EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1163

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41)

JO L 311, 31.10.2014, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 1163/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 octombrie 2014

privind taxele de supraveghere

(BCE/2014/41)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 30 și articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere consultarea publică și analiza desfășurate în conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 instituie un Mecanism unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale competente (ANC).

(2)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, BCE este responsabilă cu funcționarea eficace și coerentă a MUS pentru toate instituțiile de credit, societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte din toate statele membre din zona euro, precum și din statele membre din afara zonei euro care inițiază o cooperare strânsă cu BCE. Regulile și procedurile care guvernează cooperarea dintre BCE și ANC în cadrul MUS și cu autoritățile naționale desemnate sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (2).

(3)

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede perceperea de către BCE a unei taxe anuale de supraveghere de la instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante și sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant. Taxele percepute de BCE ar trebui să acopere și să nu depășească cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile care îi sunt conferite prin articolele 4-6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4)

Taxa anuală de supraveghere ar trebui să cuprindă o sumă de plătit anual de către toate instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante și sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant care sunt supravegheate în cadrul MUS.

(5)

În cadrul MUS, responsabilitățile de supraveghere ale BCE și ale fiecărei ANC sunt alocate pe baza caracterului semnificativ al entităților supravegheate.

(6)

BCE are competență de supraveghere directă pentru instituțiile de credit semnificative, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte cu sediul în statele membre participante și sucursalele din state membre participante care aparțin instituțiilor de credit semnificative cu sediul în state membre neparticipante.

(7)

De asemenea, BCE supraveghează funcționarea MUS, care include toate instituțiile de credit, indiferent dacă sunt semnificative sau mai puțin semnificative. BCE are competență exclusivă în raport cu toate instituțiile de credit cu sediul în statele membre participante pentru autorizarea entităților privind inițierea activității unei instituții de credit, pentru retragerea autorizațiilor și pentru evaluarea achizițiilor și cedărilor de participații calificate.

(8)

ANC sunt responsabile cu supravegherea directă a entităților supravegheate mai puțin semnificative, fără a aduce atingere prerogativei BCE de a exercita supravegherea directă în cazurile specifice în care acest lucru este necesar pentru aplicarea consecventă a standardelor înalte de supraveghere. Atunci când se alocă suma de recuperat prin taxele de supraveghere între categoriile de entități supravegheate semnificative și entități supravegheate mai puțin semnificative, este luată în considerare această partajare a responsabilităților de supraveghere în cadrul MUS, împreună cu cheltuielile aferente suportate de către BCE.

(9)

Articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE trebuie să publice, prin intermediul unor regulamente și decizii, modalitățile operaționale detaliate privind punerea în aplicare a atribuțiilor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(10)

Conform articolului 30 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, taxele se bazează pe criterii obiective legate de importanța și profilul de risc al instituțiilor de credit vizate, inclusiv de activele ponderate în funcție de risc ale acestora.

(11)

Taxele se calculează la cel mai înalt nivel de consolidare în statele membre participante. Aceasta înseamnă că, în cazul în care instituțiile de credit fac parte dintr-un grup supravegheat cu sediul în statele membre participante, o taxă este calculată și plătită la nivel de grup.

(12)

În calcularea taxei anuale de supraveghere, filialele cu sediul în statele membre neparticipante nu ar trebui luate în considerare. În acest sens și pentru a determina factorii relevanți ai taxei unui grup supravegheat, ar trebui furnizate date subconsolidate pentru toate filialele și operațiunile controlate de întreprinderea-mamă în statele membre participante. Cu toate acestea, costurile producerii acestor date subconsolidate pot fi ridicate și, din acest motiv, entitățile supravegheate ar trebui să poată opta pentru o taxă calculată pe baza datelor furnizate la cel mai înalt nivel de consolidare din statele membre participante, incluzând filiale cu sediul în state membre neparticipante, chiar dacă acest lucru ar conduce la o taxă mai mare.

(13)

Instituțiile menționate la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) sunt excluse de la atribuțiile de supraveghere conferite BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și, prin urmare, BCE nu va percepe taxe asupra acestora.

(14)

Un regulament este general aplicabil, obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre din zona euro. Prin urmare, acesta este instrumentul juridic adecvat pentru stabilirea modalităților practice de punere în aplicare a articolului 30 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(15)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului ANC de a percepe taxe în conformitate cu dreptul național și, în măsura în care atribuțiile de supraveghere nu au fost conferite BCE sau în privința costurilor legate de cooperarea cu și sprijinirea BCE și adoptarea de măsuri ca urmare a instrucțiunilor acesteia, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și sub rezerva măsurilor stabilite în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, inclusiv a articolelor 6 și 12,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește:

(a)

modalitățile pentru calcularea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere de perceput în ceea ce privește entitățile supravegheate și grupurile supravegheate;

(b)

metodologia și criteriile de calculare a taxei anuale de supraveghere care urmează a fi percepută de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat;

(c)

procedura de colectare de către BCE a taxelor anuale de supraveghere.

(2)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include taxa anuală de supraveghere pentru fiecare entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ și fiecare entitate supravegheată mai puțin semnificativă sau grup supravegheat mai puțin semnificativ și se calculează de către BCE la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), cu excepția cazului în care se prevede altfel, concomitent cu următoarele definiții:

1.

„taxă anuală de supraveghere” înseamnă taxa de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și grup supravegheat, calculată în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 10 alineatul (6);

2.

„costuri anuale” înseamnă suma determinată în conformitate cu dispozițiile articolului 5 și care urmează a fi recuperată de către BCE prin intermediul taxelor anuale de supraveghere pentru o perioadă specifică de taxare;

3.

„debitor al taxei” înseamnă instituția de credit plătitoare de taxă sau sucursala plătitoare de taxă determinată în conformitate cu articolul 4 și căreia i se adresează comunicarea taxei;

4.

„factori ai taxei” înseamnă datele referitoare la o entitate supravegheată sau un grup supravegheat stabilite la articolul 10 alineatul (3) litera (a) care sunt utilizate pentru a calcula taxa anuală de supraveghere;

5.

„comunicare a taxei” înseamnă o comunicare care precizează taxa anuală de supraveghere de plătit de către debitorul relevant al taxei și emisă acestuia în conformitate cu prezentul regulament;

6.

„instituție de credit plătitoare de taxă” înseamnă o instituție de credit cu sediul într-un stat membru participant;

7.

„sucursală plătitoare de taxă” înseamnă o sucursală înființată într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant;

8.

„perioadă de taxare” înseamnă un an calendaristic;

9.

„prima perioadă de taxare” înseamnă perioada de timp dintre data la care BCE își asumă atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și sfârșitul anului calendaristic în care BCE își asumă aceste atribuții;

10.

„grup de entități plătitoare de taxă” înseamnă (i) un grup supravegheat; și (ii) un număr de sucursale plătitoare de taxă considerate a fi o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

11.

„stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii;

12.

„active totale” înseamnă valoarea totală a activelor determinată în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17). În cazul unui grup de entități plătitoare de taxă, activele totale exclud filialele cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe;

13.

„expunerea totală la risc” înseamnă, pentru un grup de entități plătitoare de taxă și o instituție de credit plătitoare de taxă care nu face parte dintr-un grup de entități plătitoare de taxă, valoarea determinată la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante și calculată prin aplicarea articolului 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Articolul 3

Obligația generală de a plăti taxa anuală de supraveghere

(1)   BCE percepe o taxă anuală de supraveghere de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat pentru fiecare perioadă de taxare.

(2)   Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat va fi indicată într-o comunicare a taxei transmisă debitorului taxei și trebuie plătită de către acesta. Debitorul taxei va fi destinatarul comunicării taxei și al oricărei notificări sau comunicări transmise de BCE cu privire la taxele de supraveghere. Debitorul taxei va fi responsabil pentru plata taxei anuale de supraveghere.

(3)   Două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă înființate de aceeași instituție de credit în același stat membru participant sunt considerate ca o singură sucursală. Sucursalele plătitoare de taxă ale aceleiași instituții de credit cu sediul în state membre participante diferite nu sunt considerate ca o singură sucursală.

(4)   În scopul prezentului regulament, sucursalele plătitoare de taxă sunt considerate a fi separate de filialele aceleiași instituții de credit cu sediul în același stat membru participant.

Articolul 4

Debitorul taxei

(1)   În ceea ce privește taxa anuală de supraveghere, debitorul taxei este:

(a)

instituția de credit plătitoare de taxă, în cazul unei instituții de credit plătitoare de taxă care nu face parte dintr-un grup supravegheat;

(b)

sucursala plătitoare de taxă, în cazul unei sucursale plătitoare de taxă care nu este combinată cu altă sucursală plătitoare de taxă;

(c)

determinat în conformitate cu dispozițiile alineatului (2), în cazul unui grup supravegheat de entități plătitoare de taxă.

(2)   Fără a aduce atingere aranjamentelor din cadrul unui grup de entități plătitoare de taxă în ceea ce privește alocarea costurilor, un grup de entități plătitoare de taxă este tratat ca o singură unitate. Fiecare grup de entități plătitoare de taxă desemnează debitorul taxei pentru întregul grup și notifică BCE identitatea debitorului taxei. Debitorul taxei are sediul într-un stat membru participant. Această notificare este considerată valabilă numai în cazul în care:

(a)

precizează numele tuturor entităților supravegheate din grup acoperite de notificare;

(b)

este semnată în numele tuturor entităților supravegheate din grup;

(c)

ajunge la BCE până la 1 iulie în fiecare an cel târziu, pentru a fi luată în considerare la emiterea comunicării taxei pentru perioada de taxare următoare.

În cazul în care la BCE ajung la timp mai multe notificări pentru un grup de entități plătitoare de taxă, are prioritate notificarea primită de BCE cel mai aproape de termen, dar înainte de acesta.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2), BCE își rezervă dreptul de a determina debitorul taxei.

PARTEA II

CHELTUIELI ȘI COSTURI

Articolul 5

Costuri anuale

(1)   Costurile anuale stau la baza determinării taxelor anuale de supraveghere și sunt recuperate prin plata unor astfel de taxe anuale de supraveghere.

(2)   Valoarea costurilor anuale este determinată pe baza valorii cheltuielilor anuale care constau în orice cheltuieli suportate de BCE în perioada de taxare relevantă care sunt legate direct sau indirect de atribuțiile de supraveghere ale acesteia.

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere acoperă, dar nu depășește cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere în perioada de taxare relevantă.

(3)   La determinarea costurilor anuale, BCE ia în considerare:

(a)

orice taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile;

(b)

orice dobânzi primite în conformitate cu articolul 14;

(c)

orice sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3).

Articolul 6

Estimarea și determinarea costurilor anuale

(1)   Fără a aduce atingere obligațiilor sale de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE, până la sfârșitul fiecărui an calendaristic, calculează costurile anuale estimate pentru perioada de taxare aferentă anului calendaristic următor.

(2)   În termen de patru luni de la sfârșitul fiecărei perioade de taxare, BCE determină costurile anuale efective pentru acea perioadă de taxare.

(3)   Costurile anuale estimate și costurile anuale efective servesc ca bază pentru calcularea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere menționată la articolul 9 alineatul (1).

PARTEA III

DETERMINAREA TAXEI ANUALE DE SUPRAVEGHERE

Articolul 7

Entități supravegheate noi sau schimbare de statut

(1)   Atunci când o entitate supravegheată sau un grup supravegheat face obiectul supravegherii doar pentru o parte a perioadei de taxare, taxa anuală de supraveghere se calculează în funcție de numărul de luni complete ale perioadei de taxare pentru care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat face obiectul supravegherii.

(2)   Atunci când, în urma unei decizii a BCE în acest sens, statutul unei entități supravegheate sau a unui grup supravegheat se schimbă de la semnificativ la mai puțin semnificativ sau invers, taxa anuală de supraveghere se calculează pe baza numărului de luni în care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat a fost o entitate semnificativă sau mai puțin semnificativă sau un grup semnificativ sau mai puțin semnificativ în ultima zi a lunii.

(3)   Atunci când valoarea taxei anuale de supraveghere percepute deviază de la valoarea taxei calculate în conformitate cu alineatul (1) sau (2), BCE efectuează o rambursare către debitorul taxei sau emite debitorului taxei o factură suplimentară.

Articolul 8

Împărțirea costurilor anuale între entități supravegheate semnificative și mai puțin semnificative

(1)   Pentru a calcula taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și grup supravegheat, costurile anuale sunt divizate în două părți, una pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, după cum urmează:

(a)

costurile anuale de recuperat de la entități supravegheate semnificative;

(b)

costurile anuale de recuperat de la entități supravegheate mai puțin semnificative.

(2)   Împărțirea costurilor anuale în conformitate cu alineatul (1) se face în baza costurilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative.

Articolul 9

Suma de perceput

(1)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere ce urmează a fi percepute de BCE reprezintă suma următoarelor elemente:

(a)

costurile anuale estimate pentru perioada curentă de taxare calculate pe baza bugetului aprobat pentru perioada de taxare;

(b)

orice surplus sau deficit din perioada anterioară de taxare determinat prin deducerea costurilor anuale efective suportate pentru perioada de taxare anterioară din costurile anuale estimate colectate în perioada anterioară de taxare.

(2)   Pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, BCE decide valoarea totală care urmează a fi percepută prin intermediul taxelor anuale de supraveghere, aceasta fiind publicată pe website-ul acesteia până la data de 30 aprilie din perioada de taxare relevantă.

Articolul 10

Taxa anuală de supraveghere de plătit în ceea ce privește entitățile supravegheate sau grupurile supravegheate

(1)   Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ se determină prin alocarea sumei care urmează a fi percepută de la categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative către entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative individuale, pe baza factorilor taxei ce le revin.

(2)   Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată mai puțin semnificativă sau grup supravegheat mai puțin semnificativ se determină prin alocarea sumei care urmează a fi percepută de la categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative către entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative individuale, pe baza factorilor taxei ce le revin.

(3)   Factorii taxei la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante se calculează pe următoarea bază.

(a)

Factorii taxei utilizați pentru a determina taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat reprezintă valoarea, la data de referință, a următoarelor elemente:

(i)

active totale;

(ii)

expunerea totală la risc. În cazul unei sucursale plătitoare de taxă, expunerea totală la risc este considerată zero.

(b)

Datele referitoare la factorii taxei se determină și se colectează în conformitate cu decizia BCE care stabilește metodologia și procedurile aplicabile. Această decizie se publică pe website-ul BCE.

(c)

Pentru calcularea factorilor taxei, grupurile supravegheate ar trebui, ca regulă, să excludă activele filialelor localizate în state membre neparticipante și țări terțe. Grupurile supravegheate pot decide să nu excludă aceste active pentru determinarea factorilor taxei.

(d)

Pentru entitățile supravegheate sau grupurile supravegheate clasificate ca mai puțin semnificative pe baza articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, factorul taxei pentru activele totale nu depășește 30 miliarde EUR.

(e)

Ponderea relativă utilizată pentru factorii taxei este următoarea:

(i)

active totale: 50 %;

(ii)

expunerea totală la risc: 50 %.

(4)   Debitorii taxei furnizează factorii taxei cu data de referință 31 decembrie din anul precedent și transmit datele necesare către ANC în cauză pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere de către BCE până la încheierea activității pe data de 1 iulie din anul care urmează respectivei date de referință sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care 1 iulie nu este o zi lucrătoare. Dacă entitățile supravegheate își pregătesc conturile anuale pe baza sfârșitului de an contabil care e diferit de anul calendaristic, debitorii taxei pot furniza factori ai taxei cu data de referință a sfârșitului de an contabil pe care îl aplică. ANC transmite BCE aceste date în conformitate cu procedurile care urmează a fi stabilite de către BCE. Suma activelor totale ale debitorilor taxei și suma expunerii totale la risc a debitorilor taxei se publică pe website-ul BCE.

(5)   În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei, BCE determină factorii taxei în conformitate cu metodologia prevăzută în decizia BCE. Nefurnizarea factorilor taxei conform alineatului (4) este considerată încălcare a prezentului regulament.

(6)   Calcularea taxei anuale de supraveghere de plătit de fiecare debitor al taxei se efectuează astfel cum se precizează mai jos.

(a)

Taxa anuală de supraveghere este suma componentei minime a taxei și a componentei variabile a taxei.

(b)

Componenta minimă a taxei este calculată ca un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, astfel cum sunt determinate în conformitate cu articolele 8 și 9. Pentru categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Pentru entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative cu active totale de 10 miliarde EUR sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită. Pentru categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Componenta minimă a taxei reprezintă limita inferioară a taxei anuale de supraveghere pe debitor al taxei.

(c)

Componenta variabilă a taxei este diferența dintre valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate, astfel cum este determinată în conformitate cu articolele 8 și 9, și componenta minimă a taxei pentru aceeași categorie. Componenta variabilă a taxei este alocată debitorilor individuali ai taxei din fiecare categorie, în conformitate cu cota fiecărui debitor al taxei în suma factorilor ponderați ai taxei ai tuturor debitorilor taxei, determinați în conformitate cu alineatul (3).

Pe baza calculului făcut în conformitate cu paragrafele precedente și a factorilor taxei furnizați în conformitate cu alineatul (4) al prezentului articol, BCE decide cu privire la taxa anuală de supraveghere de plătit de către fiecare debitor al taxei. Taxa anuală de supraveghere de plătit se comunică debitorului taxei prin intermediul documentului intitulat „comunicare a taxei”.

PARTEA IV

COOPERAREA CU ANC

Articolul 11

Cooperarea cu ANC

(1)   BCE comunică cu ANC înainte de a decide cu privire la cuantumul final al taxei, astfel încât să se asigure că supravegherea rămâne eficientă din punct de vedere al costurilor și rezonabilă pentru toate instituțiile de credit și sucursalele vizate. În acest scop, BCE elaborează și pune în aplicare un canal corespunzător de comunicare, în cooperare cu ANC.

(2)   ANC sprijină BCE în perceperea taxelor dacă BCE solicită acest lucru.

(3)   În cazul instituțiilor de credit dintr-un stat membru participant din afara zonei euro a cărui cooperare strânsă cu BCE nu este nici suspendată, nici nu a încetat, BCE emite instrucțiuni către ANC a acelui stat membru cu privire la colectarea factorilor taxei și facturarea taxei anuale de supraveghere.

PARTEA V

FACTURARE

Articolul 12

Comunicarea taxei

(1)   BCE emite anual o comunicare a taxei fiecărui debitor al taxei.

(2)   Comunicarea taxei specifică mijloacele prin care trebuie plătită taxa anuală de supraveghere. Debitorul taxei respectă cerințele stabilite în comunicarea taxei în ceea ce privește plata taxei anuale de supraveghere.

(3)   Suma datorată în baza comunicării taxei este plătită de debitorul taxei în termen de 35 de zile de la data emiterii comunicării taxei.

Articolul 13

Notificarea comunicării taxei

(1)   Debitorul taxei are responsabilitatea de a actualiza datele de contact pentru transmiterea comunicării taxei și comunică BCE orice modificări ale datelor de contact (respectiv nume, funcție, unitate organizațională, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de fax). Debitorul taxei comunică BCE orice modificări ale datelor de contact până cel târziu la data de 1 iulie a fiecărei perioade de taxare. Aceste date de contact aparțin unei persoane fizice sau, de preferință, unei funcții din cadrul organizației care este debitor taxei.

(2)   Comunicarea taxei este notificată de către BCE prin oricare dintre mijloacele următoare: (a) electronic sau prin alte mijloace de comunicare comparabile; (b) prin fax; (c) prin serviciu de curierat rapid; (d) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; (e) prin înmânare. Comunicarea taxei este valabilă fără semnătură.

Articolul 14

Dobânda în caz de neplată

Fără a aduce atingere oricăror altor acțiuni aflate la dispoziția BCE, în caz de plată parțială, neplată sau nerespectare a condițiilor pentru plată precizate în comunicarea taxei, se acumulează zilnic dobândă pentru valoarea datorată a taxei anuale de supraveghere la rata dobânzii stabilită de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare plus 8 puncte procentuale de la data la care plata a devenit scadentă.

PARTEA VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Sancțiuni

În cazul unei încălcări a prezentului regulament, BCE poate impune sancțiuni entităților supravegheate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului (5) completat de Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 16

Dispoziții tranzitorii

(1)   Comunicarea taxei pentru prima perioadă de taxare este emisă împreună cu comunicarea taxei pentru perioada de taxare 2015.

(2)   Pentru a permite BCE să înceapă perceperea taxei anuale de supraveghere, fiecare grup de entități plătitoare de taxă desemnează debitorul taxei pentru grupul respectiv și notifică BCE identitatea debitorului taxei până la 31 decembrie 2014, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(3)   Debitorul taxei transmite pentru prima dată datele menționate la articolul 13 alineatul (1) până la 1 martie 2015.

Articolul 17

Raportare și reexaminare

(1)   În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE prezintă anual Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și Eurogrupului un raport privind evoluția preconizată a structurii și a cuantumului taxelor anuale de supraveghere.

(2)   BCE efectuează până în 2017 o reexaminare a prezentului regulament, în special cu privire la metodologia și criteriile de calculare a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoate datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 22 octombrie 2014.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4).


Top