EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018D1523

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/6559

UL L 256, 12.10.2018, str. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/103


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1523

z dne 11. oktobra 2018

o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (1) ter zlasti člena 7(2) Direktive,

po posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 11(1) Direktive (EU) 2016/2102,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/2102 določa skupne zahteve glede dostopnosti za spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja ter zahteve po izjavah o dostopnosti, ki jih morajo zagotoviti organi javnega sektorja o skladnosti svojih spletišč in mobilnih aplikacij z navedeno direktivo.

(2)

Države članice bi morale zagotoviti, da organi javnega sektorja zagotovijo izjave o dostopnosti, tako da uporabijo vzorec izjave o dostopnosti, ki ga določi Komisija.

(3)

Države članice se spodbuja, da zagotovijo, da organi javnega sektorja redno pregledujejo in posodabljajo svoje izjave o dostopnosti, in sicer najmanj vsako leto.

(4)

Za zagotovitev lažjega dostopa do izjave o dostopnosti bi morale države članice organe javnega sektorja spodbuditi, da omogočijo dostopnost svojih izjav z vsake spletne strani spletišča. Izjave so lahko dostopne tudi prek mobilne aplikacije.

(5)

Za boljšo najdljivost in dostopnost ter lažjo ponovno uporabo navedenih informacij, bi morala biti izjava o dostopnosti dana na voljo, kadar je ustrezno, v strojno berljivem formatu, kakor je določen v Direktivi 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep določa vzorec izjave o dostopnosti, ki ga uporabijo organi javnega sektorja v državah članicah v zvezi s skladnostjo svojih spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami Direktive (EU) 2016/2102, kakor je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Format izjave

Izjava se zagotovi v dostopnem formatu v skladu s členom 4 Direktive (EU) 2016/2102 in, kadar je ustrezno, v strojno berljivem formatu iz člena 2(6) Direktive 2003/98/ES.

Člen 3

Priprava izjave

1.   Države članice zagotovijo, da so trditve v izjavi, kar zadeva skladnost z zahtevami iz Direktive (EU) 2016/2102, točne in temeljijo na naslednjem:

(a)

dejanski oceni skladnosti spletišča ali mobilne aplikacije z zahtevami iz Direktive (EU) 2016/2102, kot so:

samoocena organa javnega sektorja,

ocena, ki jo opravi tretja stran, na primer certificiranje;

(b)

vseh drugih ukrepih, ki jih države članice štejejo za ustrezne in z enako zanesljivostjo zagotavljajo točnost trditev v izjavi.

2.   V izjavi se navede uporabljena metoda, kot določa odstavek 1.

Člen 4

Prilagoditev izjave

1.   Države članice zagotovijo, da organi javnega sektorja v svojih zadevnih izjavah navedejo najmanj obvezne vsebine iz razdelka 1 Priloge.

2.   Države članice lahko dodajo zahteve, ki presegajo neobvezno vsebino, navedeno v razdelku 2 Priloge.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 2.12.2016, str. 1.

(2)  Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 345, 31.12.2003, str. 90).


PRILOGA

VZOREC IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Navodila

Organ javnega sektorja naj poševni tisk izbriše in/ali spremeni, kot je ustrezno.

Vse končne opombe naj se pred objavo izjave o dostopnosti izbrišejo.

Izjavo o dostopnosti bi moral uporabnik zlahka najti. Povezavo na izjavo o dostopnosti bi bilo treba postaviti na vidno mesto domače strani spletišča ali pa objaviti na vsaki spletni strani, na primer v statični glavi ali nogi. Za izjavo o dostopnosti se lahko uporabi standardizirani URL. Za mobilne aplikacije bi se morala izjava nahajati, kot določa tretji pododstavek člena 7(1) Direktive (EU) 2016/2102. Izjava je lahko na voljo tudi prek mobilne aplikacije.

RAZDELEK 1

OBVEZNE ZAHTEVE GLEDE VSEBINE

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

[Ime organa javnega sektorja] se zavezuje omogočati dostopnost [svojega(-ih) spletišč(-a)] [in] [mobilne(-ih) aplikacij(-e)] v skladu z [nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta (1)].

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na [vstavite področje uporabe izjave, npr. spletišče/mobilna aplikacija i, na katero se nanaša izjava, kot je ustrezno].

Stopnja skladnosti ii

(a) iii

[To spletišče] [Ti spletišči] [Ta spletišča] [Ta mobilna aplikacija] [Ti mobilni aplikaciji] [Te mobilne aplikacije] [je] [sta] [so] v celoti [skladno] [skladni] [skladna] [skladne] z [xxx iv].

(b) v

[To spletišče] [Ti spletišči] [Ta spletišča] [Ta mobilna aplikacija] [Ti mobilni aplikaciji] [Te mobilne aplikacije] [je] [sta] [so] delno [skladno] [skladni] [skladna] [skladne]vi z [xxx vii] zaradi spodaj [navedene(-ih) neskladnosti] [in/ali] [navedene(-ih) izjem(-e)].

(c) viii

[To spletišče] [Ti spletišči] [Ta spletišča] [Ta mobilna aplikacija] [Ti mobilni aplikaciji] [Te mobilne aplikacije] [ni] [nista] [niso] [skladno] [skladni] [skladna] [skladne] z [xxx ix]. [Neskladnost(-i)] [in/ali] [izjeme] so navedene spodaj.

Nedostopna vsebina x

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi naslednjih razlogov:

(a)

neskladnost z [nacionalno zakonodajo]

[Navedite neskladnost(-i) spletišč(-a)/mobilne(-ih) aplikacij(-e) in/ali opišite, kateri razdelki/vsebina/funkcije še niso skladni xi].

(b)

nesorazmerno breme

[Navedite nedostopne razdelke/vsebino/funkcije, za katere se začasno uporablja izjema zaradi nesorazmernega bremena v smislu člena 5 Direktive (EU) 2016/2102].

(c)

vsebina ne spada na področje uporabe veljavne zakonodaje

[Navedite nedostopne razdelke/vsebino/funkcije, ki ne spadajo na področje uporabe veljavne zakonodaje].

[Navedite dostopne alternative, če je ustrezno].

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena [datum xii].

[Navedite uporabljeno metodo za pripravo izjave (glej člen 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 (2)].

[Izjava je bila nazadnje pregledana [vstavite datum zadnjega pregleda xiii ]].

Povratne in kontaktne informacije

[Opišite mehanizem za zagotavljanje povratnih informacij, ki se uporabi za obveščanje organa javnega sektorja o vseh primerih neskladnosti in za zahteve po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, in navedite povezavo do mehanizma].

[Navedite kontaktne informacije ustreznih subjektov/enot/oseb (kot je ustrezno), ki so odgovorni za dostopnost in obdelavo zahtev, poslanih prek mehanizma za zagotavljanje povratnih informacij].

Izvršilni postopek

[Opišite izvršilni postopek, ki se uporabi v primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu s členom 7(1)(b) Direktive, in navedite povezavo do njega].

[Navedite kontaktne podatke ustreznega izvršilnega organa].

RAZDELEK 2

NEOBVEZNA VSEBINA

Naslednja neobvezna vsebina se lahko doda v izjavo o dostopnosti, kakor je ustrezno:

(1)

pojasnilo organa javnega sektorja o zavezanosti k digitalni dostopnosti, na primer:

njegov namen doseči višjo raven dostopnosti, kot jo zahteva zakon;

popravljalni ukrepi, ki bodo sprejeti za obravnavo nedostopne vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, vključno s časovnico za uveljavitev navedenih ukrepov;

(2)

formalna potrditev izjave o dostopnosti (na upravni ali politični ravni);

(3)

datum objave spletišča in/ali mobilne aplikacije;

(4)

datum zadnje posodobitve spletišča in/ali mobilne aplikacije po bistveni reviziji vsebine;

(5)

povezava na poročilo o oceni, če je na voljo in zlasti če je stopnja skladnosti spletišča ali mobilne aplikacije „(a) v celoti skladno“;

(6)

dodatna pomoč po telefonu za invalide in pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami;

(7)

vse druge vsebine, ki se štejejo za ustrezne.

i

Za mobilne aplikacije vključite informacijo o različici in datumu.

ii

Izberite eno od spodnjih možnosti, npr. (a), (b) ali (c), in izbrišite ostale.

iii

Možnost (a) izberite le, če so vse zahteve standarda ali tehnične specifikacije brez izjeme v celoti izpolnjene.

iv

Vstavite sklic na standarde in/ali tehnične specifikacije; ali sklic na nacionalno zakonodajo o prenosu direktive.

v

Možnost (b) izberite le, če je večina zahtev standarda ali tehnične specifikacije izpolnjena, a z nekaterimi izjemami.

vi

To pomeni, da še niso v celoti skladne in je za dosego popolne skladnosti treba sprejeti potrebne ukrepe.

vii

Vstavite sklic na standarde in/ali tehnične specifikacije ali sklic na nacionalno zakonodajo o prenosu direktive.

viii

Možnost (c) izberite, če večina zahtev standarda ali tehnične specifikacije ni izpolnjena.

ix

Vstavite sklic na standarde in/ali tehnične specifikacije ali sklic na nacionalno zakonodajo o prenosu direktive.

x

Če ni relevantno, se lahko izbriše.

xi

Kolikor je mogoče poljudno opišite, na kakšen način vsebina ni dostopna, vključno s sklici na veljavne zahteve iz ustreznih standardov in/ali tehničnih specifikacij, ki niso izpolnjene; npr.:

„Obrazca za prijavo v aplikaciji za skupno rabo dokumentov s tipkovnico ni mogoče v celoti izpolniti (zahteva številka XXX (če se uporablja)).“

xii

Po oceni spletišč/mobilnih aplikacij, na katere se izjava nanaša, vstavite datum prve priprave ali naknadne posodobitve izjave o dostopnosti. Po bistveni reviziji spletišča/mobilne aplikacije je priporočljivo izvesti oceno in posodobiti izjavo.

xiii

Točnost trditev iz izjave o dostopnosti je priporočljivo redno pregledovati, in sicer najmanj enkrat letno. Če je bil tak pregled opravljen brez popolne ocene spletišča/mobilne aplikacije, navedite datum zadnjega takega pregleda, ne glede na to, ali je bila zaradi njega izjava o dostopnosti spremenjena.

(1)  Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1).

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 256, 12.10.2018, str. 103).


Na vrh