Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

A Bizottság (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/962 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. december 18.)

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/40/EU irányelv 3. cikkének b) pontja az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtását kiemelt intézkedésként határozza meg az előírások és szabványok kidolgozása és alkalmazása tekintetében.

(2)

A 2010/40/EU irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság olyan előírásokat fogad el, amelyek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtására szolgáló intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kiépítésénél és operatív alkalmazásánál szükségesek a kompatibilitás, a kölcsönös átjárhatóság és a folyamatosság biztosításához. Ez a rendelet az EU egészére kiterjedő kiváló minőségű és folyamatos valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges forgalmi és útadatok hozzáférhetőségének, cseréjének, további felhasználásának és frissítésének javítását célozza.

(3)

A 2010/40/EU irányelv 5. cikke úgy rendelkezik, hogy az említett irányelv 6. cikke alapján elfogadott előírások alkalmazandók az ITS-alkalmazásokra és szolgáltatásokra azok kiépítése során; ez nem érinti az egyes tagállamoknak az említett alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak a saját területükön való kiépítésére vonatkozó döntésének jogát.

(4)

Ezen előírások a valós idejű forgalmi információs szolgáltatások mindegyikére vonatkoznak, a 2010/40/EU irányelv alapján elfogadott más jogi aktusokban – azaz a 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (2) és a 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) – elfogadott különös előírások sérelme nélkül.

(5)

Az Unióban már létezik a valós idejű forgalmi információs szolgáltatások piaca, és mind a felhasználóknak és ügyfeleknek, mind ezen szolgáltatások nyújtóinak érdekében áll, hogy megfelelő feltételek jöjjenek létre e piac fennmaradásához és innovatív módon való továbbfejlesztéséhez. A valós idejű forgalmi információs szolgáltatások tekintetében a 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) minimális szabályokat állapít meg a közszféra birtokában lévő információk uniós szintű további felhasználásáról. A közúti hatóságok és a közszektorbeli közútkezelők birtokában lévő információk további felhasználása tekintetében az e rendelet által előírt – különösen az adatok frissítésére vonatkozó – szabályokat a 2003/98/EK irányelvben meghatározott szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(6)

A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) a térinformációk (köztük a „közlekedési hálózatok” téradattéma) megosztása, és az azokhoz való, Unió-szerte biztosított nyilvános hozzáférés lehetővé tétele céljából, az Unió környezetvédelmi politikájának és egyéb, a környezetre potenciálisan hatással bíró politikáknak és tevékenységeknek a támogatása érdekében létrehoz egy európai uniós térinformációs infrastruktúrát. Az e rendeletben foglalt előírásoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a 2007/2/EK irányelv, valamint az azt végrehajtó jogi aktusok – különösen az 1089/2010/EU bizottsági rendelet (6) – által meghatározott előírásokkal. Ezen előírások alkalmazásának kiterjesztése minden statikus útadattípusra előmozdíthatja a további harmonizációt e téren.

(7)

Az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) meghatározza a transzeurópai közlekedési törzshálózat és az átfogó transzeurópai közlekedési hálózat részét képező közúti közlekedési infrastruktúrát. E rendeletnek vonatkoznia kell az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott átfogó transzeurópai közúti hálózatra, mert a nemzetközi közúti szállítás nagy része ezen a hálózaton történik. Mivel a legtöbb autópálya már része e hálózatnak, a többi autópályát is – az úthasználók számára biztosítandó egységesség érdekében – be kell vonni e rendelet hatálya alá. A forgalomra vonatkozó ismétlődő külső hatások és más forgalomszervezési nehézségek – mint például forgalmi dugók, légszennyezés vagy zaj – nem korlátozódnak a transzeurópai közúti hálózatra vagy az autópályákra. Valójában az ismétlődő forgalmi dugók jelentős része városi térségekben jelentkezik. Ezért meg kell engedni, hogy a tagállamok alkalmazzák ezeket az előírásokat a transzeurópai közúti hálózaton és az autópályákon kívül más, kiválasztott utakra, amelyeket kiemelt zónákként jelölnek meg. A közlekedési módok folyamatosan változó jellegére tekintettel meg kell engedni a tagállamoknak, hogy az említett kiemelt zónákat frissítsék.

(8)

A statikus útadatok, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok és a forgalmi adatok különböző jellemzőkkel bírnak, és mindegyiknek megfelelő követelményeknek kell megfelelnie. Tekintettel az adatforrások különbözőségére – infrastruktúraalapú érzékelőktől az érzékelőként működő járművekig – fontos, hogy az előírások az adatok forrására, valamint az adatok létrehozására és frissítésére használt technológiára való tekintet nélkül vonatkozzanak a releváns adatkategóriákra.

(9)

Amennyiben személyes adatok kerülnének feldolgozásra, ezeket, ahol lehetséges, visszafordíthatatlanul anonimizálni kell. Ezenfelül az ilyen információkat az uniós jognak megfelelően – különösen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9), illetve az ezekhez kapcsolódó nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint – kell feldolgozni. Meg kell felelniük a célkorlátozás és az adatminimalizálás elvének is.

(10)

Amennyiben az információs szolgáltatáshoz végfelhasználóktól való vagy – a jövőben – együttműködési rendszereken keresztül történő adatgyűjtésre (ideértve a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatok gyűjtését is) van szükség, a végfelhasználókat egyértelműen tájékoztatni kell az ilyen adatgyűjtés tényéről, az adatgyűjtés és az esetleges nyomon követés lépéseiről, valamint arról, hogy mennyi ideig őrzik meg az adatokat. A köz- és magánszektorbeli adatgyűjtők, úgymint közútkezelők, szolgáltatók és gépjárműipari szereplők feladata, hogy megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítsák a végfelhasználóktól vagy a gépjárműveikből származó adatok anonimitását.

(11)

A harmonizált és fennakadásmentes valós idejű forgalmi információs szolgáltatások kiépítése céljából a tagállamoknak az európai és nemzetközi szabványügyi szervezetek által nyújtott meglévő műszaki megoldásokra és szabványokra kell támaszkodniuk – mint például a DATEX II (CEN/TS 16157 és annak továbbfejlesztett verziói), illetve az ISO szabványok. Az olyan adattípusok esetében, amelyekre nincsen szabványos formátum, ösztönözni kell a tagállamokat és érdekelt feleket az adatok meghatározása, az adatformátum és a metaadatok területén történő megegyezésre.

(12)

Több dinamikus helymeghatározási módszer már létezik az Unióban, és ezeket a tagállamokban is alkalmazzák. A különböző dinamikus helymeghatározási módszerek használatát továbbra is meg kell engedni. A tagállamokat és érdekelt feleket azonban ösztönözni kell a megengedett dinamikus helymeghatározási módszerek tekintetében történő megegyezésre irányuló együttműködésre, szükség esetén az európai szabványügyi testületeken keresztül.

(13)

A statikus útadatok elérhetősége és azok rendszeres frissítése a közúti hatóságok és közútkezelők által nélkülözhetetlen a naprakész és pontos digitális térképek készítéséhez, amelyek kulcsfontosságúak a megbízható ITS alkalmazások számára. A digitálistérkép-készítőket ösztönözni kell arra, hogy a statikus útadatok frissítéseit minél gyorsabban integrálják meglévő térképükbe és térképfrissítési szolgáltatásaikba. A közrendvédelmi célok – például a közúti biztonság – teljesülése érdekében a hatóságok kérhessék a szolgáltatóktól és digitálistérkép-készítőktől az adataikban található pontatlanságok kijavítását.

(14)

A pontos és aktuális statikus útadatokhoz, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatokhoz és a forgalmi adatokhoz való hozzáférés nélkülözhetetlen az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához. A releváns adatokat közúti hatóságok, közútkezelők és valós idejű forgalmiinformáció-szolgáltatók gyűjtik és tárolják. Ezen adatok ilyen szolgáltatások nyújtását szolgáló cseréjének és további felhasználásának megkönnyítése érdekében a közúti hatóságoknak, a közútkezelőknek és a valós idejű forgalmiinformáció-szolgáltatóknak egy nemzeti vagy közös hozzáférési ponton keresztül elérhetővé kell tenniük az adatokat, a hozzájuk kapcsolódó metaadatokat és az adatok minőségére vonatkozó információkat a többi közúti hatóság, közútkezelő, valós idejű forgalmiinformáció-szolgáltató és digitálistérkép-készítő részére. A nemzeti hozzáférési pontokat az adatok típusától függően adattár, adatnyilvántartás, internetes portál vagy egyéb hasonló formában is létre lehet hozni. A tagállamoknak át kell szervezniük a meglévő nyilvános vagy magán hozzáférési pontokat egyetlen pontba, lehetővé téve az ezen előírások hatálya alá tartozó releváns és rendelkezésre álló adatok minden típusához való hozzáférést. A tagállamoknak meg kell engedni, hogy egymással együttműködjenek egy, a részt vevő tagállamok rendelkezésre álló adatait lefedő közös hozzáférési pont létrehozásában. Helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy szabadon dönthessenek úgy, hogy a 2010/40/EU irányelv alapján elfogadott más felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak megfelelően létrehozott hozzáférési pontokat használják az e rendelet hatálya alá tartozó adatok hozzáférési pontjaként is.

(15)

Annak érdekében, hogy a közúti hatóságok, közútkezelők, szolgáltatók és digitálistérkép-készítők sikeresen és költséghatékonyan ismerhessék meg és használhassák a releváns adatokat, ezen adatok tartalmát és struktúráját megfelelően – alkalmas metaadatok használatával – le kell írni.

(16)

Ezek az előírások nem kötelezhetik a közúti hatóságokat, közútkezelőket és szolgáltatókat, hogy olyan adatokat kezdjenek gyűjteni, amilyeneket még nem gyűjtenek, vagy hogy olyan adatokat digitalizáljanak, amelyek még nem elérhetők gépi feldolgozásra alkalmas formában. A statikus útadatok, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok és a forgalmi adatok frissítésére vonatkozó különös követelmények csak a ténylegesen gyűjtött és gépi feldolgozásra alkalmas formában elérhető adatokra vonatkozhatnak. Ezzel egyidejűleg ösztönözni kell a tagállamokat szükségleteiknek megfelelő költséghatékony megoldások keresésére meglévő statikus útadataik digitalizálásához.

(17)

Ezek az előírások nem kötelezhetik a közúti hatóságokat és a közútkezelőket forgalmi tervek vagy ideiglenes forgalomszervezési intézkedések meghatározására vagy végrehajtására. Nem kötelezhetik a szolgáltatókat arra, hogy bármilyen adatukat megosszák más szolgáltatókkal. Helyénvaló, hogy a szolgáltatók szabadon köthessenek egymással kereskedelmi megállapodásokat releváns adatok további felhasználásáról.

(18)

A tagállamokat és az ITS-ben érdekelt feleket ösztönözni kell az adatminőség közös definíciójának kidolgozására irányuló együttműködésre, annak céljából, hogy a forgalmi adatok értékláncában egységes adatminőségi mutatókat – mint például az adatok teljessége, pontossága és naprakészsége, a használt adatszerzési és helymeghatározási mód, valamint az alkalmazott minőségellenőrzések – használjanak. Ösztönözni kell őket arra is, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a különböző adattípusokhoz tartozó minőségmérési és -ellenőrzési módszerek kidolgozása terén. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy megosszák egymással az e téren szerzett tudásukat, tapasztalatukat és bevált gyakorlataikat.

(19)

Elismert tény, hogy a magánszolgáltatók által létrehozott forgalmi és útadatok, valamint valós idejű forgalmi információs szolgáltatások felhasználása költséghatékony módszert jelenthet a hatóságok számára a forgalomszervezés, illetve az infrastruktúra-kezelés és -karbantartás javítására. Az ilyen adatok és szolgáltatások használatának és további felhasználásának módozatait és feltételeit azonban – a 2003/98/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül – az érdekelt felekre kell bízni.

(20)

A magánszolgáltatók felhasználhatják a közúti hatóságok és közútkezelők által gyűjtött statikus útadatokat, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatokat és a forgalmi adatokat saját valós idejű forgalmi információs szolgáltatásaik bemeneti adataiként. Ezen adatok ilyen további felhasználásának módozatait és feltételeit – a 2003/98/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül – az érdekelt felekre kell bízni.

(21)

Annak biztosítására, hogy ezeket az előírásokat helyesen alkalmazzák, a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a közúti hatóságok, közútkezelők, digitálistérkép-készítők és szolgáltatók teljesítik-e a forgalmi és útadatokhoz való hozzáférhetőségre, azok cseréjére, további felhasználására és frissítésére vonatkozó követelményeket. Helyénvaló lehetővé tenni az illetékes hatóságok számára, hogy e célból a közúti hatóságok, közútkezelők, digitálistérkép-készítők és szolgáltatók által benyújtott bizonyítékokon alapuló megfelelőségi nyilatkozatokra hagyatkozzanak.

(22)

Ezen előírások nem korlátozzák a rádiós műsorsugárzók véleménynyilvánítási szabadságát, mivel nem kötelezik őket, hogy a terjesztett információkkal kapcsolatban állást foglaljanak, és elegendő teret hagynak a tagállamoknak a rádiós műsorsugárzók véleménynyilvánítási szabadságával kapcsolatos nemzeti alkotmányos hagyományaik figyelembevételére.

(23)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 28. cikke (2) bekezdésének megfelelően egyeztetésre került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2015. június 17-én véleményt adott,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet meghatározza az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások tekintetében a közúti hatóságoknak, közútkezelőknek és szolgáltatóknak a forgalmi és útadatokhoz való hozzáférhetőségének, azok cseréjének, további felhasználásának és frissítésének biztosításához szükséges előírásokat.

E rendelet az átfogó transzeurópai közúti hálózatra, valamint az e hálózatba nem tartozó autópályákra és a nemzeti hatóságok által relevánsnak ítélt esetekben kiemelt zónaként azonosított területekre vonatkozik.

E rendeletet a 2010/40/EU irányelv 5. cikkének megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2010/40/EU irányelv 4. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

E rendelet alkalmazásában továbbá:

(1)   „transzeurópai közúti törzshálózat”: az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott törzshálózat részét képező közúti közlekedési infrastruktúra;

(2)   „átfogó transzeurópai közúti hálózat”: az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott átfogó hálózat részét képező közúti közlekedési infrastruktúra;

(3)   „autópálya”: olyan út, amelyet az a tagállam, amelynek területén elhelyezkedik, annak nyilvánított;

(4)   „kiemelt zónák”: a nemzeti hatóságok által relevánsnak ítélt esetekben – elsősorban a rendszeres forgalmi dugók mértéke vagy más forgalomszervezési megfontolások alapján – azonosított, különösen városi térségekben található útszakaszok, amelyek nem képezik az átfogó transzeurópai közúti hálózat részét, és nem autópályák;

(5)   „adatok hozzáférhetősége”: az adatok bármely időpontban történő lekérésének és megszerzésének lehetősége gépi feldolgozásra alkalmas formában;

(6)   „statikus útadatok”: az útra vonatkozó olyan adatok, amelyek nem változnak gyakran vagy rendszeresen; ezeket a melléklet 1. pontja sorolja fel;

(7)   „az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok”: az útra vonatkozó olyan adatok, amelyek gyakran vagy rendszeresen változnak, és az út állapotát írják le; ezeket a melléklet 2. pontja sorolja fel;

(8)   „forgalmi adatok”: a közúti forgalom jellegére vonatkozó adatok; ezeket a melléklet 3. pontja sorolja fel;

(9)   „adatok frissítése”: a meglévő adatok bármilyen módosítása, beleértve a törlést és új vagy további elemek hozzáadását is;

(10)   „valós idejű forgalmi információk”: valamely közúti hatóság, közútkezelő vagy szolgáltató által felhasználók vagy végfelhasználók számára bármilyen kommunikációs eszköz révén nyújtott, statikus útadatokból, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatokból és forgalmi adatokból, illetve ezek kombinációjából származtatott információ;

(11)   „valós idejű forgalmi információs szolgáltatás”: olyan ITS szolgáltatás, amely felhasználók vagy végfelhasználók számára azonnal valós idejű forgalmi információkat nyújt;

(12)   „közúti hatóság”: a területi hatáskörébe eső utak tervezéséért, irányításáért vagy kezeléséért felelős hatóság;

(13)   „közútkezelő”: az út karbantartásáért és kezeléséért felelős köz- vagy magánszektorbeli szervezet;

(14)   „szolgáltató”: olyan köz- vagy magánszektorbeli szereplő, amely a felhasználók vagy végfelhasználók részére valós idejű forgalmi információkat nyújt, kivéve azokat, akik az információt csupán továbbítják;

(15)   „felhasználó”: bármely közúti hatóság, közútkezelő, szolgáltató vagy digitálistérkép-készítő;

(16)   „végfelhasználó”: bármely úthasználó – természetes vagy jogi személy –, aki hozzáfér valós idejű forgalmi információs szolgáltatásokhoz;

(17)   „hozzáférési pont”: olyan digitális interfész, ahol a statikus útadatokat, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatokat és a forgalmi adatokat – a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt – további felhasználás céljából hozzáférhetővé teszik a felhasználók számára, vagy ahol ezen adatok forrását és metaadatait további felhasználás céljából hozzáférhetővé teszik a felhasználók számára;

(18)   „metaadat”: az adat tartalmának strukturált leírása, amely egyszerűsíti ezen adat kereshetőségét és felhasználását;

(19)   „keresőszolgáltatások”: a kért adatnak a hozzá tartozó metaadatok tartalmának felhasználásával történő keresését, és ilyen tartalmak megjelenítését lehetővé tevő szolgáltatás;

(20)   „ideiglenes forgalomszervezési intézkedések”: adott közlekedési zavar megoldására és – például – a forgalom szabályozására és irányítására hivatott ideiglenes intézkedések;

(21)   „forgalmi tervek”: közlekedésszervezők által kidolgozott állandó érvényű forgalomszabályozási intézkedések, melyek célja, hogy az állandó vagy rendszeresen visszatérő forgalmi zavarokat a forgalomáramlás-szabályozás és -irányítás eszközeivel kezeljék.

3. cikk

Nemzeti hozzáférési pontok

(1)   Minden tagállamnak létre kell hoznia egy nemzeti hozzáférési pontot. A nemzeti hozzáférési pont a felhasználók számára egységes hozzáférési pontot kínál a közúti hatóságok, közútkezelők és szolgáltatók által nyújtott, az adott tagállam területére vonatkozó forgalmi és útadatokhoz – és ezen adatok frissítéseihez – való hozzáférés céljára.

(2)   A tagállamok – ha azt megfelelőnek ítélik – a már meglévő, a 2010/40/EU irányelv alapján elfogadott, más felhatalmazáson alapuló jogi aktusokból fakadó követelmények szerint létrehozott nemzeti hozzáférési pontokat is használhatják nemzeti hozzáférési pontként.

(3)   A nemzeti hozzáférési pontoknak megfelelő keresőszolgáltatásokat kell nyújtaniuk a felhasználók számára.

(4)   A közúti hatóságok és a közútkezelők – a digitálistérkép-készítőkkel és a szolgáltatókkal együttműködve – gondoskodnak a megfelelő metaadatok biztosításáról annak érdekében, hogy a felhasználók a nemzeti hozzáférési pontokon keresztül elérhető adatokat megismerhessék és használhassák.

(5)   Két vagy több tagállam is létrehozhat egy közös nemzeti hozzáférési pontot.

4. cikk

Statikus útadatok hozzáférhetősége, cseréje és további felhasználása

(1)   Az EU egészére kiterjedő kompatibilis, interoperábilis és folyamatos valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése céljából a közúti hatóságok és a közútkezelők az általuk a 8. cikknek megfelelően gyűjtött és frissített statikus útadatokat szabványos formátumban – ha ilyen elérhető –, vagy bármilyen más, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban bocsátják rendelkezésre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatokat és a hozzájuk tartozó metaadatokat – beleértve az adatok minőségére vonatkozó információkat is – csere és további felhasználás céljára az Unión belüli digitálistérkép-készítők és szolgáltatók részére a következők szerint kell hozzáférhetővé tenni:

a)

megkülönböztetésmentesen;

b)

a valós idejű forgalmi információs szolgáltatások kellő időben történő nyújtásához szükséges határidőn belül;

c)

a 3. cikkben említett nemzeti vagy közös hozzáférési ponton keresztül;

d)

az (1) bekezdésben említett statikus útadatokat használó közúti hatóságok, közútkezelők, digitálistérkép-készítők és szolgáltatók együttműködnek annak biztosítására, hogy minden, a statikus útadatokkal kapcsolatos pontatlanságot késedelem nélkül jelezzenek azon közúti hatóságoknak és közútkezelőknek, amelyektől ezek az adatok származnak.

(3)   Amikor egyes szolgáltatók a közúti hatóságok és közútkezelők által rendelkezésükre bocsátott, az (1) bekezdésben említett statikus útadatokat használnak, a lehetőségek határain belül figyelembe kell venniük az illetékes hatóságok által kidolgozott forgalmi terveket.

5. cikk

Az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok hozzáférhetősége, cseréje és további felhasználása

(1)   Az EU egészére kiterjedő kompatibilis, interoperábilis és folyamatos valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése céljából a közúti hatóságok és a közútkezelők az általuk a 9. cikknek megfelelően gyűjtött és frissített, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatokat DATEX II (CEN/TS 16157 és annak továbbfejlesztett verziói) formátumban vagy bármilyen, a DATEX II-vel teljesen kompatibilis és interoperábilis, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban nyújtják.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatokat és a hozzájuk tartozó metaadatokat – beleértve az adatok minőségére vonatkozó információkat is – adatcsere és további felhasználás céljára az Unión belüli szolgáltatók részére a következők szerint kell hozzáférhetővé tenni:

a)

megkülönböztetésmentesen;

b)

a valós idejű forgalmi információs szolgáltatások kellő időben történő nyújtásához szükséges határidőn belül;

c)

a 3. cikkben említett nemzeti vagy közös hozzáférési ponton keresztül;

(3)   Amikor egyes szolgáltatók a közúti hatóságok és közútkezelők által rendelkezésre bocsátott, az (1) bekezdésben említett, út állapotára vonatkozó dinamikus adatokat használnak, a lehetőségek határain belül figyelembe kell venniük az illetékes hatóságok által kidolgozott bármely ideiglenes forgalomszervezési intézkedést.

6. cikk

Forgalmi adatok hozzáférhetősége, cseréje és további felhasználása

(1)   Az EU egészére kiterjedő kompatibilis, interoperábilis és folyamatos valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése céljából a közúti hatóságok és a közútkezelők az általuk a 10. cikknek megfelelően gyűjtött és frissített forgalmi adatokat DATEX II (CEN/TS 16157 és annak továbbfejlesztett verziói) formátumban, vagy bármilyen, a DATEX II-vel teljesen kompatibilis és interoperábilis, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban bocsátják rendelkezésre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatokat és a hozzájuk tartozó metaadatokat – beleértve az adatok minőségére vonatkozó információkat is – adatcsere és további felhasználás céljára az Unión belüli szolgáltatók részére a következők szerint kell hozzáférhetővé tenni:

a)

megkülönböztetésmentesen;

b)

a valós idejű forgalmi információs szolgáltatások kellő időben történő nyújtásához szükséges határidőn belül;

c)

a 3. cikkben említett nemzeti vagy közös hozzáférési ponton keresztül.

(3)   A forgalomszervezés optimalizálása érdekében a közúti hatóságok és a közútkezelők kérhetik a szolgáltatóktól az általuk a 10. cikk szerint gyűjtött és frissített forgalmi adatok rendelkezésre bocsátását. Ezeket az adatokat DATEX II (CEN/TS 16157 és annak továbbfejlesztett verziói) formátumban, vagy bármilyen, a DATEX II-vel teljesen kompatibilis és interoperábilis, gépi feldolgozásra alkalmas formátumban kell rendelkezésre bocsátani a 3. cikkben hivatkozott hozzáférési ponton keresztül, a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt, beleértve az adatok minőségére vonatkozó információkat is.

7. cikk

Az adatok frissítése

A valós idejű forgalmi információs szolgáltatásoknak a statikus útadatok, az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok és a forgalmi adatok, illetve ezek bármilyen kombinációjának frissítésein kell alapulniuk. A közúti hatóságok, a közútkezelők és a szolgáltatók a 8–10. cikkben meghatározott követelmények szerint rendszeresen frissítik az összes adatot. A közúti hatóságok, a közútkezelők és a szolgáltatók időben kijavítanak minden pontatlanságot, amelyet az adataikban találtak, vagy amelyet felhasználók, illetve végfelhasználók jeleztek nekik.

8. cikk

Statikus útadatok frissítése

(1)   A statikus útadatok frissítéseinek legalább a következő paraméterekre ki kell terjedniük:

a)

a frissítés által érintett, a melléklet 1. pontja szerinti statikus útadat típusa,

b)

a frissítés által érintett állapot helye;

c)

a frissítés típusa (módosítás, beillesztés vagy törlés);

d)

a frissítés leírása;

e)

az adat frissítésének napja;

f)

az a nap és időpont, amikor az adott állapot megváltozott, illetve amikorra annak megváltoztatását tervezik;

g)

az adatfrissítés minősége.

A frissítés által érintett állapot helyét olyan szabványos vagy más, általánosan elfogadott dinamikus helymeghatározási módszer alkalmazásával kell meghatározni, amely lehetővé teszi e helyszín egyértelmű dekódolását és interpretálását.

(2)   A közúti hatóságok és a közútkezelők biztosítják a statikus útadatok időbeni frissítését, és amennyiben tudomásuk van ezekről, és lehetőségük nyílik rá, előre közlik ezeket a frissítéseket a felhasználókkal.

(3)   Ha a digitálistérkép-készítők és a szolgáltatók statikus útadatok frissítéseit használják, biztosítaniuk kell ezen frissítések gyors feldolgozását, hogy az információ késedelem nélkül elérhető legyen a végfelhasználók számára.

9. cikk

Az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok frissítése

(1)   Az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok frissítéseinek legalább a következő paraméterekre ki kell terjedniük:

a)

a frissítés által érintett, az út állapotára vonatkozó dinamikus adat típusa, a melléklet 2 pontja szerint, és szükség esetén annak rövid leírása;

b)

a frissítés által érintett esemény vagy állapot helye;

c)

a frissítés által érintett esemény vagy állapot előfordulásának időtartama;

d)

az adatfrissítés minősége.

A frissítés által érintett esemény vagy állapot helyét olyan szabványos vagy más, általánosan elfogadott dinamikus helymeghatározási módszer használatával kell meghatározni, amely lehetővé teszi e helyszín egyértelmű dekódolását és interpretálását.

(2)   A közúti hatóságok és a közútkezelők biztosítják az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok időbeni frissítését, és amennyiben az ismert és lehetséges, előre közlik ezeket a frissítéseket.

(3)   A valós idejű forgalmi információkat a lehető leghamarabb megfelelően módosítani kell vagy vissza kell vonni, amint az érintett, út állapotára vonatkozó dinamikus adat megváltozott.

(4)   Ha a szolgáltatók az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok frissítéseit használják, biztosítaniuk kell ezek gyors feldolgozását, hogy az információ késedelem nélkül elérhető legyen a végfelhasználók számára.

10. cikk

Forgalmi adatok frissítése

(1)   A forgalmi adatok frissítéseinek legalább a következő paramétereket kell magukban foglalniuk:

a)

a frissítés által érintett forgalmi adat típusa, a melléklet 3 pontja szerint, és szükség esetén annak rövid leírása;

b)

a frissítés által érintett esemény vagy állapot helye;

c)

az adatfrissítés minősége.

A frissítés által érintett esemény vagy állapot helyét olyan szabványos vagy más, általánosan elfogadott dinamikus helymeghatározási mód használatával kell meghatározni, amely lehetővé teszi e helyszín egyértelmű dekódolását és interpretálását.

(2)   A valós idejű forgalmi információkat a közútkezelők és szolgáltatók a lehető leghamarabb megfelelően módosítják vagy visszavonják, amint az érintett forgalmi adat állapota megváltozott.

(3)   Ha a szolgáltatók forgalmi adatok frissítéseit használják, biztosítaniuk kell ezek gyors feldolgozását, hogy az információ késedelem nélkül elérhető legyen a végfelhasználók számára.

11. cikk

A megfelelés értékelése

(1)   A tagállamok a 2–3. cikk szerint ellenőrzik, hogy a közúti hatóságok, a közútkezelők, a digitálistérkép-készítők és a szolgáltatók teljesítik-e a 3–10. cikk előírásait.

(2)   Az értékelés elvégzése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai kérhetik a közúti hatóságoktól, közútkezelőktől, digitálistérkép-készítőktől és szolgáltatóktól a következő dokumentumokat:

a)

az általuk nyújtott forgalmi és útadatok, digitális térképek vagy valós idejű forgalmi információs szolgáltatások leírását, valamint ezek minőségéről, és ezen adatok további felhasználásának feltételeiről szóló információt;

b)

egy bizonyítékokon alapuló megfelelőségi nyilatkozatot a 3–10. cikk követelményeinek való megfelelésről.

(3)   A tagállamok szúrópróbaszerűen ellenőrzik a (2) bekezdés b) pontjában említett nyilatkozatok helyességét.

12. cikk

Jelentéstétel

(1)   A tagállamok legkésőbb 2017. július 13-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a nemzeti hozzáférési pont létrehozása érdekében meghozott intézkedésekről, amennyiben vannak ilyenek, és a hozzáférési pont működési szabályairól, valamint adott esetben rendelkezésére bocsátanak egy, az átfogó transzeurópai közúti hálózatba nem tartozó autópályákat és az azonosított kiemelt zónákat feltüntető listát.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2018. július 13-ig, majd azután minden második naptári évben benyújtanak a Bizottságnak egy, a következő információkat tartalmazó jelentést:

a)

a mellékletben megjelölt forgalmi és útadattípusok hozzáférhetősége, cseréje és további felhasználása területén történt előrelépések;

b)

a valós idejű forgalmi információs szolgáltatások földrajzi hatálya és az abban foglalt forgalmi és útadatok, valamint azok minősége – beleértve az e minőség meghatározására használt szempontokat és az azok nyomon követésére használt eszközöket is;

c)

a 3–10. cikk követelményeinek való megfelelésről készült, a 11. cikk szerinti értékelés eredményei;

d)

adott esetben a nemzeti vagy közös hozzáférési ponton végrehajtott változtatások leírása;

e)

adott esetben a kiemelt zónákon végrehajtott változtatások leírása.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. július 13-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 207., 2010.8.6., 1. o.

(2)  A Bizottság 2013. május 15-i 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 247., 2013.9.18., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2013. május 15-i 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről (HL L 247., 2013.9.18., 6. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2003/98/EK irányelve a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 90. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. március 14-i 2007/2/EK irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2010. november 23-i 1089/2010/EU rendelete a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1315/2013/EU rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


MELLÉKLET

ADATKATEGÓRIÁK

(a 2., 8., 9., 10. és 12. cikkben említettek szerint)

1.

A statikus útadatok típusai:

a)

közúti hálózati kapcsolatok és azok fizikai tulajdonságai, úgy mint:

i.

geometria;

ii.

útszélesség;

iii.

sávok száma;

iv.

lejtés;

v.

útelágazások;

b)

az út besorolása;

c)

közlekedési szabályokat tükröző és veszélyekre figyelmeztető közlekedési jelzőtáblák, úgy mint:

i.

alagút-használati feltételek;

ii.

hídhasználati feltételek;

iii.

állandó használatkorlátozások;

iv.

egyéb közlekedési szabályok;

d)

sebességkorlátozások;

e)

forgalmi tervek;

f)

teherszállítási szabályok;

g)

útdíjfizetési állomások helye;

h)

az útdíjköteles utak, az alkalmazott állandó úthasználati díj és a lehetséges fizetési módok jelzése;

i)

parkolók és szolgáltatási területek helye;

j)

elektromos járművek feltöltőpontjainak helye, és azok használatának feltételei;

k)

sűrített földgáz, cseppfolyósított földgáz, cseppfolyósított propán-bután gáz töltőállomások helye;

l)

tömegközlekedési megállóhelyek és csomópontok helye;

m)

szállítási területek helye.

2.

Az út állapotára vonatkozó dinamikus adatok típusai a következők:

a)

útlezárások;

b)

sávlezárások;

c)

hídlezárások;

d)

nehéz tehergépjárművekre vonatkozó előzési tilalmak;

e)

útmunkálatok;

f)

balesetek és váratlan események;

g)

dinamikus sebességkorlátozások;

h)

a forgalom iránya váltakozó irányban használt sávokban;

i)

rossz útviszonyok;

j)

ideiglenes közlekedésszervezési intézkedések;

k)

változó úthasználati díjak és a lehetséges fizetési módok;

l)

parkolóhelyek rendelkezésre állása;

m)

szállítási területek rendelkezésre állása;

n)

parkolási díj;

o)

elektromos járművek feltöltőpontjainak rendelkezésre állása;

p)

az útfelületet és a láthatóságot befolyásoló időjárási feltételek.

Az említett rövidtávú adatokat nem kell a digitális térképek frissítéseibe belefoglalni, mivel nem tekintendők állandó jellegű változásnak.

3.

A forgalmi adatok típusai a következők:

a)

a forgalom nagysága;

b)

sebesség;

c)

kocsisorok helye és hossza;

d)

utazási idők;

e)

várakozási idők nem uniós tagállamok határátkelőhelyeinél.


Top