EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
10.Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали
TOM 05

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

10.   Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1999

L 258

32

 

 

31999O0003

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 7 юли 1998 година относно някои разпоредби, свързани с еуробанкнотите, изменени на 26 август 1999 година (ЕЦБ/1999/3)

3

1999

L 264

21

 

 

31999R2157

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка от 23 септември 1999 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/1999/4)

5

1999

L 291

36

 

 

31999D0726

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 7 октомври 1999 година за предотвратяване на измами (ЕЦБ/1999/5)

11

1999

L 314

34

 

 

32000D0007(01)

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 12 октомври 1999 година относно Процедурния правилник на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ/1999/7)

14

2000

L 291

28

 

 

32000R2548

 

 

 

Регламент (EО) № 2548/2000 на Европейската централна банка от 2 ноември 2000 година относно преходни разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждане на еурото в Гърция (ЕЦБ/2000/11)

16

2000

L 310

1

 

 

32000O0007

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 31 август 2000 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Eуросистемата (ЕЦБ/2000/7)

18

2000

L 336

114

 

 

32000O0015

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 3 ноември 1998 година изменени с Насоки от 16 ноември 2000 година относно състава, оценката и условията за първоначалното прехвърляне на чуждестранни резервни активи, както и деноминирането и олихвяването на съответни вземания (ЕЦБ/2000/15)

25

2001

C 325

14

 

 

32000O0006

 

 

 

Консолидирана версия на Насоки ЕЦБ/2000/6 от 20 юли 2000 година относно прилагането на член 52 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка след края на преходния период, изменени с Насоки ЕЦБ/2001/10 (2001/С 325/12)

29

2001

L 137

24

 

 

32001R0985

 

 

 

Регламент (ЕО) № 985/2001 на Европейската централна банка от 10 май 2001 година за изменение на Регламент ЕЦБ/1999/4 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (EЦБ/2001/4)

31

2001

L 333

1

 

 

32001R2423

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2423/2001 на Европейската централна банка от 22 ноември 2001 година относно консолидирания баланс на сектор Паричнo-финансови институции (ЕЦБ/2001/13)

32

2001

L 337

49

 

 

32001D0912

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 8 ноември 2001 година за някои условия относно достъпа до Системата за следене на фалшификати (ССФ) (ЕЦБ/2001/11)

78

2001

L 337

52

 

 

32001D0913

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 6 декември 2001 година относно емитирането на еуробанкноти (ЕЦБ/2001/15)

81

2001

L 337

55

 

 

32001D0914

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 6 декември 2001 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (EЦБ/2001/16)

84

2002

C 023

9

 

 

32002X0125(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и Европейската централна банка (ЕЦБ) (2002/С 23/07)

91

2002

L 010

24

 

 

32001R0018(01)

 

 

 

Регламент (ЕО) № 63/2002 на Европейската централна банка от 20 декември 2001 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2001/18)

94

2002

L 151

11

 

 

32002R0993

 

 

 

Регламент (ЕО) № 993/2002 на Европейската централна банка от 6 юни 2002 година за поправяне на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания баланс на сектор Парично-финансови институции (ЕЦБ/2002/4)

117

2002

L 270

14

 

 

32002O0006

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (EЦБ/2002/6)

118

2002

L 330

29

 

 

32002R2174

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2174/2002 на Европейската централна банка от 21 ноември 2002 година за изменение на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания счетоводен баланс на сектор Парично-финансови институции (ЕЦБ/2002/8)

121

2002

L 334

24

 

 

32002O0007

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 21 ноември 2002 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2002/7)

125

2003

L 058

1

 

 

32002O0010

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 5 декември 2002 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2002/10)

146

2003

L 078

16

 

 

32003D0004

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 20 март 2003 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти (ЕЦБ/2003/4)

183

2003

L 078

20

 

 

32003O0005

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 20 март 2003 година за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на еуробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти (ЕЦБ/2003/5)

187

2003

L 250

10

 

 

32003R1745

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 година за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9)

190

2003

L 250

17

 

 

32003R1746

 

 

 

Регламент (ЕO) № 1746/2003 на Европейската централна банка от 18 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор Парично-финансови институции (ЕЦБ/2003/10)

197

2003

L 283

81

 

 

32003O0012

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 23 октомври 2003 година относно сделките на участващите държави-членки, осъществявани с текущите им средства в чуждестранна валута, съгласно член 31.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ЕЦБ/2003/12)

200

2003

L 297

35

 

 

32003D0014(01)

 

 

 

Решение на Европейската Централна Банка от 7 ноември 2003 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа (ЕЦБ/2003/14)

209

2004

C 134

6

 

 

32004X0512(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) (2004/С 134/06)

211

2004

L 009

32

 

 

32003D0020(01)

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 18 декември 2003 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за корекция на внесения капитал (ЕЦБ/2003/20)

216

2004

L 009

39

 

 

32003D0022(01)

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 18 декември 2003 година за изменение на член 1, буква е) от Решение ЕЦБ/2001/16 от 6 декември 2001 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2003/22)

220

2004

L 009

40

 

 

32003D0023(01)

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 18 декември 2003 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 от 6 декември 2001 година относно емитирането на еуробанкноти (ЕЦБ/2003/23)

221

2004

L 080

33

 

 

32004D0002

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 19 февруари 2004 година за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/2)

224

2004

L 080

42

 

 

32004D0003(01)

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 4 март 2004 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/3)

229

2004

L 083

29

 

 

32004O0001

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 13 февруари 2004 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/2 относно определени отчетни изисквания за отчитане на статистическа информация на Европейската централна банка и процедурите за отчитане от националните централни банки на статистическа информация в областта на паричната и банковата статистика (ЕЦБ/2004/1)

232

2004

L 230

56

 

 

32004D0011(01)

 

 

 

Решение 2004/525/EО на Европейската централна банка от 3 юни 2004 година относно условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите, във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности увреждащи финансовите интереси на Европейските общности, и за изменение на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка (EЦБ/2004/11)

263

2004

L 230

61

 

 

32004D0012(01)

 

 

 

Решение на Европейската централна банка от 17 юни 2004 година за приемане на Процедурен правилник на Генералния съвет на Европейската централна банка (EЦБ/2004/12)

268

2004

L 320

21

 

 

32004O0018

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18)

271

2004

L 354

34

 

 

32004O0015

 

 

 

Насоки на Европейската централна банка от 16 юли 2004 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви (ЕЦБ/2004/15)

284

Top