EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2003. gada 20. marts) par pasākumu īstenošanu, lai novērstu eiro banknošu neatļautu atveidošanu, un par eiro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/5)

OJ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 35 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Oficiālais Vēstnesis L 078 , 25/03/2003 Lpp. 0020 - 0022


Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne

(2003. gada 20. marts)

par pasākumu īstenošanu, lai novērstu eiro banknošu neatļautu atveidošanu, un par eiro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības

(ECB/2003/5)

(2003/206/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtu 12.1., 14.3. un 16. pantu,

ņemot vērā Lēmumu ECB/2003/4 (2003. gada 20. marts) par eiro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības [1],

tā kā:

(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (1998. gada 26. augusts) par dažiem noteikumiem attiecībā uz eiro banknotēm, ņemot vērā 1999. gada 26. augustā izdarītos grozījumus (ECB/1999/3) [2], paredz Eiropas Centrālās bankas (ECB) autortiesības uz eiro banknotēm.

(2) Noteikumi par ECB autortiesību ieviešanu prasa vispārēja noteikumu un procedūru kopuma atjaunināšanu un papildināšanu, lai nodrošinātu eiro banknotes pret neatļautu atveidošanu.

(3) Līguma 106. panta 1. punkts un statūtu 16. pants paredz, ka ECB ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt eiro banknotes Kopienā. Šie panti nosaka arī to, ka ECB un valstu centrālās bankas var emitēt šīs banknotes. ECB un iesaistīto dalībvalstu centrālās bankas (še turpmāk – "VCB") var laist apgrozībā eiro banknotes atbilstīgi 10. pantam Padomes Regulā (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par eiro ieviešanu [3]. Tiesības atļaut eiro banknošu emisiju ietver kompetenci veikt pasākumus, lai aizsargātu eiro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti un ieviestu minimālo aizsardzības līmeni visās iesaistītajās dalībvalstīs. Ja nepastāv risks sajaukt eiro banknošu atveidojumus ar īstajām eiro banknotēm, tad tomēr šāda atveidošana jāatļauj. Lai novērstu šādu sajaukšanu, Lēmumā ECB/2003/4 ir noteikti eiro banknošu atveidošanas kopīgie noteikumi.

(4) Šie noteikumi par eiro banknošu atveidošanu un ECB autortiesībām uz eiro banknotēm jāpiemēro un jāīsteno ciešā sadarbībā ar ECB un VCB un vajadzības gadījumā starp tām un attiecīgajām valstu iestādēm, kā arī tie jāpiemēro, neskarot valsts krimināllikumu, kas aizliedz tādu eiro banknošu atveidojumu drukāšanu, laišanu apgrozībā un turēšanu, kurus sabiedrībā var sajaukt ar īstajām eiro banknotēm. Tāpēc ir lietderīgi, ka ECB vēršas pie VCB, lai novērstu eiro banknošu neatļautu atveidošanu vai cīnītos pret to. Jebkurā gadījumā šīs pamatnostādnes noteikumi nedrīkst skart krimināllikuma piemērošanu, īpaši saistībā ar naudas viltošanu.

(5) Papildu pasākums eiro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritātes nostiprināšanai ir ECB un VCB centieni veicināt sabiedrības izpratni par ECB lēmumiem saistībā ar noteikumiem par eiro banknošu atveidošanu, īpaši publicējot šos lēmumus valstu plašsaziņas līdzekļos un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6) VCB jāīsteno Lēmuma ECB/2003/4 noteikumi par eiro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības.

(7) Lai vēl vairāk veicinātu sabiedrības izpratni par visiem ECB lēmumiem izņemt no apgrozības noteikta veida vai sērijas eiro banknotes, VCB tiks uzticēts pienākums sniegt paziņojumus valstu plašsaziņas līdzekļos.

(8) Saskaņā ar statūtu 12.1. un 14.3. pantu ECB pamatnostādnes ir Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Neatļautu atveidojumu definīcija

"Neatļauts atveidojums" ir jebkurš Lēmuma ECB/2003/4 2. panta 1. punktā minētais atveidojums, kas

a) ir nelikumīgs atbilstīgi Lēmuma ECB/2003/4 2. pantam; vai

b) pārkāpj ECB autortiesības uz eiro banknotēm, piemēram, negatīvi ietekmējot eiro banknošu prestižu.

2. pants

Pasākumu piemērošana cīņai pret neatļautu atveidošanu

1. Ja VCB ir informēta par neatļautu atveidošanu tās teritorijā, tā ar ECB noteiktu standartveida paziņojumu pieprasa, lai noteikumus neievērojošā persona pārtrauc neatļautu atveidojumu iespiešanu, kā arī vajadzības gadījumā pieprasa, lai persona, pie kā atrodas neatļautos atveidojumus, šos atveidojumus nodod. Ja VCB ir informēta par neatļautu atveidojumu, kas ir elektroniski pieejams tīmekļa vietnēs, caur vadu vai bezvadu sakaru līdzekļiem vai caur jebkādiem citiem līdzekļiem, kas ļauj sabiedrības locekļiem piekļūt neatļautajam atveidojumam no šo locekļu atsevišķi izvēlētas vietas un atsevišķi izvēlētā laikā, VCB par to nekavējoties ziņo ECB. ECB veic visus iespējamos pasākumus, lai izņemtu neatļauto atveidojumu no tā elektroniskās atrašanās vietas.

2. Ja noteikumus neievērojošā persona neizpilda 1. punktā minēto prasību, attiecīgā VCB nekavējoties informē ECB.

3. ECB Valde vai attiecīgā VCB pieņem turpmāku lēmumu uzsākt tiesvedību par šo pārkāpumu saskaņā ar 3. panta 1. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas [4]. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas ECB un attiecīgā VCB apspriežas un VCB informē ECB par to, vai saskaņā ar valsts krimināllikumu ir uzsākta vai var tikt uzsākta atsevišķa tiesvedība par pārkāpumu, un turklāt par to, vai ir kāds cits atbilstīgs juridisks pamats ierosināt lietu par neatļautu atveidošanu, piemēram, autortiesību likums. Ja tiesvedība par pārkāpumu jau ir uzsākta vai to uzsāks saskaņā ar valsts krimināllikumu, kā arī ja ir kāds cits atbilstīgs juridisks pamats ierosināt lietu par neatļautu atveidošanu, tiesvedību par pārkāpumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98 neuzsāk.

4. Ja ECB nolemj, ka par pārkāpumu jāuzsāk tiesvedība saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2532/98, tā var pieprasīt, lai tiesvedību veic VCB. Šādā gadījumā ECB dod norādījumus attiecīgajām VCB un piešķir tām nepieciešamās pilnvaras. Visus tiesu izdevumus sedz ECB. Ciktāl tas ir lietderīgi un iespējami, attiecīgi ECB vai VCB nodrošina, ka neatļautie atveidojumi tiek izņemti no apgrozības.

5. Šajā pantā aprakstītos pasākumus veic pati ECB, ja

a) nevar pietiekami precīzi noteikt neatļauto atveidojumu izcelsmi; vai

b) neatļautie atveidojumi iespiesti vai tiks iespiesti vairāku iesaistīto dalībvalstu teritorijās; vai

c) neatļautie atveidojumi iespiesti vai tiks iespiesti ārpus iesaistīto dalībvalstu teritorijām.

3. pants

Pieprasījumi atļautu atveidojumu apstiprināšanai

1. Saskaņā ar Lēmuma ECB/2003/4 2. pantu ar visām izziņām un pieprasījumiem par apstiprinājumu saņemšanu attiecībā uz to, vai atveidošana ir likumīga, strādā:

a) VCB tās teritorijā, kur šādi atveidojumi iespiesti, ECB vārdā; vai

b) ECB 2. panta 5. punktā minētajos gadījumos.

2. Saskaņā ar 1. punkta noteikumiem VCB informē ECB par atbildēm, ko tās sniegušas uz pieprasījumiem par atveidošanas atļaušanu. ECB ievāc šo informāciju un apkopoto informāciju par atbildēm uz pieprasījumiem par atveidošanas atļaušanu nosūta VCB. Laiku pa laikam ECB var arī šo apkopoto informāciju publicēt.

4. pants

Bojātu vai deformētu banknošu apmaiņa

1. VCB pienācīgi īsteno Lēmumu ECB/2003/4.

2. Īstenojot Lēmumu ECB/2003/4 un ievērojot visus juridiskos ierobežojumus, VCB var iznīcināt visas bojātās vai deformētās eiro banknotes vai to daļas, ja vien nav tiesiska pamata šīs banknotes saglabāt vai atdot iesniedzējam.

3. VCB ieceļ vienu iestādi vai struktūrvienību lēmumu pieņemšanai par bojātu vai deformētu eiro banknošu apmaiņu gadījumos, kas noteikti Lēmuma ECB/2003/4 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kā arī attiecīgi informē ECB.

5. pants

Eiro banknošu izņemšana no apgrozības

Par visiem Padomes lēmumiem izņemt no apgrozības noteikta veida vai sērijas eiro banknotes VCB sniedz paziņojumus valstu plašsaziņas līdzekļos par saviem līdzekļiem, ievērojot visus Valdes norādījumus.

6. pants

Pamatnostādnes ECB/1999/3 grozījumi

Ar šo tiek atcelts Pamatnostādnes ECB/1999/3 1., 2. un 4. pants. Atsauces uz atceltajiem pantiem attiecīgi uzskata par atsaucēm uz šīs pamatnostādnes 2., 4. un 5. pantu.

7. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

2. Šī pamatnostādne stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2003. gada 20. martā

ECB Padomes vārdā —

Willem F. Duisenberg

[1] OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

[2] OV L 258, 5.10.1999., 32. lpp.

[3] OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

[4] OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.

--------------------------------------------------

Top