EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 32014R1163

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivä lokakuuta 2014 , valvontamaksuista (EKP/2014/41)

EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23—31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa: Tätä säädöstä on muutettu. Viimeisin konsolidoitu versio: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/23


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1163/2014,

annettu 22 päivä lokakuuta 2014,

valvontamaksuista

(EKP/2014/41)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 30 artiklan ja 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti järjestetyn julkisen kuulemisen ja sitä koskevan analyysin,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1024/2013 otetaan käyttöön yhteinen valvontamekanismi (YVM), joka koostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaan EKP on vastuussa YVM:n tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta kaikkien euroalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja EKP:n kanssa tiiviin yhteistyön aloittaneissa euroalueeseen kuulumattomissa jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten, rahoitusalan holdingyhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden osalta. Säännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä YVM:n puitteissa tehtävää yhteistyötä ja kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, säädetään Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2).

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2012 30 artiklan mukaan EKP perii vuosittaisen valvontamaksun osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta sekä sellaisilta sivuliikkeiltä, jotka osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet osallistuviin jäsenvaltioihin. EKP:n perimien valvontamaksujen olisi katettava EKP:lle asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4–6 artiklassa annetuista tehtävistä koituvat menot, näitä kuitenkaan ylittämättä.

(4)

Vuosittaisen valvontamaksun olisi muodostuttava määrästä, jonka kaikki YVM:n puitteissa valvottavat, osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneet luottolaitokset sekä osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamat sivuliikkeet maksavat vuosittain.

(5)

EKP:n ja kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävät YVM:ssä määräytyvät valvottavien yhteisöjen merkittävyyden perusteella.

(6)

EKP:llä on toimivalta valvoa suoraan osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneita merkittäviä luottolaitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä, rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä sekä osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden merkittävien luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamia sivuliikkeitä.

(7)

EKP valvoo myös YVM:n toimintaa; YVM kattaa kaikki luottolaitokset siihen katsomatta, ovatko ne merkittäviä vai vähemmän merkittäviä. EKP:llä on kaikkien osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten osalta yksinomainen toimivalta antaa liiketoiminnan aloittamista koskevia toimilupia, peruuttaa toimilupia sekä arvioida määräosuuksien hankintoja ja luovutuksia.

(8)

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset vastaavat vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen suorasta valvonnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EKP:n valtuuksia päättää yksittäistapauksissa ottaa tällainen yhteisö suoraan valvontaansa, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi, että laadukkaita valvontakäytäntöjä sovelletaan johdonmukaisesti. Tämä valvontatehtävien jakautuminen YVM:ssä ja EKP:lle tästä koituvat menot otetaan huomioon kohdennettaessa valvontamaksuina perittävää määrää merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen luokille.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 2 kohdan mukaan EKP julkaisee asetuksilla ja päätöksillä sille kyseisellä asetuksella annettujen tehtävien täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset käytännön järjestelyt.

(10)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 3 kohdan mukaan maksun määrä perustuu objektiivisiin perusteisiin, jotka liittyvät asianomaisen luottolaitoksen merkitykseen ja riskiprofiiliin, sen riskipainotetut varat mukaan luettuna.

(11)

Maksun määrä lasketaan osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla. Tämä merkitsee sitä, että jos luottolaitos kuuluu osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneeseen ryhmittymään, lasketaan ja maksetaan yksi maksu ryhmittymän tasolla.

(12)

Vuosittaista valvontamaksua laskettaessa osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä ei oteta huomioon. Tässä yhteydessä ja valvottavan ryhmittymän valvontamaksutekijöiden määrittämiseksi ryhmittymän olisi toimitettava emoyrityksen määräysvallassa olevia tytäryrityksiä ja toimintoja osallistuvissa jäsenvaltioissa koskevat tiedot osittain konsolidoidusti. Tällaisten osittain konsolidoitujen tietojen laatiminen saattaa kuitenkin olla kallista; tästä syystä valvottavilla yhteisöillä tulisi olla oikeus valita maksu, jonka määrä on laskettu osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla mukaan lukien osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet tytäryhtiöt, vaikka tämä saattaisi merkitä korkeampaa maksua.

(13)

Direktiivin 2013/36/EU 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut yhteisöt eivät kuulu EKP:lle asetuksella (EU) N:o 1024/2013 (3) annettujen valvontatehtävien piiriin, ja siksi EKP ei peri niiltä maksuja.

(14)

Asetus on yleisesti sovellettava ja kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa euroalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa. Näin ollen se on sopiva säädösmuoto, kun tarkoituksena on vahvistaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat järjestelyt.

(15)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti tämä asetus ei vaikuta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen periä maksuja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siinä määrin kun valvontatehtäviä ei ole siirretty EKP:lle tai unionin lainsäädännön mukaisesti ja jollei asetuksen (EU) N:o 102472013, sen 6 ja 12 artikla mukaan luettuina, täytäntöönpanemiseksi tehdyistä järjestelyistä muuta johdu, niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat yhteistyöstä EKP:n kanssa ja EKP:n avustamisesta ja EKP:n ohjeiden noudattamisesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

järjestelyt, joiden mukaisesti lasketaan valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä;

b)

metodologia ja kriteerit, joiden mukaisesti lasketaan kultakin valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä perittävä vuosittainen valvontamaksu;

c)

menettely, jonka mukaisesti EKP perii vuosittaisen valvontamaksun.

2.   Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä sisältää kultakin merkittävältä valvottavalta yhteisöltä tai ryhmittymältä ja kultakin vähemmän merkittävältä valvottavalta yhteisöltä tai ryhmittymältä perityn vuosittaisen valvontamaksun, ja EKP laskee sen korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa.

2 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa käytetään asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) määritelmiä, ellei toisin säädetä, ja lisäksi tarkoitetaan

1.

’vuosittaisella valvontamaksulla’ kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta maksettavaa valvontamaksua, joka lasketaan 10 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti;

2.

’vuosikustannuksilla’ 5 artiklan säännösten mukaisesti määritettyä määrää, jonka EKP kattaa tietyn valvontamaksukauden vuosittaisilla valvontamaksuilla;

3.

’valvontamaksuvelvollisella’ 4 artiklan mukaisesti määritettyä valvontamaksuja maksavaa luottolaitosta tai valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, jolle valvontamaksuilmoitus on osoitettu;

4.

’valvontamaksutekijöillä’ 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määriteltyjä valvottavaan yhteisöön tai ryhmittymään liittyviä tietoja, joita käytetään vuosittaista valvontamaksua laskettaessa;

5.

’valvontamaksuilmoituksella’ asianomaiselle valvontamaksuvelvolliselle tämän asetuksen mukaisesti osoitettua ilmoitusta, jossa yksilöidään kyseisen valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu;

6.

’valvontamaksuja maksavalla luottolaitoksella’ osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunutta luottolaitosta;

7.

’valvontamaksuja maksavalla sivuliikkeellä’ sivuliikettä, jonka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon;

8.

’valvontamaksukaudella’ kalenterivuotta;

9.

’ensimmäisellä valvontamaksukaudella’ ajanjaksoa siitä päivämäärästä, jona EKP ryhtyy hoitamaan sille asetuksella (EU) N:o 1024/2013 annettuja tehtäviä, sen kalenterivuoden loppuun, jona EKP ryhtyy hoitamaan kyseisiä tehtäviä;

10.

’valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymällä’ i) valvottavaa ryhmittymää ja b) useaa valvontamaksuja maksavaa sivuliikettä, joita pidetään yhtenä sivuliikkeenä 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

11.

’jäsenvaltiolla’ unionin jäsenvaltiota;

12.

’kokonaisvaroilla’ asetuksen (EU) N:o 468/2014 51 artiklan mukaisesti määritettyä varojen kokonaisarvoa. Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän tapauksessa kokonaisvaroihin ei lasketa osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä;

13.

’kokonaisriskillä’ valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän ja valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymään kuulumattoman valvontamaksuja maksavan luottolaitoksen osalta korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvassa jäsenvaltiossa määritettyä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (4) 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettua määrää.

3 artikla

Vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskeva yleisvelvoite

1.   EKP perii kunkin valvontamaksukauden osalta vuosittaisen valvontamaksun jokaiselta valvottavalta yhteisöltä ja valvottavalta ryhmittymältä.

2.   Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu yksilöidään valvontamaksuvelvolliselle osoitetussa valvontamaksuilmoituksessa. Valvontamaksuvelvollinen on valvontamaksuilmoituksen sekä EKP:n mahdollisesti lähettämien valvontamaksuja koskevien ilmoitusten tai tiedonantojen vastaanottaja. Valvontamaksuvelvollinen on velvollinen maksamaan vuosittaisen valvontamaksun.

3.   Jos samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa on kaksi tai useampia saman luottolaitoksen perustamia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi. Eri osallistuvissa jäsenvaltioissa olevia saman luottolaitoksen perustamia valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä ei katsota yhdeksi sivuliikkeeksi.

4.   Valvontamaksuja maksavat sivuliikkeet katsotaan tätä asetusta sovellettaessa olevan erillisiä samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa olevista saman luottolaitoksen tytäryhtiöistä.

4 artikla

Valvontamaksuvelvollinen

1.   Vuosittaisen valvontamaksun osalta valvontamaksuvelvollinen on

a)

valvontamaksuja maksava luottolaitos, jos kyseessä on valvottavaan ryhmittymään kuulumaton valvontamaksuja maksava luottolaitos;

b)

valvontamaksuja maksava sivuliike, jos kyseessä on sellainen valvontamaksuja maksava sivuliike, jota ei yhdistetä johonkin toiseen valvontamaksuja maksavaan sivuliikkeeseen;

c)

määritettävä 2 kohdan säännösten mukaisesti, jos kyseessä on valvottava valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä.

2.   Valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymä katsotaan yhdeksi yksiköksi riippumatta siitä, miten kustannukset kohdennetaan sen sisällä. Kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on nimettävä yksi ryhmittymän yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava se EKP:lle. Valvontamaksuvelvollisen on oltava sijoittautunut osallistuvaan jäsenvaltioon. Tällaisen ilmoituksen pätevyyden edellytyksenä on, että

a)

siinä mainitaan kaikkien niiden ryhmittymään kuuluvien valvottavien yhteisöjen nimet, joita ilmoitus koskee;

b)

se on allekirjoitettu kaikkien ryhmittymään kuuluvien valvottavien yhteisöjen puolesta;

c)

se saapuu EKP:hen viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä, jotta se voidaan ottaa huomioon seuraavaa valvontamaksukautta koskevassa valvontamaksuilmoituksessa.

Jos EKP vastaanottaa määräpäivään mennessä valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymältä useamman kuin yhden ilmoituksen, pätevänä pidetään viimeisintä ilmoitusta, jonka EKP vastaanotti ennen määräajan umpeutumista.

3.   EKP:llä on oikeus määritellä valvontamaksuvelvollinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

II OSA

MENOT JA KUSTANNUKSET

5 artikla

Vuosikustannukset

1.   Vuosittaiset valvontamaksut määritetään vuosikustannusten perusteella, ja ne katetaan tällaisilla valvontamaksuilla.

2.   Vuosikustannusten määrä määritetään vuosittaisten menojen määrän perusteella, jotka koostuvat EKP:lle valvontamaksukauden aikana koituneista valvontatehtäviin välittömästi tai välillisesti liittyvistä menoista.

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa EKP:lle asianomaisena valvontamaksukautena valvontatehtävistä koituvat menot mutta ei ylitä niitä.

3.   Määrittäessään vuosikustannuksia EKP ottaa huomioon

a)

edellisiin valvontamaksukausiin liittyvät valvontamaksut, jotka eivät ole olleet perittävissä;

b)

14 artiklan mukaisesti saadut korot;

c)

7 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksetut tai palautetut määrät.

6 artikla

Vuosikustannusten arvioiminen ja määrittäminen

1.   Kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä EKP laskee arvioidut vuosikustannukset seuraavaa kalenterivuotta koskevalle valvontamaksukaudelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetukseen (EU) N:o 1024/2013 perustuvia EKP:n raportointivelvollisuuksia.

2.   Neljän kuukauden kuluessa kunkin valvontamaksukauden päättymisestä EKP määrittää kyseisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset.

3.   Jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä lasketaan arvioitujen vuosikustannusten ja todellisten vuosikustannusten perusteella.

III OSA

VUOSITTAISEN VALVONTAMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

7 artikla

Uudet valvottavat yhteisöt tai aseman muutos

1.   Jos valvottava yhteisöä tai valvottavaa ryhmittymää valvotaan vain osan valvontamaksukaudesta, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden valvontamaksukauteen sisältyvien täysien kuukausien määrän perusteella, joina valvottavaa yhteisöä tai valvottavaa ryhmittymää valvotaan.

2.   Jos EKP:n päätöksen seurauksena valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän asema muuttuu merkittävästä vähemmän merkittäväksi tai päinvastoin, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden kuukausien määrän perusteella, joina valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä oli kuukauden viimeisenä päivänä merkittävä tai vähemmän merkittävä yhteisö tai ryhmittymä.

3.   Jos perityn vuosittaisen valvontamaksun määrä eroaa 1 tai 2 kohdan mukaisesti lasketusta maksun määrästä, EKP maksaa valvontamaksuvelvolliselle palautuksen tai toimittaa valvontavelallisen maksettavan laskun.

8 artikla

Vuosikustannusten jakaminen merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen kesken

1.   Kunkin valvottavan yhteisön ja valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun laskemiseksi vuosikustannukset jaetaan kahteen osaan, yksi kumpaakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten, seuraavasti:

a)

vuosikustannukset jotka katetaan merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä maksuilla;

b)

vuosikustannukset jotka katetaan vähemmän merkittäviltä valvottavilta yhteisöiltä perittävillä maksuilla.

2.   Vuosikustannusten jakaminen 1 kohdan mukaisesti perustuu kustannusten kohdentamiseen yhtäältä merkittävien valvottavien yhteisöjen suoraa valvontaa hoitaville ja toisaalta vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen välillistä valvontaa hoitaville EKP:n toimialoille.

9 artikla

Perittävä määrä

1.   EKP:n perimä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä saadaan laskemalla yhteen seuraavat:

a)

valvontamaksukaudelle hyväksytyn budjetin perusteella lasketut kuluvan valvontamaksukauden arvioidut vuosikustannukset ja

b)

edeltävän valvontamaksukauden mahdollinen ali- tai ylijäämä, joka saadaan vähentämällä edellisenä valvontamaksukautena perityistä arvioiduista vuosikustannuksista edellisen valvontamaksukauden todelliset vuosikustannukset.

2.   EKP päättää perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän kutakin valvottavien yhteisöjen ja ryhmittymien luokkaa varten ja julkaisee sen verkkosivuillaan viimeistään asianomaisen valvontamaksukauden huhtikuun 30 päivänä.

10 artikla

Valvottavien yhteisöjen tai valvottavien ryhmittymien osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu

1.   Kunkin merkittävän valvottavan yhteisön tai merkittävän valvottavan ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla merkittävien valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokalta perittävä määrä valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin yksittäiselle merkittävälle valvottavalle yhteisölle ja merkittävälle valvottavalle ryhmittymälle.

2.   Kunkin vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön ja vähemmän merkittävän valvottavan ryhmittymän osalta maksettava vuosittainen valvontamaksu määritetään kohdentamalla vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien luokalta perittävä määrä valvontamaksutekijöiden perusteella kullekin yksittäiselle vähemmän merkittävälle valvottavalle yhteisölle ja vähemmän merkittävälle valvottavalle ryhmittymälle.

3.   Valvontamaksutekijät korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa lasketaan seuraavasti.

a)

Valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi, ovat seuraavien tekijöiden määrät viitepäivämääränä:

i)

kokonaisvarat;

ii)

kokonaisriski. Valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen tapauksessa kokonaisriskin katsotaan olevan nolla.

b)

Valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot määritetään ja kerätään EKP:n päätöksen mukaisesti, jossa vahvistetaan sovellettava metodologia ja sovellettavat menettelyt. Päätös julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

c)

Valvontamaksutekijöiden määrittelyssä valvottava ryhmittymä ei pääsääntöisesti ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja. Valvottava ryhmittymä voi päättää, että se ottaa valvontatekijöiden määrittelyssä huomioon tällaiset varat.

d)

Sellaisten valvottavien yhteisöjen tai valvottavien ryhmittymien osalta, jotka asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdan nojalla on luokiteltu vähemmän merkittäviksi, kokonaisvarojen valvontamaksutekijä ei saa ylittää 30:tä miljardia.

e)

Valvontamaksutekijöiden suhteellinen painotus on seuraava:

i)

kokonaisvarat: 50 prosenttia;

ii)

kokonaisriski: 50 prosenttia.

4.   Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava valvontamaksutekijät käyttäen viitepäivämääränä edellisvuoden joulukuun 31 päivää, ja niiden on toimitettava EKP:n vuosittaisen valvontamaksun laskemiseksi tarvitsemat tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään viitepäivämäärää seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä työajan loppuun mennessä tai, jos 1 päivä heinäkuuta ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä työajan loppuun mennessä. Jos valvottavien yhteisöjen tilikauden viimeinen päivä ei ole kalenterivuoden viimeinen päivä, valvontamaksuvelvolliset voivat toimittaa valvontamaksutekijät käyttäen tilikautensa viimeistä päivää viitepäivämääränä. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat nämä tiedot EKP:lle EKP:n vahvistamien menettelyjen mukaisesti. Kaikkien valvontamaksuvelvollisten kokonaisvarojen ja kokonaisriskien summa julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

5.   Jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksessä vahvistetun metodologian mukaisesti. Laiminlyöntiä toimittaa valvontamaksutekijöitä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti pidetään tämän asetuksen rikkomisena.

6.   Kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu lasketaan seuraavasti:

a)

Vuosittainen valvontamaksu on vähimmäismaksukomponentin ja vaihtelevan maksukomponentin summa.

b)

Vähimmäismaksukomponentti lasketaan kiinteänä prosenttiosuutena siitä vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä, joka määritetään 8 ja 9 artiklan mukaisesti kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten. Merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien luokan osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sellaisten merkittävien valvottavien yhteisöjen ja merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa. Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta kiinteä prosenttiosuus on 10 prosenttia. Tämä määrä jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten kesken. Vähimmäismaksukomponentin mukaan määräytyy kunkin valvontamaksuvelvollisen vuosittaisen valvontamaksun alaraja.

c)

Vaihteleva maksukomponentti on kunkin valvottavien yhteisöjen luokan 8 ja 9 artiklan mukaisesti määritellyn vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän ja saman luokan vähimmäismaksukomponentin erotus. Vaihteleva maksukomponentti kohdennetaan kunkin luokan yksittäisille valvontamaksuvelvollisille sen mukaan, mikä on kunkin valvontamaksuvelvollisen osuus kaikkien valvontamaksuvelvollisten 3 kohdan mukaisesti painotettujen valvontamaksutekijöiden summasta.

EKP päättää kunkin valvontamaksuvelvollisen maksettavaksi tulevan vuosittaisen valvontamaksun edellä olevien kohtien mukaisesti suoritetun laskutoimituksen sekä 4 kohdan mukaisesti toimitettujen valvontamaksutekijöiden perusteella. Vuosittainen valvontamaksu annetaan valvontamaksuilmoituksella tiedoksi valvontamaksuvelvolliselle.

IV OSA

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN KANSSA

11 artikla

Yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

1.   EKP on yhteydessä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin ennen kuin se tekee päätöksen maksun lopullisesta tasosta varmistaakseen, että valvonta on kaikkien asianomaisten luottolaitosten ja sivuliikkeiden kannalta kustannustehokasta ja kohtuullista. Tätä tarkoitusta varten EKP perustaa ja ottaa käyttöön sopivan viestintäkanavan yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset avustavat EKP:n pyynnöstä EKP:tä valvontamaksujen perinnässä.

3.   Jos kyseessä on luottolaitos sellaisessa euroalueeseen kuulumattomassa osallistuvassa jäsenvaltiossa, jonka tiivistä yhteistyötä EKP:n kanssa ei ole keskeytetty eikä lopetettu, EKP antaa kyseisen jäsenvaltion kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ohjeita valvontamaksutekijöiden keräämisestä sekä vuosittaisen valvontamaksun laskuttamisesta.

V OSA

LASKUTTAMINEN

12 artikla

Valvontamaksuilmoitus

1.   EKP antaa kalenterivuosittain kullekin valvontamaksuvelvolliselle valvontamaksuilmoituksen.

2.   Valvontamaksuilmoituksessa täsmennetään vuosittaisen valvontamaksun maksutavat. Valvontamaksuvelvollisen on noudatettava valvontamaksuilmoituksessa vahvistettuja vuosittaisen valvontamaksun maksamista koskevia vaatimuksia.

3.   Valvontamaksuvelvollisen on maksettava valvontailmoituksen mukainen määrä 35 päivän kuluessa valvontamaksuilmoituksen antamispäivämäärästä.

13 artikla

Valvontamaksuilmoituksen tiedoksianto

1.   Kukin valvontamaksuvelvollinen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajantasaisina valvontamaksuilmoituksen toimittamista varten ja ilmoittamaan yhteistietojensa (eli nimi, tehtävä, organisaatioyksikkö, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero) mahdolliset muutokset EKP:lle. Valvontamaksuvelvollisen on toimitettava yhteistietojensa mahdolliset muutokset EKP:lle viimeistään kunkin valvontamaksukauden heinäkuun 1 päivänä. Näiden yhteistietojen on koskettava luonnollista henkilöä tai mieluiten tehtävää valvontamaksuvelvollisen organisaatioissa.

2.   EKP antaa valvontamaksuilmoituksen tiedoksi jollakin seuraavista tavoista: a) sähköisesti tai vastaavilla viestintävälineillä, b) faksilla, c) lähettipalvelun välityksellä, d) kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella varustettuna tai e) antamalla tiedoksi tai toimittamalla valvontamaksuilmoituksen henkilökohtaisesti. Valvontamaksuilmoitus on pätevä ilman allekirjoitusta.

14 artikla

Korot maksulaiminlyöntitapauksissa

Jos valvontamaksu maksetaan vain osittain tai sitä ei makseta lainkaan tai jos valvontamaksuilmoituksessa mainittuja ehtoja ei ole noudatettu, vuosittaisen valvontamaksun maksamatta olevalle määrälle kertyy valvontamaksun erääntymispäivästä päivittäin korkoa, jonka suuruus on EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä 8 prosenttiyksiköllä; korot eivät vaikuta muihin EKP:n käytettävissä oleviin keinoihin.

VI OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Seuraamukset

Jos tätä asetusta rikotaan, EKP voi määrätä valvottaville yhteisöille seuraamuksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (5), jota täydentää asetus (EU) N:o 468/2014/17 (EKP/2014/17) mukaisesti.

16 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Ensimmäistä valvontamaksukautta koskeva valvontamaksuilmoitus toimitetaan yhdessä vuotta 2015 koskevan valvontamaksukauden valvontamaksuilmoituksen kanssa.

2.   Jotta EKP voi aloittaa vuosittaisen valvontamaksun perimisen, kunkin valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymän on 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettävä jokin ryhmittymän yhteisöistä valvontamaksuvelvolliseksi ja ilmoitettava tämä valvontamaksuvelvollinen EKP:lle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

3.   Valvontamaksuvelvollisen on toimitettava 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2015.

17 artikla

Raportointi ja tarkistaminen

1.   EKP toimittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuosittain Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle ja euroryhmälle kertomuksen valvontamaksujen rakenteen ja määrän arvioidusta kehittymisestä.

2.   EKP tarkastelee tätä asetusta uudelleen vuoteen 2017 mennessä erityisesti kultakin valvottavalta yhteisöltä ja ryhmittymältä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskennassa käytettävien kriteerien ja metodologian osalta.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä lokakuuta 2014.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2532/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4).


Alkuun