EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

2003 m. kovo 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2003/5)

OJ L 78, 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 291 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 187 - 189
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 35 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005Oficialusis leidinys L 078 , 25/03/2003 p. 0020 - 0022


Europos centrinio banko gairės

2003 m. kovo 20 d.

dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos

(ECB/2003/5)

(2003/206/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 12.1, 14.3 ir 16 straipsnius,

atsižvelgdama į 2003 m. kovo 20 d. Sprendimą ECB/2003/4 dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos [1],

kadangi:

(1) 1998 m. liepos 7 d. Europos centrinio banko gairės dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro banknotais, su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugpjūčio 26 d. (ECB/1999/3) [2], nustato Europos centrinio banko (ECB) euro banknotų autorių teisių gynimą.

(2) ECB autorių teisių gynimo taisykles reikia atnaujinti ir papildyti išsamiomis taisyklėmis ir procedūromis, užtikrinančiomis euro banknotų apsaugą nuo reikalavimų neatitinkančių kopijų.

(3) Sutarties 106 straipsnio 1 dalis ir Statuto 16 straipsnis nustato, kad ECB turi išimtinę teisę duoti leidimą Bendrijoje išleisti banknotus. Šie straipsniai taip pat nustato, kad tokius banknotus gali išleisti ECB ir nacionaliniai centriniai bankai. Atsižvelgdami į 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo [3] 10 straipsnį, ECB ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB) leidžia į apyvartą euro banknotus. Teisė duoti leidimą Bendrijoje išleisti banknotus apima įgaliojimus imtis priemonių euro banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumui apsaugoti ir nustatyti minimalų apsaugos lygį visose dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tačiau, kai nėra rizikos supainioti euro banknotų kopijų su tikraisiais euro banknotais, tokios kopijos turėtų būti leidžiamos. Kad tokio supainiojimo būtų išvengta, Sprendimu ECB/2003/4 nustatytos bendrosios taisyklės dėl euro banknotų atkūrimo.

(4) Šias taisykles dėl euro banknotų atkūrimo ir ECB autorių teisių į euro banknotus reikia taikyti ir laikytis glaudžiai bendradarbiaujant ECB ir NCB ir, jeigu reikia, jiems ir atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms, ir taikyti nepažeidžiant nacionalinių baudžiamosios teisės normų, draudžiančių euro banknotų gaminimą, realizavimą arba jų kopijų, kurias visuomenė gali klaidingai palaikyti tikrais euro banknotais, laikymą. Esant šioms aplinkybėms, siekiant išvengti reikalavimų neatitinkančių euro banknotų kopijų arba imtis veiksmų prieš jas, ECB tikslinga kreiptis į NCB. Bet kuriuo atveju šių gairių nuostatos neturėtų pažeisti baudžiamosios teisės taikymo, ypač padirbinėjimo srityje.

(5) Kaip papildomą euro banknotų, kaip mokėjimo priemonės, vientisumo apsaugos priemonę ECB ir NCB sieks didinti bendrą visuomenės informuotumą apie ECB sprendimus, susijusius su jo taisyklėmis dėl euro banknotų atkūrimo, ypač skelbiant tokius sprendimus nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(6) NCB reikia įgyvendinti Sprendimo ECB/2003/4 nuostatas dėl euro banknotų keitimo ir išėmimo iš apyvartos.

(7) Siekiant toliau didinti bendrą visuomenės informuotumą apie bet kuriuos ECB sprendimus dėl euro banknotų tipų ir serijų išėmimo iš apyvartos, NCB bus patikėtas uždavinys skelbti skelbimus nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse.

(8) Vadovaujantis Statuto 12.1 ir 14.3 straipsniais, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Neatitinkančių reikalavimų kopijų apibrėžimas

"Neatitinkanti reikalavimų kopija" – tai bet kuri kopija, nurodyta Sprendimo ECB/2003/4 2 straipsnio 1 dalyje, kuri:

a) yra neteisėta pagal Sprendimo ECB/2003/4 2 straipsnį arba

b) pažeidžia ECB autorių teises į euro banknotus, pavyzdžiui, kenkia euro banknotų įvaizdžiui.

2 straipsnis

Priemonių, siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų kopijas, taikymas

1. Kai NCB sužino apie nacionalinėje teritorijoje esančias neatitinkančias reikalavimų kopijas, jis, naudodamas ECB pateiktą standartinį pranešimą, įsako reikalavimų nesilaikančiai šaliai sustabdyti neatitinkančių reikalavimų kopijų gaminimą ir, jei reikia, šaliai, turinčiai neatitinkančias reikalavimų kopijas, įsako jas atiduoti. Kai NCB sužino apie neatitinkančias reikalavimų kopijas, kurios yra elektroniškai prieinamos tinklalapiuose perduodant laidais ar bevielio ryšio priemonėmis arba kitomis priemonėmis ir kurios sudaro galimybę visuomenės nariams prieiti prie neatitinkančių reikalavimų kopijų individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, jis nedelsdamas informuoja ECB. Tuomet, siekdamas pašalinti neatitinkančias reikalavimų kopijas iš elektroninių vietų, ECB imasi visų įmanomų veiksmų.

2. Kai reikalavimų nesilaikanti šalis nesilaiko pagal 1 dalį išleisto įsakymo, atitinkamas NCB nedelsdamas informuoja ECB.

3. Pagal 1998 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamento Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas [4] 3 straipsnio 1 dalį ECB Vykdomoji valdyba arba atitinkamas NCB priima vėlesnį sprendimą dėl pažeidimo procedūros inicijavimo. Prieš priimdami tokį sprendimą, ECB ir atitinkamas NCB tarpusavyje konsultuojasi, o NCB informuoja ECB, ar pagal nacionalinę baudžiamąją teisę atskira pažeidimo procedūra buvo arba gali būti inicijuota ir, be to, ar yra kitas tinkamas teisinis pagrindas, pavyzdžiui, pagal autorių teisę, imtis veiksmų prieš atkūrimą nesilaikant reikalavimų. Kai pažeidimo procedūra jau yra inicijuota arba bus inicijuojama pagal nacionalinę baudžiamąją teisę, arba yra kitas tinkamas teisinis pagrindas imtis veiksmų prieš atkūrimą nesilaikant reikalavimų, Reglamentu (EB) Nr. 2532/98 nustatyta pažeidimo procedūra nėra inicijuojama.

4. Kai ECB nusprendžia, kad pažeidimo procedūra inicijuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2532/98, jis gali reikalauti NCB vykdyti teisinį procesą. Šiuo atveju ECB duoda nurodymus atitinkamiems NCB ir suteikia jiems visus būtinus įgaliojimus. Visas teisines išlaidas padengia ECB. Atitinkamai ECB arba NCB, kiek tai reikalinga ir įmanoma, užtikrina, kad neatitinkančios reikalavimų kopijos būtų pašalintos iš apyvartos.

5. ECB imasi šiame straipsnyje aprašytų veiksmų veikdamas savarankiškai, jeigu:

a) neatitinkančių reikalavimų kopijų kilmė negali būti pagrįstai nustatyta arba

b) neatitinkančios reikalavimų kopijos buvo arba bus gaminamos kelių dalyvaujančių valstybių narių teritorijose; arba

c) neatitinkančios reikalavimų kopijos buvo arba bus kuriamos už dalyvaujančių valstybių narių teritorijų ribų.

3 straipsnis

Prašymai dėl kopijų atitikties reikalavimams patvirtinimo

1. Visus paklausimus ir prašymus dėl kopijų teisėtumo, kaip nustatyta Sprendimo ECB/2003/4 2 straipsnyje, patvirtinimo nagrinėja:

a) ECB vardu NCB nacionalinėje teritorijoje, kurioje tokios kopijos buvo arba bus gaminamos; arba

b) ECB 2 straipsnio 5 dalyje apibrėžtais atvejais.

2. NCB informuoja ECB apie visus pateiktus atsakymus į patvirtinimo prašymus pagal 1 dalies nuostatas. ECB renka šią informaciją ir platina NCB konsoliduotą informaciją apie atsakymus, pateiktus į patvirtinimo prašymus. Kartais ECB gali šią konsoliduotą informaciją paskelbti.

4 straipsnis

Sugadintų ar apgadintų euro banknotų keitimas

1. NCB tinkamai įgyvendina Sprendimą ECB/2003/4.

2. Įgyvendindami Sprendimą ECB/2003/4 ir atsižvelgdami į bet kokius teisinius apribojimus, NCB gali sunaikinti bet kuriuos sugadintus ar apgadintus euro banknotus arba bet kurias jų dalis, išskyrus atvejus, kai yra teisinis pagrindas juos išsaugoti arba sugrąžinti pareiškėjui.

3. Sprendimo ECB/2003/4 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais atvejais NCB paskiria vieną organą ar įstaigą priimti sprendimus dėl sugadintų ar apgadintų euro banknotų keitimo ir atitinkamai informuoja ECB.

5 straipsnis

Euro banknotų išėmimas iš apyvartos

NCB pagal bet kurias instrukcijas, kurios gali būti išleistos Vykdomosios valdybos, savo sąskaita paskelbia nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse apie bet kurį Valdančiosios tarybos sprendimą išimti euro banknoto tipą ar seriją iš apyvartos.

6 straipsnis

Daliniai Gairių ECB/1999/3 pakeitimai

Gairių ECB/1999/3 1, 2 ir 4 straipsniai panaikinami. Nuorodos į panaikintus straipsnius atitinkamai laikomos nuorodomis į šių gairių 2, 4 ir 5 straipsnius.

7 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.

2. Šios gairės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2003 m. kovo 20 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu

Willem F. Duisenberg

[1] OL L 78, 2003 3 25, p. 16.

[2] OL L 258, 1999 10 5, p. 32.

[3] OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

[4] OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

--------------------------------------------------

Top