnih reprodukcija

1.   Ako NSB sazna za nepropisnu reprodukciju na svom državnom području, preko standardiziranog priopćenja koje je propisao ESB nalaže stranci koja izrađuje nepropisne reprodukcije obustavu izrade nepropisne reprodukcije te, ako to smatra potrebnim, nalaže stranci koja posjeduje nepropisnu reprodukciju da je preda. Ako NSB sazna da je nepropisna reprodukcija dostupna u elektroničkom obliku na internetskim stranicama, preko žičanih ili bežičnih sredstava komunikacije, ili bilo kojim drugim sredstvom koje javnosti omogućuje pristup nepropisnoj reprodukciji na bilo kojem individualno odabranom mjestu i u bilo kojem individualno odabranom vremenu, NSB o tome odmah obavješćuje ESB. ESB tada poduzima sve moguće mjere kako bi uklonio nepropisne reprodukcije s elektroničke lokacije.

2.   Ako se stranka koja izrađuje nepropisne reprodukcije ne pridržava naloga izdanog prema stavku 1., relevantni NSB odmah obavješćuje ESB.

3.   Nakon toga, Izvršni odbor ESB-a ili relevantni NSB donosi odluku o pokretanju postupka radi utvrđivanja povrede na temelju članka 3. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima ESB-a za izricanje sankcija (4). Prije donošenja takve odluke, ESB i relevantni NSB međusobno se savjetuju te NSB obavješćuje ESB o tome je li poseban postupak radi utvrđivanja povrede pokrenut ili može li biti pokrenut prema nacionalnom kaznenom pravu i nadalje, postoji li neka druga odgovarajuća pravna osnova za mjere protiv te nepropisne reprodukcije, poput zakona o autorskom pravu. Ako je postupak radi utvrđivanja povrede već pokrenut ili će biti pokrenut prema nacionalnom kaznenom pravu ili ako postoji neka druga odgovarajuća pravna osnova za mjere protiv te nepropisne reprodukcije, ne pokreće se postupak radi utvrđivanja povrede na temelju Uredbe (EZ) br. 2532/98.

4.   Ako ESB odluči da se pokrene postupak radi utvrđivanja povrede na temelju Uredbe (EZ) br. 2532/98, on može tražiti od NSB-a da vodi sudski postupak. U tom slučaju ESB daje upute relevantnom NSB-u i sve potrebne punomoći. Sve troškove sudskog postupka snosi ESB. ESB i nacionalne središnje banke osiguravaju da su nepropisne reprodukcije povučene u opsegu koji smatraju potrebnim i mogućim, ovisno o slučaju.

5.   ESB samostalno poduzima mjere opisane u ovom članku:

a)

ako se ne može pouzdano utvrditi podrijetlo nepropisne reprodukcije; ili

b)

ako je nepropisna reprodukcija proizvedena ili će biti proizvedena na državnom području nekoliko država članica sudionica; ili

c)

ako je nepropisna reprodukcija proizvedena ili će biti proizvedena izvan državnog područja država članica sudionica.

Članak 3.

Zahtjevi za potvrdu o usklađenosti reprodukcija

1.   Sve upite i zahtjeve za potvrdu je li reprodukcija zakonita u smislu članka 2. Odluke ESB/2003/4 obrađuje:

a)

u ime ESB-a, NSB na državnom području na kojem su takve reprodukcije proizvedene ili će biti proizvedene; ili

b)

ESB u slučajevima opisanim u članku 2. stavku 5.

2.   Nacionalne središnje banke obavješćuju ESB o svim odgovorima na zahtjeve za potvrdu prema odredbama stavka 1. ESB prikuplja te informacije i nacionalnim središnjim bankama dostavlja konsolidirane informacije o odgovorima na zahtjeve za potvrdu. ESB može s vremena na vrijeme objaviti te konsolidirane informacije.

Članak 4.

Zamjena okrnjenih ili oštećenih euronovčanica

1.   Nacionalne središnje banke provode Odluku ESB/2003/4 na odgovarajući način.

2.   Pri provedbi Odluke ESB/2003/4 i pridržavajući se svih pravnih ograničenja, nacionalne središnje banke mogu uništiti sve okrnjene ili oštećene euronovčanice ili njihove dijelove, osim ako ne postoji pravna osnova da ih se sačuva ili vrati podnositelju zahtjeva.

3.   Nacionalne središnje banke imenuju jedinstveni organ ili tijelo za donošenje odluka o zamjeni okrnjenih ili oštećenih euronovčanica u slučajevima predviđenim u članku 3. stavku 1. točki (b) Odluke ESB/2003/4 te o tome na odgovarajući način obavješćuju ESB.

Članak 5.

Povlačenje euronovčanica

Nacionalne središnje banke o svom vlastitom trošku objavljuju u nacionalnim medijima svaku odluku Upravnog vijeća o povlačenju određene vrste ili serije euronovčanica u skladu sa svim uputama koje može izdati Izvršni odbor.

Članak 6.

Izmjene Smjernice ESB/1999/3

Ovim se stavljaju izvan snage članci 1., 2. i 4. Smjernice ESB/1999/3. Upućivanja na članke stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na članke 2., 4. i 5. ove Smjernice.

Članak 7.

Završne odredbe

1.   Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica sudionica.

2.   Ova Smjernica stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 20. ožujka 2003.

U ime Upravnog vijeća ESB-a

Willem F. DUISENBERG


(1)  SL L 78, 25.3.2003., str. 16.

(2)  SL L 258, 5.10.1999., str. 32.

(3)  SL L 139, 11.5.1998., str. 1.

(4)  SL L 318, 27.11.1998., str. 4.