Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/962, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/21


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/962,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/40/EU 3 artiklan b alakohdassa säädetään EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen määritysten ja standardien laatimista ja käyttöä koskevaksi ensisijaiseksi toimeksi.

(2)

Direktiivin 2010/40/EU 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio hyväksyy määritykset, jotka ovat tarpeen ITS-järjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja keskeytymättömyyden varmistamiseksi EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamista varten. Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa korkealaatuisten ja keskeytymättömien tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamiseksi tarvittavan tie- ja liikennedatan saatavuutta, vaihtoa, uudelleenkäyttöä ja päivittämistä kaikkialla unionissa.

(3)

Direktiivin 2020/40/EU 5 artiklassa säädetään, että mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä määrityksiä olisi sovellettava ITS-sovelluksiin ja -palveluihin, kun nämä otetaan käyttöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kaikkien jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse tällaisten sovellusten ja palvelujen käyttöönotosta alueellaan.

(4)

Näitä määrityksiä olisi sovellettava kaikkien tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muissa direktiivin 2010/40/EU nojalla annetuissa säädöksissä, varsinkin komission delegoiduissa asetuksissa (EU) N:o 885/2013 (2) ja (EU) N:o 886/2013 (3), säädeltyjen erityisten määritysten soveltamista.

(5)

Unionissa on jo markkinat tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamiselle, ja on sekä käyttäjien ja asiakkaiden että palveluntarjoajien edun mukaista, että näille markkinoille luodaan oikeat puite-edellytykset, jotta markkinat voisivat säilyä ja jotta niitä voitaisiin kehittää innovatiivisilla tavoilla. Tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY (4) säädetään julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevat vähimmäissäännöt. Tieviranomaisten ja julkisten tienpitäjien hallussa olevan datan uudelleenkäyttöön sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä ja erityisesti sen datan päivittämistä koskevia säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 2003/98/EY säädettyjen sääntöjen soveltamista.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/2/EY (5) perustetaan Euroopan unionin paikkadatainfrastruktuuri, joka mahdollistaa paikkatietojen (mukaan lukien paikkadataryhmä ”liikenneverkot”) jakamisen ja niiden julkisen saatavuuden koko unionissa unionin ympäristöpolitiikan ja ympäristöön mahdollisesti vaikuttavien politiikkojen ja toimintojen tukemiseksi. Tässä asetuksessa säädettyjen määritysten olisi oltava yhdenmukaiset direktiivissä 2007/2/EY ja sen täytäntöönpanosäädöksissä, varsinkin komission asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 (6), säädettyjen määritysten kanssa. Näiden määritysten laajentaminen koskemaan myös kaikkia staattisen tiedatan tyyppiä voi edistää yhdenmukaistumista tällä alalla.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 (7) määritellään Euroopan laajuisen tieverkon ydinverkon ja kattavan Euroopan laajuisen tieverkon tieliikenneinfrastruktuuri. Tätä asetusta olisi sovellettava asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määriteltyyn kattavaan Euroopan laajuiseen tieverkkoon, koska suurin osa kansainvälisestä tieliikenteestä tapahtuu kyseisessä verkossa. Koska useimmat moottoritiet kuuluvat jo kyseiseen verkkoon, myös muiden moottoriteiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan johdonmukaisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjien osalta. Liikenteen toistuvat ulkoisvaikutukset ja muut vaikeudet liikenteenhallinnassa, kuten ruuhkat, ilman saastuminen ja melu, eivät rajoitu pelkästään Euroopan laajuisiin tieverkkoihin tai moottoriteihin. Itse asiassa merkittävä osa toistuvista liikenneruuhkista tapahtuu kaupunkialueilla. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi voitava soveltaa näitä määrityksiä Euroopan laajuisen tieverkon ja moottoritieverkon lisäksi sellaisiin teihin, jotka ne ovat yksilöineet prioriteettivyöhykkeiksi. Koska liikennevirrat muuttuvat jatkuvasti, jäsenvaltioiden olisi voitava saattaa nämä prioriteettivyöhykkeet ajan tasalle.

(8)

Staattisella tiedatalla, dynaamisella tietilannedatalla ja liikennedatalla on erilaiset ominaisuudet, ja kussakin niissä olisi täytettävä asianmukaiset vaatimukset. Koska datalähteet vaihtelevat infrastruktuuripohjaisista antureista antureina toimiviin ajoneuvoihin, on tärkeää, että määrittelyjä sovelletaan asiaankuuluviin dataluokkiin riippumatta datan luomiseksi tai päivittämiseksi käytetystä datalähteestä ja teknologiasta.

(9)

Henkilötietoja käsiteltäessä niiden tunnistettavuus olisi mahdollisuuksien mukaan tehtävä mahdottomaksi peruuttamattomasti. Lisäksi niitä olisi käsiteltävä unionin oikeuden, varsinkin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 95/46/EY (8) ja 2002/58/EY (9), mukaisesti sekä asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olisi myös noudatettava käyttötarkoituksen rajoittamisen ja tietojen minimoinnin periaatteita.

(10)

Jos tietopalvelun on määrä perustua datan, mukaan lukien maantieteelliset paikkatiedot, keräämiseen loppukäyttäjiltä itseltään tai myöhemmin vuorovaikutteisista järjestelmistä, loppukäyttäjille olisi selvästi ilmoitettava tällaisen datan keruusta, datan keräämiseksi toteutetuista järjestelyistä sekä mahdollisesta seurannasta ja siitä, miten kauan dataa säilytetään. Tienpitäjien, palveluntarjoajien ja autoteollisuuden kaltaisten julkisten ja yksityisten datan kerääjien olisi otettava käyttöön asianmukaiset tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan loppukäyttäjiltä tai heidän ajoneuvoistaan saadun datan anonymiteetti.

(11)

Jotta jäsenvaltiot voisivat tarjota tosiaikaisia liikennetietopalveluja yhdenmukaisesti ja saumattomasti, niiden olisi käytettävä eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointijärjestöjen määrittelemiä olemassa olevia teknisiä ratkaisuja ja standardeja, kuten DATEX II:a (CEN/TS 16157 ja myöhemmin päivitetyt toisinnot) ja ISO-standardeja. Jäsenvaltioita ja sidosryhmiä olisi kannustettava tekemään yhteistyötä sellaisten datatyyppien osalta, joille ei ole vakioitua muotoa, sopiakseen datan määrittelystä ja muodosta sekä metadatasta.

(12)

Unionissa on jo käytössä useita dynaamisia sijainnin osoittamismenetelmiä, joita sovelletaan jäsenvaltioissa. Eri sijainnin osoittamismenetelmien käyttö olisi sallittava jatkossakin. Jäsenvaltioita ja sidosryhmiä olisi kuitenkin kannustettava tekemään yhteistyötä tarvittaessa eurooppalaisten standardointielinten välityksellä sopiakseen hyväksytyistä sijainnin osoittamismenetelmistä.

(13)

Tieviranomaisten ja tienpitäjien olisi asetettava staattinen tiedata saataville ja päivitettävä sitä säännöllisesti, jotta luotettaville ITS-sovelluksille elintärkeät ajantasaiset ja tarkat digitaaliset kartat voidaan laatia. Digitaalisten karttojen laatijoita olisi kannustettava sisällyttämään staattisen tiedatan päivitykset viipymättä olemassa oleviin karttoihin ja karttojen päivityspalveluihin. Tieliikenneturvallisuuspolitiikan kaltaisten julkisten politiikkojen noudattamiseksi viranomaisten olisi voitava pyytää palveluntarjoajia ja digitaalisten karttojen laatijoita korjaamaan niiden datassa olevat epätarkkuudet.

(14)

Tarkan ja ajantasaisen staattisen tiedatan, dynaamisen tietilannedatan ja liikennedatan saatavuus on välttämätöntä tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamiselle koko unionissa. Tieviranomaiset, tienpitäjät ja tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoajat keräävät ja tallentavat asiaankuuluvan datan. Jotta tätä dataa olisi helpompi vaihtaa ja käyttää uudelleen tällaisten palvelujen tarjoamiseksi, tieviranomaisten, tienpitäjien ja tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoajien olisi asetettava tämä data, vastaava metadata ja datan laatua koskevat tiedot muiden tieviranomaisten, tienpitäjien, reaaliaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoajien ja digitaalisten karttojen laatijoiden saataville kansallisen tai yhteisen yhteyspisteen kautta. Yhteyspiste voi olla tietovarasto, rekisteri tai verkkoportaali tai muu niiden kaltainen yhteyspiste datatyypistä riippuen. Jäsenvaltioiden olisi yhdistettävä nykyiset julkiset ja yksityiset yhteyspisteet yhdeksi yhteyspisteeksi, josta kaikentyyppiset näiden määritysten soveltamisalaan kuuluva asiaankuuluva käytettävissä oleva data on saatavilla. Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä yhteistyötä keskenään perustaakseen yhteisen yhteyspisteen, joka kattaa kaiken osallistujajäsenvaltioiden käytettävissä olevan datan. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää, että direktiivin 2010/40/EU nojalla annettujen muiden delegoitujen säädösten mukaisesti perustettuja yhteyspisteitä käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan datan kansallisina yhteyspisteinä.

(15)

Jotta tieviranomaiset, tienpitäjät, palveluntarjoajat ja digitaalisten karttojen laatijat voisivat hakea ja käyttää asiaankuuluvaa dataa menestyksekkäästi ja kustannustehokkaasti, on tarpeen kuvata moitteettomalla tavalla tämän datan sisältö ja rakenne asianmukaista metadataa käyttäen.

(16)

Näiden määritysten ei tulisi velvoittaa tieviranomaisia tai tienpitäjiä ja palveluntarjoajia aloittamaan sellaisen datan keräämistä, jota ne eivät jo kerää, eikä digitoimaan sellaista dataa, joka ei jo ole käytettävissä koneellisesti luettavassa muodossa. Staattisen tiedatan, dynaamisen tietilannedatan ja liikennedatan päivittämistä koskevia erityisvaatimuksia olisi sovellettava ainoastaan sellaisen dataan, joka on tosiasiallisesti kerätty ja joka on tosiasiallisesti saatavilla koneellisesti luettavassa muodossa. Jäsenvaltioita olisi kuitenkin kannustettava etsimään tarpeitaan vastaavia kustannustehokkaita tapoja digitoida olemassa oleva staattinen tiedata.

(17)

Näiden määritysten ei tulisi velvoittaa tieviranomaisia tai tienpitäjiä määrittelemään tai panemaan täytäntöön liikennevirtasuunnitelmia ja tilapäisiä liikenteenhallintatoimenpiteitä. Niiden ei tulisi velvoittaa palveluntarjoajia jakamaan dataansa muiden palveluntarjoajien kanssa. Palveluntarjoajien olisi voitava vapaasti tehdä keskenään kaupallisia sopimuksia asiaankuuluvan datan uudelleenkäytöstä.

(18)

Jäsenvaltioita ja ITS-sidosryhmiä oli kannustettava tekemään yhteistyötä datan laatua koskevista yhteisistä määritelmistä sopimiseksi, jotta kaikkialla liikennedatan arvoketjussa voitaisiin käyttää yhteisiä datan laatuindikaattoreita, joita ovat esimerkiksi datan täydellisyys, tarkkuus ja ajantasaisuus, käytetty hankintamenetelmä ja sijainnin osoittamismenetelmä sekä sovellettavat laatutarkastukset. Niitä olisi myös kannustettava toimimaan yhdessä asiaan liittyvien laadun mittausmenetelmien vahvistamiseksi ja eri datatyyppien seuraamiseksi. Jäsenvaltioita olisi kannustettava jakamaan keskenään tämän alan tietämystä, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

(19)

Yksityisiltä palveluntarjoajilta saatavan tie- ja liikennedatan ja tosiaikaisen liikennedatan käyttö on tunnustetusti kustannustehokas tapa, jolla viranomaiset voivat parantaa liikenteenhallintaa sekä infrastruktuurin hallintaa ja kunnossapitoa. Tällaisen datan ja siihen liittyvien palvelujen käyttöön tai uudelleenkäyttöön sovellettavien erityisehtojen ja -edellytysten vahvistaminen olisi kuitenkin jätettävä asianomaisille osapuolille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/98/EY säännösten soveltamista.

(20)

Yksityiset palveluntarjoajat voivat käyttää tieviranomaisten ja tienpitäjien keräämää staattista tiedataa, dynaamista tietilannedataa ja liikennedataa syöttödatana omia tosiaikaisia liikennetietopalvelujaan varten. Tällaisen datan uudelleenkäyttöön sovellettavien erityisehtojen ja -edellytysten vahvistaminen olisi jätettävä asianomaisille osapuolille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/98/EY säännösten soveltamista.

(21)

Näiden määritysten moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi arvioitava, noudattavatko tieviranomaiset, tienpitäjät, digitaalisten karttojen laatijat ja palveluntarjoajat tie- ja liikennedatan saatavuutta, vaihtoa, uudelleenkäyttöä ja päivittämistä koskevia vaatimuksia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava käyttää tähän tarkoitukseen tieviranomaisten, tienpitäjien, digitaalisten karttojen laatijoiden ja palveluntarjoajien antamaan näyttöön perustuvia vaatimustenmukaisuusilmoituksia.

(22)

Nämä määritykset eivät rajoita radiolähetystoiminnan harjoittajien ilmaisuvapautta, siinä määrin kuin määrityksissä ei velvoiteta niitä ottamaan kantaa lähetettäviin tietoihin, ja määrityksissä jätetään jäsenvaltioille riittävästi joustonvaraa ottaa huomioon radiolähetystoiminnan harjoittajien ilmaisunvapautta koskevat kansalliset valtiosääntöperinteet.

(23)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi lausunnon 17 päivänä kesäkuuta 2015,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarvittavat määritykset sen varmistamiseksi, että tie- ja liikennedata on tieliikenneviranomaisten, tienpitäjien ja palveluntarjoajien saatavissa, käytettävissä, uudelleenkäytettävissä ja päivitettävissä tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamiseksi EU:n laajuisesti.

Sitä sovelletaan kattavaan Euroopan laajuiseen tieverkkoon sekä siihen kuulumattomiin moottoriteihin ja kansallisten viranomaisten tarvittaessa yksilöimiin prioriteettivyöhykkeisiin.

Sitä sovelletaan direktiivin 2010/40/EU 5 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2010/40/EU 4 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’Euroopan laajuisen tieverkon ydinverkolla’ tieliikenneinfrastruktuuria, joka on osa asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määriteltyä ydinverkkoa;

2)

’kattavalla Euroopan laajuisella tieverkolla’ tieliikenneinfrastruktuuria, joka on osa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 määriteltyä kattavaa verkkoa;

3)

’moottoritiellä’ tietä, jonka sen sijaintijäsenvaltio on nimennyt moottoritieksi;

4)

’prioriteettivyöhykkeillä’ kansallisten viranomaisten tarvittaessa toistuvien liikenneruuhkien tai muiden liikennehallintaan liittyvien tekijöiden perusteella yksilöimiä varsinkin kaupunkialueilla sijaitsevia tieosuuksia, jotka eivät ole osa kattavaa Euroopan laajuista tieverkkoa ja jotka eivät ole moottoriteitä;

5)

’datan saatavuudella’ mahdollisuutta pyytää ja saada dataa milloin tahansa koneellisesti luettavassa muodossa;

6)

’staattisella tiedatalla’ liitteen 1 kohdassa lueteltua tiedataa, joka ei muutu usein eikä säännöllisesti;

7)

’dynaamisella tietilannedatalla’ liitteen 2 kohdassa lueteltua tiedataa, joka muuttuu usein tai säännöllisesti ja joka kuvaa tien tilannetta;

8)

’liikennedatalla’ liitteen 3 kohdassa lueteltua dataa tieliikenteen ominaisuuksista;

9)

’datan päivittämisellä’ tarkoitetaan olemassa olevan datan muuttamista, mukaan lukien sn poistaminen sekä uusien kohtien tai lisäkohtien sisällyttäminen siihen;

10)

’tosiaikaisilla liikennetiedoilla’ tietoja, jotka on saatu tieviranomaisten, tienpitäjien tai palveluntarjoajien millä viestintätavalla tahansa käyttäjille ja loppukäyttäjille antamista staattisesta tiedatasta, dynaamisesta tietilannedatasta, liikennedatasta tai niiden yhdistelmästä;

11)

’tosiaikaisella tieliikennepalvelulla’ tarkoitetaan ITS-palvelua, joka tarjoaa käyttäjille ja loppukäyttäjille välittömästi tosiaikaisia liikennetietoja;

12)

’tieviranomaisella’ mitä tahansa viranomaista, joka vastaa alueelliseen toimivaltaansa kuuluvien teiden suunnittelusta, valvonnasta tai hallinnoinnista;

13)

’tienpitäjällä’ mitä tahansa julkista tai yksityistä yksikköä, joka vastaa tien kunnossapidosta ja hallinnoinnista;

14)

’palveluntarjoajalla’ mitä tahansa tosiaikaisia liikennetietopalveluja käyttäjille ja loppukäyttäjille tarjoavaa julkista tai yksityistä tahoa, joka ei pelkästään välitä tietoja edelleen;

15)

’käyttäjällä’ kaikkia tieviranomaisia, tienpitäjiä, palveluntarjoajia ja digitaalisten karttojen laatijoita;

16)

’loppukäyttäjällä’ kaikkia tienkäyttäjiä, joko luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka voivat käyttää tosiaikaisia liikennetietopalveluja;

17)

’yhteyspisteellä’ digitaalista rajapintaa, jossa staattinen tiedata, dynaaminen tietilannedata ja liikennedata sekä niitä vastaava metadata asetetaan käyttäjien saataville niiden uudelleenkäyttöä varten, tai jossa tämän datan lähteet ja metadata asetetaan käyttäjien saataville sen uudelleenkäyttöä varten;

18)

’metadatalla’ datan jäsenneltyä sisällönkuvausta, joka helpottaa tämän datan hakemista ja käyttämistä;

19)

’hakupalveluilla’ palveluita, jotka mahdollistavat pyydetyn datan hakemisen vastaavia metadatan sisältöä käyttämällä ja tällaisen sisällön esittämisen;

20)

’tilapäisillä liikenteenhallintatoimenpiteillä’ tilapäisiä toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ratkaista tietty liikennehäiriö ja joilla on tarkoitus esimerkiksi hallita ja ohjata liikennevirtoja;

21)

’liikennevirtasuunnitelmilla’ pysyviä liikenteenhallintatoimenpiteitä, jotka liikenteenhallinnasta vastaavat ovat suunnitelleet liikennevirtojen hallintaan ja ohjaamiseen pysyvien tai toistuvien liikennehäiriöiden vuoksi.

3 artikla

Kansalliset yhteyspisteet

1.   Jokaisen jäsenvaltion on perustettava kansallinen yhteyspiste. Kansallinen yhteyspiste on ainoa yhteyspiste, josta käyttäjät saavat tietyn jäsenvaltion aluetta koskevan tieviranomaisten, tienpitäjien ja palvelujen tarjoajien antamaa tie- ja liikennedataa, mukaan lukien datan päivitykset.

2.   Jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisina yhteyspisteinä olemassa olevia kansallisia yhteyspisteitä, jotka on perustettu direktiivin 2010/40/EU nojalla annetuista muista delegoiduista säädöksistä johtuvien vaatimusten noudattamiseksi, jos jäsenvaltiot katsovat tämän asianmukaiseksi.

3.   Kansallisissa yhteyspisteissä on oltava asianmukaiset hakupalvelut käyttäjiä varten.

4.   Tieviranomaisten ja tienpitäjien on yhteystyössä digitaalisten karttojen laatijoiden ja palveluntarjoajien kanssa varmistettava, että ne antavat asianmukaisen metadatan, jotta käyttäjät voivat tehdä hakuja kansallisissa yhteyspisteissä saatavilla olevista datakokonaisuuksista ja käyttää niitä.

5.   Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi perustaa yhteisen yhteyspisteen.

4 artikla

Tiedatan saatavuus, vaihto ja uudelleenkäyttö

1.   Yhteensopivien, yhteentoimivien ja keskeytymättömien tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen helpottamiseksi kaikkialla unionissa tieviranomaisten ja tienpitäjien on annettava keräämänsä ja 8 artiklan nojalla päivittämänsä staattisen tiedatan vakiomuotoisena, jos vakioitu muoto on käytettävissä, tai muussa koneellisesti luettavassa muodossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun datan ja vastaavan metadatan, mukaan lukien sen laatua koskevat tiedot, on oltava sen vaihtoa tai uudelleenkäyttöä varten kaikkien unionissa toimivien digitaalisten karttojen laatijoiden tai palvelujen tarjoajien saatavilla

a)

syrjimättömästi;

b)

niin nopeasti, että varmistetaan tosiaikaisten liikennetietopalvelun tarjoaminen viipymättä;

c)

3 artiklassa tarkoitetun kansallisen tai yhteisen yhteyspisteen kautta.

d)

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua staattista tiedataa käyttävien tieviranomaisten, tienpitäjien, digitaalisten karttojen laatijoiden ja palveluntarjoajien on toimittava yhdessä varmistaakseen, että staattisen tiedatan mahdollisista epätarkkuuksista ilmoitetaan viipymättä niille tieviranomaisille ja tienpitäjille, joilta tämä data on saatu.

3.   Kun palveluntarjoajat käyttävät 1 kohdassa tarkoitettua tieviranomaisten ja tienpitäjien antamaa staattista tiedataa, niiden on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti laatimat liikennevirtasuunnitelmat.

5 artikla

Dynaamisen tietilannedatan saatavuus, vaihto ja uudelleenkäyttö

1.   Yhteensopivien, yhteentoimivien ja keskeytymättömien tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen helpottamiseksi kaikkialla unionissa tieviranomaisten ja tienpitäjien on annettava keräämänsä ja 9 artiklan nojalla päivittämänsä dynaamisen tietilannedatan DATEX II -muodossa (CEN/TS 16157 ja myöhemmin päivitetyt toisinnot) tai muussa koneellisesti luettavassa muodossa, joka on täysin yhdenmukainen ja yhteentoimiva DATEX II:n kanssa,

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun datan ja vastaavan metadatan, mukaan lukien sen laatua koskevat tiedot, on oltava sen vaihtoa tai uudelleenkäyttöä varten kaikkien unionissa toimivien palveluntarjoajien saatavilla

a)

syrjimättömästi;

b)

niin nopeasti, että varmistetaan tosiaikaisten liikennetietopalvelun tarjoaminen viipymättä;

c)

3 artiklassa tarkoitetun kansallisen tai yhteisen yhteyspisteen kautta;

3.   Kun palveluntarjoajat käyttävät 1 kohdassa tarkoitettuja tieviranomaisten ja tienpitäjien antamaa dynaamista tietilannedataa, niiden on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti toteuttamat tilapäiset liikenteenhallintatoimenpiteet.

6 artikla

Liikennedatan saatavuus, vaihto ja uudelleenkäyttö

1.   Yhteensopivien, yhteentoimivien ja keskeytymättömien tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoamisen helpottamiseksi kaikkialla unionissa tieviranomaisten ja tienpitäjien on annettava keräämänsä ja 10 artiklan nojalla päivittämänsä liikennedata DATEX II -muodossa (CEN/TS 16157 ja myöhemmin päivitetyt toisinnot) tai muussa koneellisesti luettavassa muodossa, joka on täysin yhdenmukainen ja yhteentoimiva DATEX II:n kanssa,

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun datan ja vastaavan metadatan, mukaan lukien sen laatua koskevat tiedot, on oltava sen vaihtoa tai uudelleenkäyttöä varten kaikkien unionissa toimivien palveluntarjoajien saatavilla

a)

syrjimättömästi;

b)

niin nopeasti, että varmistetaan tosiaikaisten liikennetietopalvelun tarjoaminen viipymättä;

c)

3 artiklassa tarkoitetun kansallisen tai yhteisen yhteyspisteen kautta.

3.   Liikenteenhallinnan optimoimiseksi tieviranomaiset ja tienpitäjät voivat pyytää palvelun tarjoajia antamaan niiden keräämät ja 10 artiklan nojalla päivittämän liikennedatan. Tällainen data on annettava DATEX II -muodossa (CEN/TS 16157 ja myöhemmin päivitetyt toisinnot) tai muussa koneellisesti luettavassa muodossa, joka on täysin yhdenmukainen ja yhteentoimiva DATEX II:n kanssa, 3 artiklassa tarkoitetun yhteyspisteen kautta, ja niiden mukana on oltava vastaava metadata, mukaan lukien sen laatua koskevat tiedot.

7 artikla

Datan päivittäminen

Tosiaikaisten liikennetietopalvelujen on perustuttava päivitettyyn tiedataan, dynaamiseen tietilannedataan ja liikennedataan tai niiden yhdistelmään. Tieviranomaisten, tienpitäjien ja palveluntarjoajien on päivitettävä säännöllisesti kaikki data 8–10 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Tieviranomaisten, tienpitäjien ja palveluntarjoajien on korjattava epätarkkuudet viipymättä, jotka ne ovat havainneet datassaan tai joista jokin käyttäjä tai loppukäyttäjä on niille ilmoittanut.

8 artikla

Staattisen tiedatan päivittäminen

1.   Staattisessa tiedatassa on päivitettävä ainakin seuraavat muuttujat:

a)

liitteen 1 kohdan mukaisen staattisen tiedatan tyyppi, jota päivitys koskee;

b)

päivitettävän olosuhteen sijainti;

c)

päivityksen tyyppi (muutos, lisäys tai poisto);

d)

päivityksen kuvaus;

e)

datan päivityspäivä;

f)

päivä ja aika, jona tietyn olosuhteen muutos on tapahtunut tai sen suunnitellaan tapahtuvan;

g)

datan päivityksen laatu.

Päivitettävän olosuhteen sijainti määritetään käyttämällä vakioitua tai muuta yleisesti hyväksyttyä dynaamista sijainnin osoittamismenetelmää, joka mahdollistaa kyseisen sijainnin tarkan dekoodauksen ja tulkinnan.

2.   Tieviranomaisten ja tienpitäjien on varmistettava, että staattinen tiedata päivitetään viipymättä ja että kun se on tiedossa, se annetaan mahdollisuuksien mukaan käyttäjille etukäteen.

3.   Kun digitaalisten karttojen laatijat ja palveluntarjoajat käyttävät päivitettyä staattista tiedataa, niiden on varmistettava, että nämä päivitykset käsitellään viipymättä, jotta ne voidaan asettaa heti loppukäyttäjien saataville.

9 artikla

Dynaamisen tietilannedatan päivittäminen

1.   Dynaamisessa tietilannedatassa on päivitettävä ainakin seuraavat muuttujat:

a)

liitteen 2 kohdan mukaisen dynaamisen tietilannedatan tyyppi, jota päivitys koskee, ja tarvittaessa lyhyt kuvaus siitä;

b)

päivitettävän tapahtuman tai olosuhteen sijainti;

c)

päivitettävän tapahtuman tai olosuhteen esiintymisaika;

d)

datan päivityksen laatu.

Päivitettävän tapahtuman tai olosuhteen sijainti määritetään käyttämällä vakioitua tai muuta yleisesti hyväksyttyä dynaamista sijainnin osoittamismenetelmää, joka mahdollistaa kyseisen sijainnin tarkan dekoodauksen ja tulkinnan.

2.   Tieviranomaisten ja tienpitäjien on varmistettava, että dynaaminen tietilannedata päivitetään viipymättä ja että kun se on tiedossa, se annetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

3.   Tosiaikainen liikennedata on muutettava vastaavasti tai se on poistettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asianomaisen dynaamisen tietilannedatan tila on muuttunut.

4.   Kun palvelujen tarjoajat käyttävät päivitettyä dynaamista tietilannedataa, niiden on varmistettava, että se käsitellään viipymättä, jotta se voidaan asettaa heti loppukäyttäjien saataville.

10 artikla

Liikennedatan päivittäminen

1.   Liikennedatassa on päivitettävä ainakin seuraavat muuttujat:

a)

liitteen 3 kohdan mukainen liikennedatan tyyppi, jota päivitys koskee, ja tarvittaessa lyhyt kuvaus siitä;

b)

päivitettävän tapahtuman tai olosuhteen sijainti;

c)

datan päivityksen laatu.

Päivitettävän tapahtuman tai olosuhteen sijainti määritetään käyttämällä vakioitua tai muuta yleisesti hyväksyttyä dynaamista sijainnin osoittamismenetelmää, joka mahdollistaa kyseisen sijainnin tarkan dekoodauksen ja tulkinnan.

2.   Tienpitäjien ja palvelujen tarjoajien on muutettava tosiaikainen liikennedatansa vastaavasti tai poistettava se mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asianomaisen liikennedatan tila on muuttunut.

3.   Kun palvelujen tarjoajat käyttävät päivitettyä liikennedataa, niiden on varmistettava, että se käsitellään viipymättä, jotta tiedot voidaan asettaa heti loppukäyttäjien saataville.

11 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on arvioitava 2 ja 3 kohdan mukaisesti, täyttävätkö tieviranomaiset, tienpitäjät, digitaalisten karttojen laatijat ja palveluntarjoajat 3–10 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Arvioinnin tekemiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää tieviranomaisilta, tienpitäjiltä, digitaalisten karttojen laatijoilta ja palveluntarjoajilta seuraavat asiakirjat:

a)

kuvaus tie- ja liikennedatasta, digitaalisesta kartasta tai niiden tarjoamista tieliikennepalveluista sekä tiedot kyseisten datan laadusta ja uudelleenkäyttöedellytyksistä;

b)

näyttöön perustuva ilmoitus 3–10 artiklassa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä.

3.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava satunnaisesti 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten oikeellisuus.

12 artikla

Raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2017 kertomus kansallisen yhteyspisteen perustamiseksi mahdollisesti toteutetuista toimenpiteistä ja sen toimintaan liittyvistä järjestelyistä sekä tarvittaessa luettelo moottoriteistä, jotka eivät kuulu kattavaan Euroopan laajuiseen tieverkkoon ja jotka on yksilöity prioriteettivyöhykkeiksi.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2018. ja sen jälkeen kahden kalenterivuoden välein kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

liitteessä vahvistettujen tie- ja liikennedatatyyppien saatavuuden, vaihdon ja uudelleenkäytettävyyden osalta saavutettu edistys;

b)

tosiaikaisten liikennetietopalvelujen maantieteellinen laajuus ja tie- ja liikennedatasisältö ja niiden laatu, mukaan lukien tämän laadun määrittelyperusteet ja laadun valvomiseksi käytettävät keinot;

c)

11 artiklassa tarkoitetun 3–10 artiklassa säädettyjen vaatimusten noudattamista koskevan arvioinnin tulokset;

d)

tarvittaessa kuvaus kansalliseen tai yhteiseen yhteyspisteeseen tehdyistä muutoksista;

e)

tarvittaessa kuvaus prioriteettivyöhykkeisiin tehdyistä muutoksista.

13 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoamisen osalta (EUVL L 247, 18.9.2013, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille (EUVL L 247, 18.9.2013, s. 6).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta(EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE

DATALUOKAT

(2, 8, 9, 10 ja 12 artiklassa tarkoitetut)

1.

Staattisen tiedatan tyyppeihin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

tieverkkoyhteydet ja niiden fyysiset ominaisuudet, kuten:

i)

geometria

ii)

teiden leveys

iii)

kaistojen lukumäärä

iv)

pituuskaltevuudet

v)

liittymät

b)

tien luokitus

c)

liikennemääräyksiä ja vaaroja ilmaisevat liikennemerkit, kuten:

i)

tunneleiden käyttörajoitukset

ii)

siltojen käyttörajoitukset

iii)

pysyvät käyttörajoitukset

iv)

muut liikennemääräykset

d)

nopeusrajoitukset

e)

liikennevirtasuunnitelmat

f)

rahdinkuljetusmääräykset

g)

tiemaksuasemien sijainti

h)

maksullisten teiden yksilöiminen, sovellettavat kiinteät tienkäyttömaksut ja hyväksyttävät maksutavat

i)

pysäköintipaikkojen ja palvelualueiden sijainti

j)

sähköajoneuvojen latauspisteiden sijainti ja niiden käyttöedellytykset

k)

paineistettua maakaasua, nesteytettyä maakaasua ja nestekaasua myyvät huoltoasemat

l)

julkisen liikenteen pysäkkien ja vaihtopaikkojen sijainti

m)

lastaus- ja purkausalueiden sijainti.

2.

Dynaamisen tietilannedatan tyyppeihin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

tien sulkeminen

b)

kaistan sulkeminen

c)

sillan sulkeminen

d)

ohituskielto raskaille ajoneuvoille

e)

tietyöt

f)

liikenneonnettomuudet ja -häiriöt

g)

muuttuvat nopeusrajoitukset

h)

vaihtuvasuuntaisten kaistojen ajosuunta

i)

huonokuntoinen tie

j)

tilapäiset liikenteenhallintatoimenpiteet

k)

vaihtuvat tienkäyttömaksut ja hyväksyttävät maksutavat

l)

pysäköintipaikkojen saatavuus

m)

lastaus- ja purkauspaikkojen saatavuus

n)

pysäköintimaksut

o)

sähköajoneuvojen latauspisteiden saatavuus

p)

tien pintaan ja näkyvyyteen vaikuttavat sääolosuhteet.

Kyseistä lyhytkestoista dataa ei tarvitse sisällyttää digitaalisten karttojen päivitykseen, koska sitä ei pidetä pysyvänä muutoksena.

3.

Liikennedatan tyyppeihin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

liikenteen määrä

b)

nopeus

c)

jonojen sijainti ja pituus

d)

matka-ajat

e)

odotusajat EU:n ulkopuolisten maiden rajanylityspaikoilla.


Top