EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1163

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41)

OJ L 311, 31.10.2014, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/23


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1163/2014

av den 22 oktober 2014

om tillsynsavgifter

(ECB/2014/41)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.3 andra stycket, artikel 30 och artikel 33.2 andra stycket,

med beaktande av det offentliga samråd och den analys som har utförts i enlighet med artikel 30.2 i förordning (EU) nr 1024/2013, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 1024/2013 inrättas den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella behöriga myndigheterna.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 1024/2013 ansvarar ECB för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt för alla kreditinstitut, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag i alla medlemsstater i euroområdet samt i alla medlemsstater utanför euroområdet som inleder ett nära samarbete med ECB. Regler och förfaranden för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen samt med nationella utsedda myndigheter fastställs i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (2).

(3)

I artikel 30 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att ECB ska ta ut en årlig tillsynsavgift av kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna och filialer som är etablerade i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat. De avgifter som tas ut av ECB ska täcka men inte överstiga de utgifter ECB ådrar sig i samband med de uppgifter den tilldelats enligt artiklarna 4–6 i förordning (EU) nr 1024/2013.

(4)

Den årliga tillsynsavgiften bör omfatta ett belopp som ska betalas årligen av alla kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna och alla filialer som är etablerade i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat som står under den gemensamma tillsynsmekanismens tillsyn.

(5)

Inom den gemensamma tillsynsmekanismen ska tillsynsansvaret för ECB och varje nationell behörig myndighet fördelas utifrån betydelsen av de enheter som står under tillsyn.

(6)

ECB har direkt tillsynsbehörighet för betydande kreditinstitut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna samt filialer i de deltagande medlemsstaterna till betydande kreditinstitut som är etablerade i de icke-deltagande medlemsstaterna.

(7)

ECB utövar också tillsyn över funktionssättet för den gemensamma tillsynsmekanismen, som omfattar alla kreditinstitut, såväl betydande som mindre betydande. För samtliga kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna ska ECB ha exklusiv behörighet att ge enheter tillstånd att driva verksamhet i ett kreditinstitut, att återkalla tillstånd samt att bedöma förvärv och avyttringar av kvalificerade innehav.

(8)

De nationella behöriga myndigheterna är ansvariga för den direkta tillsynen över mindre betydande enheter som står under tillsyn, utan att detta påverkar ECB:s befogenhet att i specifika fall utöva direkt tillsyn i de fall då detta är nödvändigt för en enhetlig tillämpning av höga tillsynsstandarder. När de belopp som ska finansiera kostnaderna via tillsynsavgifterna fördelas mellan kategorierna av betydande enheter som står under tillsyn och mindre betydande enheter som står under tillsyn, ska det beaktas hur tillsynsansvaret inom den gemensamma tillsynsmekanismen har fördelats och vilka utgifter ECB har ådragit sig i samband med detta.

(9)

Enligt artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB genom förordningar och beslut offentliggöra de närmare operativa arrangemangen för genomförandet av de uppgifter den tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013.

(10)

Enligt artikel 30.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska avgifterna grundas på objektiva kriterier som hör samman med det berörda kreditinstitutets betydelse och riskprofil, inbegripet dess riskvägda tillgångar.

(11)

Avgifterna ska beräknas på högsta sammanställningsnivå inom de deltagande medlemsstaterna. Detta innebär att man, för kreditinstitut som ingår i en grupp som står under tillsyn och som etablerats i de deltagande medlemsstaterna, ska beräkna och ta ut en avgift på gruppnivå.

(12)

När den årliga tillsynsavgiften beräknas bör dotterföretag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater inte beaktas. I detta avseende samt för att fastställa de relevanta avgiftsfaktorerna för en grupp som står under tillsyn bör man tillhandahålla delsammanställda uppgifter för alla dotterföretag och verksamheter som styrs av moderföretaget i de deltagande medlemsstaterna. Kostnaderna för att ta fram sådana delsammanställda uppgifter kan dock vara höga, och därför bör enheter som står under tillsyn ges möjlighet att välja en avgift baserad på de uppgifter som tillhandahålls på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna inklusive dotterföretag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater, även om detta kan resultera i en högre avgift.

(13)

De institut som omnämns i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3) är undantagna från de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas enligt förordning (EU) nr 1024/2013 och ECB behöver därför inte ta ut några avgifter från dessa.

(14)

En förordning har allmän giltighet, är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i euroområdet. Den är därför rätt instrument för att fastställa de praktiska reglerna för genomförandet av artikel 30 i förordning (EU) nr 1024/2013.

(15)

I linje med artikel 30.5 i förordning (EU) nr 1024/2013 påverkar denna förordning inte de nationella behöriga myndigheternas rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell rätt och, i den mån tillsynsuppgifter inte har tilldelats ECB eller vad beträffar kostnaderna för att samarbeta med och biträda ECB och handla enligt dess instruktioner, i enlighet med tillämplig unionsrätt, om inte annat följer av arrangemangen för tillämpningen av förordning (EU) nr 1024/2013, inbegripet artiklarna 6 och 12 i denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs

a)

metoder för att beräkna det totala beloppet för de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från enheter och grupper som står under tillsyn,

b)

metoder och kriterier för att beräkna den årliga tillsynsavgift som ska bäras av varje enhet och grupp som står under tillsyn,

c)

förfarandet för ECB:s fakturering av den årliga tillsynsavgiften.

2.   Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet ska omfatta den årliga tillsynsavgiften för varje betydande enhet eller grupp som står under tillsyn och varje mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn och ska beräknas av ECB på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 1024/2013 och förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner:

1.   årlig tillsynsavgift: avgift som ska betalas för varje enhet och grupp som står under tillsyn och som beräknas enligt de metoder som fastställs i artikel 10.6.

2.   årliga kostnader: det belopp som har fastställts i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 och som ECB fakturerar i form av årliga tillsynsavgifter för en viss avgiftsperiod.

3.   Avgiftsskyldig: det avgiftsbetalande kreditinstitut eller den avgiftsbetalande filial som fastställs i enlighet med artikel 4 och som avgiftsavin är ställd till.

4.   Avgiftsfaktorer: uppgifter som avser en enhet eller grupp som står under tillsyn enligt definitionen i artikel 10.3 a och som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

5.   Avgiftsavi: en avi som är ställd till en avgiftsskyldig och anger vilken årlig tillsynsavgift denne ska betala i enlighet med denna förordning.

6.   avgiftsbetalande kreditinstitut: ett kreditinstitut som är etablerat i en deltagande medlemsstat.

7.   avgiftsbetalande filial: en filial som är etablerad i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat.

8.   Avgiftsperiod: ett kalenderår.

9.   första avgiftsperiod: tidsperioden från och med den dag då ECB åtar sig de uppgifter som den tilldelas enligt förordning (EU) nr 1024/2013 till och med utgången av det kalenderår då ECB åtar sig dessa uppgifter.

10.   grupp av avgiftsbetalande enheter: i) en grupp som står under tillsyn och ii) ett antal avgiftsbetalande filialer som klassas som en filial i enlighet med artikel 3.3.

11.   Medlemsstat: en medlemsstat i unionen.

12.   sammanlagda tillgångar: det sammanlagda värdet av tillångarna fastställt i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). När det gäller en grupp av avgiftsbetalande enheter ska sammanlagda tillgångar inte omfatta dotterföretag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer.

13.   total riskexponering: för en grupp av avgiftsbetalande enheter och ett avgiftsbetalande kreditinstitut som inte ingår i en grupp av avgiftsbetalande enheter det belopp som fastställts på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (4).

Artikel 3

Allmän skyldighet att betala den årliga tillsynsavgiften

1.   ECB ska ta ut en årlig tillsynsavgift för varje enhet och grupp som står under tillsyn för varje avgiftsperiod.

2.   Den årliga tillsynsavgiften för varje enhet och grupp som står under tillsyn framgår av en avgiftsavi som ställs till den avgiftsskyldige. Avgiftsavin och andra meddelanden från ECB avseende tillsynsavgifter kommer att ställas till den avgiftsskyldige. Den avgiftsskyldige är skyldig att erlägga den årliga tillsynsavgiften.

3.   Två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i samma deltagande medlemsstat anses utgöra en filial. Avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i olika deltagande medlemsstater anses inte utgöra en filial.

4.   Avgiftsbetalande filialer ska inom ramen för denna förordning anses utgöra separata enheter i förhållande till dotterföretag till samma kreditinstitut som är etablerade i samma deltagande medlemsstat.

Artikel 4

Den avgiftsskyldige

1.   Den avgiftsskyldige för den årliga tillsynsavgiften ska

a)

vara det avgiftsbetalande kreditinstitutet, om det rör sig om ett avgiftsbetalande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn,

b)

vara den avgiftsbetalande filialen, om det rör sig om en avgiftsbetalande filial som inte kombineras med en annan avgiftsbetalande filial,

c)

fastställas i enlighet med bestämmelserna i punkt 2, om det rör sig om en grupp av avgiftsbetalande enheter som står under tillsyn.

2.   Utan att det påverkar de kostnadsfördelningsarrangemang som görs inom en grupp av avgiftsbetalande enheter, ska en grupp av avgiftsbetalande enheter behandlas som en enda enhet. Varje grupp av avgiftsbetalande enheter ska utse en avgiftsskyldig för hela gruppen samt underrätta ECB om den avgiftsskyldiges identitet. Den avgiftsskyldige ska vara etablerade i en deltagande medlemsstat. En sådan underrättelse ska endast anses giltig om den

a)

anger namnen på alla enheter som står under tillsyn i den grupp som underrättelsen gäller,

b)

undertecknas för alla enheter som står under tillsyn i gruppen,

c)

inkommer till ECB senast den 1 juli varje år, så att den kan ligga till grund för den avgiftsavi som utfärdas för följande avgiftsperiod.

Om ECB får mer än en underrättelse per grupp av avgiftsbetalande enheter inom utsatt tid, ska den underrättelse som ECB får närmast före tidsfristen vara den som gäller.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 förbehåller sig ECB rätten att fastställa den avgiftsskyldige.

DEL II

UTGIFTER OCH KOSTNADER

Artikel 5

Årliga kostnader

1.   De årliga kostnaderna ligger till grund för fastställandet av de årliga tillsynsavgifterna och finansierar kostnaderna.

2.   Det årliga kostnadsbeloppet ska fastställas på grundval av det årliga utgiftsbeloppet som består av alla utgifter som ECB ådrar sig under den relevanta avgiftsperioden och som direkt eller indirekt hör samman med dess tillsynsuppgifter.

De årliga tillsynsavgifterna ska sammanlagt uppgå till ett belopp som täcker men inte överstiger de utgifter som ECB ådrar sig i samband med sina tillsynsutgifter under den relevanta avgiftsperioden.

3.   När de årliga kostnaderna fastställs ska ECB beakta

a)

alla avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas,

b)

alla räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14,

c)

alla belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3.

Artikel 6

Uppskattning och fastställande av de årliga kostnaderna

1.   Utan att det påverkar ECB:s rapporteringsskyldigheter enligt förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB i slutet av varje kalenderår beräkna de uppskattade årliga kostnaderna för avgiftsperioden följande kalenderår.

2.   Inom fyra månader efter utgången av varje avgiftsperiod ska ECB fastställa de faktiska årliga kostnaderna för avgiftsperioden i fråga.

3.   De uppskattade och faktiska årliga kostnaderna ska ligga till grund för beräkningen av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet som avses i artikel 9.1.

DEL III

FASTSTÄLLANDE AV DEN ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTEN

Artikel 7

Nya enheter som står under tillsyn eller förändrad status

1.   Om en enhet eller grupp som står under tillsyn endast står under tillsyn under en del av avgiftsperioden, ska den årliga tillsynsavgiften beräknas utifrån det hela antal avgiftsperiodsmånader som enheten eller gruppen står under tillsyn.

2.   Om ECB beslutar att en enhet eller grupp som står under tillsyn ska ändra status från betydande till mindre betydande eller vice versa, ska den årliga tillsynsavgiften beräknas utifrån det antal månader då den enhet eller grupp som står under tillsyn var en betydande eller mindre betydande enhet eller grupp på månadens sista dag.

3.   Om det årliga tillsynsavgiftsbelopp som tas ut avviker från det avgiftsbelopp som har beräknats i enlighet med punkt 1 eller 2, ska ECB göra en återbetalning till den avgiftsskyldige eller också utfärda en extra faktura över det restbelopp som den avgiftsskyldige ska betala.

Artikel 8

Fördelning av årliga kostnader mellan betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn

1.   För att beräkna vilken årlig tillsynsavgift som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn ska de årliga kostnaderna delas upp i två delar, en för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn, enligt följande:

a)

De årliga kostnader som ska finansieras av betydande enheter som står under tillsyn.

b)

De årliga kostnader som ska finansieras av mindre betydande enheter som står under tillsyn.

2.   Uppdelningen av årliga kostnader enligt punkt 1 ska göras på grundval av kostnadsfördelningen för de relevanta funktioner som utför den direkta tillsynen över betydande enheter som står under tillsyn och den indirekta tillsynen över mindre betydande enheter som står under tillsyn.

Artikel 9

Belopp som tas ut

1.   Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet som ECB tar ut ska vara summan av

a)

de beräknade årliga kostnaderna för den aktuella avgiftsperioden beräknade på grundval av den godkända budgeten för avgiftsperioden,

b)

eventuellt överskott eller underskott från föregående avgiftsperiod som fastställs genom att de faktiska årliga kostnaderna som uppstått under föregående avgiftsperiod dras från de skattade årliga kostnaderna som tagits ut avseende föregående avgiftsperiod.

2.   För varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn ska ECB besluta om det totala årliga beloppet som tas ut via tillsynsavgiften, och offentliggöra sitt beslut på sin webbplats senast den 30 april under den relevanta avgiftsperioden.

Artikel 10

Årlig tillsynsavgift som ska betalas för enheter eller grupper som står under tillsyn

1.   Den årliga tillsynsavgift som ska betalas för varje betydande enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas genom att de årliga kostnaderna som ska tas ut av kategorin betydande enheter och grupper som står under tillsyn fördelas mellan de enskilda betydande enheterna eller grupperna som står under tillsyn på grundval av deras avgiftsfaktorer.

2.   Den årliga tillsynsavgift som ska betalas för varje mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas genom att de årliga kostnaderna som ska tas ut av kategorin mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn fördelas mellan de enskilda mindre betydande enheterna och grupperna som står under tillsyn på grundval av deras avgiftsfaktorer.

3.   Avgiftsfaktorerna på högsta sammanställningsnivå inom de deltagande medlemsstaterna ska beräknas enligt nedanstående.

a)

Det årliga tillsynsavgiftsbelopp som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas utifrån avgiftsfaktorer motsvarande beloppet på referensdagen för:

i)

sammanlagda tillgångar,

ii)

total riskexponering. För en avgiftsbetalande filial bedöms den totala riskexponeringen vara noll.

b)

Uppgifterna om avgiftsfaktorer ska fastställas och samlas in i enlighet med ett ECB-beslut som anger relevanta metoder och förfaranden. Detta beslut ska offentliggöras på ECB:s webbplats.

c)

Vid beräkningen av avgiftsfaktorer ska grupperna som står under tillsyn – som huvudregel – exkludera sådana tillgångar som dotterföretag har i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer. Grupper som står under tillsyn får besluta att inte exkludera sådana tillgångar vid beräkningen av avgiftsfaktorerna.

d)

För enheter och grupper som står under tillsyn som klassats som mindre betydande med stöd av artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska avgiftsfaktorn för de sammanlagda tillgångarna inte överstiga 30 miljarder euro.

e)

Följande relativa viktning ska användas för avgiftsfaktorer:

i)

sammanlagda tillgångar: 50 %.

ii)

total riskexponering: 50 %.

4.   Avgiftsskyldiga ska tillhandahålla avgiftsfaktorer med den 31 december föregående år som referensdag och lämna de uppgifter som krävs för ECB:s beräkning av de årliga tillsynsavgifterna till den berörda nationella behöriga myndigheten senast vid affärsdagens slut den 1 juli under det år som följer på denna referensdag eller nästa affärsdag om den 1 juli inte infaller på en affärsdag. Om enheter som står under tillsyn tar fram sitt årsbokslut baserat på ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret, får de avgiftsskyldiga tillhandahålla avgiftsfaktorer med räkenskapsårets utgång som referensdag. De nationella behöriga myndigheten ska överlämna dessa uppgifter till ECB i enlighet med de förfaranden som ECB inrättar. Summan av alla avgiftsskyldigas sammanlagda tillgångar och summan av alla de avgiftsskyldigas totala riskexponering ska offentliggöras på ECB:s webbplats.

5.   Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna, ska ECB fastställa avgiftsfaktorerna i enlighet med den metod som framgår av ECB-beslutet. Om avgiftsfaktorerna inte tillhandahålls i enlighet med punkt 4 i denna artikel bedöms detta som en överträdelse av denna förordning.

6.   Den årliga tillsynsavgiften som ska erläggas av en avgiftsskyldig ska beräknas enligt nedan.

a)

Den årliga tillsynsavgiften är summan av den lägsta avgiftskomponenten och den variabla avgiftskomponenten.

b)

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn i enlighet med vad som framgår av artiklarna 8 och 9. För kategorin betydande enheter och grupper som står under tillsyn är den fasta procentsatsen 10 procent. Detta belopp ska fördelas lika mellan samtliga avgiftsskyldiga. För betydande enheter och grupper som står under tillsyn vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro halveras den lägsta avgiftskomponenten. För kategorin mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn är den fasta procentsatsen 10 procent. Detta belopp ska fördelas lika mellan samtliga avgiftsskyldiga. Den lägsta avgiftskomponenten utgör den lägre gränsen för den årliga tillsynsavgiften per avgiftsskyldig.

c)

Den variabla avgiftskomponenten är skillnaden mellan det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter som står under tillsyn i enlighet med artiklarna 8 och 9, och den lägsta avgiftskomponenten för samma kategori. Den variabla avgiftskomponenten ska fördelas mellan de enskilda avgiftsskyldiga i varje kategori på grundval av respektive en avgiftsskyldigs andel av summan av alla avgiftsskyldigas viktade avgiftsfaktorer som har fastställts enligt punkt 3.

Utifrån de beräkningar som görs i enlighet med föregående stycken och de avgiftsfaktorer som tillhandahålls i enlighet med punkt 4 i denna artikel ska ECB besluta om den årliga tillsynsavgiften som ska tas ut av varje avgiftsskyldig. Den årliga tillsynsavgiften som den avgiftsskyldige ska betala framgår av avgiftsavin.

DEL IV

SAMARBETE MED NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 11

Samarbete med nationella behöriga myndigheter

1.   ECB ska kommunicera med de nationella behöriga myndigheterna innan den fattar beslut om den slutliga avgiftsnivån för att säkerställa att tillsynen alltjämt håller en kostnadseffektiv och rimlig nivå för samtliga berörda kreditinstitut och filialer. För detta ändamål ska ECB utveckla och införa en lämplig kommunikationskanal i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna.

2.   På ECB:s begäran ska de nationella behöriga myndigheterna bistå ECB med att ta ut avgifter.

3.   För kreditinstitut i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet vars nära samarbete med ECB varken har avbrutits eller avslutats ska ECB utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i respektive medlemsstat om insamling av avgiftsfaktorer och fakturering av den årliga tillsynsavgiften.

DEL V

FAKTURERING

Artikel 12

Avgiftsavi

1.   ECB ska varje år utfärda en avgiftsavi till alla avgiftsskyldiga.

2.   I avgiftsavin ska betalningsmetod för den årliga tillsynsavgiften anges. Den avgiftsskyldige ska uppfylla de krav som framgår av avgiftsavin med avseende på betalning av den årliga tillsynsavgiften.

3.   En avgiftsskyldig ska betala det belopp som förfaller till betalning enligt avgiftsavin inom 35 dagar från avgiftsavins utfärdandedag.

Artikel 13

Underrättelse om avgiftsavi

1.   Varje avgiftsskyldig ansvarar själv för att dennes kontaktuppgifter för avgiftsavin är aktuella och ska meddela ECB eventuella ändringar av kontaktuppgifterna (dvs. namn, funktion, organisationsenhet, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer). Senast den 1 juli varje avgiftsperiod ska varje avgiftsskyldig meddela ECB eventuella ändringar av kontaktuppgifterna. Kontaktuppgifterna ska avse en fysisk person eller hellre en funktion inom den avgiftsskyldiges organisation.

2.   ECB ska översända avgiftsavin på ett av följande sätt: a) elektroniskt eller genom annan jämförbar kommunikationsmetod, b) via fax, c) per budservice, d) per rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, e) genom delgivning eller personligt överlämnande. Avgiftsavin är giltig även utan underskrift.

Artikel 14

Ränta vid utebliven betalning

Vid delbetalning, utebliven betalning eller bristande uppfyllelse av de betalningsvillkor som anges i avgiftsavin sker ränteberäkningen dag för dag på det utestående beloppet av den årliga tillsynsavgiften till räntesatsen för ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter räknat från den dag då betalningen förföll, utan att detta påverkar andra åtgärder som ECB kan vidta.

DEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Sanktioner

Vid överträdelse av denna förordning får ECB förelägga sanktioner mot enheter som står under tillsyn i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2532/98 (5), i kombination med förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

Artikel 16

Övergångsbestämmelser

1.   Avgiftsavin för den första avgiftsperioden ska utfärdas tillsammans med avgiftsavin för 2015 års avgiftsperiod.

2.   För att ECB ska kunna börja ta ut den årliga tillsynsavgiften ska varje grupp av avgiftsbetalande enheter i enlighet med artikel 4.2 utse gruppens avgiftsskyldige samt underrätta ECB om den avgiftsskyldiges identitet senast den 31 december 2014.

3.   Den avgiftsskyldige ska för första gången tillhandahålla de uppgifter som framgår av artikel 13.1 senast den 1 mars 2015.

Artikel 17

Rapportering och översyn

1.   I enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB årligen rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och eurogruppen om den förutsedda utvecklingen vad gäller strukturen och beloppen för de årliga tillsynsavgifterna.

2.   Före 2017 ska ECB utföra en översyn av denna förordning, särskilt vad gäller metod och kriterier för att beräkna de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från varje enhet och grupp som står under tillsyn.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 22 oktober 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (EGT L 318, 27.11.1998, s. 4).


Top