EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 311, 31 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 311

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
31 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

2

 

*

Регламент (ЕС) № 1160/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на страни и територии ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕС) № 1161/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за адаптиране към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт ( 1 )

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1162/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

*

Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 година относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41)

23

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/101/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ( 1 )

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/749/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 23 октомври 2014 година за назначаване на Европейската комисия

36

 

*

Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Беларус

39

 

*

Решение 2014/751/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

54

 

 

2014/752/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Япония по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

55

 

 

2014/753/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Сингапур по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

58

 

 

2014/754/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Хонконг по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

62

 

 

2014/755/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Австралия по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

66

 

 

2014/756/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година относно ограничения на разрешенията за биоциди, съдържащи IPBC и пропиконазол, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година относно ограничения на разрешението за биоцид, съдържащ IPBC, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година за отхвърляне на отказа на разрешение за биоцид, за който отказ Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година за изменение на приложение III към Решение 2007/777/ЕО по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с Trichinella в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на определени месни продукти, получени от домашни свине (нотифицирано под номер С(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2014 година относно мярка, предприета от Германия в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета за изтегляне от пазара и за забрана на пускането на пазара на топлозащитни костюми „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“ (нотифицирано под номер С(2014) 7977)

80

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/761/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 29 октомври 2014 година относно прилагането на правилата на вътрешния енергиен пазар между държавите — членки на ЕС, и договарящите страни в състава на Енергийната общност

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top