31.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/23


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1163/2014/EU RENDELETE

(2014. október 22.)

a felügyeleti díjakról

(EKB/2014/41)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, 30. cikkére és 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban lefolytatott nyilvános konzultációra és elemzésre,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet az Európai Központi Bankból (EKB) és az illetékes nemzeti hatóságokból álló egységes felügyeleti mechanizmust hoz létre.

(2)

Az 1024/2013/EU rendelet alapján az EKB felelős az egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és konzisztens működéséért valamennyi hitelintézet, pénzügyi holdingtársaság és vegyes pénzügyi holdingtársaság tekintetében az összes euroövezeti tagállamban, valamint a nem euroövezeti, az EKB-val szoros együttműködést kialakított tagállamban. Az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok között az egységes felügyeleti mechanizmuson belül történő együttműködésre, valamint a kijelölt nemzeti hatóságokkal történő együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárásokat az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (EKB/2014/17) (2) rögzíti.

(3)

Az 1024/2013/EU rendelet 30. cikke úgy rendelkezik, hogy az EKB éves felügyeleti díjat vet ki a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező hitelintézetekre, valamint a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban bejegyzett olyan fiókokra, amelyeket a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet hozott létre. Az EKB által kivetett díjakat azon kiadások finanszírozására kell felhasználni, amelyek az EKB-nál az 1024/2013/EU rendelet 4–6. cikke által rá ruházott feladatok ellátásával összefüggésben merülnek fel, és a díjak nem haladhatják meg e kiadások összegét.

(4)

Az éves felügyeleti díjnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi hitelintézet, valamint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban székhellyel rendelkező hitelintézetek által a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban létrehozott és az egységes felügyeleti mechanizmus keretében felügyelt fiókok által évente fizetendő összeget kell magában foglalnia.

(5)

Az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB és az egyes illetékes nemzeti hatóságok felügyeleti feladatai a felügyelt szervezetek jelentősége alapján kerülnek kiosztásra.

(6)

Az EKB közvetlen felügyeleti hatáskörökkel rendelkezik a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező jelentős hitelintézetek, pénzügyi holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok, valamint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban székhellyel rendelkező jelentős hitelintézeteknek a mechanizmusban részt vevő tagállamokban található fiókjai vonatkozásában.

(7)

Az EKB emellett felvigyázza a valamennyi – akár jelentős, akár kevésbé jelentős – hitelintézetet magában foglaló egységes felügyeleti mechanizmus működését. Az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi hitelintézet vonatkozásában a szervezetek részére a hitelintézeti tevékenység megkezdésére vonatkozó engedély kiadása, az engedély visszavonása, valamint a befolyásoló részesedések megszerzésének és eladásának értékelése.

(8)

Az illetékes nemzeti hatóságok felelősek a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek közvetlen felügyeletéért, az EKB arra vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül, hogy konkrét esetekben közvetlen felügyeletet gyakoroljon, amennyiben az a magas színvonalú felügyelet következetes biztosításához szükséges. A felügyeleti díjakon keresztül beszedendő összegnek a jelentős felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek egyes kategóriái közötti megosztása során az egységes felügyeleti mechanizmuson belül a felügyeleti feladatok e megosztása és az EKB-nál ezzel összefüggésben felmerült kiadások figyelembevételre kerültek.

(9)

Az 1024/2013/EU rendelet 33. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az EKB rendeletek és határozatok révén közzéteszi az 1024/2013/EU rendeletben rá ruházott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes operatív rendelkezéseket.

(10)

Az 1024/2013/EU rendelet 30. cikkének (3) bekezdése alapján a díjaknak a szóban forgó hitelintézet jelentőségéhez és kockázati profiljához, ezen belül a kockázattal súlyozott eszközállományához kapcsolódó objektív kritériumokon kell alapulnia.

(11)

A díjakat a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén kell kiszámítani. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hitelintézetek a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező felügyelt csoport részei, úgy csoportszinten egy díj kerül kiszámításra és megfizetésre.

(12)

Az éves felügyeleti díj kiszámítása során a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban létrehozott leányvállalatok nem kerülnek figyelembevételre. E tekintetben az egy felügyelt csoport adott díjtényezői meghatározása érdekében az anyavállalat által ellenőrzött, a mechanizmusban részt vevő tagállamokban található valamennyi leányvállalatra és műveletre vonatkozó szubkonszolidált adatot szolgáltatni kell. Ugyanakkor az ilyen szubkonszolidált adat előállításának a költsége magas lehet, így emiatt a felügyelt szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli – ideértve a részt nem vevő tagállamokban található leányvállalatokat is – konszolidáció alapján történő díjszámítást válasszák, még abban az esetben is, ha ez magasabb fizetendő díjat eredményez.

(13)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelvének (3) 2. cikke (5) bekezdésében hivatkozott intézmények ki lettek zárva az 1024/2013/EU rendelettel összhangban az EKB-ra ruházott felügyeleti feladatok hatálya alól, erre tekintettel az EKB számukra nem fog díjakat kiszabni.

(14)

A rendelet általános hatállyal bír, teljes egészében kötelező és valamennyi euroövezeti tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Így megfelelő jogi eszközt jelent az 1024/2013/EU rendelet 30. cikke végrehajtása gyakorlati részletes szabályainak rögzítéséhez.

(15)

Az 1024/2013/EU rendelet 30. cikkének (5) bekezdésével összhangban ez a rendelet nem érinti az illetékes nemzeti hatóságok azon jogát, hogy díjakat számítsanak fel a nemzeti joggal összhangban és olyan mértékben, amennyiben a felügyeleti feladatokat nem ruházták át az EKB-ra, illetve az EKB-val való együttműködésből, a neki nyújtott segítségből és az EKB utasításai alapján történő eljárásból eredő költségek kapcsán, összhangban a vonatkozó uniós joggal, valamint az 1024/2013/EU rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések alapján, beleértve annak 6. és 12. cikkét is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E rendelet rögzíti:

a)

a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok vonatkozásában kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének kiszámítására vonatkozó szabályokat;

b)

az egyes felügyelt szervezetek és az egyes felügyelt csoportok által viselendő éves felügyeleti díj összegének kiszámítására vonatkozó módszertant és kritériumokat;

c)

az éves felügyeleti díjak EKB általi beszedésére vonatkozó eljárást.

(2)   Az éves felügyeleti díjak teljes összege magában foglalja az éves felügyeleti díjat valamennyi jelentős felügyelt szervezet vagy csoport és valamennyi kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet vagy csoport tekintetében, és azt az EKB a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli legmagasabb szintjén számítja ki.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában eltérő rendelkezés hiányában az 1024/2013/EU rendeletben, valamint a 468/2014/EU rendeletben (EKB/2014/17) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, az alábbi fogalommeghatározásokkal együtt:

1.   „éves felügyeleti díj”: a minden egyes felügyelt szervezet és minden egyes felügyelt csoport tekintetében fizetendő, a 10. cikk (6) bekezdésében rögzített szabályoknak megfelelően kiszámított díj;

2.   „éves költségek”: az EKB által valamely meghatározott díjfizetési időszak tekintetében az éves felügyeleti díjon keresztül beszedendő, a 5. cikk rendelkezéseivel összhangban meghatározott összeg;

3.   „díjfizetésre kötelezett”: a 4. cikkel összhangban meghatározott díjfizető hitelintézet vagy díjfizető fióktelep, amely a díjfizetési felhívás címzettje;

4.   „díjtényezők”: a felügyelt szervezetre vagy a felügyelt csoportra vonatkozó, a 10. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott, az éves felügyeleti díj kiszámításához felhasznált adatok;

5.   „díjfizetési felhívás”: az e rendelettel összhangban az érintett díjfizetésre kötelezett részére kibocsátott, és általa megfizetendő éves felügyeleti díjat megjelölő felhívás;

6.   „díjfizető hitelintézet”: a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet;

7.   „díjfizető fióktelep”: a mechanizmusban részt nem vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban létrehozott fióktelepe;

8.   „díjfizetési időszak”: egy naptári év;

9.   „első díjfizetési időszak”: azon időpont, amikor az EKB átveszi az 1024/2013/EU rendelettel rá ruházott feladatokat, és azon naptári év vége közötti időszak, amelyben az EKB e feladatokat átvette;

10.   „díjfizető szervezetek csoportja”: i. egy felügyelt csoport, és ii. számos díjfizető fióktelep, amelyek a 3. cikk (3) bekezdésének értelmében egy fióktelepnek minősülnek;

11.   „tagállam”: az Unió egy tagállama;

12.   „teljes eszközállomány”: az eszközök teljes értéke a 468/2014/EU rendelet 51. (EKB/2014/17) cikkében meghatározottaknak megfelelően. Díjfizető szervezetek csoportja esetében a teljes eszközállomány nem foglalja magában a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott fióktelepeket;

13.   „teljes kockázati kitettség”: díjfizető szervezetek csoportja és díjfizető szervezetek csoportjához nem tartozó díjfizető hitelintézet esetében a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (4) 92. cikkének (3) bekezdése alkalmazásával kiszámított érték.

3. cikk

Az éves felügyeleti díj fizetésére vonatkozó általános kötelezettség

(1)   Az EKB az éves felügyeleti díjat miden egyes díjfizetési időszakban minden egyes felügyelt szervezet és minden egyes felügyelt csoport vonatkozásában megállapítja.

(2)   Az egyes felügyelt szervezetekre és felügyelt csoportokra vonatkozó éves felügyeleti díj a díjfizetésre kötelezett részére megküldött és az általa fizetendő díjfizetési felszólításban kerül meghatározásra. A díjfizetésre kötelezett lesz a díjfizetési felszólítás, valamint az EKB által a felügyeleti díjak vonatkozásában megküldött bármely felszólítás vagy tájékoztatás címzettje. A díjfizetésre kötelezett felel az éves felügyeleti díj megfizetéséért.

(3)   Ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban található két vagy több díjfizető fióktelepe egy fióktelepnek tekintendő. Ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő különböző tagállamokban székhellyel rendelkező díjfizető fióktelepei nem tekintendők egy fióktelepnek.

(4)   E rendelet alkalmazásában a díjfizető fióktelepek az ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban található díjfizető leányvállalataitól elkülönültnek tekintendők.

4. cikk

Díjfizetésre kötelezett

(1)   Az éves felügyeleti díj tekintetében a díjfizetésre kötelezett:

a)

a felügyelt csoporthoz nem tartozó díjfizető hitelintézet esetében a díjfizető hitelintézet;

b)

más díjfizető fiókteleppel össze nem vont díjfizető fiók esetében a díjfizető fiók;

c)

díjfizető szervezetek felügyelt csoportja esetében a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kerül megállapításra.

(2)   A díjfizető szervezetek csoportján belüli, a költségek elosztására vonatkozó megállapodások sérelme nélkül a díjfizető szervezetek csoportját egy egységként kell kezelni. A díjfizető szervezetek valamennyi csoportja kijelöli a csoport egésze tekintetében díjfizetésre kötelezettet, és értesíti az EKB-t a díjfizetésre kötelezett személyéről. A díjfizetésre kötelezett jogalany székhelyének a mechanizmusban részt vevő tagállamban kell lennie. Az értesítés csak akkor minősül érvényesnek, ha:

a)

tartalmazza az értesítés hatálya alá tartozó csoport valamennyi felügyelt szervezetének nevét;

b)

a csoport valamennyi felügyelt szervezete nevében aláírták;

c)

legkésőbb minden év július 1-jéig beérkezik az EKB-hoz annak érdekében, hogy a következő díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás kibocsátása során figyelembevételre kerülhessen.

Amennyiben a díjfizető szervezetek csoportjára vonatkozóan egynél több értesítés érkezik be időben az EKB-hoz, a határidőhöz legközelebb, azonban azt megelőzően az EKB-hoz beérkezett értesítés az irányadó.

(3)   Az EKB – a (2) bekezdés sérelme nélkül – fenntartja a jogot a díjfizetésre kötelezett meghatározására.

II. RÉSZ

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

5. cikk

Éves költségek

(1)   Az éves felügyeleti díjak meghatározásának alapját az éves költségek képezik, amelyek ezen éves felügyeleti díjak fizetésén keresztül kerülnek beszedésre.

(2)   Az éves költségek összege az éves kiadások összege alapján kerül meghatározásra, amely az EKB-nál az adott díjfizetési időszakban felmerült, a felügyeleti feladataival közvetlenül vagy közvetetten összefüggő bármely kiadásokból áll.

Az éves felügyeleti díjak teljes összegének fedeznie kell, de nem haladhatja meg az EKB-nál az adott díjfizetési időszak során a felügyeleti feladataival összefüggésben felmerült kiadásokat.

(3)   Az éves költségek meghatározása során az EKB figyelembe veszi:

a)

a korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegeit;

b)

a 14. cikkel összhangban befolyt kamatfizetéseket;

c)

a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegeket.

6. cikk

Az éves költségek becslése és meghatározása

(1)   Az 1024/2013/EU rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségei sérelme nélkül az EKB minden naptári év végéig kiszámítja a becsült éves költségeket a következő naptári évre vonatkozó díjfizetési időszak tekintetében.

(2)   A díjfizetési időszak végétől számított négy hónapon belül az EKB meghatározza az adott díjfizetési időszakra vonatkozó tényleges éves költségeket.

(3)   A becsült éves költségek és a tényleges éves költségek szolgálnak a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott számítás alapjául.

III. RÉSZ

AZ ÉVES FELÜGYELETI DÍJ MEGHATÁROZÁSA

7. cikk

Új felügyelt szervezetek vagy a jogállás megváltozása

(1)   Amennyiben valamely felügyelt szervezet vagy egy felügyelt csoport csak a díjfizetési időszak egy részében minősül felügyelt szervezetnek, az éves felügyeleti díjat a díjfizetési időszak azon teljes hónapjainak száma alapján kell kiszámítani, amelyek alatt a felügyelt szervezet vagy a felügyelt csoport felügyelet alatt áll.

(2)   Amennyiben az EKB erre vonatkozó határozata következtében valamely felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport jogállása jelentősről kevésbé jelentősre változik vagy fordítva, az éves felügyeleti díjat azon hónapok száma alapján kell kiszámítani, amelyek utolsó napján a felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport jelentős vagy kevésbé jelentősnek minősülő szervezet vagy csoport volt.

(3)   Amennyiben a kivetett éves felügyeleti díj összege eltér az (1) vagy a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított díj összegétől, az EKB-nak a díjfizetésre kötelezett részére visszatérítést kell nyújtania, vagy a díjfizetésre kötelezett által megfizetendő kiegészítő számlát kell kibocsátania.

8. cikk

Az éves költségek megosztása a jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek között

(1)   Az egyes felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok vonatkozásában fizetendő éves felügyeleti díj összegének kiszámítása érdekében az éves költségeket két részre kell osztani, a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok két kategóriájának megfelelően, az alábbiak szerint:

a)

a jelentős felügyelt szervezetektől beszedendő éves költségek;

b)

a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetektől beszedendő éves költségek.

(2)   Az éves költségek (1) bekezdés szerinti megosztására az EKB vonatkozó funkcióihoz rendelt költségek alapján kerül sor, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek közvetlen felügyeletét és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek közvetett felügyeletét ellátják.

9. cikk

Kivetendő összegek

(1)   Az EKB által kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összege az alábbiak összege:

a)

az aktuális díjfizetési időszakra vonatkozó, az adott díjfizetési időszak jóváhagyott költségvetése alapján számított becsült éves költségek;

b)

a megelőző díjfizetési időszakból származó esetleges többlet vagy hiány, amely a megelőző díjfizetési időszak tekintetében felmerült tényleges éves költségeknek a megelőző díjfizetési időszakban kivetett becsült éves költségekből történő levonása útján kerül kiszámításra.

(2)   A felügyelt szervezetek és a felügyelt csoportok adott kategóriája vonatkozásában az EKB a kivetendő éves felügyeleti díj teljes összegét az éves felügyeleti díj által határozza meg, amelyet a vonatkozó díjfizetési időszak április 30-áig a honlapján közzétesz.

10. cikk

A felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj

(1)   Az egyes jelentős felügyelt szervezetek vagy jelentős felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjat oly módon kell megállapítani, hogy a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok kategóriájára kiszabandó összeget a díjtényezőik alapján hozzá kell rendelni az egyes jelentős felügyelt szervezetekhez és jelentős felügyelt csoportokhoz.

(2)   Az egyes kevésbé jelentős felügyelt szervezetek vagy kevésbé jelentős felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjat oly módon kell megállapítani, hogy a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentős felügyelt csoportok kategóriájára kiszabandó összeget a díjtényezőik alapján hozzá kell rendelni az egyes kevésbé jelentős felügyelt szervezetekhez és a kevésbé jelentős felügyelt csoportokhoz.

(3)   A díjtényezők a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli legmagasabb szintjén, a következő alapon kerülnek kiszámításra.

a)

Az egyes felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj kiszámításához használt díjtényezők a referencia-időpontban a következők összegének felelnek meg:

i.

teljes eszközállomány;

ii.

teljes kockázati kitettség. Díjfizető fióktelep esetében a teljes kockázati kitettség nullának tekintendő.

b)

A díjtényezőkre vonatkozó adatokat egy, az alkalmazandó módszereket és eljárásokat leíró EKB határozatban foglaltakkal összhangban kell meghatározni és összegyűjteni. Ezt a határozatot közzéteszik az EKB honlapján.

c)

A díjtényezők kiszámítása érdekében a felügyelt csoportoknak főszabály szerint ki kell zárniuk a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatokat. A felügyelt csoportok dönthetnek akként is, hogy a díjtényezők megállapítása érdekében nem zárják ki ezeket az eszközöket.

d)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése alapján kevésbé jelentősnek minősített felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok esetében a teljes eszközállományra vonatkozó díjtényező nem haladhatja meg a 30 milliárd eurót.

e)

A díjtényezők tekintetében használt relatív súlyozás a következő:

i.

teljes eszközállomány: 50 %;

ii.

teljes kockázati kitettség: 50 %.

(4)   A díjfizetésre kötelezettek a díjtényezőket a megelőző év december 31-i referencia-időponttal bocsátják rendelkezésre, és az előírt adatokat az említett referencia-időpontot követő év július 1-jén vagy – amennyiben július 1-je nem munkanap – a következő munkanapon munkaidő végéig benyújtják az EKB-nak az éves felügyeleti díj kiszámításával érintett illetékes nemzeti hatóságnak. Amennyiben a felügyelt szervezetek az éves beszámolójukat a naptári évtől eltérő számviteli év vége alapján állítják össze, a díjfizetésre kötelezettek a díjtényezőket a számviteli év végére vonatkozó referencia-időponttal bocsáthatják rendelkezésre. Az illetékes nemzeti hatóságok ezeket az adatokat az EKB által megállapítandó eljárásokkal összhangban megküldik az EKB-nak. Az összes díjfizetésre kötelezett teljes eszközállományának összege és az összes díjfizetésre kötelezett teljes kockázati kitettségének összege közzétételre kerül az EKB honlapján.

(5)   Amennyiben egy díjfizetésre kötelezett nem bocstája rendelkezésre a díjtényezőket, úgy az EKB az EKB-határozatban foglalt módszertannak megfelelően határozza meg a díjtényezőket. A díjtényezők ezen cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történő rendelkezésre bocsátásának elmulasztása az ezen rendelet megsértésének tekintendő.

(6)   Az egyes díjfizetésre kötelezettek által fizetendő éves felügyeleti díj kiszámítását az alábbiakban vázoltaknak megfelelően kell elvégezni.

a)

Az éves felügyeleti díj a minimális díjösszetevő és a változó díjösszetevő összege.

b)

A minimális díjösszetevő a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok adott kategóriája éves felügyeleti díjai teljes összegének rögzített százalékaként számítandó ki a 8. és a 9. cikkben foglaltaknak megfelelően meghatározva. A jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok kategóriája esetében a rögzített százalék 10 %. Ez az összeg egyenlően kerül elosztásra valamennyi díjfizetésre kötelezett között. A 10 milliárd EUR, vagy ennél kevesebb összes eszközzel rendelkező jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában a minimális díjösszetevő megfelezésre kerül. A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentősek minősülő felügyelt csoportok kategóriája esetében a rögzített százalék 10 %. Ez az összeg egyenlően kerül elosztásra a díjfizetésre kötelezettek között. A minimális díjösszetevő az egyes díjfizetésre kötelezettekre vonatkozó éves felügyeleti díj alsó határának felel meg.

c)

A változó díjösszetevő az egyes felügyelt szervezetek adott kategóriájára vonatkozó, a 8. és a 9. cikkben foglaltaknak megfelelően meghatározott éves felügyeleti díjak teljes összegének és az ugyanazon kategória minimális díjösszetevőjének a különbsége. A változó díjösszetevőt az egyes díjfizetésre kötelezetteknek az összes díjfizetésre kötelezett (3) bekezdés alapján kiszámított súlyozott díjtényezői összegében való részesedése alapján rendelik az adott kategória egyes díjfizetésre kötelezettjeihez.

Az előző bekezdéseknek megfelelően elvégzett számítások alapján, valamint az ezen cikk (4) bekezdésében meghatározott díjtényezőkkel összhangban az EKB dönt az egyes díjfizetésre kötelezettek által fizetendő éves felügyeleti díjról. A fizetendő éves felügyeleti díjról a díjfizetési felszólításban adnak tájékoztatást a díjfizetésre kötelezettnek.

IV. RÉSZ

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOKKAL

11. cikk

Együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal

(1)   Az EKB a végső díj szintjének meghatározása előtt megbeszéléseket folytat az illetékes nemzeti hatósággal annak biztosítása érdekében, hogy a felügyelet valamennyi érintett hitelintézet és fióktelep számára költséghatékony és ésszerű legyen. Ennek érdekében az EKB az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködésben kialakítja és megvalósítja a kapcsolattartás megfelelő csatornáját.

(2)   Az illetékes nemzeti hatóságok az EKB kérésére segítséget nyújtanak az EKB-nak a díjak kivetését illetően.

(3)   A mechanizmusban részt nem vevő olyan tagállamokban található hitelintézetek esetében, amely tagállamoknak az EKB-val folytatott szoros együttműködése nem került felfüggesztésre vagy megszüntetésre, az EKB utasításokat ad az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságának a díjtényezők összegyűjtését és az éves felügyeleti díj számlázását illetően.

V. RÉSZ

SZÁMLÁZÁS

12. cikk

Díjfizetési felszólítás

(1)   Az EKB évente díjfizetési felszólítást bocsát ki minden díjfizetésre kötelezett részére.

(2)   A díjfizetési felszólítás meghatározza az éves felügyeleti díj megfizetésének módját. A díjfizetésre kötelezettnek eleget kell tennie a díjfizetési felszólításban az éves felügyeleti díj megfizetése tekintetében meghatározott követelményeknek.

(3)   A díjfizetési felszólítás alapján esedékes összeget a díjfizetésre kötelezettnek a díjfizetési felszólítás kibocsátásától számított 35 napon belül kell megfizetnie.

13. cikk

A díjfizetési felszólítás közlése

(1)   A díjfizetésre kötelezett felelős a díjfizetési felszólítás benyújtására vonatkozó kapcsolattartási adatok naprakész nyilvántartásáért, és tájékoztatja az EKB-t minden, a kapcsolattartási adatokban (név, beosztás, szervezeti egység, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám), bekövetkezett változásról. A díjfizetésre kötelezett valamennyi díjfizetési időszakban legkésőbb július 1-jéig tájékoztatja az EKB-t a kapcsolattartási adatokban bekövetkezett változásokról. Ezek a kapcsolattartási adatok egy természetes személyre, illetve lehetőség szerint a díjfizetésre kötelezett egy szervezeti egységére kell, hogy vonatkozzanak.

(2)   Az EKB a díjfizetési felszólítást az alábbi módok egyikének megfelelően közli: a) elektronikus úton vagy egyéb hasonló távközlési eszköz útján, b) faxon, c) futárszolgálat útján, d) tértivevényes ajánlott levélben, e) nyomtatott példány kézbesítése vagy személyes átadása útján. A díjfizetési felszólítás aláírás nélkül is hiteles.

14. cikk

Nemfizetés esetén fizetendő kamat

Az EKB rendelkezésére álló egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül a részleges fizetés, nemfizetés vagy a díjfizetési felszólításban meghatározott fizetési feltételek nemteljesítése esetén az éves felügyeleti díj fennmaradó összege után a fizetés esedékessége napjától napi szinten számított, az EKB fő refinanszírozási műveleteinek kamatlába plusz 8 százalék mértékű kamatot kell fizetni.

VI. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Szankciók

E rendelet megsértése esetén az EKB a 468/2014/EU rendelettel (EKB/2014/17) kiegészített 2532/98/EK tanácsi rendelettel (5) összhangban szankciókat róhat ki a felügyelt szervezetekre.

16. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Az első díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás a 2015-ös díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítással együtt kerül kibocsátásra.

(2)   Az EKB számára az éves felügyeleti díj kivetése megkezdésének lehetővé tétele érdekében a díjfizető szervezetek minden egyes csoportja kijelöli a csoport tekintetében díjfizetésre kötelezettet, és annak személyéről a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban 2014. december 31-ig értesíti az EKB-t.

(3)   A díjfizetésre kötelezett a 13. cikk (1) bekezdésében hivatkozott adatokat első ízben 2015. március 1-jéig szolgáltatja.

17. cikk

Jelentés és felülvizsgálat

(1)   Az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának, az Európai Bizottságnak és az eurocsoportnak az éves felügyeleti díjak szerkezetének és összegének tervezett alakulásáról.

(2)   Az EKB 2017-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, különös tekintettel az egyes felügyelt szervezetekre és csoportokra kivetendő éves felügyeleti díjak kiszámítására vonatkozó módszertanra és kritériumokra.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. október 22-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(5)  A Tanács 2532/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (HL L 318., 1998.11.27., 4. o.).