EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euro-bankjegyek cseréjéről és bevonásáról (EKB/2003/5)

HL L 78., 2003.3.25, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Hivatalos Lap L 078 , 25/03/2003 o. 0020 - 0022


Az Európai Központi Bank iránymutatása

(2003. március 20.)

a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euro-bankjegyek cseréjéről és bevonásáról

(EKB/2003/5)

(2003/206/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 12.1, 14.3 és 16. cikkeire,

tekintettel az euro-bankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i EKB/2003/4 határozatra [1],

mivel:

(1) Az 1999. augusztus 26-án módosított, az euro-bankjegyekre vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 1998. július 7-i európai központi banki iránymutatás (EKB/1999/3) [2] rendelkezik az Európai Központi Bank (EKB) euro-bankjegyekkel kapcsolatos szerzői joga érvényesítéséről.

(2) Az EKB szerzői joga érvényesítéséről szóló szabályokat naprakésszé kell tenni és olyan átfogó szabályokkal és eljárásokkal kell kiegészíteni, amelyek biztosítják az euro-bankjegyek védelmét a szabálytalan utánzatokkal szemben.

(3) A Szerződés 106. cikkének (1) bekezdése és az Alapokmány 16. cikke előírja, hogy a Közösségen belül kizárólag az EKB jogosult az euro-bankjegyek kibocsátásának engedélyezésére. E cikkek arról is rendelkeznek, hogy ilyen bankjegyek kibocsátására az EKB és a nemzeti központi bankok jogosultak. Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet [3] szerint az euro-bankjegyeket az EKB és a résztvevő tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: "NKB-k") hozzák forgalomba. Az euro-bankjegyek kibocsátásának engedélyezésére vonatkozó jogosultság az euro-bankjegyek mint fizetőeszközök sértetlenségének biztosításához szükséges intézkedések meghozatalára, illetve egy valamennyi résztvevő tagállamban alkalmazandó legalacsonyabb védelmi szint megállapítására vonatkozó hatáskört is magában foglal. Mindazonáltal amikor az euro-bankjegyek utánzatainak a valódi euro-bankjegyekkel történő összetévesztésének veszélye nem áll fenn, az ilyen utánzatokat engedélyezni kell. Az ilyen összetévesztés megelőzése érdekében az EKB/2003/4 határozat közös szabályokat határozott meg az euro-bankjegyek utánzatainak készítésére vonatkozóan.

(4) Az euro-bankjegyek utánzatainak készítésére és az EKB euro-bankjegyekkel kapcsolatos szerzői jogára vonatkozó szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az EKB-nak és a NKB-knak egymással, illetve adott esetben az illetékes hatóságokkal szorosan együtt kell működniük, és e szabályok alkalmazása nem sértheti azon nemzeti büntető jogszabályokat, amelyek tiltják az olyan eurobankjegy-utánzatok előállítását, forgalomba hozatalát vagy tartását, amelyeket a nagyközönség összetéveszthet a valódi euro-bankjegyekkel. Ezzel összefüggésben helyénvaló, hogy az EKB igénybe vehesse a NKB-k segítségét a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok előállításának megakadályozása vagy az ilyen utánzatok elleni intézkedések megtétele céljából. Ezen iránymutatás rendelkezései nem járhatnak a büntetőjog, így különösen a pénzhamisításra vonatkozó jogszabályok sérelmével.

(5) Az euro-bankjegyek mint fizetőeszközök sértetlenségének további biztosítékaként az EKB-nak és a NKB-knak törekedniük kell arra, hogy az euro-bankjegyekről szóló EKB-határozatokra felhívják a nagyközönség figyelmét, különösen e határozatoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a nemzeti tömegtájékoztatási eszközökben való kihirdetése útján.

(6) Az EKB/2003/4 határozat euro-bankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló rendelkezéseit az NKB-knak kell végrehajtaniuk.

(7) Az euro-bankjegy címletek vagy sorozatok visszavonásáról szóló EKB-határozatokról nagyközönség tájékoztatásának erősítése érdekében az NKB-k feladatává kell tenni, hogy erre vonatkozó hirdetményeket tegyenek közzé a nemzeti tömegtájékoztatási eszközökben.

(8) Az Alapokmány 12.1. és 14.3. cikkeivel összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

A szabálytalan utánzat fogalmának meghatározása

A "szabálytalan utánzat" az EKB/2003/4 határozat 2. cikke (1) bekezdésében említett olyan utánzat, amely:

a) az EKB/2003/4 határozat 2. cikkében meghatározott módon jogsértő; vagy

b) az EKB euro-bankjegyekkel kapcsolatos szerzői jogát sérti, például az euro-bankjegyek megbízhatóságának csökkentésével.

2. cikk

A szabálytalan utánzatok elleni intézkedések végrehajtása

(1) Ha egy NKB saját államterületén szabálytalan utánzatról szerez tudomást, az EKB által meghatározott egységes felhívásban szólítja fel a szabálytalanul eljáró személyt a szabálytalan utánzat készítésének befejezésére, és adott esetben felszólítja a szabálytalan utánzatokat birtokában tartó személyt azok átadására. Az NKB késedelem nélkül értesíti az EKB-t abban az esetben, ha olyan szabálytalan utánzatról szerez tudomást, amelyet internetes oldalakon, vezetékes, vezeték nélküli vagy bármilyen egyéb, a szabálytalan utánzathoz egyedileg választott helyen és időben való nyilvános hozzáférést biztosító módon elektronikus formában tettek elérhetővé. Az EKB ezt követően minden lehetséges lépést megtesz a szabálytalan utánzat elektronikus tárhelyéről történő eltávolítására.

(2) Amennyiben a szabálytalanul eljáró személy nem tesz eleget az (1) bekezdés szerint kibocsátott felszólításnak, erről az illetékes NKB késedelem nélkül tájékoztatja az EKB-t.

(3) Ezt követően az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó jogköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendelet [4] 3. cikkének (1) bekezdése alapján az EKB Igazgatósága vagy az illetékes NKB határoz a jogsértési eljárás megindításáról. E határozat meghozatala előtt az EKB és az illetékes NKB konzultálnak egymással, és az NKB tájékoztatja az EKB-t arról, hogy a nemzeti büntetőjogszabályok alapján indítottak-e, vagy indulhat-e külön eljárást a jogsértés miatt, illetve ezen kívül arról, hogy van-e egyéb megfelelő jogalap (például a szerzői jog megsértése) a szabálytalan utánzat elleni intézkedés megtételére. Amennyiben a nemzeti jogszabályok alapján a jogsértés miatt már eljárás indult vagy indulni fog, illetve amennyiben van egyéb megfelelő jogalap a szabálytalan utánzat elleni fellépésre, a 2532/98/EK rendelet alapján nem kell jogsértési eljárást indítani.

(4) Amennyiben az EKB a jogsértési eljárás 2532/98/EK rendelet alapján történő megindítása mellett határoz, felkéri az NKB-kat a bírósági eljárás megindítására. Ez esetben az EKB utasításokat ad az illetékes NKB-nak, illetve megadja számára a szükséges meghatalmazást. Valamennyi eljárási költséget az EKB visel. Az esettől függően megfelelőnek és lehetségesnek ítélt mértékig az EKB vagy a NKB-k biztosítják, hogy a szabálytalan utánzatok bevonásra kerüljenek.

(5) Az EKB maga teszi meg az e cikkben megállapított intézkedéseket, amennyiben:

a) a szabálytalan utánzat eredetét nem lehet ésszerűen megállapítani; vagy

b) a szabálytalan utánzatot több részt vevő tagállam területén állították elő, illetve fogják előállítani; vagy

c) a szabálytalan utánzatot a részt vevő tagállamok területén kívül állították elő, illetve fogják előállítani.

3. cikk

Az utánzatok szabályszerűségének megerősítése iránti kérelmek

(1) A valamely utánzat EKB/2003/4 határozat 2. cikkében meghatározott szabályszerűségének megerősítésére irányuló megkeresések és kérelmek elintézése az alábbi intézmények feladata:

a) az EKB nevében az az NKB, amelynek államterületén az ilyen utánzatokat előállították, vagy elő fogják állítani; vagy

b) a 2. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetekben az EKB.

(2) Az NKB-k az (1) bekezdése alapján történő megerősítés iránti kérelmekre adott valamennyi válaszról tájékoztatják az EKB-t. Az EKB összegyűjti ezeket az információkat, és a megerősítés iránti kérelmekre adott válaszokról összevont tájékoztatást küld a NKB-knak. Az EKB időről-időre közzéteheti ezt az összevont tájékoztatót.

4. cikk

A megrongálódott vagy sérült euro-bankjegyek cseréje

(1) Az NKB-knak az EKB/2003/4 határozatot megfelelően végre kell hajtaniuk.

(2) Az EKB/2003/4 határozat végrehajtásakor az NKB-k a jogi kötöttségekre figyelemmel megsemmisíthetik a megrongálódott vagy sérült euro-bankjegyeket, illetve azok részeit, amennyiben nincs jogi alapja azok megőrzésének vagy a kérelmezőnek való visszaszolgáltatásának.

(3) Az egyes NKB-k kijelölnek egy szervet vagy testületet,,amely az EKB/2003/4 határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetekben határoz a megrongált vagy sérült euro-bankjegyek cseréjéről, és erről megfelelően tájékoztatják az EKB-t.

5. cikk

Az euro-bankjegyek bevonása

Az NKB-k saját költségükre hirdetik ki a nemzeti tömegtájékoztatási eszközök útján a Kormányzótanács valamely euro-bankjegy címlet vagy sorozat bevonására vonatkozó határozatait, az Igazgatóság által adott esetben kiadott utasításoknak megfelelően.

6. cikk

Az EKB/1999/3 iránymutatás módosításai

Az EKB/1999/3 iránymutatás 1., 2. és 4. cikke hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett cikkekre történő hivatkozásokat az ezen iránymutatatás 2., 4. és 5. cikkeire való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ennek az iránymutatásnak a résztvevő tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei.

(2) Ez az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2003. március 20-án.

Az EKB Kormányzótanácsának részéről

Willem F. Duisenberg

[1] Az Európai Unió Hivatalos Lapjában még nem tették közzé.

[2] HL L 258., 1999.10.5, 32. o.

[3] HL L 139., 1998.5.11, 1. o.

[4] HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

--------------------------------------------------

Top