EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5)

OJ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 35 - 37

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5)

EU-Tidende nr. L 078 af 25/03/2003 s. 0020 - 0022


Den Europæiske Centralbanks retningslinje

af 20. marts 2003

om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler

(ECB/2003/5)

(2003/206/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk.1,

under henvisning til artikel 12.1, 14.3 og 16 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til beslutning ECB/2003/4 af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 7. juli 1998 om visse bestemmelser vedrørende eurosedler, ændret den 26. august 1999 (ECB/1999/3)(2), indeholder bestemmelser om håndhævelse af Den Europæiske Centralbanks ophavsret til eurosedler.

(2) Der er behov for, at reglerne om håndhævelse af ECB's ophavsret ajourføres og udvides med et samlet sæt af regler og procedurer til sikring af eurosedlers beskyttelse mod ikke-tilladt gengivelse.

(3) I følge artikel 106, stk. 1, i traktaten og artikel 16 i statutten har ECB eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Fællesskabet. Disse artikler bestemmer endvidere, at ECB og de nationale centralbanker kan udstede sådanne sedler. I henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen(3) sætter ECB og de deltagende medlemsstaters centralbanker (NCB'er) eurosedler i omløb. Retten til at bemyndige udstedelse af eurosedler indbefatter også beføjelse til at træffe foranstaltninger til at beskytte eurosedlernes særlige stilling som betalingsmidler og til at skabe et mindsteniveau for beskyttelse i alle deltagende medlemsstater. I de tilfælde hvor der ikke består risiko for forveksling mellem gengivelser af eurosedler og ægte eurosedler, bør gengivelse være tilladt. For at forhindre forveksling er der i beslutning ECB/2003/4 fastsat fælles regler for gengivelse af eurosedler.

(4) Reglerne om gengivelse af eurosedler og ECB's ophavsret til eurosedler må anvendes og håndhæves i nært samarbejde mellem ECB og NCB'erne og, i påkommende tilfælde, mellem disse og de relevante nationale myndigheder, og skal anvendes med respekt af national straffelovgivning om forbud mod fremstillelse, udgivelse og besiddelse af gengivelser af eurosedler, som af offentligheden kan forveksles med ægte eurosedler. På baggrund heraf er det hensigtsmæssigt, at ECB kan støtte sig på NCB'erne med henblik på at forhindre og tage foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler. Bestemmelserne i denne retningslinje berører imidlertid ikke gældende straffelov, særlig med hensyn til falskmøntneri.

(5) Som en yderligere beskyttelse af eurosedlernes særlige stilling som betalingsmidler vil ECB og NCB'erne bestræbe sig på at øge offentlighedens kendskab til ECB's beslutninger om regler for gengivelse af eurosedler, især gennem offentliggørelse af sådanne beslutninger i de nationale medier og i Den Europæiske Unions Tidende.

(6) Reglerne om ombytning og inddragelse af eurosedler i beslutning ECB/2003/4 bør gennemføres af NCB'erne.

(7) Som yderligere middel til at øge offentlighedens kendskab til ECB's beslutninger om inddragelse af typer eller serier af eurosedler vil NCB'erne få overdraget opgaven med at foretage bekendtgørelser i nationale medier.

(8) I overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 og 14.3 udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af fællesskabslovgivningen -

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definition af ikke-tilladte gengivelser

Ved en "ikke-tilladt gengivelse" forstås en gengivelse som nævnt i artikel 2, stk. 1, i beslutning ECB/2003/4, som:

a) er ulovlig i medfør af artikel 2 i beslutning ECB/2003/4, eller

b) er i strid med ECB's ophavsret til eurosedler, f.eks. som skadelig for opfattelsen af eurosedlerne.

Artikel 2

Håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser

1. Hvis en NCB bliver bekendt med en ikke-tilladt gengivelse på sit nationale område, afgiver den ved en af ECB udarbejdet standardskrivelse påbud over for den, som er ansvarlig herfor, om ophør med fremstillelse af ikke-tilladte gengivelser, og påbyder om fornødent den, som er i besiddelse af en ikke-tilladt gengivelse, at aflevere denne. Hvis en NCB bliver bekendt med en ikke-tilladt gengivelse, som er gjort elektronisk tilgængelig på websteder, ad trådbåren eller trådløs vej eller på anden måde, som gør det muligt for offentligheden at skaffe sig adgang til den ikke-tilladte gengivelse på et selvvalgt sted eller tidspunkt, giver den straks ECB meddelelse herom. ECB tager herefter alle mulige skridt til at fjerne den ikke-tilladte gengivelse fra den elektroniske placering.

2. Hvis den ansvarlige ikke efterkommer et påbud efter stk. 1 underretter den pågældende NCB straks ECB.

3. ECB's direktion eller den pågældende NCB træffer herefter beslutning om, hvorvidt der skal indledes en overtrædelsesprocedure i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om ECB's beføjelser til at pålægge sanktioner(4). Forinden beslutning træffes, rådfører ECB og den pågældende NCB sig med hinanden, og NCB'en oplyser ECB, om der allerede er indledt eller alternativt kan indledes særskilt overtrædelsesprocedure i henhold til national straffelovgivning, samt om der eksisterer andet hensigtsmæssigt retsgrundlag såsom ophavsretslovgivning for foranstaltninger over for den ikke-tilladte gengivelse. Der indledes dog ikke overtrædelsesprocedure i medfør af forordning (EF) nr. 2532/98, hvis en overtrædelsesprocedure allerede er indledt eller vil blive indledt i henhold til national straffelovgivning, eller hvis der består andet hensigtsmæssigt retsgrundlag for foranstaltninger over for den ikke-tilladte gengivelse.

4. Hvis ECB beslutter, at der skal indledes en overtrædelsesprocedure i henhold til forordning (EF) nr. 2532/98, kan den forlange, at NCB'en fører sagen. I dette tilfælde giver ECB anvisninger og fornøden fuldmagt til den pågældende NCB. Alle sagsomkostninger afholdes af ECB. Såfremt det anses for hensigtsmæssigt eller muligt sikrer ECB eller NCB'en, alt efter omstændighederne, at ikke-tilladte gengivelser trækkes tilbage.

5. ECB tager de i denne artikel nævnte skridt alene, såfremt:

a) det ikke med rimelig sikkerhed kan fastslås, hvorfra den ikke-tilladte gengivelse hidrører, eller

b) den ikke-tilladte gengivelse er fremstillet eller vil blive fremstillet på flere deltagende medlemsstaters område, eller

c) den ikke-tilladte gengivelse er fremstillet eller vil blive fremstillet uden for de deltagende medlemsstaters område.

Artikel 3

Anmodning om godkendelse af tilladt gengivelse

1. Alle forespørgsler og anmodninger om godkendelse af, hvorvidt en gengivelse er lovlig som defineret i artikel 2 i beslutning ECB/2003/4, behandles:

a) på ECB's vegne af den NCB, på hvis område sådanne gengivelser er eller vil blive fremstillet, eller

b) af ECB i de i artikel 2, stk. 5, angivne tilfælde.

2. NCB'erne underretter ECB om alle besvarelser af anmodninger om godkendelse i henhold til stk. 1. ECB sammenfatter disse oplysninger, og udsender denne sammenfatning til NCB'erne. ECB kan også offentliggøre sammenfatningen.

Artikel 4

Ombytning af ødelagte eller beskadigede pengesedler

1. NCB'erne gennemfører på behørig vis ECB-beslutning ECB/2003/4.

2. Ved gennemførelse af beslutning ECB/2003/4 kan NCB'erne for så vidt det er retligt muligt tilintetgøre ødelagte eller beskadigede eurosedler eller dele deraf, medmindre de af retlige grunde skal opbevares og tilbagegives til den anmodende part.

3. NCB'erne udpeger en enkelt enhed eller instans til at vedtage beslutninger om ombytning af ødelagte eller beskadigede pengesedler i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i beslutning ECB/2003/4 og underretter ECB herom.

Artikel 5

Inddragelse af eurosedler

En beslutning af Styrelsesrådet om inddragelse af typer eller serier af eurosedler bekendtgøres af NCB'erne i de nationale medier på egen regning og i overensstemmelse med de retningslinjer, som udstedes af direktionen.

Artikel 6

Ændring af retningslinje ECB/1999/3

Artikel 1, 2 og 4 i retningslinje ECB/1999/3 ophæves hermed. Henvisninger til de ophævede artikler skal forstås som henvisninger til henholdsvis artikel 2, 4 og 5 i denne retningslinje.

Artikel 7

Afsluttende bestemmelser

1. Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters nationale centralbanker.

2. Denne retningslinje træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. marts 2003.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

(1) Se side 16 i denne EUT.

(2) EFT L 258 af 5.10.1999, s. 32.

(3) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

(4) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.

Top