Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/962 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ (Text s významom pre EHP)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/21


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/962

z 18. decembra 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (1), a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1)

V článku 3 písm. b) smernice 2010/40/EÚ je pre vývoj a používanie špecifikácií a noriem ako prioritné opatrenie stanovené poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ.

(2)

V článku 6 ods. 1 smernice 2010/40/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala špecifikácie potrebné na zabezpečenie kompatibility, interoperability a kontinuity pri zavádzaní a prevádzkovom používaní inteligentných dopravných systémov (IDS) na účely poskytovania informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť prístupnosť, výmenu, opakované použitie a aktualizáciu údajov o cestnej sieti a dopravných informácií potrebných na zabezpečenie kontinuálnych informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej Únii vysokej kvality.

(3)

V článku 5 smernice 2010/40/EÚ sa stanovuje, že špecifikácie prijaté v súlade s článkom 6 tejto smernice by sa mali uplatňovať na aplikácie a služby IDS po ich zavedení bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o zavádzaní takýchto aplikácií a služieb na svojom území.

(4)

Tieto špecifikácie by sa mali uplatňovať na poskytovanie všetkých informačných služieb o doprave v reálnom čase, bez toho, aby boli dotknuté osobitné špecifikácie prijaté v iných aktoch na základe smernice 2010/40/EÚ, najmä v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 885/2013 (2) a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 886/2013 (3).

(5)

Trh poskytovania informačných služieb o doprave v reálnom čase už v Únii existuje a je v záujme používateľov aj spotrebiteľov, ako aj poskytovateľov týchto služieb, aby sa pre tento trh vytvorili správne rámcové podmienky v záujme jeho zachovania a ďalšieho rozvoja inovačným spôsobom. Pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES (4) sa stanovujú minimálne pravidlá opakovaného použitia informácií verejného sektora v celej Únii. Čo sa týka opakovaného použitia údajov, ktoré majú cestné orgány a verejní prevádzkovatelia ciest, pravidlá stanovené týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o aktualizácie údajov, sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené smernicou 2003/98/ES.

(6)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (5) sa vytvára infraštruktúra priestorových údajov Európskej únie s cieľom umožniť spoločné využívanie a prístup verejnosti k priestorovým informáciám (vrátane témy priestorových údajov „Dopravné siete“) v celej Únii s cieľom podporovať politiky Únie v oblasti životného prostredia a politiky alebo činnosti, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Špecifikácie stanovené v tomto nariadení by mali byť zlučiteľné so špecifikáciami stanovenými smernicou 2007/2/ES a jej vykonávacími aktmi, najmä nariadením Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (6). Rozšírenie uplatňovania týchto špecifikácií na všetky druhy statických údajov o cestnej sieti môže takisto podporiť ďalšiu harmonizáciu v tejto oblasti.

(7)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (7) sa vymedzuje infraštruktúra cestnej dopravy, ktorá je súčasťou základnej a komplexnej transeurópskej dopravnej siete. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na komplexnú transeurópsku cestnú sieť podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, keďže sa po tejto sieti uskutočňuje väčšina medzinárodnej cestnej dopravy. Keďže väčšina diaľnic už je súčasťou tejto siete, toto nariadenie by sa v záujme konzistentnosti pre používateľov ciest malo vzťahovať aj na ostatné diaľnice. Opakujúce sa dopravné externality a iné problémy riadenia dopravy, napr. preťaženie, znečistenie ovzdušia alebo hluk, sa neobmedzujú iba na transeurópsku cestnú sieť alebo diaľnice. Značný podiel na opakovaných preťaženiach dopravy majú v skutočnosti mestské oblasti. Členské štáty by preto mali mať možnosť uplatňovať tieto špecifikácie na vybrané cesty, ktoré nepatria do transeurópskej cestnej siete a diaľničnej siete a ktoré určili ako prioritné zóny. Vzhľadom na neustále sa meniace spôsoby dopravy by členské štáty mali mať možnosť aktualizovať svoje prioritné zóny.

(8)

Každý statický údaj o cestnej sieti, dynamický údaj o stave ciest a každá dopravná informácia má odlišné charakteristiky a mali by spĺňať príslušné požiadavky. Vzhľadom na rozmanitosť zdrojov údajov od snímačov založených na infraštruktúre až po vozidlá fungujúce ako snímače, je dôležité, aby sa špecifikácie vzťahovali na relevantné kategórie údajov bez ohľadu na zdroj údajov a technológiu použitú na ich vytváranie alebo aktualizáciu.

(9)

V prípade, že sa spracúvajú osobné údaje, mali by sa, pokiaľ možno, nezvratne anonymizovať. Okrem toho by sa mali spracúvať v súlade s právom Únie, ako sa uvádza najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (8) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (9), a s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ďalej by sa pritom mali dodržiavať zásady obmedzenia účelu a minimalizácie údajov.

(10)

Ak sa informačné služby musia spoliehať na zber údajov vrátane určovania zemepisnej polohy od samotných koncových používateľov alebo spolupracujúcich systémov v budúcnosti, koncoví používatelia by mali byť jednoznačne informovaní o zbere týchto údajov, opatreniach pre zber údajov, potenciálnych sledovaniach a o dobách, počas ktorých sa tieto údaje uchovávajú. Verejné a súkromné subjekty, ktoré zbierajú údaje, napr. prevádzkovatelia ciest, poskytovatelia služieb a automobilový priemysel, by mali zaviesť príslušné technické opatrenia na zabezpečenie anonymity údajov prijatých od koncových používateľov alebo z ich vozidiel.

(11)

V záujme rozvoja harmonizovaného a bezproblémového poskytovania informačných služieb o doprave v reálnom čase by sa členské štáty mali opierať o existujúce technické riešenia a normy stanovené európskymi a medzinárodnými organizáciami pre normalizáciu, napr. DATEX II (CEN/TS 16157 a následne zdokonalené verzie) a normy ISO. Pokiaľ ide o druhy údajov, pre ktoré nie je k dispozícii žiaden štandardizovaný formát, členské štáty a zainteresované strany by sa mali povzbudiť v tom, aby spolupracovali s cieľom dosiahnuť dohodu o definícii údajov, formáte údajov a metaúdajoch.

(12)

V Únii už existujú a v členských štátoch sa uplatňujú viaceré metódy dynamickej lokačnej referencie. Používanie rôznych metód lokačnej referencie by malo byť aj naďalej povolené. Členské štáty a zainteresované strany by však mali byť povzbudzované k spolupráci s cieľom dosiahnuť dohodu o povolených metódach lokačnej referencie, v prípade potreby prostredníctvom európskych orgánov pre normalizáciu.

(13)

Prístupnosť a pravidelné aktualizovanie statických údajov o cestnej sieti, cestnými orgánmi a prevádzkovateľmi ciest sú nevyhnutné na to, aby sa umožnila výroba aktuálnych a presných digitálnych máp, ktoré sú kľúčovým prostriedkom spoľahlivých aplikácií IDS. Výrobcovia digitálnych máp by sa mali podporovať vo včasnom začleňovaní aktualizácií statických údajov o cestnej sieti do existujúcich máp a služieb aktualizácie máp. V záujme splnenia cieľov verejného poriadku, napr. bezpečnosti cestnej premávky, by verejné orgány mali mať možnosť požiadať poskytovateľov služieb a výrobcov digitálnych máp o opravu nepresností v ich údajoch.

(14)

Prístupnosť presných a aktuálnych statických údajov o cestnej sieti, dynamických údajov o stave ciest a dopravných informácií je nevyhnutná na poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej Únii. Relevantné údaje zbierajú a ukladajú cestné orgány, prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia informačných služieb o doprave v reálnom čase. V záujme uľahčenia jednoduchej výmeny a opakovaného použitia týchto údajov na účely poskytovania takýchto služieb by cestné orgány, prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia informačných služieb o doprave v reálnom čase mali sprístupniť údaje, zodpovedajúce metaúdaje a informácie o kvalite údajov iným cestným orgánom, prevádzkovateľom ciest, poskytovateľom informačných služieb o doprave v reálnom čase a výrobcom digitálnych máp prostredníctvom vnútroštátneho alebo spoločného prístupového bodu. Prístupový bod môže mať formu archívu, registra, webového portálu a pod. v závislosti od druhu údajov. Členské štáty by mali preskupiť existujúce verejné a súkromné prístupové body do jedného bodu umožňujúceho prístup ku všetkých druhom dostupných relevantných údajov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti týchto špecifikácií. Členské štáty by mali mať možnosť vzájomne spolupracovať na vytvorení spoločného prístupového bodu pre dostupné údaje zo zúčastnených členských štátov. Členské štáty by mali mať možnosť samostatne rozhodnúť o použití prístupových bodov zriadených na základe iných delegovaných aktov prijatých podľa smernice 2010/40/EÚ ako vnútroštátnych prístupových bodov pre údaje, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(15)

S cieľom umožniť cestným orgánom, prevádzkovateľom ciest, poskytovateľom služieb a výrobcom digitálnych máp úspešne a nákladovo efektívne nachádzať a používať relevantné údaje je potrebné náležitým spôsobom opísať obsah a štruktúru týchto údajov prostredníctvom vhodných metaúdajov.

(16)

Tieto špecifikácie by nemali zaväzovať cestné orgány alebo prevádzkovateľov ciest a poskytovateľov služieb k tomu, aby začali zbierať všetky údaje, ktoré ešte nezbierajú, alebo digitalizovať všetky údaje, ktoré ešte nie sú k dispozícii v strojovo čitateľnom formáte. Osobitné požiadavky týkajúce sa aktualizácie statických údajov o cestnej sieti, dynamických údajov o stave ciest a dopravných informácií by sa mali vzťahovať iba na údaje, ktoré sa skutočne zbierajú a sú k dispozícii v strojovo čitateľnom formáte. Členské štáty by zároveň mali byť podnecované k tomu, aby hľadali nákladovo efektívne spôsoby, ktoré sú vhodné pre ich potreby na digitalizáciu existujúcich statických údajov o cestnej sieti.

(17)

Tieto špecifikácie by nemali zaväzovať cestné orgány alebo prevádzkovateľov ciest k tomu, aby definovali alebo plnili plány organizácie dopravy a vykonávali dočasné opatrenia týkajúce sa riadenia dopravy. Nemali by zaväzovať poskytovateľov služieb k tomu, aby využívali svoje údaje spoločne s inými poskytovateľmi služieb. Poskytovatelia služieb by mali mať možnosť uzatvárať medzi sebou obchodné dohody podľa svojho uváženia na účely opakovaného použitia relevantných údajov.

(18)

Členské štáty a strany zainteresované v oblasti IDS by mali byť povzbudzované k spolupráci s cieľom dohodnúť sa na spoločných definíciách kvality údajov s cieľom využiť spoločné ukazovatele kvality údajov v rámci celého hodnotového reťazca dopravných informácií, napr. úplnosť, presnosť a aktuálnosť údajov, metóda získavania a použitá metóda lokačnej referencie, ako aj uplatnená metóda kontrol kvality. Mali by sa podnecovať aj k tomu, aby sa ďalej usilovali vytvoriť súvisiace metódy merania a monitorovania kvality rôznych druhov údajov. Členské štáty by sa mali podporovať, aby si navzájom vymieňali znalosti, skúsenosti a najlepšie postupy v tejto oblasti.

(19)

Uznáva sa, že využívanie údajov o cestnej sieti a dopravných informácií a informačných služieb o doprave v reálnom čase poskytovaných súkromnými poskytovateľmi služieb môže predstavovať nákladovo efektívny spôsob, ako by verejné orgány mohli zlepšiť riadenie dopravy, ako aj riadenie a údržbu infraštruktúry. Avšak osobitné podmienky vzťahujúce sa na využívanie alebo opakované použitie takýchto údajov a súvisiacich služieb by sa malo ponechať na dotknuté strany bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2003/98/ES.

(20)

Súkromní poskytovatelia služieb môžu používať statické údaje o cestnej sieti, dynamické údaje o stave ciest a dopravné informácie zozbierané cestnými orgánmi a prevádzkovateľmi ciest ako vstupné údaje pre svoje vlastné informačné služby o doprave v reálnom čase. Osobitné podmienky vzťahujúce sa na takéto opakované použitie týchto údajov by sa mali ponechať na dotknuté strany bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2003/98/ES.

(21)

V snahe zabezpečiť správne uplatňovanie týchto špecifikácií by členské štáty mali posúdiť plnenie požiadaviek na prístupnosť, výmenu, opakované použitie a aktualizáciu údajov o cestnej sieti a dopravných informácií zo strany cestných orgánov, prevádzkovateľov ciest, výrobcov digitálnych máp a poskytovateľov služieb. Preto by sa príslušné orgány mali podľa vlastného uváženia opierať o vyhlásenia o súlade založené na dôkazoch, ktoré predložili cestné orgány, prevádzkovatelia ciest, výrobcovia digitálnych máp a poskytovatelia služieb.

(22)

Tieto špecifikácie neobmedzujú slobodu prejavu rozhlasových staníc, pretože im neukladajú povinnosť zaujať akékoľvek konkrétne stanovisko, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú šíriť, a ponechávajú členským štátom dostatočný priestor, aby zohľadnili svoje národné ústavné tradície, čo sa týka slobody prejavu rozhlasových staníc.

(23)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý zaujal stanovisko 17. júna 2015,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú špecifikácie potrebné na zabezpečenie prístupnosti, výmeny, opakovaného použitia a aktualizácie údajov o cestnej sieti a dopravných informácií zo strany cestných orgánov, prevádzkovateľov ciest a poskytovateľov služieb na účely poskytovania informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ.

Nariadenie sa vzťahuje na komplexnú transeurópsku cestnú sieť, ako aj na diaľnice, ktoré nie sú v tejto sieti zahrnuté, ako aj na prioritné zóny, ktoré určili vnútroštátne orgány, ak to považujú za potrebné.

Uplatňuje sa v súlade s článkom 5 smernice 2010/40/EÚ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v článku 4 smernice 2010/40/EÚ.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„základná transeurópska cestná sieť“ je infraštruktúra cestnej dopravy, ktorá je súčasťou základnej siete podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

2.

„komplexná transeurópska cestná sieť“ je infraštruktúra cestnej dopravy, ktorá je súčasťou komplexnej siete podľa nariadenia (EÚ) č. 1315/2013;

3.

„diaľnica“ je cesta, ktorú tak označil členský štát, v ktorom sa nachádza;

4.

„prioritné zóny“ sú cestné úseky, ktoré určili vnútroštátne orgány, ak to považujú za potrebné, najmä v mestských oblastiach, ktoré nie sú súčasťou komplexnej transeurópskej cestnej siete a ani diaľnice, na základe úrovne opakovaného preťaženia dopravy alebo iných aspektov riadenia dopravy;

5.

„prístupnosť údajov“ je možnosť kedykoľvek si vyžiadať a získať údaje v strojovo čitateľnom formáte;

6.

„statické údaje o cestnej sieti“ sú údaje o cestnej sieti, ktoré sa nemenia často alebo pravidelne, ako sa uvádzajú v bode 1 prílohy;

7.

„dynamické údaje o stave ciest“ sú údaje o cestnej sieti, ktoré sa menia často alebo pravidelne a opisujú stav ciest, ako sa uvádzajú v bode 2 prílohy;

8.

„dopravné informácie“ sú údaje o charakteristikách cestnej dopravy, ako sa uvádzajú v bode 3 prílohy;

9.

„aktualizácia údajov“ je akákoľvek zmena existujúcich údajov vrátane ich vymazania alebo vloženia nových alebo dodatočných prvkov;

10.

„informácie o doprave v reálnom čase“ sú informácie získané z akýchkoľvek statických údajov o cestnej sieti, dynamických údajov o stave ciest, dopravných informácií alebo ich kombinácie, ktoré poskytujú akékoľvek cestné orgány, prevádzkovatelia ciest alebo poskytovatelia služieb používateľom a konečným používateľom prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov;

11.

„informačná služba o doprave v reálnom čase“ je služba IDS, ktorá používateľom a konečným používateľom poskytuje ihneď informácie o doprave v reálnom čase;

12.

„cestný orgán“ je akýkoľvek verejný orgán zodpovedný za plánovanie, kontrolu alebo riadenie ciest, ktoré spadajú do jeho územnej pôsobnosti;

13.

„prevádzkovateľ cesty“ je každý verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zodpovedný za údržbu a riadenie cesty;

14.

„poskytovateľ služby“ je každý verejný alebo súkromný poskytovateľ informačnej služby o doprave v reálnom čase používateľom a konečným používateľom s výnimkou prostých sprostredkovateľov informácií;

15.

„používateľ“ je akýkoľvek cestný orgán, prevádzkovateľ ciest, poskytovateľ služby a výrobca digitálnych máp;

16.

„koncový používateľ“ je každý používateľ ciest, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má prístup k informačným službám o doprave v reálnom čase;

17.

„prístupový bod“ je digitálne rozhranie, prostredníctvom ktorého sa používateľom sprístupňujú statické údaje o cestnej sieti, dynamické údaje o stave ciest a dopravné informácie na opakované použitie, alebo prostredníctvom ktorého sa používateľom sprístupňujú zdroje týchto údajov a ich metaúdaje na opakované použitie;

18.

„metaúdaje“ predstavujú štruktúrovaný opis obsahu údajov uľahčujúci hľadanie a využívanie týchto údajov;

19.

„vyhľadávacie služby“ sú služby umožňujúce vyhľadávanie požadovaných údajov pomocou obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobrazenie tohto obsahu;

20.

„dočasné opatrenia týkajúce sa riadenia dopravy“ sú dočasné opatrenia určené na riešenie daného narušenia dopravy a napríklad na kontrolu a riadenie dopravných tokov;

21.

„plány organizácie dopravy“ sú trvalé opatrenia týkajúce sa riadenia dopravy, ktoré určujú prevádzkovatelia dopravy na kontrolu a riadenie dopravných tokov v reakcii na stále alebo opakujúce sa narušenia dopravy.

Článok 3

Vnútroštátne prístupové body

1.   Každý členský štát zriadi vnútroštátny prístupový bod. Vnútroštátny prístupový bod predstavuje jeden prístupový bod pre používateľov údajov o cestnej sieti a dopravných informácií, vrátane aktualizácií údajov, ktoré poskytli cestné orgány, prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb a ktoré sa týkajú územia daného členského štátu.

2.   Ako vnútroštátne prístupové body možno použiť existujúce vnútroštátne prístupové body, ktoré boli zriadené s cieľom splniť požiadavky vyplývajúce z iných delegovaných aktov prijatých na základe smernice 2010/40/EÚ, ak to členské štáty považujú za vhodné.

3.   Vnútroštátne prístupové body poskytujú vhodné vyhľadávacie služby pre používateľov.

4.   Cestné orgány a prevádzkovatelia ciest v spolupráci s výrobcami digitálnych máp a poskytovateľmi služieb zabezpečujú poskytovanie primeraných metaúdajov, aby používatelia mohli nachádzať a používať súbory údajov, ku ktorým je poskytnutý prístup prostredníctvom vnútroštátnych prístupových bodov.

5.   Dva alebo viac členských štátov môže zriadiť spoločný prístupový bod.

Článok 4

Prístupnosť, výmena a opakované použitie statických údajov o cestnej sieti

1.   Na účely uľahčenia poskytovania kompatibilných, interoperabilných a kontinuálnych informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej Únii cestné orgány a prevádzkovatelia ciest poskytujú statické údaje o cestnej sieti, ktoré zbierajú a aktualizujú podľa článku 8, v štandardizovanom formáte, ak je k dispozícii, alebo v akomkoľvek inom strojovo čitateľnom formáte.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 a zodpovedajúce metaúdaje zahŕňajúce informácie o ich kvalite sú prístupné na výmenu a opakované použitie pre akéhokoľvek výrobcu digitálnych máp alebo poskytovateľa služieb v rámci Únie:

a)

na nediskriminačnom základe;

b)

v časovom rámci, ktorý zabezpečuje včasné poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase;

c)

prostredníctvom vnútroštátneho alebo spoločného prístupového bodu uvedeného v článku 3;

d)

Cestné orgány, prevádzkovatelia ciest, výrobcovia digitálnych máp a poskytovatelia služieb využívajúci statické údaje o cestnej sieti uvedené v odseku 1 spolupracujú v záujme zabezpečenia bezodkladnej signalizácie všetkých nepresností týkajúcich sa statických údajov o cestnej sieti cestným orgánom a prevádzkovateľom ciest, od ktorých tieto údaje pochádzajú.

3.   Keď poskytovatelia služieb používajú statické údaje o cestnej sieti uvedené v odseku 1, ktoré poskytli cestné orgány a prevádzkovatelia ciest, musia v čo najvyššej miere prihliadať na všetky plány organizácie dopravy vypracované príslušnými orgánmi.

Článok 5

Prístupnosť, výmena a opakované použitie dynamických údajov o stave ciest

1.   Na účely uľahčenia poskytovania kompatibilných, interoperabilných a kontinuálnych informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej Únii cestné orgány a prevádzkovatelia ciest poskytujú dynamické údaje o stave ciest, ktoré zbierajú a aktualizujú podľa článku 9, vo formáte DATEX II(CEN/TS 16157 a následne zdokonalených verziách) alebo v akomkoľvek inom strojovo čitateľnom formáte plne kompatibilnom a interoperabilnom s DATEX II.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 a zodpovedajúce metaúdaje zahŕňajúce informácie o ich kvalite sú prístupné na výmenu a opakované použitie pre akéhokoľvek poskytovateľa služieb v rámci Únie:

a)

na nediskriminačnom základe;

b)

v časovom rámci, ktorý zabezpečuje včasné poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase;

c)

prostredníctvom vnútroštátneho alebo spoločného prístupového bodu uvedeného v článku 3.

3.   Keď poskytovatelia služieb používajú dynamické údaje o stave ciest uvedené v odseku 1, ktoré poskytli cestné orgány a prevádzkovatelia ciest, musia v čo najvyššej miere prihliadať na všetky dočasné opatrenia týkajúce sa riadenia dopravy prijaté príslušnými orgánmi.

Článok 6

Prístupnosť, výmena a opakované použitie dopravných informácií

1.   Na účely uľahčenia poskytovania kompatibilných, interoperabilných a kontinuálnych informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej Únii cestné orgány a prevádzkovatelia ciest poskytujú dopravné informácie, ktoré zbierajú a aktualizujú podľa článku 10, vo formáte DATEX II(CEN/TS 16157 a následne zdokonalených verziách) alebo v akomkoľvek inom strojovo čitateľnom formáte plne kompatibilnom a interoperabilnom s DATEX II.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 a zodpovedajúce metaúdaje zahŕňajúce informácie o ich kvalite sú prístupné na výmenu a opakované použitie pre akéhokoľvek poskytovateľa služieb v rámci Únie:

a)

na nediskriminačnom základe;

b)

v časovom rámci, ktorý zabezpečuje včasné poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase;

c)

prostredníctvom vnútroštátneho alebo spoločného prístupového bodu uvedeného v článku 3.

3.   Na účely optimalizácie riadenia dopravy cestné orgány a prevádzkovatelia ciest môžu požiadať poskytovateľov služieb, aby poskytli dopravné informácie, ktoré zbierajú a aktualizujú podľa článku 10. Takéto údaje sa poskytujú vo formáte DATEX II (CEN/TS 16157 a následne zdokonalených verziách) alebo v akomkoľvek strojovo čitateľnom formáte plne kompatibilnom a interoperabilnom s DATEX II prostredníctvom prístupového bodu uvedeného v článku 3 a spolu so zodpovedajúcimi metaúdajmi vrátane informácií o ich kvalite.

Článok 7

Aktualizácie údajov

Informačné služby o doprave v reálnom čase sa zakladajú na aktualizáciách statických údajov o cestnej sieti, dynamických údajov o stave ciest a dopravných informácií alebo ich akejkoľvek kombinácii. Všetky údaje pravidelne aktualizujú cestné orgány, prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 8 až 10. Cestné orgány, prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb musia včas opraviť akékoľvek nepresnosti zistené v ich údajoch alebo signalizované akýmkoľvek používateľom a koncovým používateľom.

Článok 8

Aktualizácia statických údajov o cestnej sieti

1.   Aktualizácie statických údajov o cestnej sieti sa týkajú minimálne týchto parametrov:

a)

druh statických údajov o cestnej sieti podľa bodu 1 prílohy, ktorých sa týka aktualizácia;

b)

lokalita stavu, ktorej sa týka aktualizácia;

c)

druh aktualizácie (zmena, vloženie alebo vymazanie);

d)

opis aktualizácie;

e)

dátum, kedy boli údaje aktualizované;

f)

dátum a čas, kedy došlo k zmene daného stavu alebo kedy sa plánuje, že k nej dôjde;

g)

kvalita aktualizácie údajov.

Lokalita stavu, ktorého sa týka aktualizácia, sa určí použitím štandardizovanej alebo akejkoľvek inej všeobecne uznanej metódy dynamickej lokačnej referencie, ktorá umožňuje jednoznačné dekódovanie a interpretáciu tejto lokality.

2.   Cestné orgány a prevádzkovatelia ciest zabezpečujú včasnú aktualizáciu statických údajov o cestnej sieti a, ak sú známe a je to možné, poskytujú tieto aktualizácie používateľom vopred.

3.   Keď výrobcovia digitálnych máp a poskytovatelia služieb využívajú statické údaje o cestnej sieti, zabezpečujú, aby tieto aktualizácie boli spracované včas s cieľom bezodkladne ich sprístupniť koncovým používateľom.

Článok 9

Aktualizácia dynamických údajov o stave ciest

1.   Aktualizácie dynamických údajov o stave ciest sa týkajú minimálne týchto parametrov:

a)

druh dynamických údajov o stave ciest podľa bodu 2 prílohy, ktorých sa týka aktualizácia a, v prípade potreby, ich stručný opis;

b)

lokalita udalosti alebo stavu, ktorých sa týka aktualizácia;

c)

trvanie udalosti alebo stavu, ktorých sa týka aktualizácia;

d)

kvalita aktualizácie údajov.

Lokalita udalosti alebo stavu, ktorých sa týka aktualizácia, sa určí použitím štandardizovanej alebo akejkoľvek inej všeobecne uznanej metódy dynamickej lokačnej referencie, ktorá umožňuje jednoznačné dekódovanie a interpretáciu tejto lokality.

2.   Cestné orgány a prevádzkovatelia ciest zabezpečujú včasnú aktualizáciu dynamických údajov o stave ciest a, ak sú známe a je to možné, poskytujú tieto aktualizácie vopred.

3.   Informácie o doprave v reálnom čase sa príslušným spôsobom zmenia alebo stiahnu z obehu čo najskôr potom, ako sa zmenili dynamické údaje o stave ciest.

4.   Keď poskytovatelia služieb využívajú aktualizácie dynamických údajov o stave ciest, zabezpečujú, aby sa spracovali včas v záujme ich bezodkladného sprístupnenia koncovým používateľom.

Článok 10

Aktualizácia dopravných informácií

1.   Aktualizácie dopravných informácií zahŕňajú minimálne tieto parametre:

a)

druh dopravných informácií podľa bodu 3 prílohy, ktorých sa týka aktualizácia a, v prípade potreby, ich stručný opis;

b)

lokalita udalosti alebo stavu, ktorých sa týka aktualizácia;

c)

kvalita aktualizácie údajov.

Lokalita udalosti alebo stavu, ktorých sa týka aktualizácia, sa určí použitím štandardizovanej alebo akejkoľvek inej všeobecne uznanej metódy dynamickej lokačnej referencie, ktorá umožňuje jednoznačné dekódovanie a interpretáciu tejto lokality.

2.   Informácie o doprave v reálnom čase prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb príslušným spôsobom zmenia alebo stiahnu z obehu čo najskôr potom, ako sa zmenili dopravné informácie.

3.   Keď poskytovatelia služieb využívajú aktualizácie dopravných informácií, zabezpečujú, aby sa spracovali včas v záujme ich bezodkladného sprístupnenia koncovým používateľom.

Článok 11

Posúdenie súladu

1.   Členské štáty posudzujú v súlade s odsekmi 2 až 3, či cestné orgány, prevádzkovatelia ciest, výrobcovia digitálnych máp a poskytovatelia služieb spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 3 až 10.

2.   Aby mohli pristúpiť k posúdeniu, môžu príslušné orgány členských štátov požiadať cestné orgány, prevádzkovateľov ciest, výrobcov digitálnych máp a poskytovateľov služieb o tieto dokumenty:

a)

opis údajov o cestnej sieti a dopravných informácií, digitálnu mapu alebo informačné služby o doprave v reálnom čase, ktoré poskytujú, ako aj o informácie o ich kvalite a podmienky opakovaného použitia týchto údajov;

b)

vyhlásenie o súlade založené na dôkazoch s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 10.

3.   Členské štáty vykonávajú náhodné kontroly správnosti vyhlásení uvedených v odseku 2 písm. b).

Článok 12

Podávanie správ

1.   Najneskôr do 13. júla 2017 predkladajú členské štáty Komisii správu o prípadných opatreniach prijatých s cieľom zriadiť vnútroštátny prístupový bod a o spôsoboch jeho fungovania a prípadne zoznam diaľnic, ktoré nie sú zahrnuté do komplexnej transeurópskej cestnej siete, a určené prioritné zóny.

2.   Najneskôr do 13. júla 2018 a potom každé dva kalendárne roky predkladajú členské štáty Komisii správu, ktorá obsahuje tieto informácie:

a)

pokrok dosiahnutý z hľadiska prístupnosti, výmeny a opakovaného použitia druhov údajov o cestnej sieti a dopravných informácií uvedených v prílohe;

b)

geografickú pôsobnosť a obsah údajov o cestnej sieti a dopravných informácií informačných služieb o doprave v reálnom čase a ich kvalitu vrátane kritérií použitých na stanovenie tejto kvality a prostriedkov použitých na monitorovanie;

c)

výsledky posúdenia súladu uvedeného v článku 11 s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 10;

d)

prípadne opis zmien vnútroštátneho alebo spoločného prístupového bodu;

e)

prípadne opis zmien prioritných zón.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. júla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 886/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 6).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA

KATEGÓRIE ÚDAJOV

(ako sa uvádza v článkoch 2, 8, 9, 10 a 12)

1.

Druhy statických údajov o cestnej sieti zahŕňajú predovšetkým:

a)

prepojenia cestnej siete a ich fyzické vlastnosti, napríklad:

i)

geometriu;

ii)

šírku cesty;

iii)

počet jazdných pruhov;

iv)

sklony;

v)

križovatky;

b)

klasifikáciu ciest;

c)

dopravné značky, ktoré odrážajú dopravné predpisy a identifikujú nebezpečenstvá, napríklad:

i)

podmienky vjazdu do tunela;

ii)

podmienky prejazdu po moste;

iii)

trvalé obmedzenia prístupu;

iv)

iné dopravné predpisy;

d)

obmedzenia rýchlosti;

e)

plány organizácie dopravy;

f)

predpisy pre nákladnú dopravu;

g)

polohu mýtnych staníc;

h)

označenie spoplatnených ciest, platné stanovené poplatky za používanie ciest a dostupné spôsoby platby;

i)

poloha parkovacích miest a parkovísk so službami;

j)

polohu nabíjacích miest pre elektrické vozidlá a podmienky ich používania;

k)

polohu čerpacích staníc stlačeného zemného plynu, skvapalneného zemného plynu, skvapalneného ropného plynu;

l)

polohu zastávok verejnej dopravy a styčných staníc;

m)

polohu oblastí dodávok.

2.

Druhy dynamických údajov o stave ciest zahŕňajú predovšetkým:

a)

uzávierky cesty;

b)

uzávierky jazdného pruhu;

c)

uzávierky mosta;

d)

zákaz predchádzania pre ťažké nákladné vozidlá;

e)

práce na ceste;

f)

nehody a mimoriadne udalosti;

g)

dynamické obmedzenia rýchlosti;

h)

smer jazdy v jazdných pruhoch pre oba smery;

i)

zlý stav vozovky;

j)

dočasné opatrenia v oblasti riadenia dopravy;

k)

variabilné poplatky za používanie ciest a dostupné spôsoby platby;

l)

dostupnosť parkovacích miest;

m)

dostupnosť oblastí dodávok;

n)

poplatky za parkovanie;

o)

dostupnosť nabíjacích miest pre elektrické vozidlá;

p)

poveternostné podmienky, ktoré majú vplyv na povrch vozovky a viditeľnosť.

Tieto krátkodobé údaje nemusia byť zahrnuté do aktualizácií digitálnych máp, pretože sa nepovažujú za zmeny trvalého charakteru.

3.

Druhy dopravných informácií zahŕňajú predovšetkým:

a)

objem dopravy;

b)

rýchlosť;

c)

polohu a dĺžku kolón vozidiel;

d)

čas cestovania;

e)

čakacie doby na hraničných priechodoch do štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.


Top