31.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/23


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1163/2014

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie opłat nadzorczych

(EBC/2014/41)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, art. 30 i art. 33 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając konsultacje społeczne i analizy przeprowadzone zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 ustanawia Jednolity Mechanizm Nadzorczy, w skład którego wchodzi Europejski Bank Centralny (EBC) oraz właściwe organy krajowe.

(2)

Na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC odpowiada za skuteczne i spójne funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w stosunku do instytucji kredytowych, finansowych spółek holdingowych oraz finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej zarówno w państwach członkowskich strefy euro, jak i w państwach członkowskich spoza strefy euro, które przystąpią do bliskiej współpracy z EBC. Zasady i procedury regulujące współpracę pomiędzy EBC a właściwymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz z wyznaczonymi organami krajowymi zawarte są w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (2).

(3)

Art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1024/2014 przewiduje nakładanie przez EBC rocznej opłaty nadzorczej na instytucje kredytowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich i na oddziały mające siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a ustanowione przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim. Opłaty nakładane przez EBC powinny pokrywać wydatki ponoszone przez EBC w związku z wykonywaniem zadań powierzonych mu na mocy art. 4–6 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, lecz nie powinny przekraczać wydatków związanych z tymi zadaniami.

(4)

Roczna opłata nadzorcza powinna składać się z kwoty wpłacanej rocznie przez nadzorowane w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego instytucje kredytowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich i oddziały mające siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a ustanowione przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim.

(5)

W ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przydział obowiązków nadzorczych EBC i właściwym organom krajowym dokonywany jest na podstawie istotności nadzorowanych podmiotów.

(6)

EBC przysługują bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do istotnych instytucji kredytowych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej mających siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich oraz oddziałów mających siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a ustanowionych przez istotne instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim.

(7)

EBC sprawuje również nadzór nad funkcjonowaniem Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, który obejmuje wszystkie instytucje kredytowe, zarówno istotne, jak i mniej istotne. EBC posiada wyłączną kompetencję w odniesieniu do wszystkich instytucji kredytowych mających siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich w zakresie wydawania zezwoleń na podjęcie działalności instytucji kredytowej, cofania takich zezwoleń oraz oceny transakcji nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji.

(8)

Właściwe organy krajowe są odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad mniej istotnymi podmiotami, z zastrzeżeniem uprawnienia EBC do decydowania w szczególnych przypadkach o objęciu takich podmiotów swoim bezpośrednim nadzorem, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia spójnego stosowania wysokich standardów nadzoru. Rozdzielając kwoty podlegające odzyskaniu w postaci opłat nadzorczych pomiędzy kategorie istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, należy wziąć pod uwagę powyższy podział obowiązków nadzorczych w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz ponoszone przez EBC wydatki.

(9)

Art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 nakłada na EBC obowiązek publikacji — w drodze rozporządzeń i decyzji — szczegółowych ustaleń operacyjnych dotyczących wykonywania zadań powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(10)

Zgodnie z art. 30 ust. 3 rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 opłaty opierają się na obiektywnych kryteriach związanych ze znaczeniem i profilem ryzyka danej instytucji kredytowej, w tym z jej aktywami ważonymi ryzykiem.

(11)

Opłaty są obliczane na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich, Oznacza to, że w przypadku instytucji kredytowych będących częścią nadzorowanych grup ustanowionych w uczestniczących państwach członkowskich jedna opłata powinna być naliczona i zapłacona na poziomie grupy.

(12)

Na potrzeby obliczenia rocznej opłaty nadzorczej nie bierze się pod uwagę spółek zależnych ustanowionych w nieuczestniczących państwach członkowskich. W tym zakresie, oraz w celu określenia właściwych czynników warunkujących wysokość opłaty w odniesieniu do danej nadzorowanej grupy, należy dostarczyć subskonsolidowane dane dla spółek zależnych i operacji kontrolowanych przez jednostkę dominującą w uczestniczącym państwie członkowskim. Mając jednak na uwadze, że koszty sporządzenia takich subskonsolidowanych danych mogą być wysokie, nadzorowane podmioty powinny mieć możliwość wyboru opłaty obliczanej na podstawie danych dostarczonych na najwyższym szczeblu konsolidacji wewnątrz uczestniczącego państwa członkowskiego przy uwzględnieniu spółek zależnych ustanowionych w nieuczestniczących państwach członkowskich, nawet jeżeli skutkiem tego będzie wyższa opłata.

(13)

Instytucje o których mowa w art. 2 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (3) są wyłączone spod zadań nadzorczych nałożonych na EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, w związku z czym EBC nie nakłada na nie opłat.

(14)

Rozporządzenie ma charakter powszechnie obowiązującego aktu prawnego wiążącego w całości i bezpośrednio stosowanego we wszystkich państwach członkowskich strefy euro. Stanowi zatem właściwy instrument prawny do określenia praktycznych zasad wdrożenia art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(15)

Stosownie do art. 30 ust. 5 rozporządzenia UE nr 1024/2013 niniejsze rozporządzenie nie narusza prawa właściwych organów krajowych do nakładania opłat zgodnie z prawem krajowym oraz w zakresie, w jakim zadania nadzorcze nie zostały powierzone EBC lub dotyczących kosztów współpracy z EBC, udzielania mu pomocy oraz działania na podstawie instrukcji EBC zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i z zastrzeżeniem ustaleń dokonanych na potrzeby wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, w tym jego art. 6 i 12,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

CZĘŚĆ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres regulacji

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia:

a)

zasady dotyczące obliczania wysokości rocznych opłat nadzorczych nakładanych w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup;

b)

metodologię i kryteria obliczania rocznej opłaty nadzorczej ponoszonej przez poszczególne nadzorowane podmioty bądź grupy nadzorowanych podmiotów;

c)

procedurę poboru rocznych opłat nadzorczych przez EBC.

2.   Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych obejmuje roczną opłatę nadzorczą odnoszącą się do każdego z istotnych nadzorowanych podmiotów lub do każdej z grup takich podmiotów oraz każdego z mniej istotnych nadzorowanych podmiotów lub do każdej z grup takich podmiotów i jest obliczana na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich.

Artykuł 2

Definicje

O ile w niniejszym rozporządzeniu nie postanowiono inaczej, na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) wraz z następującymi definicjami:

1)

„roczna opłata nadzorcza” oznacza opłatę należną od każdego nadzorowanego podmiotu oraz każdej nadzorowanej grupy i obliczaną zgodnie z zasadami zawartymi w art. 10 ust. 6;

2)

„koszty roczne” oznaczają ustaloną zgodnie z postanowieniami art. 5 kwotę, którą EBC odzyskuje przez pobór rocznych opłat nadzorczych za okres objęty opłatą;

3)

„podmiot ponoszący opłatę” oznacza instytucję kredytową podlegającą opłacie lub oddział podlegający opłacie, ustalone stosownie do art. 4, do których skierowane jest zawiadomienie o opłacie;

4)

„czynniki warunkujące wysokość opłaty” oznaczają dane odnoszące się do nadzorowanego podmiotu lub nadzorowanej grupy określone w art. 10 ust. 3 lit. a), które służą obliczaniu rocznej opłaty nadzorczej;

5)

„zawiadomienie o opłacie” oznacza zawiadomienie określające roczną opłatę nadzorczą należną od danego podmiotu ponoszącego opłatę i skierowane do tego podmiotu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

6)

„instytucja kredytowa podlegająca opłacie” oznacza instytucję kredytową mającą siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim;

7)

„oddział podlegający opłacie” oznacza oddział mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a ustanowiony przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim;

8)

„okres objęty opłatą” oznacza rok kalendarzowy;

9)

„pierwszy okres objęty opłatą” oznacza okres pomiędzy dniem, w którym EBC podejmie zadania powierzone mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, a końcem roku kalendarzowego, w którym EBC podejmie te zadania;

10)

„grupa podmiotów podlegających opłacie” oznacza (i) nadzorowaną grupę; oraz (ii) grupę oddziałów podlegających opłacie, które uznaje się za jeden odział na podstawie art. 3 ust. 3;

11)

„państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii;

12)

„aktywa ogółem” oznaczają całkowitą wartość aktywów określoną na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) 468/2013 (EBC/2014/17). W przypadku grupy podmiotów podlegających opłacie aktywa ogółem nie obejmują spółek zależnych mających siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich oraz krajach trzecich;

13)

„łączna kwota ekspozycji na ryzyko” oznacza w odniesieniu do grupy podmiotów podlegających opłacie oraz do instytucji kredytowej podlegającej opłacie, która nie jest częścią grupy podmiotów podlegających opłacie, kwotę określoną na najwyższym szczeblu konsolidacji wewnątrz uczestniczących państw członkowskich i obliczoną przy zastosowaniu art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (4).

Artykuł 3

Ogólny obowiązek ponoszenia rocznej opłaty nadzorczej

1.   EBC nakłada roczną opłatę nadzorczą na każdy nadzorowany podmiot i każdą nadzorowaną grupę za każdy okres objęty opłatą.

2.   Roczną opłatę nadzorczą dla każdego nadzorowanego podmiotu i każdej nadzorowanej grupy określa się w zawiadomieniu o opłacie wystawianej dla podmiotu ponoszącego opłatę i przez niego płatnej. Podmiot ponoszący opłatę jest adresatem zawiadomienia o opłacie oraz wszelkich innych zawiadomień i komunikatów przesyłanych przez EBC w odniesieniu do opłat nadzorczych. Podmiot ponoszący opłatę jest odpowiedzialny za zapłatę rocznej opłaty nadzorczej.

3.   Dwa lub większą liczbę oddziałów podlegających opłacie, ustanowionych przez tę samą instytucję kredytową w tym samym uczestniczących państwie członkowskim, uważa się za jeden oddział. Oddziałów podlegających opłacie tej samej instytucji kredytowej, ustanowionych w różnych uczestniczących państwach członkowskich, nie uważa się za jeden oddział.

4.   Na potrzeby niniejszego rozporządzenia oddziały podlegające opłacie uważa się za odrębne od spółek zależnych tej samej instytucji kredytowej ustanowionych w tym samym uczestniczących państwie członkowskim.

Artykuł 4

Podmiot ponoszący opłatę

1.   Podmiotem ponoszącym opłatę w odniesieniu do rocznej opłaty nadzorczej jest:

a)

w przypadku instytucji kredytowej podlegającej opłacie, która nie jest częścią nadzorowanej grupy — ta instytucja kredytowa podlegająca opłacie;

b)

w przypadku oddziału podlegającego opłacie, który nie jest traktowany łącznie z innym oddziałem ponoszącym opłatę — ten oddział podlegający opłacie;

c)

w przypadku nadzorowanej grupy podmiotów podlegających opłacie — podmiot ustalony zgodnie z przepisami ust. 2.

2.   Z zastrzeżeniem ustaleń wewnętrznych grupy podmiotów podlegających opłacie dotyczących podziału kosztów, grupa podmiotów podlegających opłacie traktowana jest jako jedna jednostka. Każda grupa podmiotów podlegających opłacie wyznacza podmiot ponoszący opłatę za całą grupę i powiadamia EBC o danych tego podmiotu. Podmiot ponoszący opłatę musi mieć siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim. Powiadomienie takie zostanie uznane za skuteczne, jeżeli:

a)

zawiera nazwy wszystkich nadzorowanych podmiotów w grupie, do której odnosi się powiadomienie;

b)

zostanie podpisane w imieniu wszystkich nadzorowanych podmiotów z danej grupy;

c)

zostanie doręczone EBC nie później niż do dnia 1 lipca każdego roku kalendarzowego celem uwzględnienia przy wydawaniu zawiadomienia o opłacie za kolejny okres objęty opłatą.

W przypadku doręczenia EBC na czas więcej niż jednego powiadomienia dotyczącego grupy podmiotów objętych opłatą rozstrzygające jest ostatnie powiadomienie doręczone EBC przed upływem terminu.

3.   Z zastrzeżeniem ust. 2, EBC zastrzega sobie prawo wyznaczenia podmiotu ponoszącego opłatę.

CZĘŚĆ II

WYDATKI I KOSZTY

Artykuł 5

Koszty roczne

1.   Podstawą ustalenia rocznej opłaty nadzorczej są koszty roczne, które zostają odzyskane przez zapłatę takiej rocznej opłaty nadzorczej.

2.   Kwota kosztów rocznych ustalana jest na podstawie kwoty rocznych wydatków, które obejmują wydatki poniesione przez EBC w danym okresie objętym opłatą, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z jego zadaniami nadzorczymi.

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych powinna pokrywać wydatki ponoszone przez EBC w okresie objętym opłatą w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań nadzorczych, lecz nie powinna przekraczać wydatków związanych z tymi zadaniami.

3.   Ustalając koszty roczne EBC bierze pod uwagę:

a)

kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe;

b)

odsetki otrzymane zgodnie z art. 14;

c)

kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3.

Artykuł 6

Szacowanie i ustalanie kosztów rocznych

1.   Z zastrzeżeniem obowiązków sprawozdawczych EBC, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013, EBC oblicza na koniec każdego roku kalendarzowego szacunkowe koszty roczne dotyczące okresu objętego opłatą, który dotyczy kolejnego roku kalendarzowego.

2.   EBC ustala rzeczywiste koszty roczne za okres objęty opłatą w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego takiego okresu.

3.   Szacunkowe koszty roczne i rzeczywiste koszty roczne stanowią podstawę obliczania całkowitej kwoty rocznej opłaty nadzorczej, o której mowa w art. 9 ust. 1.

CZĘŚĆ III

USTALANIE ROCZNEJ OPŁATY NADZORCZEJ

Artykuł 7

Nowe podmioty nadzorowane lub zmiana statusu podmiotów

1.   Jeżeli nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa podlegają nadzorowi wyłącznie przez część okresu objętego opłatą, roczna opłata nadzorcza obliczana jest w odniesieniu do liczby pełnych miesięcy okresu objętego opłatą, w których nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa podlegała nadzorowi.

2.   Jeżeli na mocy decyzji EBC w tym zakresie status nadzorowanego podmiotu lub nadzorowanej grupy ulega zmianie z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie, roczna opłata nadzorcza obliczana jest na podstawie liczby miesięcy, w których nadzorowany podmiot lub nadzorowana grupa jest istotnym lub mniej istotnym podmiotem lub grupą na koniec danego miesiąca.

3.   Jeżeli kwota nałożonej rocznej opłaty nadzorczej odbiega od kwoty obliczonej na podstawie ust. 1 lub 2, EBC zwraca nadpłaconą kwotę podmiotowi ponoszącemu opłatę lub wystawia temu podmiotowi dodatkowy dokument rozliczeniowy do zapłaty przez ten podmiot.

Artykuł 8

Podział kosztów rocznych pomiędzy istotne i mniej istotne nadzorowane podmioty

1.   W celu obliczenia rocznej opłaty nadzorczej należnej w stosunku do każdego nadzorowanego podmiotu i nadzorowanej grupy koszty roczne dzielone są na dwie części, przypadające odpowiednio na każdą z kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup w sposób określony poniżej:

a)

koszty roczne odzyskiwane od istotnych nadzorowanych podmiotów;

b)

koszty roczne odzyskiwane od mniej istotnych nadzorowanych podmiotów.

2.   Podział kosztów rocznych zgodnie z ust. 1 dokonywany jest na podstawie kosztów przypisanych odpowiednim funkcjom, które sprawują bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz pośredni nadzór nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami.

Artykuł 9

Nakładana kwota opłaty

1.   Całkowita kwota rocznej opłaty nadzorczej nakładanej przez EBC stanowi sumę:

a)

szacunkowych kosztów rocznych za bieżący okres objęty opłatą, obliczonych na podstawie zatwierdzonego budżetu na ten okres;

b)

nadpłaty lub niedopłaty za poprzedni okres objęty opłatą, ustalanych poprzez pomniejszenie pobranych w poprzednim okresie objętym opłatą szacunkowych kosztów rocznych o rzeczywiste koszty roczne poniesione w poprzednim okresie objętym opłatą.

2.   Dla każdej z kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup EBC ustala całkowitą kwotę opłaty nakładanej w formie rocznej opłaty nadzorczej; kwotę tę publikuje się na stronie internetowej EBC do dnia 30 kwietnia danego okresu objętego opłatą.

Artykuł 10

Roczne opłaty nadzorcze należne w stosunku do nadzorowanych podmiotów lub nadzorowanych grup

1.   Roczna opłata nadzorcza należna w stosunku do każdego istotnego nadzorowanego podmiotu i każdej istotnej nadzorowanej grupy ustalana jest przez przydzielenie każdemu z istotnych nadzorowanych podmiotów i każdej z istotnych nadzorowanych grup — na podstawie ich odpowiednich czynników warunkujących wysokość opłaty — udziału w kwocie opłaty nakładanej na poszczególne kategorie istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup.

2.   Roczna opłata nadzorcza należna w stosunku do każdego mniej istotnego nadzorowanego podmiotu i każdej mniej istotnej nadzorowanej grupy ustalana jest przez przydzielenie każdemu z mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i każdej z mniej istotnych nadzorowanych grup — na podstawie ich odpowiednich czynników warunkujących wysokość opłaty — udziału w kwocie opłaty nakładanej na poszczególne kategorie mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup.

3.   Czynniki warunkujące wysokość opłaty na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich obliczane są w sposób określony poniżej.

a)

Czynniki warunkujące wysokość opłaty wykorzystywane do ustalenia rocznej opłaty nadzorczej należnej w stosunku do każdego nadzorowanego podmiotu i każdej nadzorowanej grupy są równe określonej na dzień odniesienia wartości:

(i)

aktywów ogółem;

(ii)

łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Przyjmuje się, że w przypadku oddziału podlegającego opłacie łączna kwota ekspozycji na ryzyko wynosi zero.

b)

Dane dotyczące czynników warunkujących wysokość opłaty są ustalane i gromadzone zgodnie z decyzją EBC określającą mające zastosowanie metodologię i procedury. Decyzja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej EBC.

c)

Na potrzeby obliczania czynników warunkujących wysokość opłaty nadzorowane grupy nie powinny, co do zasady, uwzględniać aktywów spółek zależnych zlokalizowanych w nieuczestniczących państwach członkowskich oraz państwach trzecich. Nadzorowane grupy mogą zdecydować o uwzględnianiu takich aktywów przy określaniu czynników warunkujących wysokość opłaty.

d)

W przypadku nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup uznanych za mniej istotne na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 czynnik warunkujący wysokość opłaty dla aktywów ogółem nie może przekroczyć 30 mld EUR.

e)

Odpowiednie wagi stosowane w odniesieniu do czynników warunkujących wysokość opłaty wynoszą:

(i)

aktywa ogółem: 50 %;

(ii)

łączna kwota ekspozycji na ryzyko: 50 %.

4.   Podmioty ponoszące opłatę przekazują dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty do dnia odniesienia przypadającego 31 grudnia roku poprzedzającego i przekazują odpowiednim właściwym organom krajowym dane wymagane na potrzeby obliczenia przez EBC rocznych opłat nadzorczych do końca dnia 1 lipca roku następującego po określonym powyżej dniu odniesienia lub do końca kolejnego dnia roboczego, jeżeli 1 lipca nie jest dniem roboczym. W przypadku podmiotów nadzorowanych, które przygotowują roczne sprawozdania finansowe na podstawie końca roku obrachunkowego, który odbiega od roku kalendarzowego, podmioty ponoszące opłatę mogą przekazywać czynniki warunkujące wysokość opłaty na podstawie dnia odniesienia będącego końcem roku obrachunkowego. Właściwe organy krajowe przekazują powyższe dane EBC zgodnie z ustanowionymi przez EBC procedurami. Sumę aktywów ogółem wszystkich podmiotów ponoszących opłatę oraz sumę łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wszystkich podmiotów ponoszących opłatę publikuje się na stronie internetowej EBC.

5.   W sytuacji gdy podmiot ponoszący opłatę nie przekaże danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, EBC określa te czynniki zgodnie z metodologią określoną w decyzji EBC. Nieprzekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu stanowi naruszenie postanowień niniejszego rozporządzenia.

6.   Obliczenie rocznej opłaty nadzorczej płatnej przez poszczególne podmioty ponoszące opłatę następuje w sposób określony poniżej.

a)

Roczna opłata nadzorcza jest sumą podstawowego składnika opłaty oraz zmiennego składnika opłaty.

b)

Podstawowy składnik opłaty jest obliczany jako stały procent całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych dla każdej kategorii nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup, określonych zgodnie z art. 8 i 9. W przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup stały procent wynosi 10 %. Kwota ta jest dzielona równo pomiędzy wszystkie podmioty ponoszące opłatę. W przypadku istotnych nadzorowanych podmiotów oraz istotnych nadzorowanych grup, których aktywa ogółem nie przekraczają 10 miliardów euro, podstawowy składnik opłaty dzieli się przez dwa. W przypadku kategorii mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup stały procent wynosi 10 %. Kwota ta jest dzielona równo pomiędzy wszystkie podmioty ponoszące opłatę. Podstawowy składnik opłaty stanowi dolną kwotę progową rocznej opłaty nadzorczej przypadającej na podmiot ponoszący opłatę.

c)

Zmienny składnik opłaty stanowi różnicę między całkowitą kwotą rocznych opłat nadzorczych dla każdej kategorii nadzorowanych podmiotów, określonych zgodnie z art. 8 i 9 oraz podstawowym składnikiem opłaty dla tej samej kategorii. Zmienny składnik opłaty jest przydzielany poszczególnym podmiotom ponoszącym opłatę w każdej kategorii stosownie do udziału każdego z podmiotów ponoszących opłatę w sumie ważonych czynników warunkujących wysokość opłaty wszystkich podmiotów ponoszących opłatę stosownie do ust. 3.

Na podstawie obliczeń wykonanych zgodnie z poprzedzającymi ustępami oraz na podstawie czynników warunkujących wysokość opłaty przekazanych zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu EBC określa wysokość rocznej opłaty nadzorczej przypadającej do zapłaty przez każdy podmiot ponoszący opłatę. Podmiot ponoszący opłatę informuje się o wysokości rocznej opłaty nadzorczej zawiadomieniem o opłacie.

CZĘŚĆ IV

WSPÓŁPRACA Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI KRAJOWYMI

Artykuł 11

Współpraca z właściwymi organami krajowymi

1.   Przed podjęciem decyzji w sprawie ostatecznego poziomu opłaty EBC kontaktuje się z właściwymi organami krajowymi, aby zapewnić, że nadzór nadal będzie racjonalny pod względem kosztów i rozsądny dla wszystkich danych instytucji kredytowych i oddziałów. EBC, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, stworzy na te potrzeby stosowny sposób komunikacji oraz dokona jego wdrożenia.

2.   Na wniosek EBC właściwe organy krajowe wspierają go w procesie nakładania opłat.

3.   W przypadku instytucji kredytowych w uczestniczącym państwie członkowskim spoza strefy euro, którego bliska współpraca z EBC nie jest zawieszona ani nie uległa zakończeniu, EBC wydaje właściwym organom krajowym instrukcje dotyczące gromadzenia czynników warunkujących wysokość opłaty oraz wystawiania dokumentów rozliczeniowych dotyczących rocznej opłaty nadzorczej.

CZĘŚĆ V

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Artykuł 12

Zawiadomienie o opłacie

1.   Zawiadomienie o opłacie wystawiane jest przez EBC rocznie dla każdego podmiotu ponoszącego opłatę.

2.   Zawiadomienie o opłacie powinno określać sposób uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej. Podmiot ponoszący opłatę zobowiązany jest do przestrzegania zawartych w zawiadomieniu o opłacie wymogów dotyczących zapłaty rocznej opłaty nadzorczej.

3.   Kwota należna na podstawie zawiadomienia o opłacie podlega zapłacie przez podmiot ponoszący opłatę w ciągu 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie.

Artykuł 13

Przekazanie zawiadomienia o opłacie

1.   Podmiot ponoszący opłatę jest zobowiązany do aktualizacji danych kontaktowych niezbędnych do złożenia zawiadomienia o opłacie i informowania EBC o wszelkich zmianach tych danych kontaktowych (tj. imieniu i nazwisku, stanowisku, jednostce organizacyjnej, adresie, adresie e-mail, numerze telefonu, numerze faksu). O zmianach danych kontaktowych podmiot ponoszący opłatę informuje EBC najpóźniej do dnia 1 lipca każdego okresu objętego opłatą. Dane kontaktowe odnoszą się do osoby fizycznej lub funkcji w ramach organizacji podmiotu ponoszącego opłatę.

2.   EBC przekazuje zawiadomienie o opłacie z wykorzystaniem któregokolwiek z następujących sposobów: a) elektronicznie lub za pomocą innego porównywalnego środka komunikacji; b) faksem; c) przesyłką kurierską; d) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; e) wręczając lub doręczając zawiadomienie osobiście. Zawiadomienie o opłacie jest ważne bez podpisu.

Artykuł 14

Odsetki za zwłokę

Z zastrzeżeniem wszelkich innych środków dostępnych EBC w przypadku częściowej zapłaty, braku zapłaty, bądź nieprzestrzegania warunków płatności określonych w zawiadomieniu o opłacie, EBC nalicza od niezapłaconej kwoty rocznej opłaty nadzorczej odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości stopy podstawowych operacji refinansujących plus 8 punktów procentowych od dnia, w którym zapłata była należna.

CZĘŚĆ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 15

Sankcje

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego rozporządzenia EBC może nakładać na nadzorowane podmioty sankcje na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2532/98 (5) uzupełnionego postanowieniami rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Artykuł 16

Przepisy przejściowe

1.   Zawiadomienie o opłacie za pierwszy okres objęty opłatą zostanie wystawione łącznie z zawiadomieniem o opłacie za okres objęty opłatą przypadający na rok 2015.

2.   Każda grupa podmiotów podlegających opłacie wybiera podmiot ponoszący opłatę w imieniu grupy i przekazuje EBC dane o tym podmiocie do dnia 31 grudnia 2014 r. stosownie do art. 4 ust. 2, aby umożliwić EBC rozpoczęcie nakładania rocznej opłaty nadzorczej.

3.   Podmiot ponoszący opłatę przekazuje dane, o których mowa w art. 13 ust. 1, po raz pierwszy do dnia 1 marca 2015 r.

Artykuł 17

Sprawozdanie i przegląd

1.   Na podstawie art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Eurogrupie sprawozdanie na temat przewidywanych zmian w strukturze i wysokości rocznych opłat nadzorczych.

2.   Do 2017 r. EBC przeprowadzi przegląd niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczący metodologii i kryteriów obliczania rocznych opłat nadzorczych nakładanych na poszczególne nadzorowane podmioty oraz grupy.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 22 października 2014 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2017 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4).