EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Euroopa keskpanga suunis, 20. märts 2003, meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2003/5)

OJ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 35 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Euroopa Liidu Teataja L 078 , 25/03/2003 Lk 0020 - 0022


Euroopa keskpanga suunis,

20. märts 2003,

meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta

(EKP/2003/5)

(2003/206/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 12.1, 14.3 ja 16,

võttes arvesse 20. märtsi 2003. aasta otsust EKP/2003/4 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste kirjelduste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta [1]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Keskpanga 7. juuli 1998. aasta suunis euro pangatähti käsitlevate teatavate sätete kohta, mida on muudetud 26. augustil 1999 (EKP/1999/3), [2] sätestab Euroopa Keskpanga (EKP) autoriõiguse euro pangatähtede suhtes.

(2) EKP autoriõiguse jõustamiseeskirjad vajavad ajakohastamist ja täiendamist eeskirjade ja menetluste kogumiga, mis tagab euro pangatähtede kaitse lubamatu reprodutseerimise vastu.

(3) Asutamislepingu artikli 106 lõike 1 ja põhikirja artikli 16 kohaselt on EKP-l ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks ühenduses. Need artiklid näevad ka ette, et EKP ja riikide keskpangad võivad kõnealuseid pangatähti emiteerida. Vastavalt nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 974/98 artiklile 10 euro kasutuselevõtmise kohta [3] lasevad EKP ja osalevate liikmesriikide keskpangad (edaspidi RDP-d) euro pangatähed ringlusesse. Euro pangatähtede emiteerimise lubamise õigus hõlmab pädevust võtta meetmeid euro pangatähtede kui maksevahendi terviklikkuse kaitsmiseks ja minimaalse kaitsetaseme kehtestamiseks kõigis osalevates liikmesriikides. Kui ei ole ohtu euro pangatähtede reproduktsioonide segiajamiseks ehtsate euro pangatähtedega, tuleks sellist reprodutseerimist lubada. Segaduse vältimiseks on otsusega EKP/2003/4 sätestatud ühised eeskirjad euro pangatähtede reprodutseerimise kohta.

(4) Kõnealuseid eeskirju euro pangatähtede reprodutseerimise kohta ja EKP autoriõigust euro pangatähtede suhtes tuleb kohaldada ja jõustada tihedas koostöös EKP ja RKP-de vahel ja vajaduse korral nende ja asjaomaste siseriiklike asutuste vahel ning neid tuleb kohaldada, ilma et see piiraks siseriiklike kriminaalseadusi, mis keelavad selliste euro pangatähtede reproduktsioonide valmistamise, käibele laskmise või valdamise, mida riigi elanikkond võib ekslikult pidada ehtsateks euro pangatähtedeks. Sellega seoses on asjakohane, et EKP pöördub abi saamiseks RKP-de poole, et takistada euro pangatähtede lubamatut reprodutseerimist või võtta nende vastu meetmeid. Igal juhul ei tohiks käesoleva suunise sätted piirata kriminaalõiguse kohaldamist, eriti seoses võltsimisega.

(5) Euro pangatähtede kui maksevahendi ühtsuse täiendava kaitsemeetmena püüavad EKP ja RKP-d tõsta riigi elanikkonna teadlikkust EKP otsustest seoses eeskirjadega euro pangatähtede reprodutseerimise kohta, eelkõige avaldades kõnealuseid otsuseid siseriiklikes massiteabevahendites ja Euroopa Liidu Teatajas.

(6) RKP-d peavad täitma otsuse EKP/2003/4 sätteid euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta.

(7) Selleks, et tõsta veelgi üldsuse teadlikkust EKP otsustest euro pangatähtede tüüpide või seeriate ringlusest kõrvaldamise kohta, usaldatakse RKP-dele avalduste tegemine siseriiklikes massiteabevahendites.

(8) Vastavalt põhikirja artiklitele 12.1 ja 14.3 moodustavad EKP suunised ühenduse õiguse lahutamatu osa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Lubamatute reproduktsioonide määratlus

Lubamatu reproduktsioon – otsuse EKP/2003/4 artikli 2 lõikes 1 nimetatud mis tahes reproduktsioon, mis:

a) on ebaseaduslik vastavalt otsuse EKP/2003/4 artiklile 2; või

b) rikub EKP autoriõigust euro pangatähtede suhtes, kahjustades näiteks euro pangatähtede positsiooni.

Artikkel 2

Meetmete jõustamine lubamatute reproduktsioonide vastu võitlemiseks

1. Kui RKP-le saab teatavaks lubamatu reprodutseerimine tema riigi territooriumil, teeb ta rikkunud poolele EKP standardiseeritud teabevahetuse kaudu korralduse lubamatu reprodutseerimise lõpetamiseks ning annab poolele, kelle valduses on lubamatu reproduktsioon, korralduse lubamatu reproduktsioon üle anda. Kui RKP-le saab teatavaks lubamatu reproduktsiooni elektrooniliselt kättesaadavaks tegemine veebisaitidel, traadiga või traadita võrgus või mis tahes muul viisil, mis teeb võimalikuks üldsuse juurdepääsu lubamatule reproduktsioonile nende poolt valitud kohast ja ajal, teatab ta sellest viivitamata EKP-le. Seejärel võtab EKP kõik vajalikud meetmed lubamatu reproduktsiooni eemaldamiseks selle elektroonilisest asukohast.

2. Kui rikkuv pool ei täida lõike 1 alusel antud korraldust, teatab asjakohane RKP sellest viivitamata EKP-le.

3. Järgneva otsuse rikkumise puhul menetluse algatamiseks nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2532/98 (EKP pädevuse kohta sanktsioonide rakendamiseks) [4] artikli 3 lõike 1 alusel võtab vastu EKP juhatus või asjakohane RKP. Enne kõnealuse otsuse vastuvõtmist peavad EKP ja RKP vastastikuseid konsultatsioone ja RKP teatab EKP-le, kas siseriikliku kriminaalõiguse alusel on algatatud või saab algatada eraldi menetluse ning kas eksisteerib mis tahes muu õiguslik alus menetluse algatamiseks lubamatu reprodutseerimise vastu, näiteks autoriõiguse seadus. Kui menetlus rikkumiste puhul on juba algatatud või kuulub siseriikliku kriminaalõiguse alusel algatamisele, või eksisteerib mis tahes muu asjakohane õiguslik alus menetluse algatamiseks lubamatu reprodutseerimise vastu, siis ei algatata menetlust rikkumise puhul määruse (EÜ) nr 2532/98 alusel.

4. Kui EKP otsustab algatada määruse (EÜ) nr 2532/98 alusel menetluse rikkumise puhul, võib ta nõuda RKP-delt kohtumenetluste läbiviimist. Sellisel juhul annab EKP asjakohatele RKP-dele korralduse ja vajalikud volitused. Kõik kohtukulud kannab EKP. Vastavalt EKP või RKP tagab asjakohaseks või võimalikuks peetud ulatuses lubamatute reproduktsioonide ringlusest kõrvaldamise.

5. EKP võtab käesolevas artiklis kirjeldatud meetmeid, tegutsedes iseseisvalt, kui:

a) lubamatu reproduktsiooni päritolu ei saa mõistlikult kindlaks teha; või

b) lubamatu reproduktsioon on valmistatud või valmistatakse mitme osaleva liikmesriigi territooriumil; või

c) lubamatu reproduktsioon on valmistatud või valmistatakse väljaspool osalevate liikmesriikide territooriume.

Artikkel 3

Taotlused reproduktsioonide lubatavuse kinnitamiseks

1. Kõiki järelepärimisi ja taotlusi kinnituse saamiseks selle kohta, kas reproduktsioon on lubatud vastavalt otsuse EKP/2003/4 artiklile 2, käsitleb:

a) EKP nimel RKP selle riigi territooriumil, kus kõnealuseid reproduktsioone on valmistatud või valmistatakse; või

b) EKP artikli 2 lõikes 5 kirjeldatud juhtudel.

2. RKP-d teatavad EKP-le kõigist vastustest, mis antakse kinnitustaotlustele lõike 1 sätete alusel. EKP kogub kõnealust teavet ja edastab RKP-dele koondteavet kinnitustaotluste vastuste kohta. EKP võib kõnealust koondteavet vajaduse korral ka avaldada.

Artikkel 4

Katkiste või rikutud pangatähtede vahetamine

1. RKP-d rakendavad nõuetekohaselt otsust EKP/2003/4.

2. Otsuse EKP/2003/4 rakendamisel vastavalt mis tahes õiguslikele piirangutele võivad RKP-d katkised või rikutud euro pangatähed või nende osad hävitada, kui ei ole õiguslikku alust nende säilitamiseks või taotlejale tagastamiseks.

3. RKP-d nimetavad ühtse organi või asutuse otsuste tegemiseks katkiste või rikutud euro pangatähtede vahetamise kohta otsuse EKP/2003/4 artikli 3 lõike 1 punktis b ettenähtud juhtudel ja teatavad sellest vastavalt EKP-le.

Artikkel 5

Euro pangatähtede ringlusest kõrvaldamine

RKP-d teatavad nõukogu võimalikust otsusest euro pangatähtede tüübi või seeria ringlusest kõrvaldamise kohta siseriiklikes massiteabevahendites omal kulul vastavalt võimalikele juhatuse antud juhistele.

Artikkel 6

Suunise EKP/1999/3 muudatused

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks suunise EKP/1999/3 artiklid 1, 2 ja 4. Viiteid kehtetuks tunnistatud artiklitele tõlgendatakse viidetena käesoleva suunise artiklitele 2, 4 ja 5.

Artikkel 7

Lõppsätted

1. Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpankadele.

2. Käesolev suunis jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Frankfurt Maini ääres, 20. märts 2003

EKP nõukogu nimel

Willem F. Duisenberg

[1] ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.

[2] EÜT L 258, 5.10.1999, lk 32.

[3] EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1.

[4] EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

--------------------------------------------------

Top