EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1163

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1163/2014 ( 2014. gada 22. oktobris ) par uzraudzības maksām (ECB/2014/41)

OV L 311, 31.10.2014, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/23


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1163/2014

(2014. gada 22. oktobris)

par uzraudzības maksām

(ECB/2014/41)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punkta otro daļu, 30. pantu un 33. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta 2. punktu veikto sabiedrisko apspriešanu un izvērtējumu,

tā kā:

(1)

ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 izveidots Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), kuru veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un nacionālās kompetentās iestādes (NKI).

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB atbild par efektīvu un konsekventu VUM darbību attiecībā uz visām kredītiestādēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām euro zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus euro zonas dalībvalstīs, kas uzsāk ciešu sadarbību ar ECB. Noteikumi un procedūras, kas regulē ECB un NKI sadarbību VUM ietvaros, kā arī sadarbību ar nacionālajām norīkotajām iestādēm, noteikti Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2).

(3)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. pants nosaka, ka ECB iekasē gada uzraudzības maksu no kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un no kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs. ECB iekasētajām uzraudzības maksām jāsedz izdevumi, kas ECB radušies saistībā ar uzdevumiem, kuri tai uzticēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4.–6. pantu, bet tās nedrīkst šos izdevumus pārsniegt.

(4)

Gada uzraudzības maksu veido summa, kuru reizi gadā maksā visas VUM uzraudzītās kredītiestādes, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiāles, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

(5)

VUM ietvaros ECB un NKI uzraudzības pilnvaras tiek dalītas, pamatojoties uz uzraudzīto iestāžu nozīmīgumu.

(6)

ECB ir kompetenta īstenot tiešu uzraudzību pār nozīmīgām kredītiestādēm, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, kā arī pār nozīmīgu kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, iesaistītajās dalībvalstīs izveidotām filiālēm.

(7)

ECB arī pārrauga VUM darbību, aptverot visas kredītiestādes, kas ir gan nozīmīgas, gan mazāk nozīmīgas. ECB ir ekskluzīva kompetence atļaut sākt kredītiestādes darbību, anulēt atļauju un izvērtēt būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu attiecībā uz visām kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

(8)

Par mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzību atbild NKI, neierobežojot ECB tiesības noteiktos gadījumos īstenot tiešu uzraudzību, ja tas nepieciešams, lai konsekventi piemērotu augstus uzraudzības standartus. Šī VUM ietvaros dalītā uzraudzības pienākumu veikšana un ar to saistītās ECB izmaksas tiek ņemtas vērā, nosakot ar uzraudzības maksu palīdzību atlīdzināmo summu sadali nozīmīgu un mazāk nozīmīgu iestāžu kategoriju starpā.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 33. panta 2. punkts prasa, lai ECB ar regulām vai lēmumiem paziņo sīku darbības kārtību tai ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticēto uzdevumu īstenošanai.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta 3. punktu maksu aprēķina pamatā ir objektīvi kritēriji, kas saistīti ar attiecīgo kredītiestāžu nozīmīgumu un riska profilu, tostarp to riska svērtajiem aktīviem.

(11)

Maksas aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka tad, ja kredītiestādes ir daļa no uzraudzītās grupas, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, aprēķina un maksā vienu maksu grupas līmenī.

(12)

Aprēķinot gada uzraudzības maksu, meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, netiek ņemti vērā. Šajā sakarā, kā arī lai noteiktu uzraudzītās grupas attiecīgos maksu noteicošos faktorus, jāsniedz subkonsolidēti dati par visiem meitasuzņēmumiem un operācijām, kuras kontrolē mātesuzņēmums iesaistītajās dalībvalstīs. Tomēr šādu subkonsolidētu datu sagatavošanas izmaksas var būt augstas, un tādēļ uzraudzītajām iestādēm jābūt iespējai izvēlēties maksu, kuru aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas sniegti augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs, ietverot meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, pat tad, ja maksa ir augstāka.

(13)

Uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (3) 2. panta 5. punktā minētajām iestādēm neattiecas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB uzticētie uzraudzības uzdevumi, un tādēļ ECB no tām neiekasēs uzraudzības maksu.

(14)

Regula ir vispārpiemērojams akts, kas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās euro zonas dalībvalstīs. Tādēļ tā ir piemērots juridiskais instruments, lai noteiktu Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta īstenošanas praktisko kārtību.

(15)

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. panta 5. punktu, šī regula neierobežo NKI tiesības iekasēt maksu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ciktāl uzraudzības uzdevumi nav uzticēti ECB, vai attiecībā uz izmaksām, kas radušās, sadarbojoties ar ECB un palīdzot tai, kā arī rīkojoties atbilstoši tās norādījumiem, saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1024/2013 īstenošanas procedūras, t. sk. tās 6. un 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I DAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Šī regula nosaka:

a)

kārtību, saskaņā ar kuru tiek aprēķināta no uzraudzītajām iestādēm un uzraudzītajām grupām iekasējamo gada uzraudzības maksu kopējā summa;

b)

metodoloģiju un kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek aprēķināta gada uzraudzības maksa, kuru maksā katra uzraudzītā iestāde un uzraudzītā grupa;

c)

procedūru, saskaņā ar kuru ECB iekasē gada uzraudzības maksas.

2.   Gada uzraudzības maksu kopējā summa aptver katras nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai grupas un katras mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes vai grupas gada uzraudzības maksu, un ECB to aprēķina iesaistīto dalībvalstu ietvaros augstākajā konsolidācijas līmenī.

2. pants

Definīcijas

Ja vien citviet šajā regulā nav noteikts citādi, tajā lietotajiem terminiem ir Regulā (ES) Nr. 1024/2013 un Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) definētā nozīme, papildus lietojot arī šādus terminus:

1)

“gada uzraudzības maksa” ir maksa, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi un uzraudzīto grupu un kura aprēķināta saskaņā ar 10. panta 6. punktā izklāstīto kārtību;

2)

“gada izmaksas” ir summa, kuru nosaka saskaņā ar 5. panta noteikumiem un kuru ECB atlīdzina, iekasējot gada uzraudzības maksu noteiktam uzraudzības maksas periodam;

3)

“maksājuma veicējs” ir maksātāja kredītiestāde vai filiāle, kura noteikta saskaņā ar 4. pantu un kurai adresēts uzraudzības maksas paziņojums;

4)

“maksu noteicošie faktori” ir 10. panta 3. punkta a) apakšpunktā definētie dati par uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā;

5)

“uzraudzības maksas paziņojums” ir saskaņā ar šo regulu attiecīgajam maksājuma veicējam izsniegts paziņojums, kurā norādīta gada uzraudzības maksa, kas tam jāmaksā;

6)

“maksātāja kredītiestāde” ir kredītiestāde, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī:

7)

“maksātāja filiāle” ir kredītiestādes, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajā dalībvalstī, filiāle, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī;

8)

“uzraudzības maksas periods” ir viens kalendārais gads;

9)

“pirmais uzraudzības maksas periods” ir laiks no dienas, kurā ECB uzņemas tai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticētos uzdevumus, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā ECB uzņēmusies šos uzdevumus;

10)

“maksātāju iestāžu grupa” ir i) uzraudzītā grupa un ii) vairākas maksātājas filiāles, kuras tiek uzskatītas par vienu filiāli saskaņā ar 3. panta 3. punktu;

11)

“dalībvalsts” ir Savienības dalībvalsts;

12)

“kopējie aktīvi” ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. pantu. Maksātāju iestāžu grupas gadījumā kopējos aktīvos neiekļauj meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs;

13)

“kopējā riska pozīcija” attiecībā uz maksātāju iestāžu grupu un maksātāju kredītiestādi, kura nav maksātāju iestāžu grupas daļa, ir summa, kuru iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī aprēķina, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu (4).

3. pants

Vispārējais pienākums maksāt gada uzraudzības maksu

1.   ECB par katru uzraudzības maksas periodu iekasē gada uzraudzības maksu no katras uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas.

2.   Katras uzraudzītās iestādes un katras uzraudzītās grupas gada uzraudzības maksa tiks norādīta uzraudzības maksas paziņojumā, kas izsniegts maksājuma veicējam un kas tam jāmaksā. Maksājuma veicējam tiks adresēts gan uzraudzības maksas paziņojums, gan jebkurš cits ECB paziņojums saistībā ar uzraudzības maksām. Par gada uzraudzības maksas nomaksu atbildēs maksājuma veicējs.

3.   Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā iesaistītajā dalībvalstī uzskata par vienu filiāli. Vienas kredītiestādes filiāles dažādās iesaistītajās dalībvalstīs par vienu filiāli neuzskata.

4.   Šajā regulā kredītiestādes maksātājas filiāles uzskata par nošķirtām no šīs kredītiestādes meitasuzņēmumiem iesaistītajā dalībvalstī.

4. pants

Maksājuma veicējs

1.   Gada uzraudzības maksas maksājuma veicējs ir:

a)

maksātāja kredītiestāde – tādas maksātājas kredītiestādes gadījumā, kura nav daļa no uzraudzītās grupas;

b)

maksātāja filiāle – tādas maksātājas filiāles gadījumā, kura nav apvienota ar citu maksātāju filiāli;

c)

nosakāms saskaņā ar šī panta 2. punkta noteikumiem – maksātāju iestāžu uzraudzītās grupas gadījumā.

2.   Neierobežojot vienošanās par izmaksu sadali maksātāju iestāžu grupas ietvaros, maksātāju iestāžu grupu uzskata par vienu vienību. Katra maksātāju iestāžu grupa nominē grupas maksājuma veicēju un par to paziņo ECB. Maksājuma veicējam jāveic uzņēmējdarbība iesaistītajā dalībvalstī. Šādu paziņojumu uzskata par spēkā esošu vienīgi tad, ja:

a)

tajā norādīti visu to grupas uzraudzīto iestāžu nosaukumi, uz kurām attiecas paziņojums;

b)

tas parakstīts visu grupas uzraudzīto iestāžu vārdā;

c)

ECB to saņem ne vēlāk kā katra gada 1. jūlijā, lai to varētu ņemt vērā, izsniedzot uzraudzības maksas paziņojumu nākošajam uzraudzības maksas periodam.

Ja ECB savlaicīgi saņem vairākus maksātāju iestāžu grupas paziņojumus, spēkā ir paziņojums, kuru ECB saņēma vistuvāk termiņa beigām.

3.   Neierobežojot šī panta 2. punktu, ECB patur tiesības noteikt maksājuma veicēju.

II DAĻA

IZDEVUMI UN IZMAKSAS

5. pants

Gada izmaksas

1.   Uz gada izmaksām balstās, nosakot gada uzraudzības maksas, un tās atlīdzina, veicot šādu gada uzraudzības maksu samaksu.

2.   Gada izmaksu summu nosaka, pamatojoties uz gada izdevumu summu, kuru veido ECB izdevumi attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, kas tieši vai netieši saistīti ar tās uzraudzības uzdevumiem.

Gada uzraudzības maksu kopējā summa sedz izdevumus, kas ECB radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumiem attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā šos izdevumus nepārsniedz.

3.   Nosakot gada izmaksas, ECB ņem vērā:

a)

iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas;

b)

saskaņā ar 14. pantu saņemtos procentu maksājumus;

c)

saskaņā ar 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summas.

6. pants

Gada izmaksu aplēšana un noteikšana

1.   Neierobežojot savus pārskatu sniegšanas pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ECB katra kalendārā gada beigās aprēķina aplēstās gada izmaksas nākošā kalendārā gada uzraudzības maksas periodam.

2.   Četru mēnešu laikā pēc katra uzraudzības maksas perioda beigām ECB nosaka attiecīgā uzraudzības maksas perioda faktiskās gada izmaksas.

3.   Uz aplēstajām gada izmaksām un faktiskajām gada izmaksām balstās gada uzraudzības maksu kopējās summas aprēķins, kas norādīts 9. panta 1. punktā.

III DAĻA

GADA UZRAUDZĪBAS MAKSAS NOTEIKŠANA

7. pants

Jaunas uzraudzītās iestādes vai iestāžu statusa maiņa

1.   Ja uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības maksas perioda pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek uzraudzīta.

2.   Ja pēc attiecīga ECB lēmuma uzraudzītās iestādes vai uzraudzītās grupas statuss mainās no nozīmīgas uz mazāk nozīmīgu, vai otrādi, gada uzraudzības maksu aprēķina, balstoties uz to mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa mēneša pēdējā dienā bija nozīmīga vai mazāk nozīmīga iestāde vai grupa.

3.   Ja iekasētās gada uzraudzības maksas summa atšķiras no uzraudzības maksas summas, kas aprēķināta saskaņā ar šī panta 1. vai 2. punktu, ECB izmaksā atlīdzību maksājuma veicējam vai izraksta papildu rēķinu, kurš maksājuma veicējam jāapmaksā.

8. pants

Gada izmaksu sadale nozīmīgo un mazāk nozīmīgo uzraudzīto iestāžu starpā

1.   Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi un uzraudzīto grupu, gada izmaksas dala šādās divās daļās, kuras attiecas uz katru uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategoriju:

a)

gada izmaksas, kuras atlīdzina nozīmīgās uzraudzītās iestādes;

b)

gada izmaksas, kuras atlīdzina mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes.

2.   Gada izmaksu sadali saskaņā ar šī panta 1. punktu veic, pamatojoties uz izmaksām, kas radušās attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu netiešu uzraudzību.

9. pants

Iekasējamā summa

1.   ECB iekasēto gada uzraudzības maksu kopējā summa ir šādu skaitļu summa:

a)

pašreizējā uzraudzības maksas perioda aplēstās gada izmaksas, kas pamatojas uz apstiprinātu budžetu uzraudzības maksas periodam;

b)

iepriekšējā uzraudzības maksas perioda pārpalikums vai iztrūkums, kuru nosaka, iepriekšējā uzraudzības maksas perioda faktiskās gada izmaksas atņemot no par iepriekšējo uzraudzības maksas periodu iekasētajām aplēstajām gada izmaksām.

2.   ECB lemj par kopējo summu, kuru ar gada uzraudzības maksu palīdzību iekasē par katru uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategoriju, un to publicē savā interneta vietnē līdz attiecīgā uzraudzības maksas perioda 30. aprīlim.

10. pants

Gada uzraudzības maksa, kuru maksā par uzraudzītajām iestādēm vai uzraudzītajām grupām

1.   Gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai nozīmīgu uzraudzīto grupu, nosaka, no nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijas iekasējamo summu sadalot atsevišķām nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

2.   Gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu, nosaka, no mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijas iekasējamo summu sadalot atsevišķām mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām saskaņā ar to maksu noteicošajiem faktoriem.

3.   Maksu noteicošos faktorus iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī aprēķina šādi:

a)

maksu noteicošie faktori, kurus izmanto, lai noteiktu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par katru uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu, ir šādas summas pārskata datumā:

i)

kopējie aktīvi;

ii)

kopējā riska pozīcija. Maksātājas filiāles gadījumā uzskata, ka kopējā riska pozīcija ir vienāda ar nulli;

b)

maksu noteicošo faktoru datus nosaka un vāc saskaņā ar ECB lēmumu, kurā norādīta piemērojamā metodoloģija un procedūras. Šādu lēmumu publicē ECB interneta vietnē;

c)

maksu noteicošo faktoru aprēķināšanai uzraudzītajām grupām parasti nebūtu jāuzrāda neiesaistītajās un trešās valstīs atrodošos meitasuzņēmumu aktīvi. Uzraudzītās grupas var lemt par šādu aktīvu uzrādīšanu maksu noteicošo faktoru aprēķināšanai;

d)

uzraudzīto iestāžu vai uzraudzīto grupu, kuras klasificētas kā mazāk nozīmīgas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu, maksu noteicošais faktors “kopējie aktīvi” nepārsniedz 30 mljrd. euro;

e)

maksu noteicošajiem faktoriem piemērotie relatīvie svērumi ir:

i)

kopējiem aktīviem – 50 %;

ii)

kopējai riska pozīcijai – 50 %.

4.   Lai ECB varētu aprēķināt gada uzraudzības maksas, maksājumu veicēji nodrošina maksu noteicošo faktoru datus ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu un iesniedz prasītos datus attiecīgajai NKI līdz darbadienas beigām tā gada 1. jūlijā, kurš seko minētajam pārskata datumam, vai, ja 1. jūlijs nav darbadiena, nākošajā darbadienā. Ja uzraudzītās iestādes savus gada pārskatus gatavo, pamatojoties uz grāmatvedības gada beigām, kas atšķiras no kalendārā gada, maksājuma veicēji maksu noteicošos faktorus drīkst iesniegt ar sava grāmatvedības gada beigu pārskata datumu. NKI šos datus iesniedz ECB saskaņā ar ECB noteiktām procedūrām. Visu maksājumu veicēju kopējo aktīvu summu un visu maksājuma veicēju kopējo riska pozīciju summu publicē ECB interneta vietnē.

5.   Ja maksājuma veicējs neiesniedz maksu noteicošos faktorus, ECB maksu noteicošos faktorus nosaka saskaņā ar ECB lēmumā izklāstīto metodoloģiju. Maksu noteicošo faktoru nesniegšana saskaņā ar šī panta 4. punktu, tiek uzskatīta par šīs regulas pārkāpumu.

6.   Katram maksājuma veicējam gada uzraudzības maksas aprēķins tiek veikts šādi:

a)

gada uzraudzības maksa ir maksas minimālās komponentes un maksas mainīgās komponentes summa;

b)

maksas minimālo komponenti aprēķina kā fiksētu procentuālo daļu no katras uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorijas gada uzraudzības maksu kopējās summas, kas noteikta saskaņā ar 8. un 9. pantu. Nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijā fiksētā procentuālā daļa ir 10 %. Šo summu vienlīdzīgi sadala visiem maksājuma veicējiem. Nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kuru kopējie aktīvi ir 10 mljrd. euro vai mazāk, maksas minimālo komponenti samazina uz pusi. Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu kategorijā fiksētā procentuālā daļa ir 10 %. Šo summu vienlīdzīgi sadala visiem maksājuma veicējiem. Maksas minimālā komponente ir maksājuma veicēja gada uzraudzības maksas zemākā robeža;

c)

maksas mainīgā komponente ir katras uzraudzīto iestāžu kategorijas gada uzraudzības maksu summas, kas noteikta saskaņā ar 8. un 9. pantu, un tās pašas kategorijas maksas minimālās komponentes starpība. Maksas mainīgo komponenti sadala atsevišķiem katras kategorijas maksājumu veicējiem saskaņā ar katra maksājumu veicēja daļu visu maksājumu veicēju svērto maksu noteicošo faktoru summā, kā noteikts saskaņā ar 3. punktu.

Pamatojoties uz aprēķinu, kas veikts saskaņā ar šī panta iepriekšējiem punktiem, un maksu noteicošajiem faktoriem, kas sniegti saskaņā ar šī panta 4. punktu, ECB lemj par gada uzraudzības maksu, kura jāmaksā katram maksājuma veicējam. Par apmaksājamo gada uzraudzības maksu maksājuma veicējam paziņos ar uzraudzības maksas paziņojuma palīdzību.

IV DAĻA

SADARBĪBA AR NKI

11. pants

Sadarbība ar NKI

1.   Pirms lēmuma pieņemšanas par uzraudzības maksu galīgo līmeni ECB sazinās ar NKI, lai nodrošinātu, ka uzraudzība arī turpmāk ir izmaksu ziņā lietderīga un pamatota attiecībā uz visām iesaistītajām kredītiestādēm un filiālēm. Šajā nolūkā ECB, sadarbojoties ar NKI, izstrādā un ievieš piemērotus saziņas kanālus.

2.   Pēc ECB lūguma NKI palīdz ECB iekasēt uzraudzības maksu.

3.   Iesaistīto ārpus euro zonas dalībvalstu, kuru cieša sadarbība ar ECB nav apturēta vai pārtraukta, kredītiestāžu gadījumā ECB dod rīkojumus dalībvalsts NKI par maksu noteicošo faktoru datu vākšanu un gada uzraudzības maksas rēķinu izrakstīšanu.

V DAĻA

RĒĶINI

12. pants

Uzraudzības maksas paziņojums

1.   ECB reizi gadā katram maksājuma veicējam izsniedz uzraudzības maksas paziņojumu.

2.   Uzraudzības maksas paziņojumā norāda veidu, kādā jāveic gada uzraudzības maksas maksājums. Maksājuma veicēji ievēro uzraudzības maksas paziņojumā izklāstītās prasības gada uzraudzības maksas maksājumam.

3.   Saskaņā ar uzraudzības maksas paziņojumu pienākošos summu maksājuma veicējs samaksā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma izsniegšanas dienas.

13. pants

Uzraudzības maksas paziņojuma sniegšana

1.   Maksājuma veicējs atbild par uzraudzības maksas paziņojuma sniegšanai vajadzīgās kontaktinformācijas atjaunināšanu un paziņo ECB par jebkurām izmaiņām kontaktinformācijā (t. i. vārdu, amatu, struktūrvienību, adresi, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru, faksa numuru). Maksājuma veicējs par izmaiņām kontaktinformācijā paziņo ne vēlāk kā līdz katra uzraudzības maksas perioda 1. jūlijam. Šajā kontaktinformācijā norāda fizisku personu vai, vēlams, amatu maksājuma veicēja organizācijā.

2.   Uzraudzības maksas paziņojumu ECB sniedz kādā no šiem veidiem: a) elektroniski vai ar citu salīdzināmu saziņas līdzekļu palīdzību, b) kā faksimilu, c) ar kurjerpastu, d) kā ierakstītu pasta sūtījumu ar saņemšanas apliecinājumu, e) veicot uzraudzības lēmuma kopijas fizisku piegādi. Uzraudzības maksas paziņojums ir derīgs bez paraksta.

14. pants

Procenti maksājumu neveikšanas gadījumā

Neierobežojot citus ECB pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus, daļēja maksājuma gadījumā, maksājuma neveikšanas gadījumā vai uzraudzības maksas paziņojumā norādīto maksājuma veikšanas nosacījumu neievērošanas gadījumā par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu katru dienu aprēķina procentus pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums.

VI DAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Sankcijas

Šīs regulas noteikumu pārkāpuma gadījumā ECB var uzraudzītajām iestādēm piemērot sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2532/98 (5), kuru papildina Regula (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

16. pants

Pārejas noteikumi

1.   Uzraudzības maksas paziņojumu par pirmo uzraudzības maksas periodu izsniedz kopā ar uzraudzības maksas paziņojumu par 2015. gada uzraudzības maksas periodu.

2.   Lai nodrošinātu ECB iespēju sākt iekasēt gada uzraudzības maksu, katra maksātāju iestāžu grupa saskaņā ar 4. panta 2. punktu nominē grupas maksājuma veicēju un par to paziņo ECB līdz 2014. gada 31. decembrim.

3.   Maksājuma veicējs 13. panta 1. punktā minētos datus pirmo reizi iesniedz līdz 2015. gada 1. martam.

17. pants

Pārskats un izvērtēšana

1.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 20. panta 2. punktu ECB katru gadu Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai un Eurogrupai sniedz pārskatu par gada uzraudzības maksu struktūras un summas iecerēto attīstību.

2.   ECB līdz 2017. gadam izvērtē šo regulu, jo īpaši attiecībā uz metodoloģiju un kritērijiem, saskaņā ar kuriem aprēķina gada uzraudzības maksas, ko iekasē no katras uzraudzītās iestādes un grupas.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 22. oktobrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.).


Top