Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията от 18 декември 2014 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 157/21


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/962 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2014 година

за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (1), и по-специално член 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, буква б) от Директива 2010/40/ЕС като приоритетно действие е определено предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата.

(2)

В член 6, параграф 1 от Директива 2010/40/ЕС се изисква Комисията да приема спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта при внедряването и експлоатацията на интелигентните транспортни системи (ИТС) с оглед предоставянето на информационни услуги в реално време за движението по пътищата в целия ЕС. Настоящият регламент има за цел да подобри достъпността, обмена, повторното използване и актуализирането на данните за пътищата и движението по тях, които са необходими за осигуряването на висококачествени и непрекъснати информационни услуги в реално време за движението по пътищата на територията на Съюза.

(3)

Съгласно член 5 от Директива 2010/40/ЕС спецификациите, приети в съответствие с член 6 от директивата, следва да се прилагат по отношение на ИТС приложенията и услугите при тяхното внедряване, без да се засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно внедряването на такива приложения и услуги на своята територия.

(4)

Тези спецификации следва да се прилагат за предоставянето на всички информационни услуги в реално време за движението по пътищата, без да се засягат конкретните спецификации, приети в други актове съгласно Директива 2010/40/ЕС, по-специално Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията (2) и Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията (3).

(5)

В Съюза вече съществува пазар за предоставяне на информационни услуги в реално време за движението по пътищата и потребителите и клиентите, както и доставчиците на такива услуги са заинтересовани от създаването на подходящи рамкови условия за този пазар, така че той да се запази и да продължи да се развива по иновативни начини. По отношение на предоставянето на информационни услуги в реално време за движението по пътищата в Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят минималните правила за повторното използване на информацията в обществения сектор в целия Европейски съюз. По отношение на повторното използване на данни, притежавани от пътни органи и пътни оператори от публичния сектор, правилата, установени от настоящия регламент, и по-специално онези, които се отнасят за актуализациите на данни, се прилагат, без да се засягат правилата съгласно Директива 2003/98/ЕО.

(6)

С Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се създава инфраструктура за пространствени данни в Европейския съюз с цел да се даде възможност за обмен на пространствени данни и обществен достъп до такива данни (включително основния елемент на пространствените данни „транспортни мрежи“) на територията на Съюза, с оглед подпомагане на политиките на Съюза в областта на околната среда, както и политики или дейности, които могат да окажат въздействие върху околната среда. Спецификациите, посочени в настоящия регламент, следва да бъдат съвместими със спецификациите съгласно Директива 2007/2/ЕО и с актовете за изпълнение на директивата, по-специално Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията (6). Разширяването на обхвата на тези спецификации, така че да включат всички видове статични данни за пътищата, може също така да насърчи по-нататъшната хармонизация в тази област.

(7)

С Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) се определя пътната транспортна инфраструктура, която е част от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа. Настоящият регламент следва да се прилага за широкообхватната трансевропейска пътна мрежа, определена в Регламент (ЕС) № 1315/2013, тъй като по тази мрежа се осъществява основната част от международния автомобилен транспорт. Тъй като повечето магистрали вече са включени в тази мрежа, други магистрали също трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент с оглед постигане на съгласуваност за участниците в движението. Повтарящи се външни фактори, които засягат движението, и други трудности при управление на движението, като задръствания, замърсяване на въздуха и шум, не са ограничени до трансевропейската пътна мрежа или магистралите. В действителност значителна част от повтарящите се задръствания на пътното движение възникват в градските зони. Следователно държавите членки следва да имат право да прилагат тези спецификации за избрани пътища извън трансевропейската пътна мрежа и магистралната мрежа, определени от тях като приоритетни зони. Предвид постоянно променящия се характер на моделите на пътното движение държавите членки следва да имат право да актуализират тези приоритетни зони.

(8)

Статичните данни за пътищата, динамичните данни за състоянието на пътищата, както и данните за движението имат различни характеристики и всяка категория следва да отговаря на подходящи изисквания. Като се има предвид разнообразието на източниците на данни, вариращи от инфраструктурни сензори до превозни средства, които действат като сензори, е важно спецификациите да се прилагат за съответните категории данни, независимо от източника на данните и използваната технология за създаване или актуализиране на тези данни.

(9)

В случай че възникне необходимост от обработване на личните данни, когато е възможно, те следва да бъдат необратимо анонимизирани. Освен това те следва да се обработват в съответствие с правото на Съюза, установено по-специално в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) и в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), както и в националните законодателства за прилагането им. Също така те следва да бъдат съобразени с принципите за ограничаване в рамките на целта и за минимизиране на данните.

(10)

Ако информационната услуга ще разчита на събирането на данни, включително геолокализиране, от самите крайни потребители или чрез съвместни системи в бъдеще, крайните потребители следва да са ясно информирани за събирането на подобни данни, условията за събирането им и потенциалното проследяване, както и периодите, за които тези данни се съхраняват. Следва да бъдат въведени подходящи технически мерки от обществените и частните субекти, събиращи данни, като пътни оператори, доставчици на услуги и автомобилната промишленост, за да се гарантира анонимност на данните, получени от крайни потребители или техните превозни средства.

(11)

За изграждането на хармонизирано и безпрепятствено предоставяне на информационни услуги в реално време за движението по пътищата държавите членки следва да разчитат на съществуващите технически решения и стандарти, предоставени от европейските и международните организации по стандартизация, например стандарта DATEX II (CEN/TS 16157 и актуализираните впоследствие версии) и ISO стандартите. За видове данни, за които не е наличен стандартизиран формат, държавите членки и заинтересованите страни следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат, за да постигнат споразумение относно определянето и формата на данните, както и метаданните.

(12)

Няколко метода за динамично обозначаване на местоположението вече съществуват в Съюза и се прилагат в държавите членки. Използването на различни методи за обозначаване на местоположението следва да продължи да бъде разрешено. Държавите членки и заинтересованите страни обаче следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат с оглед постигане на споразумение относно разрешените методи за обозначаване на местоположението, при необходимост чрез европейските органи по стандартизация.

(13)

Достъпността и редовното актуализиране на статични данни за пътищата от пътните органи и пътните оператори са от съществено значение, за да се създаде възможност за създаване на актуални и точни цифрови географски карти, които са ключов елемент за надеждни ИТС приложения. Производителите на цифрови географски карти следва да бъдат насърчавани своевременно да интегрират актуализации на статични данни за пътищата в техните съществуващи карти, както и услуги за обновяване на картите. С цел да бъдат спазени изискванията на обществени политики, като пътната безопасност, публичните органи следва да могат да изискват от доставчиците на услуги и производителите на цифрови географски карти да коригират неточностите в своите данни.

(14)

Достъпността на точни и актуални статични данни за пътищата, динамични данни за състоянието на пътищата и данни за движението са от съществено значение за предоставянето на информационни услуги в реално време за движението по пътищата на територията на Съюза. Съответните данни се събират и съхраняват от пътните органи, пътните оператори и доставчиците на информационни услуги в реално време за движението по пътищата. С цел да се улеснят безпрепятственият обмен и повторното използване на тези данни за предоставяне на такива услуги пътните органи, пътните оператори и доставчиците на информационни услуги в реално време за движението по пътищата следва да направят данните, съответните метаданни, както и информация за качеството на данните достъпни и за други пътни органи, пътни оператори, доставчици на информационни услуги и производители на цифрови географски карти чрез национална или обща точка за достъп. Точката за достъп може да приеме формата на хранилище, регистър, интернет портал или други подобни, в зависимост от вида на данните. Държавите членки следва да преструктурират съществуващите публични и частни точки за достъп в една точка, осигуряваща достъп до всички видове налични данни по темата, които попадат в обхвата на настоящите спецификации. Държавите членки следва да имат право да си сътрудничат помежду си за създаването на една обща точка за достъп, която обхваща наличните данни на участващите държави членки. Държавите членки следва да могат да решат да използват точките за достъп, които са създадени по силата на други делегирани актове, приети съгласно Директива 2010/40/ЕС, като национални точки за достъп по отношение на данните в обхвата на настоящия регламент.

(15)

С цел да се даде възможност на пътните органи, пътните оператори, доставчиците на услуги и производителите на цифрови географски карти успешно и по икономически ефективен начин да намират и използват съответните данни, е необходимо правилно да се опишат съдържанието и структурата на тези данни с помощта на подходящи метаданни.

(16)

Настоящите спецификации не следва да задължават пътните органи или пътните оператори и доставчиците на услуги да започнат събирането на данни, каквито те не са събирали досега, или да цифровизират данни, които все още не са налични в машинно четим формат. Специфичните изисквания по отношение на актуализациите на статични данни за пътищата, динамични данни за състоянието на пътищата и данни за движението следва да се прилагат само за данните, които към момента са събрани и достъпни в машинно четим формат. В същото време държавите членки следва да бъдат насърчавани да търсят рентабилни начини, които са подходящи за техните нужди, за цифровизиране на съществуващите статични данни за пътищата.

(17)

Настоящите спецификации не следва да задължават пътните органи или пътните оператори да изготвят или прилагат планове за движението и временни мерки за управление на движението. Те не следва да задължава доставчиците на услуги да споделят някои от своите данни с други доставчици на услуги. Доставчиците на услуги следва да могат да сключват търговски споразумения помежду си за повторното използване на съответните данни.

(18)

Държавите членки и заинтересованите страни в областта на ИТС следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат за съгласуването на общи определения за качеството на данните с цел да се използват единни показатели за качество на данните по цялата верига на стойността на данните за движението, като например пълнота, точност и актуалност на данните, използваните методи на придобиване и методи за обозначаване на местоположението, както и прилаганите проверки на качеството. Те следва да бъдат насърчавани също да работят допълнително за установяване на свързани методи за измерване и контрол на качеството на различните видове данни. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да споделят помежду си своите знания, опит и най-добри практики в тази област.

(19)

Известно е, че използването на данни за пътищата и за движението по тях и на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, създадени от частни доставчици на услуги, може да представлява икономически ефективен начин за публичните органи за подобряване на управлението на движението, както и управлението и поддръжката на инфраструктурата. Въпреки това конкретните параметри и условия, приложими за използването или повторното използване на тези данни и свързаните с тях услуги, следва да се определят от заинтересованите страни, без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО.

(20)

Частните доставчици на услуги могат да използват статични данни за пътищата, динамични данни за състоянието на пътищата и данни за движението, събрани от пътните органи и пътните оператори, като входни данни за собствените си информационни услуги в реално време за движението по пътищата. Конкретните параметри и условия, приложими за такова повторно използване на данните, следва да се определят от заинтересованите страни, без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО.

(21)

С оглед да се гарантира правилното прилагане на настоящите спецификации, държавите членки следва да направят оценка на съответствието с изискванията, отнасящи се за достъпа, обмена, повторното използване и актуализирането на данните за пътищата и движението по тях от пътните органи, пътните оператори, производителите на цифрови карти и доставчиците на услуги. За тази цел компетентните органи следва да могат да разчитат на основани на доказателства декларации за съответствие, представени от пътните органи, пътните оператори, производителите на цифрови карти и доставчиците на услуги.

(22)

Настоящите спецификации не ограничават свободата на словото на радиостанциите, доколкото те не ги задължават да застъпят някаква конкретна позиция по отношение на информацията, която се разпространява, и предоставят достатъчна свобода на действие на държавите членки да се съобразят със своите национални конституционни традиции по отношение на свободата на словото на радиостанциите.

(23)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) и той представи становище на 17 юни 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват спецификациите, необходими за осигуряване на достъпност, обмен, повторно използване и актуализиране на данни за пътищата и за движението по тях от пътните органи, пътните оператори и доставчиците на услуги с цел предоставяне на информационни услуги в реално време за движението по пътищата в целия ЕС.

Той се прилага за широкообхватната трансевропейска пътна мрежа и автомагистралите, които не са включени в тази мрежа, както и за приоритетните зони, определени от националните органи, когато те смятат това за уместно.

Той следва да се прилага в съответствие с член 5 от Директива 2010/40/ЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 4 от Директива 2010/40/ЕС.

Прилагат се и следните определения:

1)

„основна трансевропейска пътна мрежа“ означава пътната транспортна инфраструктура, която е част от основната пътна мрежа, определена в Регламент (ЕС) № 1315/2013;

2)

„широкообхватна трансевропейска пътна мрежа“ означава пътната транспортна инфраструктура, която е част от широкообхватната мрежа, определена в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

3)

„автомобилна магистрала“ означава път, който е предвиден за тази цел от държавата членка, в която се намира;

4)

„приоритетни зони“ означава пътни участъци, които не са част от широкообхватната трансевропейска пътна мрежа и не са автомагистрали, определени от националните органи, когато те смятат това за уместно, по-специално в градските зони, въз основа на нивата на повтарящите се задръствания на пътното движение или други съображения за управление на движението;

5)

„достъпност на данните“ означава възможност данните да бъдат поискани и получени по всяко време в машинно четим формат;

6)

„статични данни за пътищата“ означава данни за пътищата, които не се променят често или редовно, както са описани в точка 1 от приложението;

7)

„динамични данни за състоянието на пътищата“ означава данни за пътищата, които се променят често или редовно и описват състоянието на пътя, както са изброени в точка 2 от приложението;

8)

„данни за движението“ означава данни относно характеристиките на пътното движение, както са описани в точка 3 от приложението;

9)

„актуализация на данни“ означава всяко изменение на съществуващите данни, включително заличаването им или вмъкването на нови или допълнителни елементи;

10)

„информация за движението в реално време“ означава информация, получена от всички статични данни за пътищата, динамични данни за състоянието на пътищата, данни за движението или комбинация от тях, предоставена от всички пътни органи, пътни оператори или доставчици на услуги за потребители и крайни потребители чрез всякакви средства за комуникация;

11)

„информационна услуга в реално време за движението по пътищата“ означава услуга за ИТС, която осигурява на потребителите и на крайните потребители незабавно информация за движението по пътищата в реално време;

12)

„пътен орган“ означава всеки публичен орган, който отговаря за планирането, контрола или управлението на пътищата, попадащи в неговата териториална компетентност;

13)

„пътен оператор“ означава всяко публично или частно образувание, което отговаря за поддръжката и управлението на пътя;

14)

„доставчик на услуги“ означава всеки публичен или частен доставчик на информационна услуга в реално време за движението по пътищата, с изключение на обикновен проводник на информация, за потребителите и крайните потребители;

15)

„потребител“ означава всеки пътен орган, пътен оператор, доставчик на услуги или производител на цифрови карти;

16)

„краен потребител“ означава всеки участник в движението по пътищата, независимо дали физическо или юридическо лице, който има достъп до информационни услуги в реално време за движението по пътищата;

17)

„точка за достъп“ означава цифров интерфейс, където се предоставя достъп до статичните данни за пътищата, динамичните данни за състоянието на пътищата и данните за движението, заедно със съответните метаданни, за повторно използване от страна на потребителите, или където се предоставя достъп до източниците и метаданните на тези данни за повторно използване от страна на потребителите;

18)

„метаданни“ означава структурирано описание на съдържанието на данните, което улеснява намирането и използването на тези данни;

19)

„услуги за намиране на информация“ означава услуги, позволяващи търсене на исканите данни с помощта на съдържанието на съответните метаданни и представяне на това съдържание;

20)

„временни мерки за управление на движението“ означава временни мерки, насочени към разрешаване на дадено смущение в движението и предназначени например за контрол и насочване на транспортните потоци;

21)

„планове за движението“ означава постоянни мерки за управление на движението, които са предназначени от управляващите движението за контрол и насочване на транспортните потоци в отговор на постоянни или повтарящи се нарушения на движението.

Член 3

Национални точки за достъп

1.   Всяка държава членка определя национални точки за достъп. Националната точка за достъп представлява единна точка за достъп на потребителите до данни за пътищата и за движението по тях, включително актуализации на данни, предоставени от пътните органи, пътните оператори и доставчиците на услуги, които се отнасят за територията на дадена държава членка.

2.   Съществуващите национални точки за достъп, които са създадени в изпълнение на изискванията, произтичащи от други делегирани актове, приети съгласно Директива 2010/40/ЕС, могат да бъдат използвани като национални точки за достъп, ако това се счита за уместно от държавите членки.

3.   Националните точки за достъп предоставят на потребителите подходящи услуги за намиране на информация.

4.   Пътните органи и пътните оператори, в сътрудничество с производителите на цифрови географски карти и доставчиците на услуги, гарантират осигуряването на подходящите метаданни, за да се позволи на потребителите да откриват и използват масивите данни, до които се предоставя достъп чрез националните точки за достъп.

5.   Две или повече държави членки могат да създадат обща точка за достъп.

Член 4

Достъпност, обмен и повторно използване на статични данни за пътищата

1.   С оглед улесняване на предоставянето на съответстващи, оперативно съвместими и непрекъснати информационни услуги в реално време за движението по пътищата на територията на Съюза пътните органи и пътните оператори предоставят статичните данни за пътищата, които те събират и актуализират в съответствие с член 8, в стандартизиран формат, ако е наличен такъв, или в друг машинно четим формат.

2.   Данните, посочени в параграф 1, и съответните метаданни, включително информация относно тяхното качество, трябва да бъдат достъпни за обмен и повторно използване от всички производители на цифрови географски карти или доставчици на услуги в рамките на Съюза:

а)

по недискриминационен начин;

б)

в срок, който осигурява навременното предоставяне на информационната услуга в реално време за движението по пътищата;

в)

посредством националната или общата точка за достъп, посочена в член 3;

г)

пътните органи, пътните оператори, производителите на цифрови географски карти и доставчиците на услуги, които използват статични данни за пътищата, посочени в параграф 1, трябва да си сътрудничат, за да се гарантира, че всяка една неточност, свързана със статични данни за пътищата, се сигнализира незабавно на пътните органи и пътните оператори, от които произхождат данните.

3.   Когато доставчиците на услуги използват посочените в параграф 1 статични данни за пътищата, предоставени от пътните органи и пътните оператори, те вземат предвид, доколкото е възможно, всички планове за движението, разработени от компетентните органи.

Член 5

Достъпност, обмен и повторно използване на динамични данни за състоянието на пътищата

1.   С оглед улесняване на предоставянето на съответстващи, оперативно съвместими и непрекъснати информационни услуги в реално време за движението по пътищата на територията на Съюза пътните органи и пътните оператори предоставят динамични данни за състоянието на пътищата, които те събират и актуализират в съответствие с член 9, във формат DATEX II (CEN/TS 16157 и актуализираните впоследствие версии) или всеки машинно четим формат, напълно съответстващ и оперативно съвместим с DATEX II.

2.   Данните, посочени в параграф 1, и съответните метаданни, включително информация относно тяхното качество, трябва да бъдат достъпни за обмен и повторно използване от всички доставчици на услуги в рамките на Съюза:

а)

по недискриминационен начин;

б)

в срок, който осигурява навременното предоставяне на информационната услуга в реално време за движението по пътищата;

в)

посредством националната или общата точка за достъп, посочена в член 3.

3.   Когато доставчиците на услуги използват посочените в параграф 1 динамични данни за състоянието на пътищата, предоставени от пътните органи и пътните оператори, те вземат предвид, доколкото е възможно, всички временни мерки за управление на движението, предприети от компетентните органи.

Член 6

Достъпност, обмен и повторно използване на данни за движението

1.   С оглед улесняване на предоставянето на съответстващи, оперативно съвместими и непрекъснати информационни услуги в реално време за движението по пътищата на територията на Съюза пътните органи и пътните оператори предоставят данните за движението, които те събират и актуализират в съответствие с член 10, във формат DATEX II (CEN/TS 16157 и актуализираните впоследствие версии) или всеки машинно четим формат, напълно съответстващ и оперативно съвместим с DATEX II.

2.   Данните, посочени в параграф 1, и съответните метаданни, включително информация относно тяхното качество, трябва да бъдат достъпни за обмен и повторно използване от всички доставчици на услуги в рамките на Съюза:

а)

по недискриминационен начин;

б)

в срок, който осигурява навременното предоставяне на информационната услуга в реално време за движението по пътищата;

в)

посредством националната или общата точка за достъп, посочена в член 3.

3.   С цел оптимизиране на управлението на движението пътните органи и пътните оператори могат да поискат от доставчиците на услуги да предоставят данните за движението, които те събират и актуализират в съответствие с член 10. Такива данни се предоставят във формат DATEX II (CEN/TS 16157 и актуализираните впоследствие версии) или във всеки машинно четим формат, който е напълно съответстващ и оперативно съвместим с DATEX II, през точката за достъп, посочена в член 3, и са придружени от съответните метаданни, включително информация относно тяхното качество.

Член 7

Актуализации на данни

Информационните услуги в реално време за движението по пътищата се основават на актуализации на всички статични данни за пътищата, динамични данни за състоянието на пътищата, данни за движението или всяка комбинация от тях. Всички данни се актуализират редовно от пътните органи, пътните оператори и доставчиците на услуги в съответствие с изискванията, посочени в членове 8 — 10. Пътните органи, пътните оператори и доставчиците на услуги коригират своевременно всички неточности, открити от тях в техните данни или за които им е сигнализирано от потребители или крайни потребители.

Член 8

Актуализиране на статични данни за пътищата

1.   Актуализациите на статични данни за пътищата трябва да се отнасят най-малко за следните параметри:

а)

вида на статичните данни за пътищата, определени в точка 1 от приложението, за които се отнася актуализацията;

б)

местонахождението на обстоятелството, за което се отнася актуализацията;

в)

вида на актуализацията (изменение, вмъкване или заличаване);

г)

описание на актуализацията;

д)

дата, на която са актуализирани данните;

е)

датата и часа, когато е настъпила или е планирано да настъпи промяната в дадено обстоятелство;

ж)

качество на актуализацията на данните.

Местоположението на обстоятелството, за което се отнася актуализацията, се определя с помощта на стандартизиран или друг общоприет метод за динамично обозначаване на местоположението, който позволява еднозначно дешифриране и тълкуване на това местоположение.

2.   Пътните органи и пътните оператори гарантират навременното актуализиране на статични данни за пътищата и, когато това е известно и възможно, предоставят актуализациите на потребителите по-рано.

3.   Когато производителите на цифрови географски карти и доставчиците на услуги използват актуализации на статични данни за пътищата, те трябва да гарантират, че актуализациите се обработват своевременно, за да се предостави незабавен достъп до тази информация на крайните потребители.

Член 9

Актуализиране на динамични данни за състоянието на пътищата

1.   Актуализациите на динамични данни за състоянието на пътищата трябва да се отнасят най-малко за следните параметри:

а)

вида на динамичните данни за състоянието на пътищата, определени в точка 2 от приложението, за които се отнася актуализацията, и когато е уместно, кратко описание на актуализацията;

б)

местонахождението на събитието или обстоятелството, за което се отнася актуализацията;

в)

периода на възникване на събитието или обстоятелството, за което се отнася актуализацията;

г)

качество на актуализацията на данни.

Местоположението на събитието или обстоятелството, за което се отнася актуализацията, се определя с помощта на стандартизиран или друг общоприет метод за динамично обозначаване на местоположението, който позволява еднозначно дешифриране и тълкуване на това местоположение.

2.   Пътните органи и пътните оператори гарантират навременното актуализиране на динамични данни за състоянието на пътищата и, когато това е известно и възможно, предоставят актуализациите по-рано.

3.   Информацията в реално време за движението по пътищата се изменя съответно или се заличава възможно най-скоро след настъпване на промяна в състоянието на динамичните данни за състоянието на пътищата, за които се отнася актуализацията.

4.   Когато доставчиците на услуги използват актуализации на динамични данни за състоянието на пътищата, те трябва да гарантират, че актуализациите се обработват своевременно, за да се предостави незабавен достъп до тази информация на крайните потребители.

Член 10

Актуализиране на данни за движението

1.   Актуализациите на данни за движението трябва да включват най-малко следните параметри:

а)

вида на данните за движението, определени в точка 3 от приложението, за които се отнася актуализацията, и когато е уместно, кратко описание на актуализацията;

б)

местонахождението на събитието или обстоятелството, за което се отнася актуализацията;

в)

качество на актуализацията на данни.

Местоположението на събитието или обстоятелството, за което се отнася актуализацията, се определя с помощта на стандартизиран или друг общоприет метод за динамично обозначаване на местоположението, който позволява еднозначно дешифриране и тълкуване на това местоположение.

2.   Информацията в реално време за движението по пътищата се изменя съответно или се заличава от пътните оператори или доставчиците на услуги възможно най-скоро след настъпване на промяна в състоянието на данните за движението, за които се отнася актуализацията.

3.   Когато доставчиците на услуги използват актуализации на данни за движението, те трябва да гарантират, че актуализациите се обработват своевременно, за да се предостави незабавен достъп до тази информация на крайните потребители.

Член 11

Оценка на съответствието

1.   Държавите членки оценяват дали изискванията, посочени в членове 3 — 10, се спазват от пътните органи, пътните оператори, производителите на цифрови географски карти и доставчиците на услуги в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.   За да се пристъпи към оценка, компетентните органи на държавите членки могат да поискат от пътните органи, пътните оператори, производителите на цифрови географски карти и доставчиците на услуги следните документи:

а)

описание на данните за пътищата и за движението по тях, на цифровата географска карта или информационните услуги в реално време за движението по пътищата, които те предоставят, както и информация относно тяхното качество и условията за повторно използване на тези данни;

б)

основана на доказателства декларация за съответствие с изискванията в членове 3 — 10.

3.   Държавите членки проверяват на случаен принцип точността на декларациите, посочени в параграф 2, буква б).

Член 12

Докладване

1.   Най-късно до 13 юли 2017 г. държавите членки предоставят на Комисията доклад относно предприетите мерки, ако има такива, за създаване на национална точка за достъп и относно условията за нейното функциониране, и когато е приложимо, списъка на магистралите, които не са включени в широкообхватната трансевропейска пътна мрежа, и определените приоритетни зони.

2.   Най-късно до 13 юли 2018 г. и на всеки две календарни години след това държавите членки предоставят на Комисията доклад, съдържащ следната информация:

а)

постигнатия напредък по отношение на достъпността, обмена и повторното използване на видовете данни за пътищата и движението по тях, посочени в приложението;

б)

географския обхват и съдържание на данните за пътищата и за движението по тях, използвани в информационните услуги в реално време за движението по пътищата, и тяхното качество, включително и критериите за определяне на това качество и средствата, използвани за следенето му;

в)

резултатите от оценката на съответствието, посочена в член 11, заедно с изискванията в членове 3 — 10;

г)

когато е приложимо — описание на промените в националната точка за достъп или общата точка за достъп;

д)

когато е приложимо — описание на промените в приоритетните зони.

Член 13

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за ИТС) по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (ОВ L 247, 18.9.2013 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността (ОВ L 247, 18.9.2013 г., стр. 6).

(4)  Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).

(5)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОВ L 323, 8.12.2010 г., стр. 11).

(7)  Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

(8)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(9)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТЕГОРИИ ДАННИ

(посочени в членове 2, 8, 9, 10 и 12)

1.

Видовете статични данни за пътищата включват по-конкретно:

а)

връзките на пътната мрежа и техните физически атрибути, като например:

i)

геометрия;

ii)

ширина на пътя;

iii)

брой на платната;

iv)

наклони;

v)

възли;

б)

класификация на пътя;

в)

пътни знаци, отразяващи правилата за движение и указващи опасностите, като например:

i)

условия на достъпа до тунели;

ii)

условия на достъпа до мостове;

iii)

постоянни ограничения на достъпа;

iv)

други правила за движението;

г)

ограничения на скоростта;

д)

планове за организация на движението;

е)

правила за доставки на товари;

ж)

местоположение на пунктовете за събиране на ТОЛ такси;

з)

идентифициране на пътища с ТОЛ такси, приложими фиксирани такси за ползване на пътища и налични методи на плащане;

и)

местоположение на места за паркиране и зони за услуги;

й)

местоположение на пунктове за зареждане на електрически превозни средства и условията за тяхното използване;

к)

местоположение на газ станции за сгъстен природен газ, втечнен природен газ, втечнен нефтен газ;

л)

местоположение на спирки на обществения транспорт и точки на трансфер;

м)

местоположение на зони за доставки.

2.

Видовете динамични данни за състоянието на пътищата включват по-конкретно:

а)

затворени пътища;

б)

затворени пътни платна;

в)

затворени мостове;

г)

забрани за изпреварване за тежкотоварни превозни средства;

д)

пътно строителство;

е)

произшествия и злополуки;

ж)

динамични ограничения на скоростта;

з)

посока на движението по пътни платна с обръщаема посока;

и)

лоши пътни условия;

й)

временни мерки за управление на движението;

к)

променливи такси за ползване на пътища и налични методи на плащане;

л)

наличие на свободни места за паркиране;

м)

наличие на зони за доставки;

н)

цена за паркиране;

о)

наличие на пунктове за зареждане на електрически превозни средства;

п)

метеорологични условия, влияещи на пътната настилка и видимостта.

Не е необходимо тези краткосрочни данни да бъдат включени в актуализациите на цифровите географски карти, тъй като те не се считат за промени с постоянен характер.

3.

Видовете данни за движението включват по-конкретно:

а)

обем на пътното движение;

б)

скорост;

в)

местоположение и дължина на задръстванията;

г)

времена на пътуване;

д)

време за изчакване на граничните контролно-пропускателни пунктове към държави, които не са членки на ЕС.


Top