32003O0005

Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 mars 2003 om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar (ECB/2003/5)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 078 , 25/03/2003 s. 0020 - 0022


Europeiska centralbankens riktlinje

av den 20 mars 2003

om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar

(ECB/2003/5)

(2003/206/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta,

med beaktande av artiklarna 12.1 och, 14.3 samt artikel 16 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken,

med beaktande av beslut ECB/2003/4 av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar(1), och

av följande skäl:

(1) Genom Europeiska centralbankens riktlinje av den 7 juli 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar, ändrad den 26 augusti 1999 (ECB/1999/3)(2), regleras utövningen av Europeiska centralbankens (ECB:s) upphovsrätt till eurosedlarna.

(2) Reglerna rörande utövningen av ECB:s upphovsrätt behöver uppdateras och kompletteras med en mera omfattande uppsättning regler och förfaranden för att skydda eurosedlarna mot otillåten reproducering.

(3) Enligt artikel 106.1 i fördraget och artikel 16 i stadgan har ECB ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar i gemenskapen. Där anges även att ECB och de nationella centralbankerna får ge ut sådana sedlar. Enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(3) skall ECB och centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna sätta eurosedlar i omlopp. Rätten att tillåta utgivning av eurosedlar innefattar en behörighet att vidta åtgärder för att skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel och att upprätta en lägsta skyddsnivå i alla deltagande medlemsstater. Reproduktioner av eurosedlar som inte riskerar att förväxlas med äkta eurosedlar skall dock vara tillåtna. För att undvika sådana förväxlingar anges gemensamma regler för reproducering av eurosedlar i beslut ECB/2003/4.

(4) Dessa regler om reproducering av eurosedlar och om ECB:s upphovsrätt till eurosedlarna måste utövas och upprätthållas i nära samarbete mellan ECB och de nationella centralbankerna och, vid behov, mellan dem och de behöriga nationella myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av nationella straffrättsliga regler som förbjuder tillverkning, spridning och innehav av reproducerade eurosedlar som allmänheten kan förväxla med äkta eurosedlar. Det är härvid lämpligt att ECB anlitar de nationella centralbankerna för att förhindra och beivra otillåten reproducering av eurosedlar. Reglerna i denna riktlinje skall under alla förhållanden inte påverka tillämpningen av straffrättsliga regler, särskilt när det gäller penningförfalskning.

(5) För att ytterligare öka skyddet för eurosedlarnas ställning som betalningsmedel skall ECB och de nationella centralbankerna målmedvetet arbeta för att öka allmänhetens kännedom om ECB:s beslut rörande reglerna för reproducering av eurosedlar, framför allt genom offentliggörande av dessa beslut i nationella medier och i Europeiska unionens officiella tidning.

(6) De nationella centralbankerna skall svara för tillämpningen av reglerna om inlösen och indragning av eurosedlar i beslut ECB/2003/4.

(7) För att förbättra allmänhetens kännedom om ECB:s beslut om indragning av typer eller serier av eurosedlar skall de nationella centralbankerna få i uppgift att tillkännage dessa i nationella medier.

(8) Enligt artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition av otillåtna reproduktioner

Med otillåtna reproduktioner avses alla reproduktioner som omfattas av artikel 2.1 i beslut ECB/2003/4 och som

a) enligt definitionen i artikel 2 i beslut ECB/2003/4 är icke lagenliga, eller som

b) inkräktar på ECB:s upphovsrätt till eurosedlarna, exempelvis genom att påverka förtroendet för eurosedlarna negativt.

Artikel 2

Åtgärder mot otillåtna reproduktioner

1. När en nationell centralbank upptäcker otillåtna reproduktioner på sitt nationella territorium skall den genom ett standardiserat meddelande - som tillhandahålls av ECB - uppmana den som gör sig skyldig till otillåten reproducering att upphöra härmed och, där så anses nödvändigt, uppmana den som innehar de otillåtna reproduktionerna att lämna ifrån sig dem. När en nationell centralbank upptäcker otillåtna reproduktioner som görs tillgängliga elektroniskt på en webbplats, på trådbunden eller trådlös väg eller på annat sätt, och som ger allmänheten tillgång till reproduktionen från en plats och en tidpunkt som de själva väljer, skall den genast underrätta ECB. ECB skall därefter vidta alla tillgängliga åtgärder för att avlägsna de otillåtna reproduktionerna från den elektroniska källan.

2. Vid underlåtenhet att följa en uppmaning enligt punkt 1 skall den berörda nationella centralbanken genast underrätta ECB.

3. Ett beslut i anledning härav att inleda ett förfarande om åsidosättande enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner(4) skall fattas av ECB:s direktion eller av den berörda nationella centralbanken. Innan ett sådant beslut fattas skall ECB och den berörda nationella centralbanken rådgöra sinsemellan och den nationella centralbanken skall meddela ECB om något separat, nationellt straffrättsligt förfarande, motsvarande ett förfarande avseende åsidosättande, har inletts eller kan inledas, samt om det finns någon annan, exempelvis upphovsrättslig grund, för åtgärder mot de otillåtna reproduktionerna. Något förfarande avseende åsidosättande enligt förordning (EG) nr 2532/98 skall inte inledas, om ett motsvarande nationellt, straffrättsligt förfarande redan har inletts, eller kommer att inledas, eller om det finns annan rättslig grund för åtgärder mot de otillåtna reproduktionerna.

4. Om ECB beslutar att inleda ett förfarande avseende åsidosättande enligt förordning (EG) nr 2532/98 får den uppdra de rättsliga åtgärderna åt de nationella centralbankerna. I sådana fall skall ECB ge de berörda nationella centralbankerna instruktioner och de fullmakter som behövs. ECB skall stå för alla kostnader för det rättsliga förfarandet. När så anses nödvändigt och möjligt skall ECB eller de nationella centralbankerna, allt efter omständigheterna, se till att de otillåtna reproduktionerna dras in.

5. ECB skall ensam vidta de åtgärder som anges i den här artikeln om

a) det inte kan fastställas med tillräcklig säkerhet varifrån de otillåtna reproduktionerna kommer,

b) de otillåtna reproduktionerna framställts eller kommer att framställas på flera deltagande medlemsstaters territorium, eller om

c) de otillåtna reproduktionerna framställts eller kommer att framställas utanför de deltagande medlemsstaternas territorium.

Artikel 3

Ansökan om godkännande av reproduktioner

1. Alla frågor och ansökningar om fastställelse av att en reproduktion är lagenlig enligt definitionen i artikel 2 i beslut ECB/2003/4 skall handläggas

a) för ECB:s räkning av den nationella centralbank på vars nationella territorium reproduktionen har framställts eller kommer att framställas, och

b) av ECB i de fall som anges i artikel 2.5.

2. De nationella centralbankerna skall meddela ECB alla svar som givits på ansökningar om fastställelse enligt punkt 1. ECB skall sammanställa dessa och sända ut dem till de nationella centralbankerna. ECB kan även offentliggöra dessa sammanställningar.

Artikel 4

Inlösen av skadade eurosedlar

1. De nationella centralbankerna skall vederbörligen tillämpa beslut ECB/2003/4.

2. Vid tillämpningen av beslut ECB/2003/4 får de nationella centralbankerna, om inte rättsliga hinder föreligger, förstöra skadade eurosedlar eller delar därav såvida de inte enligt lag skall återlämnas till inlämnaren.

3. De nationella centralbankerna skall utse en särskild enhet eller instans som skall fatta beslut om inlösen av skadade eurosedlar i de fall som avses i artikel 3.1 b i beslut ECB/2003/4 och skall underrätta ECB härom.

Artikel 5

Indragning av eurosedlar

De nationella centralbankerna skall på egen bekostnad och i enlighet med eventuella anvisningar från ECB:s direktion tillkännage alla ECB-rådets beslut om att dra in en typ eller serie av eurosedlar i nationella medier.

Artikel 6

Ändring av riktlinje ECB/1999/3

Artiklarna 1, 2 och 4 i riktlinje ECB/1999/3 skall upphöra att gälla. Hänvisningar till de upphävda artiklarna skall gälla som hänvisningar till artiklarna 2, 4 och 5 i den här riktlinjen.

Artikel 7

Slutbestämmelser

1. Denna riktlinje riktar sig till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker.

2. Denna riktlinje träder i kraft dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 mars 2003.

På ECB-rådets vägnar

Willem F. Duisenberg

(1) Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

(2) EGT L 258, 5.10.1999, s. 32.

(3) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(4) EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.