Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/962, 18. detsember 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/21


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/962,

18. detsember 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/40/EL artikli 3 punktis b on spetsifikatsioonide ja standardite väljatöötamise puhul sätestatud prioriteetse meetmena reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumine kogu ELis.

(2)

Vastavalt direktiivi 2010/40/EL artikli 6 lõikele 1 peab komisjon vastu võtma spetsifikatsioonid, mida on vaja ühilduvuse, koostalitluse ja järjepidevuse tagamiseks intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja tööks kasutamise puhul, et pakkuda reaalajas saadava liiklusteabe teenuseid kogu ELis. Käesoleva määruse eesmärk on parandada reaalajas saadavate maantee- ja liiklusandmete kättesaadavust, vahetamist, taaskasutamist ning ajakohastamist kvaliteetsete ja pidevate liiklusteabe teenuste pakkumiseks kogu ELis.

(3)

Direktiivi 2010/40/EL artiklis 5 on sätestatud, et käesoleva direktiivi artikli 6 kohaselt vastu võetud spetsifikatsioone tuleks kohaldada intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtul, ilma et see piiraks iga liikmesriigi õigust otsustada selliste rakenduste ja teenuste kasutuselevõtu üle oma territooriumil.

(4)

Kõnealuseid spetsifikatsioone tuleks kohaldada kõikide reaalajas saadava maantee- ja liiklusteabe teenuste suhtes, ilma et see piiraks teistes direktiivi 2010/40/EL alusel vastu võetud õigusaktides, eelkõige komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 885/2013 (2) ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 886/2013 (3) sätestatud konkreetsete spetsifikatsioonide kohaldamist.

(5)

Reaalajas saadava liiklusteabe teenuseid pakkuv turg on ELis juba olemas ning nii kasutajate ja klientide kui ka asjaomaste teenuste osutajate huvides on luua selle turu jaoks õiged raamtingimused, mis aitaksid kõnealust turgu säilitada ja seda tulevikus innovaatiliselt edasi arendada. Reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/98/EÜ (4) sätestatud miinimumeeskirjad avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamiseks kogu ELis. Maanteeametite ja teedehaldajate valduses oleva teabe suhtes kohaldatakse käesoleva määrusega sätestatud eeskirju, eelkõige andmete ajakohastamise eeskirju, ilma et see mõjutaks direktiivis 2003/98/EÜ sätestatut.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/2/EÜ (5) luuakse Euroopa Liidu ruumiandmete taristu, mis võimaldaks kõnealuste andmete jagamist ja avalikkuse juurdepääsu kõnealustele andmetele (sh ruumiandmevaldkonnale „Transpordivõrk”) kogu ELis, et toetada ELi keskkonnapoliitikat ja poliitikasuundi või meetmeid, mis võivad keskkonda mõjutada. Käesolevas määruses sätestatud spetsifikatsioonid peaksid olema kooskõlas direktiivis 2007/2/EÜ ja selle rakendusaktides, eelkõige komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 (6) sätestatud spetsifikatsioonidega. Kõnealuste spetsifikatsioonide kasutuselevõtt kõikide staatiliste maanteeandmeliikide puhul võib kaasa aidata kõnealuse valdkonna täielikumale ühtlustamisele.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1315/2013 (7) määratakse kindlaks maanteetransporditaristu, mis on üleeuroopalise transpordivõrgu põhi- ja üldvõrgu lahutamatu osa. Käesolevat määrust tuleks kohaldada määruses (EL) nr 1315/2013 määratletud üleeuroopalise üldvõrgu suhtes, kus toimub suurem osa rahvusvahelisest maanteetranspordist. Kuna enamik kiirteedest juba kuulub sellesse võrku, peaks käesolev määrus hõlmama ka teisi kiirteid, et tagada maanteekasutajate jaoks järjepidevus. Liiklusega seotud korduvad välismõjud ja muud liikluskorraldusprobleemid, näiteks liiklusummikud, õhusaaste ja müra, ei ole ainult üleeuroopalise transpordivõrgu ja kiirteede probleem. Tegelikkuses tekivad sagedased liiklusummikud paljudel juhtudel just linnapiirkondades. Seepärast peaks liikmesriikidel olema lubatud kohaldada kõnealuseid spetsifikatsioone lisaks üleeuroopalisele transpordivõrgule ja kiirteedele ka liikmesriikide kindlaks määratud prioriteetsetes piirkondades asuvate valitud teede suhtes. Võttes arvesse liiklusskeemide pidevat muutumist, peaks liikmesriikidel olema lubatud kõnealuseid prioriteetseid piirkondi ajakohastada.

(8)

Nii staatilistel maanteeandmetel, teeoludest tulenevatel dünaamilistel andmetel kui ka liiklusandmetel on oma iseärasused ja kõik need andmeliigid peaksid olema kooskõlas asjakohaste nõuetega. Kuna andmeallikad on väga mitmekesised, ulatudes taristupõhistest anduritest kuni anduritena toimivate sõidukiteni, on oluline lähtuda sellest, et spetsifikatsioone kohaldatakse asjakohaste andmekategooriate suhtes, vaatamata sellele, kust andmed saadi või missugust tehnoloogiat asjaomaste andmete loomiseks või ajakohastamiseks kasutati.

(9)

Isikuandmete töötlemise puhul peaksid need võimaluse korral olema pöördumatult anonüümseks muudetud. Lisaks tuleks isikuandmete töötlemisel järgida ELi õigusakte, nagu on eelkõige kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ, (8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ (9) ja kõnealuste direktiividega seotud siseriiklikes õigusaktides. Peale selle tuleks isikuandmete töötlemisel järgida otstarbe piiritlemise ja võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtteid.

(10)

Kui tulevikus hakatakse teabeteenuse puhul koguma andmeid, sealhulgas geograafilisi asukohaandmeid, lõppkasutajalt endalt või koostöösüsteemide kaudu, tuleb lõppkasutajatele anda sõnaselget teavet selliste andmete kogumise ja võimaliku jälgimise suhtes kehtestatud korra ning asjaomaste andmete säilitamise aja kohta. Era- ja avalik-õiguslikud andmekogujad, näiteks teedehaldajad, teenuseosutajad ja autotööstussektor peaksid rakendama asjakohaseid tehnilisi meetmeid, et tagada lõppkasutajatelt või nende sõidukitelt saadavate andmete anonüümsus.

(11)

Selleks et tagada reaalajas saadava liiklusteabe teenuste ühtlustatud ja sujuv pakkumine, peaksid liikmesriigid kasutama Euroopa ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide poolt välja töötatud olemasolevaid tehnilisi lahendusi ja standardeid, näiteks DATEX II-süsteemi (CEN/TS 16157 ja selle hilisemad ajakohastatud versioonid) ning ISO standardeid. Selliste andmeliikide puhul, millel standardvorm puudub, tuleks liikmesriike ja sidusrühmi innustada tegema koostööd, et leppida kokku andmete määratlus, vorm ja metaandmed.

(12)

ELis on välja töötatud mitmesuguseid dünaamilisi asukohamääramismeetodeid, mida liikmesriigid ka kohaldavad. Eri asukohamääramismeetodite kasutamine peaks olema jätkuvalt lubatud. Liikmesriike ja sidusrühmi tuleks siiski innustada tegema koostööd, et leppida kokku lubatud asukohamääramismeetodid, kasutades vajaduse korral Euroopa standardimisorganisatsioonide abi.

(13)

Juurdepääs staatilistele maanteeandmetele ja nende korrapärane ajakohastamine maanteeametite ja teedehaldajate poolt on ülimalt vajalik selleks, et tagada ajakohastatud ja täpsete digitaalkaartide olemasolu, mis on usaldusväärsete intelligentsete transpordisüsteemide toimimiseks üliolulised. Digitaalkaartide tootjaid tuleks innustada õigel ajal alustama staatiliste maanteeandmete ajakohastamise funktsiooni integreerimist olemasolevatesse kaartidesse ja kaartide ajakohastamise teenustesse. Selleks et olla kooskõlas avaliku poliitikaga, näiteks maanteeohutuse valdkonnas, peaks avaliku sektori asutustel olema õigus nõuda teenuseosutajatelt ja digitaalkaartide tootjatelt nende andmetes leiduvate ebatäpsuste kõrvaldamist.

(14)

Juurdepääs täpsetele ja ajakohastatud staatilistele maanteeandmetele, teeoludest tulenevatele dünaamilistele andmetele ja liiklusandmetele on ülimalt oluline reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumiseks kogu ELis. Asjakohaseid andmeid koguvad ja säilitavad maanteeametid, teedehaldajad ja reaalajas saadava liiklusteabe teenuse osutajad. Selleks et hõlbustada ja lihtsustada kõnealuste andmete vahetamist ja taaskasutamist teenuse osutamisel, peaksid maanteeametid, teedehaldajad ja reaalajas saadava liiklusteabe teenuse osutajad tegema andmed, vastavad metaandmed ja andmekvaliteeti käsitleva teabe riikliku või ühise juurdepääsupunkti kaudu kättesaadavaks teistele maanteeametitele, teedehaldajatele, reaalajas saadava liiklusteabe teenuse osutajatele ja digitaalkaartide tootjatele. Juurdepääsupunkt võib sõltuvalt andmete liigist olla kas teabehoidla, register, veebiportaal vms. Liikmesriigid peaksid olemasolevad avaliku ja erasektori juurdepääsupunktid ümber kujundama üheks juurdepääsupunktiks, mis tagab juurdepääsu kõikidele olemasolevatele asjakohastele andmeliikidele, mis jäävad eespool nimetatud spetsifikatsioonide rakendusalasse. Liikmesriikidel peaks olema lubatud teha üksteisega koostööd, et luua osalevate liikmesriikide olemasolevaid andmeid hõlmavad ühised juurdepääsupunktid. Liikmesriikidel peaks olema õigus kasutada direktiivi 2010/40/EL alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt loodud teisi juurdepääsupunkte riiklike juurdepääsupunktidena käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvatele andmetele.

(15)

Selleks et aidata maanteeametitel, teedehaldajatel, teenuseosutajatel ja digitaalkaartide tootjatel asjakohaseid andmeid edukalt ja kulutõhusalt üles leida ja neid kasutada, peab kõnealuse teabe sisu ja struktuuri asjakohaste metaandmete abil nõuetekohaselt kirjeldama.

(16)

Need spetsifikatsioonid ei peaks kohustama maanteeameteid või teedehaldajaid alustama mis tahes selliste andmete kogumist, mida nad juba ei kogu, või digiteerima mis tahes andmeid, mis ei ole masinloetavas vormis juba kättesaadavad. Staatiliste maanteeandmete, teeoludest tulenevate dünaamiliste andmete ja liiklusandmete ajakohastamise üksikasjalikke nõudeid tuleks kohaldada ainult tegelikult kogutud andmete suhtes ja need andmed peaksid olema masinloetavas vormis kättesaadavad. Samal ajal tuleks liikmesriike innustada otsima kulutõhusaid võimalusi, mis oleksid kooskõlas nende vajadustega digiteerida olemasolevaid staatilisi maanteeandmeid.

(17)

Need spetsifikatsioonid ei peaks sundima maanteeameteid või teedehaldajaid kindlaks määrama või rakendama liiklusskeeme ja ajutisi liikluskorraldusmeetmeid. Kõnealused spetsifikatsioonid ei peaks kohustama teenuseosutajaid jagama oma andmeid teiste teenuseosutajatega. Teenuseosutajatel peaks olema õigus sõlmida omavahel ärikokkuleppeid asjakohase teabe taaskasutamise kohta.

(18)

Liikmesriike ja intelligentsete transpordisüsteemide sidusrühmi tuleks innustada tegema koostööd, et saavutada kokkulepe andmekvaliteedi ühises määratluses, et kasutada kogu liiklusandmete väärtusahelas ühiseid andmekvaliteedinäitajaid, nagu andmete täielikkus, üksikasjalikkus ja ajakohasus, nende hankimise ja asukoha määramise meetodid, samuti kohaldatud kvaliteedikontrollid. Lisaks tuleks neid innustada jätkama jõupingutusi selleks, et töötada välja eri andmetüüpide kvaliteedi mõõtmise ja seire asjakohased meetodid. Liikmesriike tuleks innustada jagama üksteisega oma sellekohaseid teadmisi, kogemusi ja parimaid tavasid.

(19)

On teada, et erasektori esindajate kogutud maantee- ja liiklusandmed ning reaalajas saadava liiklusteabe teenused võivad osutuda avaliku sektori asutuste jaoks kulutõhusaks võimaluseks parandada liikluskorraldust ning taristu haldamist ja hooldamist. Siiski tuleks selliste andmete ja asjaomaste teenuste kasutamise ja taaskasutamise suhtes kohaldatavad konkreetsed tingimused jätta asjaomaste isikute otsustada, ilma et see mõjutaks direktiivi 2003/98/EÜ sätete kohaldamist.

(20)

Erasektori teenusepakkujad võivad kasutada staatilisi maanteeandmeid, teeoludest tulenevaid dünaamilisi andmeid ning maanteeametite ja teedehaldajate kogutavaid liiklusandmeid reaalajas saadava liiklusteabe teenuste sisenditena. Selliste andmete ja nende taaskasutamise suhtes kohaldatavad konkreetsed tingimused tuleks jätta asjaomaste isikute otsustada, ilma et see mõjutaks direktiivi 2003/98/EÜ sätete kohaldamist.

(21)

Selleks et tagada kõnealuste spetsifikatsioonide nõuetekohane rakendamine, peaksid liikmesriigid hindama, kas maanteeametid, teedehaldajad, digitaalkaartide tootjad ja teenuseosutajad järgivad maantee- ja liiklusandmetele juurdepääsu, andmevahetuse, taaskasutamise ja ajakohastamise suhtes kehtestatud nõudeid. Selleks tuleks pädevatele asutustele anda võimalus tugineda maanteeametite, teedehaldajate, digitaalkaartide tootjate ja teenuseosutajate esitatud tõendipõhistele kinnitustele.

(22)

Kõnealused spetsifikatsioonid ei piira raadioringhäälinguorganisatsioonide sõnavabadust, kuna need ei kohusta neid organisatsioone võtma levitatava teabe suhtes mis tahes konkreetset seisukohta ja jätavad liikmesriikidele piisavalt ruumi, et arvestada raadioringhäälinguorganisatsioonide sõnavabaduse puhul asjaomase liikmesriigi põhiseaduslikke tavasid.

(23)

Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (10) artikli 28 lõikele 2 ning ta esitas oma arvamuse 17. juunil 2015,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesoleva määrusega kehtestatakse spetsifikatsioonid, mis on vajalikud selleks, et tagada maanteeametitele, teedehaldajatele ja teenuseosutajatele maantee- ja liiklusandmete kättesaadavus, vahetamine, taaskasutamine ning ajakohastamine reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumiseks kogu ELis.

Määrust kohaldatakse üleeuroopalise üldvõrgu ja kõnealuse võrguga hõlmamata kiirteede suhtes ning liikmesriikide ametiasutuste kindlaks määratud selliste prioriteetsete piirkondade suhtes, mille puhul käesoleva määruse kohaldamist peetakse asjakohaseks.

Määrust kohaldatakse kooskõlas direktiivi 2010/40/EL artikliga 5.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivi 2010/40/EL artiklis 4 esitatud mõisteid.

Samuti kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „üleeuroopaline põhivõrk”– maanteetransporditaristu, mis on osa määruses (EL) nr 1315/2013 kindlaks määratud põhivõrgust;

2)   „üleeuroopaline üldvõrk”– maanteetransporditaristu, mis on osa määruses (EL) nr 1315/2013 kindlaks määratud üldvõrgust;

3)   „kiirtee”– maantee, mida liikmesriik, kus asjaomane maantee asub, määratleb kiirteena;

4)   „prioriteetsed piirkonnad”– liikmesriikide ametiasutuste poolt prioriteetseks peetavad kindlaksmääratud maanteelõigud, eelkõige linnapiirkondades asuvad maanteelõigud, mis ei ole üleeuroopalise üldvõrgu osad ega kiirteed ja mis selgitatakse välja liiklusega seotud korduvate välismõjude või muude liikluskorraldusega seotud kaalutluste põhjal;

5)   „juurdepääs andmetele”– võimalus mis tahes ajal küsida ja saada masinloetavas vormis andmeid;

6)   „staatilised maanteeandmed”– maanteeandmed, mida ei muudeta sageli ega korrapäraselt ja mis on loetletud lisa punktis 1;

7)   „teeoludest tulenevad dünaamilised andmed”– teeoludest tulenevad maanteeandmed, mida muudetakse sageli või korrapäraselt ja mis on loetletud lisa punktis 2;

8)   „liiklusandmed”– maanteeliiklust käsitlevad andmed, mis on loetletud lisa punktis 3;

9)   „andmete ajakohastamine”– olemasolevates andmetes tehtavad mis tahes muudatused, kaasa arvatud asjaomase teabe kustutamine või uue või täiendava teabe lisamine;

10)   „reaalajas saadav liiklusteave”– teave, mille aluseks on mis tahes staatilised maanteeandmed, teeoludest tulenevad dünaamilised andmed, liiklusandmed või nende kombinatsioon ja mille on kasutajale või lõppkasutajale mis tahes teabevahendi kaudu edastanud mõni maanteeamet, teedehaldaja või teenuseosutaja;

11)   „reaalajas saadava liiklusteabe teenus”– intelligentse transpordisüsteemi teenus, millega kasutajale ja lõppkasutajale viivitamata edastatakse reaalajas saadavat liiklusteavet;

12)   „maanteeamet”– avaliku sektori asutus, kes vastutab tema territoriaalsesse pädevusse kuuluvate maanteede kavandamise, kontrolli või haldamise eest;

13)   „teedehaldaja”– avaliku või erasektori üksus, kes vastutab teede hooldamise ja haldamise eest;

14)   „teenuseosutaja”– avaliku või erasektori teenuseosutaja, v.a vaid teabeedastusteenuse osutaja, kes osutab kasutajatele ja lõppkasutajatele reaalajas saadava liiklusteabe teenust;

15)   „kasutaja”– kõik maanteeametid, teedehaldajad, teenuseosutajad ja digitaalkaartide tootjad;

16)   „lõppkasutaja”– füüsilisest või juriidilisest isikust maanteekasutaja, kellel on juurdepääs reaalajas saadava liiklusteabe teenustele;

17)   „juurdepääsupunkt”– digitaalliides, mille kaudu tehakse kasutajatele taaskasutamiseks kättesaadavaks staatilised maanteeandmed, teeoludest tulenevad dünaamilised andmed ja liiklusandmed koos vastavate metaandmetega või mille kaudu tehakse kasutajatele taaskasutamiseks kättesaadavaks eespool loetletud andmete allikad ja metaandmed;

18)   „metaandmed”– andmesisu struktureeritud kirjeldus, mis hõlbustab asjaomaste andmete otsimist ja kasutamist;

19)   „otsinguteenused”– teenused, mis võimaldavad vastava metaandmesisu abil vajalikke andmeid otsida ja nende sisu kuvada;

20)   „ajutised liikluskorraldusmeetmed”– ajutised meetmed, mille eesmärk on kõrvaldada teatav liiklushäire ning mis on ette nähtud näiteks liiklusvoogude kontrollimiseks ja juhtimiseks;

21)   „liiklusskeemid”– püsivad liikluskorraldusmeetmed, mille liikluskorraldajad on välja töötanud selleks, et püsivate või korduvate liiklushäirete korral liiklusvooge kontrollida ja juhtida.

Artikkel 3

Riiklikud juurdepääsupunktid

1.   Kõik liikmesriigid peavad looma riikliku juurdepääsupunkti. Riiklik juurdepääsupunkt on kasutajatele mõeldud ühtne juurdepääsupunkt, mille kaudu edastatakse maanteeametite, teedehaldajate ja teenuseosutajate esitatud ning asjaomase liikmesriigi territooriumi hõlmavaid maantee- ja liiklusandmeid, sh ajakohastatud andmeid.

2.   Riikliku juurdepääsupunktina võib kasutada direktiivi 2010/40/EL alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt loodud olemasolevaid juurdepääsupunkte, kui asjaomane liikmesriik peab seda asjakohaseks.

3.   Riiklikud juurdepääsupunktid osutavad kasutajatele nõuetekohaseid otsinguteenuseid.

4.   Maanteeametid ja teedehaldajad peavad koostöös digitaalkaartide tootjate ja teenuseosutajatega tagama, et nad edastavad asjakohaseid metaandmeid, mis võimaldavad kasutajatel otsida ja kasutada andmekogumeid, millele neil on juurdepääs riikliku juurdepääsupunkti kaudu.

5.   Kaks või enam liikmesriiki võivad luua ühise juurdepääsupunkti.

Artikkel 4

Juurdepääs statistilistele maanteeandmetele ning nende andmete vahetamine ja taaskasutamine

1.   Selleks et hõlbustada ühilduva, koostalitlusvõimelise ja pideva reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumist kogu ELis, peavad maanteeametid ja teedehaldajad edastama nende poolt kogutud ja ajakohastatud staatilisi maanteeandmeid artikli 8 kohases standardvormis, kui see on olemas, või mis tahes muus masinloetavas vormis.

2.   Lõikes 1 osutatud andmed ja vastavad metaandmed, sh kõnealuste andmete kvaliteeti käsitlev teave, peavad olema andmevahetuseks ja taaskasutamiseks kättesaadavad kõikidele digitaalkaartide tootjatele või teenuseosutajatele kogu ELis järgmistel tingimustel:

a)

kõnealused andmed tuleb esitada mittediskrimineerival viisil;

b)

need tuleb esitada ajavahemikus, mis võimaldab reaalajas saadava liiklusteabe teenust õigel ajal osutada;

c)

need tuleb esitada artiklis 3 osutatud riikliku või ühise juurdepääsupunkti kaudu;

d)

maanteeametid, teedehaldajad, digitaalkaartide tootjad ja teenuseosutajad, kes kasutavad lõikes 1 osutatud staatilisi maanteeandmeid, peavad tegema koostööd, et tagada maanteeametite ja teedehaldajate viivitamata teavitamine kõikidest nende edastatud andmete ebatäpsustest.

3.   Kui teenuseosutajad kasutavad lõikes 1 osutatud staatilisi maanteeandmeid, mille on edastanud maanteeametid ja teedehaldajad, peavad nad võimalik palju võtma arvesse kõiki pädevate asutuste välja töötatud liiklusskeeme.

Artikkel 5

Juurdepääs teeoludest tulenevatele dünaamilistele andmetele ning nende andmete vahetamine ja taaskasutamine

1.   Selleks et hõlbustada ühilduva, koostalitlusvõimelise ja pideva reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumist kogu ELis, peavad maanteeametid ja teedehaldajad edastama teeoludest tulenevaid dünaamilisi maanteeandmeid, mida nad on artikli 9 kohaselt kogunud ja ajakohastanud, DATEX II süsteemis (CEN/TS 16157 ja selle hilisemad ajakohastatud versioonid) või mõnes muus masinloetavas vormis, mis on DATEX II süsteemiga täielikult ühilduv ja koostalitlusvõimeline.

2.   Lõikes 1 osutatud andmed ja vastavad metaandmed, sh kõnealuste andmete kvaliteeti käsitlev teave, peavad olema andmevahetuseks ja taaskasutamiseks kättesaadavad kõikidele teenuseosutajatele kogu Euroopa Liidus järgmistel tingimustel:

a)

kõnealused andmed tuleb esitada mittediskrimineerival viisil;

b)

need tuleb esitada ajavahemikus, mis võimaldab reaalajas saadava liiklusteabe teenust õigel ajal osutada;

c)

need tuleb esitada artiklis 3 osutatud riikliku või ühise juurdepääsupunkti kaudu.

3.   Kui teenuseosutajad kasutavad lõike 1 kohaseid teeoludest tulenevaid dünaamilisi maanteeandmeid, mille on edastanud maanteeametid ja teedehaldajad, peavad nad võimalikult palju võtma arvesse kõiki pädevate asutuste võetud ajutisi liikluskorraldusmeetmeid.

Artikkel 6

Juurdepääs liiklusandmetele ning nende andmete vahetamine ja taaskasutamine

1.   Selleks et hõlbustada ühilduva, koostalitlusvõimelise ja pideva reaalajas saadava liiklusteabe teenuse osutamist kogu ELis, peavad maanteeametid ja teedehaldajad edastama nende poolt artikli 10 kohaselt kogutud ja ajakohastatud liiklusandmeid DATEX II süsteemis (CEN/TS 16157 ja selle hilisemad ajakohastatud versioonid) või mõnes muus masinloetavas vormis, mis on DATEX II süsteemiga täielikult ühilduv ja koostalitlusvõimeline.

2.   Lõikes 1 osutatud andmed ja vastavad metaandmed, sh kõnealuste andmete kvaliteeti käsitlev teave, peavad olema andmevahetuseks ja taaskasutamiseks kättesaadavad kõikidele teenuseosutajatele kogu Euroopa Liidus järgmistel tingimustel:

a)

kõnealused andmed tuleb esitada mittediskrimineerival viisil;

b)

need tuleb esitada ajavahemikus, mis võimaldab reaalajas saadava liiklusteabe teenust õigel ajal osutada;

c)

need tuleb esitada artiklis 3 osutatud riikliku või ühise juurdepääsupunkti kaudu.

3.   Liikluskorralduse optimeerimiseks võivad maanteeametid ja teedehaldajad nõuda teenuseosutajatelt nende poolt artikli 10 kohaselt kogutud ja ajakohastatud liiklusandmete edastamist. Kõnealused andmed tuleb edastada DATEX II süsteemis (CEN/TS 16157 ja selle hilisemad ajakohastatud versioonid) või mõnes muus masinloetavas vormis, mis on DATEX II süsteemiga täielikult ühilduv ja koostalitlusvõimeline, artiklis 3 osutatud juurdepääsupunkti kaudu ja need peavad sisaldama asjakohaseid metaandmeid, kaasa arvatud asjaomaste andmete kvaliteeti käsitlev teave.

Artikkel 7

Andmete ajakohastamine

Reaalajas saadava liiklusteabe teenused peavad põhinema ajakohastatud staatilistel maanteeandmetel, teeoludest tulenevatel dünaamilistel maanteeandmetel ja liiklusandmetel või nende kombinatsioonil. Maanteeametid, teedehaldajad ja teenuseosutajad peavad kõiki andmeid korrapäraselt ajakohastama kooskõlas artiklites 8–10 sätestatud nõuetega. Maanteeametid, teedehaldajad ja teenuseosutajad peavad õigel ajal kõrvaldama kõik nende edastatud andmete ebatäpsused, mille nad on ise kindlaks teinud või millest kasutajad ja lõppkasutajad neile on teatanud.

Artikkel 8

Staatiliste maanteeandmete ajakohastamine

1.   Staatiliste maanteeandmete ajakohastamine peab hõlmama vähemalt järgmist:

a)

ajakohastatavate staatiliste andmete liik vastavalt lisa punktile 1;

b)

ajakohastatava tingimuse asukoht;

c)

ajakohastamise liik (muutmine, lisamine, kustutamine);

d)

ajakohastamise kirjeldus;

e)

ajakohastamise kuupäev;

f)

asjaomase tingimuse muutumise või kavandatava muutumise kuupäev ja kellaaeg;

g)

andmete ajakohastamise kvaliteet.

Ajakohastatava tingimuse asukoht määratakse kindlaks standarditud või mis tahes muu üldtunnustatud asukoha edastamise dünaamilise meetodi abil, mis võimaldab asjaomast asukohta üheselt mõistetavalt dekodeerida ja interpreteerida.

2.   Maanteeametid ja teedehaldajad tagavad staatiliste maanteeandmete õigeaegse ajakohastamise ning kui ajakohastamine on teada ja võimalik, edastavad selle kasutajatele juba varem.

3.   Digitaalkaartide tootjad ja teenuseosutajad, kes kasutavad ajakohastatud staatilisi maanteeandmeid, peavad tagama selliste ajakohastamiste õigeaegse töötlemise, et muuta asjaomane teave lõppkasutajale viivitamata kättesaadavaks.

Artikkel 9

Teeoludest tulenevate dünaamiliste maanteeandmete ajakohastamine

1.   Teeoludest tulenevate dünaamiliste maanteeandmete ajakohastamine peab hõlmama vähemalt järgmist:

a)

ajakohastatavate teeoludest tulenevate dünaamiliste maanteeandmete liik vastavalt lisa punktile 2 ja vajaduse korral ajakohastamise lühikirjeldus;

b)

ajakohastatava sündmuse või tingimuse asukoht;

c)

ajakohastatava sündmuse või tingimuse kestus;

d)

andmete ajakohastamise kvaliteet.

Ajakohastatava sündmuse või tingimuse asukoht määratakse kindlaks standarditud või mis tahes muu üldtunnustatud asukoha edastamise dünaamilise meetodi abil, mis võimaldab asjaomast asukohta üheselt mõistetavalt dekodeerida ja interpreteerida.

2.   Maanteeametid ja teedehaldajad tagavad teeoludest tulenevate dünaamiliste maanteeandmete õigeaegse ajakohastamise ning kui ajakohastamine on teada ja võimalik, edastavad selle kasutajatele juba varem.

3.   Reaalajas saadavat liiklusteavet muudetakse vastavalt või see kustutatakse võimalikult kiiresti pärast seda, kui asjakohaste teeoludest tulenevate dünaamiliste maanteeandmete staatus on muutunud.

4.   Teenuseosutajad, kes kasutavad teeoludest tulenevate dünaamiliste maanteeandmete ajakohastamisi, tagavad selliste ajakohastamiste õigeaegse töötlemise, et muuta asjaomane teave lõppkasutajale viivitamata kättesaadavaks.

Artikkel 10

Liiklusandmete ajakohastamine

1.   Liiklusandmete ajakohastamine peab hõlmama vähemalt järgmist:

a)

ajakohastatavate liiklusandmete liik vastavalt lisa punktile 3 ja vajaduse korral ajakohastamise lühikirjeldus;

b)

ajakohastamisega seotud sündmuse või tingimuse asukoht;

c)

andmete ajakohastamise kvaliteet.

Ajakohastamisega seotud sündmuse või tingimuse asukoht määratakse kindlaks standarditud või mis tahes muu üldtunnustatud asukoha edastamise dünaamilise meetodi abil, mis võimaldab asjaomast asukohta üheselt mõistetavalt dekodeerida ja interpreteerida.

2.   Reaalajas saadavat liiklusteavet muudetakse sellele vastavalt või kustutatakse võimalikult kiiresti pärast seda, kui asjakohaste liiklusandmete staatus on muutunud.

3.   Teenuseosutajad, kes kasutavad liiklusandmete ajakohastamisi, tagavad selliste ajakohastamiste õigeaegse töötlemise, et muuta asjaomane teave lõppkasutajale viivitamata kättesaadavaks.

Artikkel 11

Vastavushindamine

1.   Liikmesriigid hindavad artiklites 3–10 sätestatud nõuete täitmist maanteeametite, teedehaldajate, digitaalkaartide tootjate ja teenuseosutajate poolt vastavalt lõigetele 2–3.

2.   Hindamise alustamiseks võivad liikmesriikide pädevad asutused nõuda maanteeametitelt, teedehaldajatelt, digitaalkaartide tootjatelt ja teenuseosutajatelt järgmisi dokumente:

a)

maanteeametite, teedehaldajate, digitaalkaartide tootjate ja teenuseosutajate edastatavate maantee- ja liiklusandmete, digitaalkaartide või reaalajas saadava liiklusteabe teenuste, eespool nimetatud andmete kvaliteeti käsitleva teabe ning asjaomaste andmete taaskasutustingimuste kirjeldus;

b)

tõendipõhine kinnitus käesoleva määruse artiklites 3–10 sätestatud nõuetele vastavuse kohta.

3.   Liikmesriigid kontrollivad pisteliselt lõike 2 punktis b osutatud kinnituste õigsust.

Artikkel 12

Aruandlus

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt 13. juuliks 2017 aruande, mis sisaldab meetmeid, mida on vajaduse korral võetud riikliku juurdepääsupunkti loomiseks, asjaomase juurdepääsupunkti tegevuse üksikasju ning, juhul kui see on asjakohane, nimekirja kiirteedest, mis ei kuulu üleeuroopalisse üldvõrku, ja liikmesriigi kindlaks määratud prioriteetsetest piirkondadest.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt 13. juuliks 2018 ja pärast seda iga kahe kalendriaasta järel aruande, mis sisaldab järgmist:

a)

edusammud, mis on tehtud lisas loetletud maantee- ja liiklusandmeliikidele juurdepääsu, nende vahetamise ja taaskasutamise valdkonnas;

b)

reaalajas saadava liiklusteabe teenuste geograafiline kohaldamisala, maantee- ja liiklusteabe sisu ning kõnealuste teenuste kvaliteet, sh kvaliteedi kindlaksmääramiseks kasutatud kriteeriumid ja selle jälgimiseks kasutatud vahendid;

c)

artiklis 11 osutatud vastavushindamise tulemused, mille raames kontrollitakse artiklites 3–10 sätestatud nõuete täitmist;

d)

vajaduse korral riiklikus või ühises juurdepääsupunktis tehtud muudatuste kirjeldus;

e)

vajaduse korral prioriteetsete piirkondadega seotud muudatused.

Artikkel 13

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 207, 6.8.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013, 15. mai 2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega (ELT L 247, 18.9.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013, 15. mai 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL, sätestades kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmed ja korra (ELT L 247, 18.9.2013, lk 6).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ, 17. november 2003, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ, 14. märts 2007, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).

(6)  Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 323, 8.12.2010, lk 11).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013, milles käsitletakse liidu suuniseid üleeuroopalise transpordivõrgu arendamiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


LISA

ANDMELIIGID

(millele on osutatud artiklites 2, 8, 9, 10 ja 12)

1.

Staatiliste maanteeandmete liigid hõlmavad eelkõige järgmist:

a)

maanteevõrgulingid ja nende füüsilised atribuudid, näiteks:

i)

geomeetria;

ii)

tee laius;

iii)

radade arv;

iv)

kalded;

v)

ristmikud;

b)

teede liigitus;

c)

liikluseeskirju kajastavad ja ohtude eest hoiatavad liiklusmärgid, näiteks:

i)

tunnelisse pääsu tingimused;

ii)

sildadele pääsu tingimused;

iii)

alalised juurdepääsupiirangud;

iv)

muud liikluseeskirjad;

d)

kiirusepiirangud;

e)

liiklusskeemid;

f)

kaubaveoeeskirjad;

g)

teemaksupunktide asukoht;

h)

tasulistest teedest teavitamine, kindlaksmääratud suurusega maanteekasutustasud ja võimalikud makseviisid;

i)

parkimis- ja teeninduskohad;

j)

elektrisõidukite laadimispunktide asukoht ja nende punktide kasutamise tingimused;

k)

surumaagaasi, veeldatud maagaasi ja veeldatud naftagaasi tanklate asukoht;

l)

ühissõidukite peatuste ja vahetuspunktide asukoht;

m)

kaubalaadimiskohtade asukoht.

2.

Teeoludest tuleneva dünaamilise teabe liigid, eelkõige:

a)

teede sulgemine;

b)

radade sulgemine;

c)

sildade sulgemine;

d)

raskeveokite möödasõidukeelud;

e)

teetööd;

f)

õnnetused ja intsidendid;

g)

dünaamilised kiirusepiirangud;

h)

muutsuunaliiklusega sõidurada;

i)

halvad teeolud;

j)

ajutised liikluskorraldusmeetmed;

k)

mitmesugused maanteekasutustasud ja võimalikud makseviisid;

l)

vabade parkimiskohtade olemasolu;

m)

kaubalaadimiskohtade olemasolu;

n)

parkimistasu suurus;

o)

elektrisõidukite laadimispunktide olemasolu;

p)

teepinda ja nähtavust mõjutavad ilmastikuolud.

Selliseid kiiresti muutuvaid andmeid ei ole digitaalkaartide ajakohastamisel vaja lisada, kuna neid ei käsitata püsivate muutustena.

3.

Liiklusandmete liigid hõlmavad eelkõige järgmist:

a)

liiklussagedus;

b)

kiirus;

c)

liiklusummikute asukoht ja pikkus;

d)

sõiduajad;

e)

ooteaeg ELi liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide piiril.


Top