EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1163

2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41)

OL L 311, 2014 10 31, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/23


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) NR. 1163/2014

2014 m. spalio 22 d.

dėl priežiūros mokesčių

(ECB/2014/41)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ir ypač į jo 4 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 30 straipsnį ir 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į viešą konsultaciją ir analizę, atliktus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 sukuriamas Bendras priežiūros mechanizmas (BPM), kurį sudaro Europos Centrinis Bankas (ECB) ir nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI);

(2)

vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013, ECB yra atsakingas už veiksmingą ir nuoseklų BPM veikimą visų kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių visose euro zonos valstybėse narėse, taip pat ne euro zonos valstybėse narėse, kurios pradėjo glaudžiai bendradarbiauti su ECB, atžvilgiu. ECB ir NKI bendradarbiavimą BPM ir su nacionalinėmis paskirtosiomis institucijomis reglamentuojančios taisyklės ir procedūros yra nustatytos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2);

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsnyje nustatyta, kad dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtoms kredito įstaigoms ir nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialams, kurie įsteigti dalyvaujančioje valstybėje narėje, ECB taiko metinį priežiūros mokestį. Iš ECB taikomų mokesčių dengiamos, bet neviršijamos, ECB patirtos išlaidos, susijusios su Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4–6 straipsniais jam pavestų uždavinių vykdymu;

(4)

metinį priežiūros mokestį turėtų sudaryti suma, kurią kasmet turėtų mokėti visos dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos ir nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialai, kurie įsteigti dalyvaujančioje valstybėje narėje, kurių priežiūra vykdoma BPM;

(5)

ECB ir kiekvienos NKI priežiūros atsakomybė BPM paskirstoma pagal prižiūrimų subjektų svarbą;

(6)

svarbių kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse, ir nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų svarbių kredito įstaigų filialų, kurie įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse, atžvilgiu ECB turi tiesioginę priežiūros kompetenciją;

(7)

ECB taip pat prižiūri viso BPM veikimą; tai apima visas – svarbias ir mažiau svarbias – kredito įstaigas. ECB turi išimtinę kompetenciją visų dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų atžvilgiu leisti subjektams pradėti vykdyti kredito įstaigos veiklą, panaikinti išduotus leidimus ir įvertinti kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimą ir perleidimą;

(8)

NKI yra atsakingos už mažiau svarbių prižiūrimų subjektų tiesioginę priežiūrą nedarant poveikio ECB įgaliojimams vykdyti tiesioginę priežiūrą konkrečiais atvejais, kai to reikia užtikrinti aukštų priežiūros standartų nuoseklų taikymą. Tarp svarbių ir mažiau svarbių prižiūrimų subjektų kategorijų paskirstant sumą, kurią reikia padengti priežiūros mokesčiais, atsižvelgiama į šį priežiūros atsakomybės pasidalijimą BPM ir ECB patirtas susijusias išlaidas;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 33 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad ECB, priimdamas reglamentus ir sprendimus, skelbtų išsamią jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 pavestų uždavinių įgyvendinimo praktinę tvarką;

(10)

Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mokesčiai grindžiami objektyviais kriterijais, susijusiais su atitinkamos kredito įstaigos svarba ir rizikos profiliu, įskaitant pagal riziką įvertintą jos turtą;

(11)

mokesčiai turi būti apskaičiuojami pagal aukščiausią konsolidavimo lygį dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad jei kredito įstaigos yra dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos prižiūrimos grupės dalis, grupės lygiu apskaičiuojamas ir mokamas vienas mokestis;

(12)

apskaičiuojant metinį priežiūros mokestį, neturėtų būti įtrauktos nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos patronuojamosios bendrovės. Šiuo atžvilgiu, ir tam, kad būtų nustatyti svarbūs prižiūrimos grupės mokestinai veiksniai, turėtų būti teikiami subkonsoliduoti visų patronuojamųjų bendrovių ir operacijų, kurias kontroliuoja patronuojanti bendrovė dalyvaujančiose valstybėse narėse, duomenys. Tačiau tokių subkonsoliduotų duomenų rengimo kaštai gali būti dideli, ir todėl prižiūrimi subjektai turėtų turėti galimybę pasirinkti mokestį, apskaičiuotą remiantis aukščiausio konsolidavimo lygio dalyvaujančiose valstybėse narėse duomenimis, įskaitant patronuojamąsias bendroves, įsteigtas nedalyvaujančiose valstybėse narėse, net jei dėl to mokestis būtų didesnis;

(13)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavesti priežiūros uždaviniai neapima Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (3) 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų įstaigų, todėl ECB joms mokesčių netaiko;

(14)

reglamentas visuotinai taikomas, privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose euro zonos valstybėse narėse. Todėl jis yra tinkama teisinė priemonė Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsnio įgyvendinimo praktinei tvarkai nustatyti;

(15)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsnio 5 dalį šis reglamentas nedaro poveikio NKI teisei rinkti mokesčius pagal nacionalinę teisę, o ta apimtimi, kuria priežiūros uždaviniai nebuvo pavesti ECB, arba dėl išlaidų, patirtų bendradarbiaujant su ECB, padedant ECB ir veikiant pagal jo nurodymus – pagal atitinkamą Sąjungos teisę ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1024/2013, įskaitant jo 6 ir 12 straipsnius, įgyvendinimo priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma:

a)

visos prižiūrimiems subjektams ir prižiūrimoms grupėms taikomų metinių priežiūros mokesčių sumos apskaičiavimo tvarka;

b)

kiekvieno prižiūrimo subjekto ir prižiūrimos grupės mokamo metinio priežiūros mokesčio apskaičiavimo metodika ir kriterijai;

c)

ECB metinių priežiūros mokesčių rinkimo procedūra.

2.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma apima metinį priežiūros mokestį už kiekvieną svarbų prižiūrimą subjektą arba grupę ir kiekvieną mažiau svarbų prižiūrimą subjektą arba grupę; ECB jį apskaičiuoja aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Jei nenurodyta kitaip, šiame reglamente taikomos Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) nustatytos apibrėžtys kartu su šiomis apibrėžtimis:

1)   metinis priežiūros mokestis– už kiekvieną prižiūrimą subjektą ir kiekvieną prižiūrimą grupę mokamas mokestis, apskaičiuotas pagal 10 straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką;

2)   metinės sąnaudos– pagal 5 straipsnį nustatyta suma, kurią ECB turi padengti surinkęs metinius priežiūros mokesčius už konkretų mokestinį laikotarpį;

3)   mokesčio subjektas– pagal 4 straipsnį apibrėžta mokestį mokanti kredito įstaiga arba mokestį mokantis filialas, kuriems skiriamas pranešimas apie mokestį;

4)   mokestiniai veiksniai– su prižiūrimu subjektu arba prižiūrima grupe susiję 10 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžti duomenys, kurie naudojami metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti;

5)   pranešimas apie mokestį– pagal šį reglamentą kiekvienam atitinkamam mokesčio subjektui skirtas pranešimas, kuriame nurodytas jo mokėtinas metinis priežiūros mokestis;

6)   mokestį mokanti kredito įstaiga– dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigta kredito įstaiga;

7)   mokestį mokantis filialas– nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialas, kuris įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje narėje;

8)   mokestinis laikotarpis– kalendoriniai metai;

9)   pirmas mokestinis laikotarpis– laikotarpis nuo dienos, kurią ECB prisiima pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 jam pavestus uždavinius, iki kalendorinių metų, kuriais ECB prisiima šiuos uždavinius, pabaigos;

10)   mokestį mokančių subjektų grupė– i) prižiūrima grupė ir ii) mokestį mokantys filialai, kurie pagal 3 straipsnio 3 dalį laikomi vienu filialu;

11)   valstybė narė– Sąjungos valstybė narė;

12)   visas turtas– Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnyje apibrėžta visa turto vertė. Mokestį mokančių subjektų grupės atveju į visą turtą neįtraukiamos nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtos patronuojamosios bendrovės;

13)   bendra rizikos pozicija– mokestį mokančių subjektų grupės ir mokestį mokančios kredito įstaigos, kuri neįeina į mokestį mokančių subjektų grupę, atveju – suma, nustatyta aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse ir apskaičiuota taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (4) 92 straipsnio 3 dalį.

3 straipsnis

Bendroji prievolė mokėti metinį priežiūros mokestį

1.   Kiekvienu mokestiniu laikotarpiu ECB taiko metinį priežiūros mokestį kiekvienam prižiūrimam subjektui ir kiekvienai prižiūrimai grupei.

2.   Metinis priežiūros mokestis kiekvienam prižiūrimam subjektui ir kiekvienai prižiūrimai grupei nurodomas pranešime apie mokestį, kurį gauna ir turi sumokėti mokesčio subjektas. Pranešimas apie mokestį ir bet koks ECB pranešimas ar informacija dėl priežiūros mokesčių skiriamas mokesčio subjektui. Mokesčio subjektas atsako už metinio priežiūros mokesčio sumokėjimą.

3.   Tos pačios kredito įstaigos toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti du arba daugiau mokestį mokantys filialai laikomi vienu filialu. Tos pačios kredito įstaigos skirtingose dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigti mokestį mokantys filialai nelaikomi vienu filialu.

4.   Šiame reglamente laikoma, kad mokestį mokantys filialai yra atskirti nuo tos pačios kredito įstaigos toje pačioje valstybėje narėje įsteigtų patronuojamųjų bendrovių.

4 straipsnis

Mokesčio subjektas

1.   Metinio priežiūros mokesčio subjektas yra:

a)

mokestį mokančios kredito įstaigos, kuri nėra prižiūrimos grupės dalis, atveju – mokestį mokanti kredito įstaiga;

b)

mokestį mokančio filialo, kuris nėra sujungtas su kitu mokestį mokančiu filialu, atveju – mokestį mokantis filialas;

c)

mokestį mokančių subjektų prižiūrimos grupės atveju – nustatomas pagal 2 dalį.

2.   Nedarant poveikio mokestį mokančių subjektų grupės priemonėms dėl sąnaudų paskirstymo, mokestį mokančių subjektų grupė laikoma vienu vienetu. Kiekviena mokestį mokančių subjektų grupė paskiria mokesčio subjektą visai grupei ir praneša apie jį ECB. Mokesčio subjektas turi būti įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje narėje. Toks pranešimas laikomas tinkamu, tik jei:

a)

jame nurodyti visų grupėje, dėl kurios teikiamas pranešimas, esančių prižiūrimų subjektų pavadinimai;

b)

jis pasirašytas visų grupėje esančių prižiūrimų subjektų vardu;

c)

ECB jį gauna ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d., kad galėtų į jį atsižvelgti pateikdamas pranešimą apie mokestį už ateinantį mokestinį laikotarpį.

Jei iš mokestį mokančių subjektų grupės ECB laiku gauna daugiau nei vieną pranešimą, galiojančiu laikomas tas pranešimas, kurį ECB gauna vėliausiai, bet iki nustatyto termino.

3.   Nedarant poveikio 2 daliai, ECB turi teisę nustatyti mokesčio subjektą.

II DALIS

IŠLAIDOS IR SĄNAUDOS

5 straipsnis

Metinės sąnaudos

1.   Metinės sąnaudos yra metinių priežiūros mokesčių nustatymo pagrindas; jos turi būti padengtos sumokėjus tokius metinius priežiūros mokesčius.

2.   Metinių sąnaudų suma nustatoma pagal metines išlaidas, kurias sudaro visos atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtos išlaidos, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma padengia ECB išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršija.

3.   Nustatydamas metines sąnaudas ECB atsižvelgia į:

a)

visas su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos;

b)

visas pagal 14 straipsnį gautas palūkanas;

c)

visas pagal 7 straipsnio 3 dalį gautas arba grąžintas sumas.

6 straipsnis

Metinių sąnaudų įvertinimas ir nustatymas

1.   Nepažeisdamas savo atskaitomybės įsipareigojimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos ECB apskaičiuoja numatomas ateinančių kalendorinių metų mokestinio laikotarpio metines sąnaudas.

2.   Per keturis mėnesius nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigos ECB nustato to mokestinio laikotarpio faktines metines sąnaudas.

3.   9 straipsnio 1 dalyje nurodyta visa metinių priežiūros mokesčių suma apskaičiuojama atsižvelgiant į numatomas metines sąnaudas ir faktines metines sąnaudas.

III DALIS

METINIO PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMAS

7 straipsnis

Nauji prižiūrimi subjektai arba statuso pasikeitimas

1.   Kai prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė būna prižiūrimi tik mokestinio laikotarpio dalį, metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pilnų mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė būna prižiūrimi, skaičių.

2.   Kai, ECB priėmus atitinkamą sprendimą, prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės statusas iš svarbaus pakeičiamas į mažiau svarbų arba atvirkščiai, metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas pagal mėnesių, kuriais prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė buvo svarbus arba mažiau svarbus subjektas arba grupė paskutinę mėnesio dieną, skaičių.

3.   Kai taikomo metinio priežiūros mokesčio suma skiriasi nuo mokesčio, apskaičiuoto pagal 1 arba 2 dalį, sumos, ECB mokesčio subjektui grąžina skirtumą arba pateikia papildomą sąskaitą, kurią mokesčio subjektas turi apmokėti.

8 straipsnis

Metinių sąnaudų padalijimas svarbiems ir mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams

1.   Apskaičiuojant metinį priežiūros mokestį, kuris mokamas už kiekvieną prižiūrimą subjektą ir prižiūrimą grupę, metinės sąnaudos padalijamos į dvi dalis, po vieną kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai:

a)

metinės sąnaudos, kurias turi padengti svarbūs prižiūrimi subjektai;

b)

metinės sąnaudos, kurias turi padengti mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai.

2.   Metinės sąnaudos pagal 1 dalį padalijamos atsižvelgiant į tai, kaip sąnaudos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka svarbių prižiūrimų subjektų tiesioginę priežiūrą ir mažiau svarbių prižiūrimų subjektų netiesioginę priežiūrą.

9 straipsnis

Taikoma suma

1.   Visa ECB taikoma metinių priežiūros mokesčių suma yra šių kategorijų suma:

a)

einamojo mokestinio laikotarpio numatomos metinės sąnaudos, grindžiamos patvirtintu mokestinio laikotarpio biudžetu;

b)

bet koks praėjusio mokestinio laikotarpio perteklius arba deficitas, nustatomas iš praėjusio mokestinio laikotarpio numatomų metinių sąnaudų atėmus praėjusiu mokestiniu laikotarpiu patirtas faktines metines sąnaudas.

2.   ECB nusprendžia, kokia visa metinių priežiūros mokesčių suma taikoma kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai. Ji paskelbiama ECB interneto svetainėje iki atitinkamo mokestinio laikotarpio balandžio 30 d.

10 straipsnis

Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už prižiūrimus subjektus arba prižiūrimas grupes

1.   Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už kiekvieną svarbų prižiūrimą subjektą arba svarbią prižiūrimą grupę, nustatomas svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių kategorijai taikytiną sumą paskirstant atskiriems svarbiems prižiūrimiems subjektams ir svarbioms prižiūrimoms grupėms pagal jų mokestinius veiksnius.

2.   Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už kiekvieną mažiau svarbų prižiūrimą subjektą arba mažiau svarbią prižiūrimą grupę, nustatomas mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių kategorijai taikytiną sumą paskirstant atskiriems mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams ir mažiau svarbioms prižiūrimoms grupėms pagal jų mokestinius veiksnius.

3.   Mokestiniai veiksniai aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse apskaičiuojami taip:

a)

mokestiniai veiksniai, naudojami metiniam priežiūros mokesčiui, mokėtinam už kiekvieną prižiūrimą subjektą arba prižiūrimą grupę, nustatyti, yra šių kategorijų suma atskaitinę dieną:

i)

viso turto;

ii)

bendros rizikos pozicijos. Mokestį mokančio filialo atveju bendra rizikos pozicija laikoma lygia nuliui;

b)

mokestinių veiksnių duomenys nustatomi ir renkami pagal ECB sprendimą, kuriame išdėstoma taikytina metodika ir procedūros. Šis sprendimas skelbiamas ECB interneto svetainėje;

c)

paprastai, apskaičiuodamos mokestinius veiksnius, prižiūrimos grupės turėtų atimti patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą. Prižiūrimos grupės gali nuspręsti apskaičiuodamos mokestinius veiksnius tokio turto neatimti;

d)

prižiūrimų subjektų ar prižiūrimų grupių, kurie pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį laikomi mažiau svarbiais, viso turto mokestinis veiksnys negali būti didesnis nei 30 milijardų EUR;

e)

santykinis mokestinių veiksnių svoris yra:

i)

viso turto: 50 %;

ii)

bendros rizikos pozicijos: 50 %.

4.   Mokesčio subjektai pateikia mokestinius veiksnius, apskaičiuotus pagal praėjusių metų gruodžio 31 d. duomenis, ir reikalingus duomenis pateikia atitinkamai NKI, kad ECB apskaičiuotų metinius priežiūros mokesčius iki metų, einančių po minėtos atskaitinės dienos, liepos 1 d. darbo dienos pabaigos arba kitą darbo dieną, jei liepos 1 d. yra nedarbo diena. Jei prižiūrimi subjektai rengia savo metines ataskaitas pagal apskaitos metų pabaigos, kurie skiriasi nuo kalendorinių metų pabaigos, duomenis, mokesčių subjektai gali teikti mokestinius veiksnius, apskaičiuotus pagal jų apskaitos metų pabaigos atskaitinės dienos duomenis. NKI pateikia šiuos duomenis ECB pagal procedūras, kurias nustato ECB. Visų mokesčio subjektų viso turto suma ir visų mokesčio subjektų bendros rizikos pozicija skelbiama ECB interneto svetainėje.

5.   Jei mokesčio subjektas nepateikia mokestinių veiksnių, pagal ECB sprendime įtvirtintą metodiką mokestinius veiksnius nustato ECB. Mokestinių veiksnių nepateikimas pagal šio straipsnio 4 dalį laikomas šio reglamento pažeidimu.

6.   Kiekvieno mokesčio subjekto mokėtinas metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas taip:

a)

metinis priežiūros mokestis yra minimalios mokesčio dalies ir kintamosios mokesčio dalies suma;

b)

minimali mokesčio dalis yra apskaičiuojama kaip kiekvienos prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijos visos priežiūros mokesčių sumos, nustatytos pagal 8 ir 9 straipsnius, fiksuota procentinė dalis. Svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių kategorijai fiksuota procentinė dalis yra 10 %. Ši suma padalijama visiems mokesčio subjektams po lygiai. Svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių, kurių visas turtas sudaro iki 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis yra dalijama per pusę. Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių kategorijai fiksuota procentinė dalis yra 10 %. Ši suma padalijama visiems mokesčio subjektams po lygiai. Minimali mokesčio dalis yra kiekvieno mokesčio subjekto metinio priežiūros mokesčio žemesnioji riba;

c)

kintamoji mokesčio dalis yra skirtumas tarp kiekvienos prižiūrimų subjektų kategorijos visos metinių priežiūros mokesčių sumos, nustatytos pagal 8 ir 9 straipsnius, ir tos pačios kategorijos minimalios mokesčio dalies. Kintamoji mokesčio dalis priskiriama atskiriems kiekvienos kategorijos mokesčio subjektams pagal kiekvieno mokesčio subjekto dalį visų mokesčio subjektų santykinių mokestinių veiksnių svorių, nustatytų pagal 3 dalį, sumoje.

ECB nusprendžia dėl kiekvieno mokesčio subjekto mokėtino metinio priežiūros mokesčio remdamasis pagal šį straipsnį atliktu skaičiavimu ir pagal šio straipsnio 4 dalį pateiktais mokestiniais veiksniais. Apie mokėtiną metinį priežiūros mokestį mokesčio subjektui pranešama pateikiant pranešimą apie mokestį.

IV DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SU NKI

11 straipsnis

Bendradarbiavimas su NKI

1.   Prieš nuspręsdamas dėl galutinio mokesčio lygio ECB tariasi su NKI, kad būtų užtikrinta, jog priežiūros sąnaudos yra pagrįstos ir protingos visoms atitinkamoms kredito įstaigoms bei filialams. Šiuo tikslu ECB, bendradarbiaudamas su NKI, sukuria ir įgyvendina tinkamą komunikavimo būdą.

2.   Jei ECB to prašo, NKI padeda ECB taikant mokesčius.

3.   Dalyvaujančios ne euro zonos valstybės narės kredito įstaigų, kurių glaudus bendradarbiavimas su ECB nėra sustabdytas ar nutrauktas, atžvilgiu ECB išleidžia nurodymus tos valstybės narės NKI dėl mokestinių veiksnių rinkimo ir metinio priežiūros mokesčio surinkimo.

V DALIS

MOKESČIO SURINKIMO TVARKA

12 straipsnis

Pranešimas apie mokestį

1.   Pranešimą apie mokestį kiekvienam mokesčio subjektui ECB pateikia kasmet.

2.   Pranešime apie mokestį nurodoma, kokiu būdu reikia sumokėti metinį priežiūros mokestį. Mokesčio subjektas laikosi pranešime apie mokestį nurodytų metinio priežiūros mokesčio mokėjimo reikalavimų.

3.   Pranešime apie mokestį nurodytą sumą mokesčio subjektas sumoka per 35 dienas nuo pranešimo apie mokestį išleidimo dienos.

13 straipsnis

Pranešimo apie mokestį perdavimas

1.   Mokesčio subjektas atsako už kontaktinių duomenų, reikalingų pranešimui apie mokestį pateikti, teisingumą ir atnaujinimą ir praneša ECB apie visus kontaktinių duomenų (t. y. vardo ir pavardės, pareigų, organizacinio vieneto, adreso, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, fakso numerio) pasikeitimus. Mokesčio subjektas praneša ECB apie visus kontaktinių duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip iki kiekvieno mokestinio laikotarpio liepos 1 d. Šie kontaktiniai duomenys turi būti susieti su fiziniu asmeniu arba, pageidautina, su mokesčio subjekto organizacijoje esančia pareigybe.

2.   ECB perduoda pranešimą apie mokestį bet kuriuo iš šių būdų: a) elektroniniu būdu arba panašiomis komunikacijos priemonėmis, b) faksu, c) per greitojo pašto tarnybas, d) registruotu paštu su pranešimu apie gavimą, e) pristatydamas asmeniškai. Pranešimas apie mokestį galioja be parašo.

14 straipsnis

Palūkanos nesumokėjimo atveju

Nedarant poveikio kitoms ECB turimoms priemonėms, jei mokestis nesumokamas arba sumokama tik jo dalis, arba nesilaikoma pranešime apie mokestį nurodytų mokėjimo sąlygų nuo dienos, kurią turėjo būti atliktas mokėjimas, už kiekvieną dieną už likusią nesumokėtą metinio priežiūros mokesčio sumą skaičiuojamos palūkanos, kurios yra ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos, padidintos 8 procentiniais punktais, dydžio.

VI DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Sankcijos

Už šio reglamento pažeidimus ECB prižiūrimiems subjektams gali taikyti sankcijas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 (5), papildytą Reglamentu (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Pranešimas apie mokestį už pirmą mokestinį laikotarpį išleidžiamas kartu su pranešimu apie mokestį už 2015 m. mokestinį laikotarpį.

2.   Tam, kad ECB galėtų pradėti taikyti metinį priežiūros mokestį, kiekviena mokestį mokančių subjektų grupė paskiria grupės mokesčio subjektą ir pagal 4 straipsnio 2 dalį praneša apie jį ECB iki 2014 m. gruodžio 31 d.

3.   Mokesčio subjektas 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia iki 2015 m. kovo 1 d.

17 straipsnis

Ataskaita ir peržiūra

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 20 straipsnio 2 dalį ECB kasmet Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir euro grupei pateikia ataskaitą apie metinių priežiūros mokesčių numatomą struktūros ir sumos raidą.

2.   Iki 2017 m. ECB peržiūri šį reglamentą, ypač kiekvienam prižiūrimam subjektui ir grupei taikytinų metinių priežiūros mokesčių apskaičiavimo metodiką ir kriterijus.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. spalio 22 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama ECB, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(5)  1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (OL L 318, 1998 11 27, p. 4).


Top