EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1163

Uredba (EU) št. 1163/2014 evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2014/41)

OJ L 311, 31.10.2014, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/23


UREDBA (EU) št. 1163/2014 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. oktobra 2014

o nadomestilih za nadzor

(ECB/2014/41)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti drugega pododstavka člena 4(3), člena 30 in drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju javnega posvetovanja in preučitve, ki sta bila opravljena v skladu s členom 30(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1024/2013 vzpostavlja enotni mehanizem nadzora (EMN), ki ga sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in pristojni nacionalni organi.

(2)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 je ECB odgovorna za učinkovito in skladno delovanje EMN za vse kreditne institucije, finančne holdinge in mešane finančne holdinge v vseh državah članicah euroobmočja in državah članicah zunaj euroobmočja, ki so vzpostavile tesno sodelovanje z ECB. Pravila in postopki, ki urejajo sodelovanje med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi znotraj EMN in z imenovanimi nacionalnimi organi, so določeni v Uredbi (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (2).

(3)

Člen 30 Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da ECB kreditnim institucijam s sedežem v sodelujočih državah članicah in podružnicam, ki jih v sodelujoči državi članici ustanovi kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, zaračunava letno nadomestilo za nadzor. Nadomestila, ki jih zaračuna ECB, bi morala kriti izdatke ECB v zvezi z nalogami, ki so nanjo prenesene s členi 4 do 6 Uredbe (EU) št. 1024/2013, vendar pa jih ne bi smela presegati.

(4)

Letno nadomestilo za nadzor bi moralo obsegati znesek, ki ga enkrat letno plačajo vse znotraj EMN nadzirane kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah in podružnice, ki jih je v sodelujoči državi članici ustanovila kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici.

(5)

Znotraj EMN se nadzorne odgovornosti ECB in vsakega pristojnega nacionalnega organa dodelijo na podlagi pomembnosti nadzorovanih subjektov.

(6)

ECB je pristojna za neposredni nadzor v zvezi s pomembnimi kreditnimi institucijami, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah in podružnicami, ki se nahajajo v sodelujočih državah članicah in so jih ustanovile pomembne kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah.

(7)

ECB tudi nadzira delovanje EMN, kar vključuje vse kreditne institucije, bodisi pomembne bodisi manj pomembne. ECB je v zvezi z vsemi kreditnimi institucijami s sedežem v sodelujočih državah članicah izključno pristojna, da subjektom izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti kreditne institucije, da odvzame dovoljenja ter oceni pridobitve in odsvojitve kvalificiranih deležev.

(8)

Pristojni nacionalni organi so odgovorni za neposredni nadzor nad manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti, ne da bi to posegalo v pravico ECB, da v posameznih primerih sama izvaja neposredni nadzor, če je to potrebno za skladno uporabo visokih nadzornih standardov. Ta delitev nadzornih odgovornosti znotraj EMN in s tem povezani izdatki ECB se upoštevajo pri razdelitvi zneska, ki se povrne preko nadomestil za nadzor, med kategoriji pomembnih nadzorovanih subjektov in manj pomembnih nadzorovanih subjektov.

(9)

Člen 33(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 zahteva, da ECB v uredbah in sklepih objavi podrobno operativno ureditev za izvajanje nalog, ki se nanjo prenesejo z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

(10)

Po členu 30(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013 nadomestila temeljijo na objektivnih merilih, povezanih s pomembnostjo in profilom tveganosti zadevnih kreditnih institucije, vključno z njihovo tveganju prilagojeno aktivo.

(11)

Nadomestila se izračunajo na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah. To pomeni, da se v primeru, ko so kreditne institucije del nadzorovane skupine s sedežem v sodelujočih državah članicah, izračuna in plača eno nadomestilo na ravni skupine.

(12)

Pri izračunu letnega nadomestila za nadzor se podrejene družbe s sedežem v nesodelujočih državah članicah ne bi smele upoštevati. V tej zvezi in zaradi določitve upoštevnih faktorjev za izračun nadomestila za nadzorovano skupino bi bilo treba zagotoviti podatke na podkonsolidirani osnovi za vse podrejene družbe in posle, ki jih nadzira nadrejena družba v sodelujočih državah članicah. Ker so stroški priprave takšnih podatkov na podkonsolidirani ravni lahko visoki, bi morali nadzorovani subjekti imeti možnost, da se odločijo za nadomestilo, izračunano na podlagi podatkov, zagotovljenih na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah, vključujoč podrejene družbe s sedežem v nesodelujočih državah članicah, čeprav bi to imelo za posledico višje nadomestilo.

(13)

Institucije, navedene v členu 2(5) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3), so izvzete iz nadzorniških nalog, prenesenih na ECB v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013, zato jim ECB nadomestil ne bo zaračunala.

(14)

Uredba se splošno uporablja, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah euroobmočja. Zato je ustrezni pravni instrument za določitev praktične ureditve za izvajanje člena 30 Uredbe (EU) št. 1024/2013.

(15)

V skladu s členom 30(5) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ta uredba ne posega v pravico pristojnih nacionalnih organov, da zaračunajo nadomestila v skladu z nacionalnim pravom in kolikor nadzorniške naloge niso bile prenesene na ECB ali v zvezi s stroški, nastalimi pri sodelovanju z ECB in zagotavljanju pomoči ECB ter ravnanju po njenih navodilih, v skladu z upoštevnim pravom Unije in ob upoštevanju ureditev za izvajanje Uredbe (EU) št. 1024/2013, vključno s členoma 6 in 12 navedene uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

DEL I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa:

(a)

ureditve za izračun skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor, ki se zaračunajo v zvezi z nadzorovanimi subjekti in nadzorovanimi skupinami;

(b)

metodologijo in merila za izračun letnega nadomestila za nadzor, ki jih nosi vsak nadzorovani subjekt in vsaka nadzorovana skupina;

(c)

postopek, po katerem ECB pobira letna nadomestila za nadzor.

2.   Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor obsega letno nadomestilo za nadzor v zvezi z vsakim pomembnim nadzorovanim subjektom ali skupino in vsakim manj pomembnim nadzorovanim subjektom ali skupino ter ga izračuna ECB na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov, ki so vsebovane v Uredbi (EU) št. 1024/2013 in Uredbi (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), razen če je v tej uredbi določeno drugače in skupaj z naslednjimi opredelitvami pojmov:

1.

„letno nadomestilo za nadzor“ pomeni nadomestilo, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in vsako nadzorovano skupino ter kot se izračuna v skladu z ureditvami, določenimi v členu 10(6);

2.

„letni stroški“ pomenijo znesek, kot se določi v skladu z določbami člena 5 in ki se povrne ECB prek letnih nadomestil za nadzor za določeno obdobje zaračunavanja nadomestila;

3.

„zavezanec za plačilo nadomestila“ pomeni kreditno institucijo, ki je plačnica nadomestila, ali podružnico, ki je plačnica nadomestila, kot se določi v skladu s členom 4 in na katero se naslovi obvestilo o nadomestilu;

4.

„faktorji za izračun nadomestila“ pomenijo podatke v zvezi z nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino, ki so opredeljeni v členu 10(3)(a) in se uporabijo za izračun letnega nadomestila za nadzor;

5.

„obvestilo o nadomestilu“ pomeni obvestilo, v katerem je določeno letno nadomestilo za nadzor, ki ga plača zadevni zavezanec za plačilo nadomestila, in ki se izda zadevnemu zavezancu za plačilo nadomestila v skladu s to uredbo;

6.

„kreditna institucija, ki je plačnica nadomestila“ pomeni kreditno institucijo s sedežem v sodelujoči državi članici;

7.

„podružnica, ki je plačnica nadomestila“ pomeni podružnico, ki jo v sodelujoči državi članici ustanovi kreditna institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici;

8.

„obdobje zaračunavanja nadomestila“ pomeni koledarsko leto;

9.

„prvo obdobje zaračunavanja nadomestila“ pomeni časovno obdobje med datumom, na katerega ECB prevzame naloge, ki so nanjo prenesene z Uredbo (EU) št. 1024/2013, in koncem koledarskega leta, v katerem ECB prevzame te naloge;

10.

„skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila“ pomeni (i) nadzorovano skupino in (ii) več podružnic, ki so plačnice nadomestila in za katere se šteje, da so ena podružnica v skladu s členom 3(3);

11.

„država članica“ pomeni državo članico Unije;

12.

„skupna sredstva“ pomenijo skupno vrednost sredstev, kot se določi v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17). V primeru skupine subjektov, ki so plačniki nadomestila, skupna sredstva ne vključujejo podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah;

13.

„skupna izpostavljenost tveganju“ pomeni v zvezi s skupino subjektov, ki so plačniki nadomestila, in kreditno institucijo, ki je plačnica nadomestila in ni del skupine subjektov, ki so plačniki nadomestila, znesek, ki se določi na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah in izračuna z uporabo člena 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

Člen 3

Splošna obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor

1.   ECB zaračuna letno nadomestilo za nadzor v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in vsako nadzorovano skupino za vsakokratno obdobje zaračunavanja nadomestila.

2.   Letno nadomestilo za nadzor za vsak nadzorovani subjekt in nadzorovano skupino bo določeno v obvestilu o nadomestilu, ki se izda zavezancu za plačilo nadomestila, ta pa ga mora plačati. Obvestilo o nadomestilo in katero koli obvestilo ali sporočilo ECB v zvezi z nadomestili za nadzor bodo naslovljeni na zavezanca za plačilo nadomestila. Zavezanec za plačilo nadomestila bo odgovoren za plačilo letnega nadomestila za nadzor.

3.   Dve ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in jih je ustanovila ista kreditna institucija v isti sodelujoči državi članici, se štejejo za eno podružnico. Podružnice iste kreditne institucije, ki so plačnice nadomestila in imajo sedež v različnih sodelujočih državah članicah, se ne štejejo za eno podružnico.

4.   Podružnice, ki so plačnice nadomestila, se za namene te uredbe štejejo za ločene od podrejenih družb iste kreditne institucije s sedežem v isti sodelujoči državi članici.

Člen 4

Zavezanec za plačilo nadomestila

1.   Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor je:

(a)

kreditna institucija, ki je plačnica nadomestila, v primeru kreditne institucije, ki je plačnica nadomestila in ni del nadzorovane skupine;

(b)

podružnica, ki je plačnica nadomestila, v primeru podružnice, ki je plačnica nadomestila in se ne združi z drugo podružnico, ki je plačnica nadomestila;

(c)

določen v skladu z določbami odstavka 2 v primeru nadzorovane skupine subjektov, ki so plačniki nadomestila.

2.   Brez poseganja v ureditve znotraj skupine subjektov, ki so plačniki nadomestila, glede razdelitve stroškov se skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila, obravnava kot ena enota. Vsaka skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila, imenuje zavezanca za plačilo nadomestila za celotno skupino in o njegovi identiteti uradno obvesti ECB. Zavezanec za plačilo nadomestila mora imeti sedež v sodelujoči državi članici. To uradno obvestilo se šteje za veljavno samo, če:

(a)

so v njem navedena imena vseh nadzorovanih subjektov v skupini, na katere se nanaša uradno obvestilo;

(b)

je podpisano v imenu vseh nadzorovanih subjektov v skupini;

(c)

ga ECB prejme najpozneje do 1. julija v vsakokratnem letu, da se lahko upošteva pri izdaji obvestila o nadomestilu v zvezi z naslednjim obdobjem zaračunavanja nadomestila.

Če ECB pravočasno prejme več kakor eno uradno obvestilo za skupino subjektov, ki so plačniki nadomestila, prevlada tisto uradno obvestilo, ki ga ECB prejme najbližje roku, vendar pred iztekom tega roka.

3.   Brez poseganja v odstavek 2 obdrži ECB pravico, da določi zavezanca za plačilo nadomestila.

DEL II

IZDATKI IN STROŠKI

Člen 5

Letni stroški

1.   Letni stroški so osnova za določitev letnih nadomestil za nadzor in se povrnejo prek plačila teh letnih nadomestil za nadzor.

2.   Znesek letnih stroškov se določi na osnovi zneska letnih izdatkov, ki obsegajo vse stroške, ki nastanejo ECB v zadevnem obdobju zaračunavanja nadomestila in so neposredno ali posredno povezani z njenimi nadzorniškimi nalogami,

Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor krije izdatke ECB v zvezi z nadzorniškimi nalogami v upoštevnem obdobju zaračunavanja nadomestila, vendar pa teh izdatkov ne presega.

3.   Pri določitvi letnih stroškov ECB upošteva:

(a)

vse zneske nadomestil, ki se nanašajo na pretekla obdobja zaračunavanja nadomestila in jih ni bilo mogoče pobrati;

(b)

vsa plačila obresti, prejeta v skladu s členom 14;

(c)

vse zneske, prejete ali vrnjene v skladu s členom 7(3).

Člen 6

Ocenitev in določitev letnih stroškov

1.   Brez poseganja v obveznosti glede poročanja po Uredbi (EU) št. 1024/2013 ECB do konca vsakokratnega koledarskega leta izračuna ocenjene letne stroške v zvezi z obdobjem zaračunavanja nadomestila za naslednje koledarsko leto.

2.   V štirih mesecih po koncu vsakokratnega obdobja zaračunavanja nadomestila ECB določi dejanske letne stroške za to obdobje zaračunavanja nadomestila.

3.   Ocenjeni letni stroški in dejanski letni stroški so osnova za izračun skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor iz člena 9(1).

DEL III

DOLOČITEV LETNEGA NADOMESTILA ZA NADZOR

Člen 7

Novi nadzorovani subjekti ali sprememba statusa

1.   Če sta nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, se pri izračunu letnega nadomestila za nadzor upošteva število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, v katerih sta bila nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina pod nadzorom.

2.   Če se na podlagi odločitve ECB status nadzorovanega subjekta ali nadzorovane skupine spremeni iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno, se letno nadomestilo za nadzor izračuna na podlagi števila mesecev, v katerih sta se nadzorovani subjekt ali nadzorovana skupina štela za pomembna oziroma manj pomembna na zadnji dan v mesecu.

3.   Če znesek zaračunanega letnega nadomestila za nadzor odstopa od zneska nadomestila, izračunanega v skladu z odstavkom 1 ali 2, ECB vrne zavezancu za plačilo nadomestila preveč plačani znesek ali pa izda dodaten račun, ki ga mora plačati zavezanec za plačilo nadomestila.

Člen 8

Razdelitev letnih stroškov med pomembnimi in manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti

1.   Da bi se lahko izračunalo letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom in nadzorovano skupino, se letni stroški razdelijo na dva dela, in sicer eden za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin, na naslednji način:

(a)

letni stroški, ki se povrnejo od pomembnih nadzorovanih subjektov;

(b)

letni stroški, ki se povrnejo od manj pomembnih nadzorovanih subjektov.

2.   Razdelitev letnih stroškov v skladu z odstavkom 1 se opravi na podlagi stroškov, dodeljenih upoštevnim funkcijam, ki opravljajo neposredni nadzor nad pomembnimi nadzorovanimi subjekti in posredni nadzor nad manj pomembnimi nadzorovanimi subjekti.

Člen 9

Zneski, ki se zaračunajo

1.   Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, ki jih zaračuna ECB, je vsota:

(a)

ocenjenih letnih stroškov za tekoče obdobje zaračunavanja nadomestila, ki temeljijo na odobrenem proračunu za to obdobje zaračunavanja nadomestila;

(b)

kakršnega koli presežka ali primanjkljaja iz preteklega obdobja zaračunavanja nadomestila, ki se določi tako, da se dejanski letni stroški, nastali v zvezi s preteklim obdobjem zaračunavanja nadomestila, odštejejo od ocenjenih letnih stroškov, zaračunanih za preteklo obdobje zaračunavanja nadomestila.

2.   ECB za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin določi skupen znesek, ki se zaračuna prek letnih nadomestil za nadzor, in ga objavi na svoji spletni strani do 30. aprila v zadevnem obdobju zaračunavanja nadomestila.

Člen 10

Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z nadzorovanimi subjekti ali nadzorovanimi skupinami

1.   Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim pomembnim nadzorovanim subjektom ali pomembno nadzorovano skupino, se določi tako, da se znesek, ki se zaračuna za kategorijo pomembnih nadzorovanih subjektov in pomembnih nadzorovanih skupin, dodeli posameznim pomembnim nadzorovanim subjektom in pomembnim nadzorovanim skupinam na podlagi njihovih faktorjev za izračun nadomestila.

2.   Letno nadomestilo za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim manj pomembnim nadzorovanim subjektom ali manj pomembno nadzorovano skupino, se določi tako, da se znesek, ki se zaračuna za kategorijo manj pomembnih nadzorovanih subjektov in manj pomembnih nadzorovanih skupin, dodeli posameznim manj pomembnim nadzorovanim subjektom in manj pomembnim nadzorovanim skupinam na podlagi njihovih faktorjev za izračun nadomestila.

3.   Faktorji za izračun nadomestila na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah se izračunajo na naslednji podlagi.

(a)

Faktorji za izračun nadomestila, ki se uporabijo za določitev letnega nadomestila za nadzor, ki se plača v zvezi z vsakim nadzorovanim subjektom ali nadzorovano skupino, so znesek na referenčni datum:

(i)

skupnih sredstev;

(ii)

skupne izpostavljenosti tveganju. V primeru podružnice, ki je plačnica nadomestila, se šteje, da je skupna izpostavljenost tveganju enaka nič.

(b)

Podatki o faktorjih za izračun nadomestila se določijo in zberejo v skladu s sklepom ECB, v katerem se opišejo upoštevni metodologija in postopki. Ta sklep se objavi na spletni strani ECB.

(c)

Za namene izračunavanja faktorjev za izračun nadomestila nadzorovana skupina – praviloma – ne bi smela vključiti sredstev podrejenih družb v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah. Nadzorovane skupine se lahko odločijo, da ta sredstva pri določitvi faktorjev za izračun nadomestila vključijo.

(d)

Za nadzorovane subjekte ali nadzorovane skupine, razvrščene kot manj pomembne na podlagi člena 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013, faktor za izračun nadomestila za skupna sredstva ne presega 30 milijard EUR.

(e)

Relativno ponderiranje, ki se uporabi v zvezi s faktorji za izračun nadomestila, je naslednje:

(i)

skupna sredstva: 50 %;

(ii)

skupna izpostavljenost tveganju: 50 %.

4.   Zavezanci za plačilo nadomestila zagotovijo faktorje za izračun nadomestila na referenčni datum 31. december preteklega leta in predložijo zahtevane podatke zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu zaradi izračuna letnih nadomestil za nadzor Evropske centralne banke do zaključka poslovanja na dan 1. julij v letu po navedenem referenčnem datumu ali na naslednji delovni dan, če 1. julij ni delovni dan. Kadar nadzorovani subjekti pripravljajo svoje letne račune na podlagi računovodskega leta, ki odstopa od koledarskega leta, lahko zavezanci za plačilo nadomestila zagotovijo faktorje za izračun nadomestila na referenčni datum ob koncu njihovega računovodskega leta. Pristojni nacionalni organi predložijo te podatke ECB v skladu s postopki, ki jih določi ECB. Vsota skupnih sredstev vseh zavezancev za plačilo nadomestila in vsota skupne izpostavljenosti tveganju vseh zavezancev za plačilo nadomestila se objavi na spletni strani ECB.

5.   V primeru, da zavezanec za plačilo nadomestila ne zagotovi faktorjev za izračun nadomestila, določi te faktorje ECB v skladu z metodologijo, določeno v sklepu ECB. Nezagotovitev faktorjev za izračun nadomestila v skladu z odstavkom 4 tega člena se šteje za kršitev te uredbe.

6.   Izračun letnega nadomestila za nadzor, ki ga mora plačati posamezni zavezanec za plačilo nadomestila se opravi, kot je opisano v nadaljevanju.

(a)

Letno nadomestilo za nadzor je vsota minimalnega dela nadomestila in spremenljivega dela nadomestila.

(b)

Minimalni del nadomestila se izračuna kot fiksni odstotek skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov in nadzorovanih skupin, kot je določen v skladu s členoma 8 in 9. Za kategorijo pomembnih nadzorovanih subjektov in pomembnih nadzorovanih skupin znaša fiksni odstotek 10 %. Ta znesek se enako razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila. Za pomembne nadzorovane subjekte in pomembne nadzorovane skupine, ki imajo skupna sredstva v višini 10 milijard EUR ali manj, se minimalni del nadomestila prepolovi. Za kategorijo manj pomembnih nadzorovanih subjektov in manj pomembnih nadzorovanih skupin znaša fiksni odstotek 10 %. Ta znesek se enako razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila. Minimalni del nadomestila pomeni spodnjo mejo letnega nadomestila za nadzor za posameznega zavezanca za plačilo nadomestila.

(c)

Spremenljivi del nadomestila je razlika med skupnim zneskom letnih nadomestil za nadzor za vsako kategorijo nadzorovanih subjektov, kot je določen v skladu s členoma 8 in 9, in minimalnim delom nadomestila za isto kategorijo. Spremenljivi del nadomestila se posameznim zavezancem za plačilo nadomestila v vsaki kategoriji dodeli glede na delež vsakega zavezanca za plačilo nadomestila v vsoti ponderiranih faktorjev za izračun nadomestila za vse zavezance za plačilo nadomestila, kot se določijo po odstavku 3.

Na podlagi izračuna, opravljenega v skladu s predhodnimi odstavki, in faktorjev za izračun nadomestila, zagotovljenih v skladu z odstavkom 4 tega člena, ECB odloči o letnem nadomestilu za nadzor, ki ga mora plačati vsak zavezanec za plačilo nadomestila. Letno nadomestilo za nadzor, ki ga je treba plačati, se zavezancem za plačilo nadomestila sporoči z obvestilom o nadomestilu.

DEL IV

SODELOVANJE S PRISTOJNIMI NACIONALNIMI ORGANI

Člen 11

Sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi

1.   ECB pred odločitvijo o dokončni višini nadomestila komunicira s pristojnimi nacionalnimi organi, da zagotovi, da nadzor ostane stroškovno učinkovit in razumen za vse zadevne kreditne institucije in podružnice. Za ta namen ECB oblikuje in uvede ustrezne komunikacijske poti v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi.

2.   Pristojni nacionalni organi pomagajo ECB pri zaračunavanju nadomestil, če ECB tako zahteva.

3.   V primeru kreditnih institucij v sodelujoči državi članici zunaj euroobmočja, s katero tesno sodelovanje z ECB ni bilo niti začasno niti dokončno prekinjeno, ECB izda navodila pristojnemu nacionalnemu organu te države članice v zvezi z zbiranjem podatkov o faktorjih za izračun nadomestila in izdajanjem računov za letno nadomestilo za nadzor.

DEL V

IZDAJANJE RAČUNOV

Člen 12

Obvestilo o nadomestilu

1.   ECB izda obvestilo o nadomestilu enkrat letno za vsakega zavezanca za plačilo nadomestila.

2.   V obvestilu o nadomestilu se navedejo načini plačila letnega nadomestila za nadzor. Zavezanec za plačilo nadomestila mora izpolniti zahteve, ki so v zvezi s plačilom letnega nadomestila za nadzor določene v obvestilu o nadomestilu.

3.   Zavezanec za plačilo nadomestila mora zapadli znesek po obvestilu o nadomestilu plačati v 35 dneh od dneva izdaje obvestila o nadomestilu.

Člen 13

Uradno pošiljanje obvestila o nadomestilu

1.   Zavezanec za plačilo nadomestila je odgovoren za posodabljanje kontaktnih podatkov za posredovanje obvestila o nadomestilu in sporoči ECB kakršne koli spremembe teh podatkov (tj. ime, funkcija, organizacijska enota, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, številka telefaksa). Zavezanec za plačilo nadomestila sporoči ECB kakršne koli spremembe kontaktnih podatkov najkasneje do 1. julija v vsakokratnem obdobju zaračunavanja nadomestila. Ti kontaktni podatki se nanašajo na fizično osebo ali po možnosti na funkcijo v organizaciji zavezanca za plačilo nadomestila.

2.   ECB uradno pošlje obvestilo o nadomestilu na enega od naslednjih načinov: (a) elektronsko ali z drugim primerljivim komunikacijskim sredstvom, (b) po telefaksu, (c) s hitro kurirsko službo, (d) s priporočeno pošto s povratnico, (e) z vročitvijo ali osebno dostavo. Obvestilo o nadomestilu je veljavno brez podpisa.

Člen 14

Obresti v primeru neplačila

Brez poseganja v katero koli drugo pravno sredstvo, ki ga ima na voljo ECB, se v primeru delnega plačila, neplačila ali neizpolnjevanja pogojev za plačilo, določenih v obvestilu o nadomestilu, na neporavnani znesek letnega nadomestila za nadzor dnevno natečejo obresti po obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja, povečani za osem odstotnih točk, od datuma zapadlosti plačila.

DEL VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Sankcije

V primeru kršitve te uredbe lahko ECB naloži nadzorovanim subjektom sankcije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2532/98 (5), dopolnjeno z Uredbo (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

Člen 16

Prehodni določbi

1.   Obvestilo o nadomestilu za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila se izda skupaj z obvestilom o nadomestilu za obdobje zaračunavanja nadomestila v letu 2015.

2.   Da se ECB omogoči začetek zaračunavanja letnega nadomestila za nadzor, mora vsaka skupina subjektov, ki so plačniki nadomestila, imenovati zavezanca za plačilo nadomestila za skupino in o njegovi identiteti uradno obvestiti ECB do 31. decembra 2014 v skladu s členom 4(2).

3.   Zavezanec za plačilo nadomestila prvič predloži podatke iz člena 13(1) do 1. marca 2015.

Člen 17

Poročilo in pregled

1.   V skladu s členom 20(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ECB vsako leto predloži Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, Evropski komisiji in Euroskupini poročilo o predvideni sestavi in znesku letnih nadomestil za nadzor.

2.   ECB do leta 2017 pregleda to uredbo, zlasti v zvezi z metodologijo in merili za izračun letnih nadomestil za nadzor, ki se zaračunajo vsakemu nadzorovanemu subjektu in skupini.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s pogodbami.

V Frankfurtu na Majni, 22. oktobra 2014

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (UL L 318, 27.11.1998, str. 4).


Top