EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1163

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z  22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41)

OJ L 311, 31.10.2014, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/23


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1163/2014

z 22. októbra 2014

o poplatkoch za dohľad

(ECB/2014/41)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek, článok 30 a článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na verejnú konzultáciu a analýzu uskutočnenú v súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

keďže:

(1)

nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 vytvorilo jednotný mechanizmus dohľadu (JMD) zložený z Európskej centrálnej banky (ECB) a príslušných vnútroštátnych orgánov.

(2)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zodpovedá ECB za účinné a konzistentné fungovanie JMD nad všetkými úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami a zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami vo všetkých členských štátoch eurozóny, ako aj v členských štátoch mimo eurozóny, ktoré nadviažu úzku spoluprácu s ECB. Pravidlá a postupy, ktoré upravujú spoluprácu medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci JMD a s určenými vnútroštátnymi orgánmi, sú upravené v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2).

(3)

Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje, že ECB účtuje ročný poplatok za dohľad úverovým inštitúciám usadeným v zúčastnených členských štátoch a pobočkám zriadeným v zúčastnených členských štátoch úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte. Poplatky účtované ECB pokrývajú a nepresahujú výdavky, ktoré vznikli ECB v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená podľa článkov 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

(4)

Ročný poplatok za dohľad by mal byť tvorený sumou, ktorú majú ročne platiť všetky úverové inštitúcie usadené v zúčastnených členských štátoch a pobočky zriadené v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou usadenou v nezúčastnenom členskom štáte, ktoré podliehajú dohľadu v rámci JMD.

(5)

Zodpovednosti v oblasti dohľadu sú v rámci JMD rozdelené medzi ECB a príslušné vnútroštátne orgány podľa významu dohliadaných subjektov.

(6)

ECB má priamu právomoc v oblasti dohľadu nad významnými úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami, zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami usadenými v zúčastnených členských štátoch a nad pobočkami významných úverových inštitúcií usadených v nezúčastnených členských štátoch nachádzajúcimi sa v zúčastnených členských štátoch.

(7)

ECB tiež dohliada na fungovanie JMD, čo zahŕňa všetky úverové inštitúcie bez ohľadu na to, či sú významné alebo menej významné. ECB má výlučnú právomoc v súvislosti so všetkými úverovými inštitúciami usadenými v zúčastnených členských štátoch udeliť subjektom povolenia začať činnosť úverovej inštitúcie, odobrať povolenie a posúdiť nadobudnutia a prevody kvalifikovaných účastí.

(8)

Príslušné vnútroštátne orgány sú zodpovedné za priamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB vykonávať priamy dohľad v osobitných prípadoch, keď je to nevyhnutné na zabezpečovania jednotného uplatňovania vysokej úrovne dohľadu. Pri rozdelení sumy, ktorá má byť získaná späť prostredníctvom poplatkov za dohľad, medzi kategórie významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných subjektov, sa zohľadňuje zdieľanie zodpovednosti v oblasti dohľadu v rámci JMD a s tým súvisiace výdavky ECB.

(9)

V článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa od ECB vyžaduje, aby uverejnila prostredníctvom nariadení a rozhodnutí podrobné prevádzkové dojednania na vykonávanie úloh, ktorými sa poveruje nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

(10)

Podľa článku 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sú poplatky založené na objektívnych kritériách týkajúcich sa významu a rizikového profilu dotknutej úverovej inštitúcie vrátane rizikovo vážených aktív.

(11)

Poplatky sa vypočítajú na najvyššej úrovni konsolidácie v zúčastnených členských štátoch. To znamená, že keď sú úverové inštitúcie súčasťou dohliadanej skupiny usadenej v zúčastnenom členskom štáte, vypočítava sa a platí sa jeden poplatok za celú skupinu.

(12)

Pri výpočte ročného poplatku za dohľad by sa nemali zohľadňovať dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch. V tejto súvislosti a v záujme určiť príslušné faktory výpočtu poplatku dohliadanej skupiny, mali by sa poskytnúť subkonsolidované údaje za všetky dcérske spoločnosti a operácie kontrolované materskou spoločnosťou v zúčastnenom členskom štáte. Náklady na tvorbu takýchto subkonsolidovaných údajov by mohli byť vysoké, a preto by mali mať dohliadané subjekty možnosť zvoliť si výpočet poplatku na základe údajov poskytnutých na najvyššej úrovni konsolidácie v zúčastnenom členskom vrátane dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch, hoci by výsledný poplatok mohol byť vyšší.

(13)

Na inštitúcie uvedené v článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (3) sa nevzťahujú úlohy v oblasti dohľadu, ktorými bola poverená ECB v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013, preto od nich ECB nebude vyberať poplatky.

(14)

Nariadenie je všeobecne záväzné, je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch eurozóny. Je preto vhodným právnym nástrojom na stanovenie praktických opatrení pre implementáciu článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

(15)

V súlade s článkom 30 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 nie je týmto nariadením dotknuté právo príslušných vnútroštátnych orgánov vyberať poplatky v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ ide o úlohy v oblasti dohľadu, ktorými nebola poverená ECB, alebo na úhradu nákladov na spoluprácu s ECB, pomoc ECB a konanie podľa jej pokynov, v súlade s príslušným právom Únie a opatreniami prijatými na vykonanie nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 vrátane článkov 6 a 12,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie upravuje:

a)

opatrenia na výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám;

b)

metodiku a kritériá výpočtu ročného poplatku za dohľad, ktorý majú platiť jednotlivé dohliadané subjekty a jednotlivé dohliadané skupiny;

c)

postup pri výbere ročných poplatkov za dohľad zo strany ECB.

2.   Celková výška ročných poplatkov za dohľad zahŕňa ročný poplatok za dohľad nad každým významným dohliadaným subjektom alebo skupinou a každým menej významným dohliadaným subjektom alebo skupinou a ECB ju vypočíta na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Ak nie je uvedené inak, platia na účely tohto nariadenia vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 a nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s týmito vymedzeniami pojmov:

1.

„ročný poplatok za dohľad“ je poplatok, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt a každá dohliadaná skupina, ako je vypočítaný na základe postupov ustanovených v článku 10 ods. 6;

2.

„ročné náklady“ je suma stanovená v súlade s ustanoveniami článku 5, ktorú má ECB získať späť prostredníctvom ročných poplatkov za dohľad za určité poplatkové obdobie;

3.

„poplatníkom“ sa rozumie poplatok platiaca úverová inštitúcia alebo pobočka vymedzená v súlade s článkom 4, ktorej je určený platobný výmer;

4.

„faktory výpočtu poplatku“ sú údaje, ktoré sa týkajú dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny vymedzené v článku 10 ods. 3 písm. a), ktoré sa používajú na výpočet ročného poplatku za dohľad;

5.

„platobný výmer“ je výzva, v ktorej je poplatníkovi stanovený ročný poplatok za dohľad, ktorý má zaplatiť v súlade s týmto nariadením;

6.

„úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok“ je úverová inštitúcia usadená v zúčastnenom členskom štáte;

7.

„pobočka, ktorá platí poplatok“ je pobočka, ktorá je zriadená v zúčastnenom členskom štáte úverovou inštitúciou, ktorá je usadená v nezúčastnenom členskom štáte;

8.

„poplatkové obdobie“ je kalendárny rok;

9.

„prvé poplatkové obdobie“ je obdobie medzi dátumom, kedy ECB prevezme úlohy, ktoré jej boli zverené nariadením (EÚ) č. 1024/2013, a koncom kalendárneho roka, v ktorom ECB prevezme tieto úlohy;

10.

„skupina subjektov, ktoré platia poplatok“ je i) dohliadaná skupina a ii) niekoľko pobočiek, ktoré platia poplatok, a ktoré sa v súlade s článkom 3 ods. 3 považujú za jednu pobočku;

11.

„členský štát“ je členský štát Únie;

12.

„celkové aktíva“ predstavujú celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17). V prípade skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, celkové aktíva nezahŕňajú dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách;

13.

„celková riziková expozícia“ je vo vzťahu k skupine subjektov, ktoré platia poplatok a k úverovej inštitúcii, ktorá platí poplatok a nie je súčasťou skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, hodnota určená na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov a vypočítaná s použitím článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (4).

Článok 3

Všeobecná povinnosť platiť ročný poplatok za dohľad

1.   ECB účtuje za každé poplatkové obdobie ročný poplatok za dohľad vo vzťahu ku každému dohliadanému subjektu a každej dohliadanej skupine.

2.   Ročný poplatok za dohľad za každý dohliadaný subjekt a dohliadanú skupinu sa stanoví v platobnom výmere určenom poplatníkovi a ním splatnom. Poplatník je adresátom platobného výmeru a každej písomnosti alebo oznamu od ECB v súvislosti s poplatkami za dohľad. Poplatník zodpovedá za zaplatenie ročného poplatku za dohľad.

3.   Dve alebo viaceré pobočky, ktoré platia poplatok, zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rovnakom zúčastnenom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku. Pobočky, ktoré platia poplatok, zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rôznych zúčastnenom členskom štáte sa nepovažujú za jednu pobočku.

4.   Pobočky, ktoré platia poplatok, sa na účely tohto nariadenia považujú za oddelené od dcérskych spoločností rovnakej úverovej inštitúcie usadených v rovnakom zúčastnenom členskom štáte.

Článok 4

Poplatník

1.   Poplatníkom ročného poplatku za dohľad je:

a)

úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok, pokiaľ ide o úverovú inštitúciu, ktorá platí poplatok a nie je súčasťou dohliadanej skupiny;

b)

pobočka, ktorá platí poplatok, pokiaľ ide o pobočku, ktorá platí poplatok a nie je spojená s inou pobočkou, ktorá platí poplatok;

c)

subjekt určený v súlade s ustanoveniami odseku 2, pokiaľ ide o dohliadanú skupinu subjektov, ktorá platí poplatok.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia v rámci skupiny subjektov, ktoré platia poplatok, pokiaľ ide o rozdelenie nákladov, skupina subjektov, ktoré platia poplatok, sa považuje za jednu jednotku. Každá skupina subjektov, ktoré platia poplatok, vymenuje poplatníka pre celú skupinu a oznámi jeho totožnosť ECB. Poplatník je usadený v zúčastnenom členskom štáte. Toto oznámenie sa považuje za platné, len ak:

a)

v ňom sú uvedené názvy všetkých dohliadaných subjektov, ktoré patria do skupiny a ktorých sa oznámenie týka;

b)

je podpísané v mene všetkých dohliadaných subjektov, ktoré patria do skupiny;

c)

je ECB doručené najneskôr 1. júla každého roku, aby bolo zohľadnené pri vydaní platobného výmeru pre nasledujúce poplatkové obdobie.

Ak je ECB včas doručených viac ako jedno oznámenie za skupinu subjektov, ktoré platia poplatok, berie sa do úvahy oznámenie, ktoré bolo ECB doručené ako posledné pred uplynutím lehoty.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ECB si vyhradzuje právo určiť poplatníka.

ČASŤ II

VÝDAVKY A NÁKLADY

Článok 5

Ročné náklady

1.   Ročné náklady sú základom pre stanovenie ročných poplatkov za dohľad a získavajú sa späť prostredníctvom týchto ročných poplatkov za dohľad.

2.   Výška ročných nákladov sa stanoví na základe výšky ročných výdavkov, ktoré predstavujú všetky výdavky, ktoré vznikli ECB počas príslušného poplatkového obdobia a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jej úlohami v oblasti dohľadu.

Celková výška ročných poplatkov za dohľad pokrýva výdavky ECB v súvislosti s jej úlohami v oblasti dohľadu v príslušnom poplatkovom období, ale neprevyšuje ich.

3.   Pri stanovení ročných nákladov ECB zohľadní:

a)

výšku poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať;

b)

všetky platby úrokov prijaté v súlade s článkom 14;

c)

všetky sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3.

Článok 6

Odhad a stanovenie ročných nákladov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na vykazovanie uvedené v nariadení (EÚ) č. 1024/2013, ECB vypočíta na konci každého kalendárneho roka odhadované ročné náklady na poplatkové obdobie v nasledujúcom kalendárnom roku.

2.   ECB stanoví skutočné ročné náklady za každé skončené poplatkové obdobie do štyroch mesiacov od jeho skončenia.

3.   Odhadované ročné náklady a skutočné ročné náklady sú základom pre výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad uvedenej v článku 9 ods. 1.

ČASŤ III

STANOVENIE ROČNÉHO POPLATKU ZA DOHĽAD

Článok 7

Nové dohliadané subjekty alebo zmena postavenia subjektu

1.   Ak dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina podliehajú dohľadu len počas časti poplatkového obdobia, ročný poplatok za dohľad sa vypočíta podľa počtu celých mesiacov počas obdobia, počas ktorého dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina podliehajú dohľadu.

2.   Ak sa v nadväznosti na rozhodnutie ECB zmení postavenie dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny alebo dohliadanej skupiny z významného na menej významný alebo naopak, ročný poplatok za dohľad sa vypočíta na základe počtu mesiacov, počas ktorých bol dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina významným alebo menej významným subjektom alebo skupinou v posledný deň mesiaca.

3.   Ak sa výška účtovaného ročného poplatku za dohľad líši od výšky poplatku vypočítanej v súlade s odsekmi 1 a 2, poplatníkovi vráti ECB príslušnú sumu alebo mu na ňu vystaví dodatočná faktúru, ktorú má zaplatiť.

Článok 8

Rozdelenie ročných nákladov medzi významné a menej významné dohliadané subjekty

1.   Za účelom vypočítania ročného poplatku za dohľad, ktorý sa má zaplatiť za každý dohliadaný subjekt a dohliadaná skupina, sa ročné náklady rozdelia medzi obe kategórie dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín na dve časti takto:

a)

ročné náklady, ktoré sa získajú späť od významných dohliadaných subjektov;

b)

ročné náklady, ktoré sa získajú späť od menej významných dohliadaných subjektov.

2.   Rozdelenie ročných nákladov v súlade s odsekom 1 sa uskutoční na základe nákladov príslušných funkčných oblastí, ktoré vykonávajú priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi a nepriamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi.

Článok 9

Výška účtovaných poplatkov

1.   Celková výška ročných poplatkov za dohľad, ktoré účtuje ECB, je súčtom:

a)

ročných nákladov odhadovaných v aktuálnom poplatkovom období na základe schváleného rozpočtu na poplatkové obdobie;

b)

každého prebytku alebo schodku z predchádzajúceho poplatkového obdobia určeného odpočítaním skutočných ročných nákladov vynaložených v predchádzajúcom poplatkovom období od ročných nákladov odhadovaných v predchádzajúcom poplatkovom období.

2.   ECB rozhodne o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad účtovaných v každej kategórii dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín, ktorú uverejní na svojom webovom sídle do 30. apríla príslušného poplatkového obdobia.

Článok 10

Ročný poplatok za dohľad, ktorý majú zaplatiť dohliadané subjekty alebo dohliadané skupiny

1.   Ročný poplatok za dohľad, ktorý má zaplatiť každý významný dohliadaný subjekt alebo významná dohliadaná skupina, sa stanoví tak, že sa jednotlivým významným dohliadaným subjektom alebo významným dohliadaným skupinám pridelia sumy, ktoré sa majú účtovať kategórii významných dohliadaných subjektov alebo významných dohliadaných skupín, na základe ich faktorov výpočtu poplatku.

2.   Ročný poplatok za dohľad, ktorý má zaplatiť každý menej významný dohliadaný subjekt alebo menej významná dohliadaná skupina, sa stanoví tak, že sa jednotlivým menej významným dohliadaným subjektom a menej významným dohliadaným skupinám pridelia sumy, ktoré sa majú účtovať kategórii menej významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných skupín, na základe ich faktorov výpočtu poplatku.

3.   Faktory výpočtu poplatku na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov sa vypočítajú ďalej uvedeným spôsobom.

a)

Faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, predstavujú výšku, akú majú ku koncu referenčného dátumu:

i)

celkové aktíva;

ii)

celková riziková expozícia. V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, sa celková riziková expozícia rovná nule.

b)

Údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku sa určia a zhromažďujú v súlade s rozhodnutím ECB o použiteľnej metodike a postupoch. Toto rozhodnutie sa uverejňuje na webovom sídle ECB.

c)

Na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by mali dohliadané skupiny spravidla neprihliadať na aktíva dcérskych spoločností umiestnených v nezúčastnených členských štátoch a tretích štátoch. Dohliadané skupiny sa môžu rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto aktíva.

d)

V prípade dohliadaných subjektov alebo dohliadaných skupín, ktoré sa na základe článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 klasifikujú ako menej významné, faktor výpočtu poplatku, ktorým sú celkové aktíva, neprevyšuje 30 miliárd EUR.

e)

Relatívna váha, ktorá sa použije v súvislosti s faktormi výpočtu poplatku, je:

i)

celkové aktíva: 50 %;

ii)

celková riziková expozícia: 50 %.

4.   Poplatníci poskytujú faktory výpočtu poplatku s referenčným dátumom 31. decembra predchádzajúceho roka a požadované údaje poskytnú dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu za účelom výpočtu ročných poplatkov za dohľad zo strany ECB do konca pracovnej doby 1. júla roku, ktorý nasleduje po referenčnom dátume alebo v nasledujúci pracovný deň, ak 1. júl nie je pracovným dňom. Ak dohliadané subjekty zostavujú svoju ročnú účtovnú závierku na základe konca účtovného roka, ktorý sa líši od kalendárneho roka, poplatníci môžu poskytnúť faktory výpočtu poplatku s referenčným dátumom, ku ktorému sa skončil ich účtovný rok. Príslušné vnútroštátne orgány predložia tieto údaje ECB v súlade s postupmi, ktoré stanoví ECB. Súčet všetkých celkových aktív a súčet všetkých rizikových expozícií poplatníka sa uverejňuje na webovom sídle ECB.

5.   V prípade, že poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s metodikou stanovenou v rozhodnutí ECB. Neposkytnutie faktorov výpočtu poplatku uvedené v odseku 4 tohto článku sa považuje za porušenie tohto nariadenia.

6.   Výpočet ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť jednotlivý poplatník, sa uskutoční ďalej uvedeným spôsobom.

a)

Ročný poplatok za dohľad je súčtom minimálnej zložky poplatku a pohyblivej zložky poplatku.

b)

Minimálna zložka poplatku je vypočítaná ako pevne stanovené percento z celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín určenej v súlade s článkami 8 a 9. Pre kategóriu významných dohliadaných subjektov a významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Pre významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny s celkovými aktívami 10 miliárd EUR alebo menej sa minimálna zložka poplatku zníži na polovicu. Pre kategóriu menej významných dohliadaných subjektov a menej významných dohliadaných skupín je percento pevne stanovené na 10 %. Táto suma je rovnomerne rozdelená medzi všetkých poplatníkov. Minimálna zložka poplatku predstavuje spodnú hranicu ročného poplatku za dohľad na poplatníka.

c)

Pohyblivá zložka poplatku je rozdiel medzi celkovou výškou ročných poplatkov za dohľad každej kategórie dohliadaných subjektov určenej v súlade s článkami 8 a 9 a minimálnou zložkou poplatku rovnakej kategórie. Pohyblivá zložka poplatku sa jednotlivým poplatníkom každej kategórie priradí na základe podielu každého poplatníka na súčte vážených faktorov výpočtu poplatku všetkých poplatníkov, ako sa stanoví podľa odseku 3.

Na základe výpočtu uskutočneného v súlade s predchádzajúcimi odsekmi a faktorov výpočtu poplatku poskytnutých v súlade s odsekom 4 tohto článku rozhodne ECB o ročnom poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť jednotlivý poplatník. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má zaplatiť, sa oznámi poplatníkovi prostredníctvom platobného výmeru.

ČASŤ IV

SPOLUPRÁCA S PRŚLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI

Článok 11

Spolupráca s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

1.   ECB predtým, ako rozhodne o konečnej výške poplatku, komunikuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby sa dohľad naďalej vykonával hospodárne a primerane pre všetky dotknuté úverové inštitúcie a pobočky. ECB na tento účel vytvorí a zavedie v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vhodný komunikačný kanál.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány pomáhajú ECB pri vyberaní poplatkov, ak ich o to ECB požiada.

3.   V prípade úverových inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte mimo eurozóny, ktorých úzka spolupráca s ECB nie je pozastavená ani ukončená, vydá ECB príslušnému vnútroštátnemu orgánu takéhoto členského štátu pokyny ohľadom zhromažďovania faktorov výpočtu poplatku a fakturácie ročného poplatku za dohľad.

ČASŤ V

FAKTURÁCIA

Článok 12

Platobný výmer

1.   Platobný výmer vydáva ECB každoročne každému poplatníkovi.

2.   Platobný výmer upravuje prostriedky, ktorými má byť ročný poplatok za dohľad zaplatený. Poplatník je povinný splniť požiadavky uvedené v platobnom výmere v súvislosti s platením ročného poplatku za dohľad.

3.   Sumu splatnú na základe platobného výmeru zaplatí poplatník do 35 dní od dátumu vydania platobného výmeru.

Článok 13

Oznámenie platobného výmeru

1.   Poplatník zodpovedá za aktualizáciu kontaktných údajov na účely predloženia platobného výmeru a oznámi ECB všetky zmeny kontaktných údajov (t. j. mena, funkcie, organizačnej jednotky, adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla). Poplatník oznámi všetky zmeny kontaktných údajov ECB najneskôr do 1. júla každého poplatkového obdobia. Tieto kontaktné údaje sa týkajú fyzickej osoby, alebo podľa možnosti funkcie v rámci organizácie poplatníka.

2.   ECB oznámi platobný výmer prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto spôsobov: a) elektronicky alebo prostredníctvom porovnateľných komunikačných prostriedkov; b) faxom; c) expresnou kuriérskou službou; d) doporučenou poštou s doručenkou; e) osobným odovzdaním alebo doručením. Platobný výmer je platný bez podpisu.

Článok 14

Úrok v prípade nezaplatenia

Bez toho, aby boli dotknuté iné prostriedky nápravy, ktoré má k dispozícii ECB, v prípade čiastočného zaplatenia, nezaplatenia, alebo nedodržania podmienok platby uvedených v platobnom výmere, z nezaplatenej sumy ročného poplatku za dohľad vzniká odo dňa splatnosti každý deň úrok vypočítaný s použitím hlavnej refinančnej sadzby ECB zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.

ČASŤ VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Sankcie

V prípade porušenia tohto nariadenia môže ECB uložiť dohliadaným subjektom sankcie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2532/98 (5) doplneným nariadením (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článok 16

Prechodné ustanovenia

1.   Platobný výmer za prvé poplatkové obdobie sa vydá spolu s platobným výmerom za poplatkové obdobie zodpovedajúce roku 2015.

2.   S cieľom umožniť ECB, aby mohla začať účtovať ročný poplatok za dohľad, každá skupina subjektov, ktoré platia poplatok vymenuje poplatníka pre skupinu a oznámi jeho totožnosť ECB do 31. decembra 2014 v súlade s článkom 4 ods. 2.

3.   Poplatník predloží údaje uvedené v článku 13 ods. 1 po prvý krát do 1. marca 2015.

Článok 17

Správa a preskúmanie

1.   V súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB každoročne predkladá Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Európskej komisii a Euroskupine správu o plánovanom vývoji štruktúry a výšky ročných poplatkov za dohľad.

2.   ECB uskutoční v roku 2017 preskúmanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o metodiku a kritériá výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať každému dohliadanému subjektu a skupine.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je v súlade so zmluvami záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. októbra 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 z 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4).


Top