EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6559

Úř. věst. L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/103


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1523

ze dne 11. října 2018,

kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (1) a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 11 odst. 1 směrnice (EU) 2016/2102,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/2102 stanoví společné požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a stanoví požadavky na prohlášení o přístupnosti, které potvrzuje soulad jejich webových stránek a mobilních aplikací s uvedenou směrnicí a které musí subjekty veřejného sektoru poskytovat.

(2)

Členské státy by měly zajistit, aby subjekty veřejného sektoru poskytovaly prohlášení o přístupnosti a využívaly přitom vzorové prohlášení o přístupnosti stanovené Komisí.

(3)

Členské státy se vyzývají k zajištění toho, aby subjekty veřejného sektoru svá prohlášení o přístupnosti přezkoumaly a pravidelně je aktualizovaly, a to nejméně jednou ročně.

(4)

K zajištění snadného přístupu k prohlášení o přístupnosti by měly členské státy vyzvat subjekty veřejného sektoru, aby umožnily přístup ke svým prohlášením o přístupnosti z každé jednotlivé internetové stránky webových stránek. Prohlášení může být rovněž k dispozici v rámci mobilní aplikace.

(5)

Ke zlepšení dohledatelnosti a přístupnosti a usnadnění opakovaného využívání v něm obsažených informací by prohlášení o přístupnosti mělo být ve vhodných případech k dispozici v strojově čitelném formátu, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti, které mají používat subjekty veřejného sektoru v členských státech a které se týká souladu jejich webových stránek a mobilních aplikací s požadavky směrnice (EU) 2016/2102, jak jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Formát prohlášení

Prohlášení je k dispozici v přístupném formátu v souladu s článkem 4 směrnice (EU) 2016/2102 a v příslušných případech v strojově čitelném formátu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 6 směrnice 2003/98/ES.

Článek 3

Příprava prohlášení

1.   Členské státy zajistí, aby vyjádření obsažená v prohlášení, pokud jde o soulad s požadavky stanovenými ve směrnici (EU) 2016/2102, byla přesná a založená:

a)

buď na skutečném hodnocení souladu internetové stránky nebo mobilní aplikace s požadavky směrnice (EU) 2016/2102, jako je:

vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru, nebo

posouzení provedené třetí stranou, například certifikace;

b)

nebo na jiných opatřeních, která členské státy považují za vhodné a která poskytují stejnou záruku, že vyjádření v prohlášení jsou přesná.

2.   V prohlášení je uvedena použitá metoda, jak je uvedeno v odstavci 1.

Článek 4

Úprava prohlášení

1.   Členské státy zajistí, aby příslušná prohlášení subjektů veřejného splňovala alespoň povinné požadavky na obsah, které jsou stanoveny v oddíle 1 přílohy.

2.   Členské státy mohou doplnit požadavky, které přesahují rámec volitelného obsahu uvedeného v oddílu 2 přílohy.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).


PŘÍLOHA

VZOR PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Pokyny

Text psaný kurzívou je třeba vymazat a/nebo pozměnit podle potřeby subjektu veřejného sektoru.

Všechny poznámky pod čarou by měly být před zveřejněním prohlášení o přístupnosti vymazány.

Prohlášení o přístupnosti by měl uživatel snadno nalézt. Odkaz na prohlášení o přístupnosti by měl být viditelně umístěn na domovské webové stránce nebo zpřístupněn na každé webové stránce, například na statickém záhlaví nebo zápatí stránek. Pro prohlášení o přístupnosti je možné použít standardizovanou URL. U mobilních aplikací by prohlášení mělo být umístěno tak, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci směrnice (EU) 2016/2102. Prohlášení může být rovněž k dispozici v rámci mobilní aplikace.

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

[Název subjektu veřejného sektoru] se zavazuje k zpřístupnění své [webové stránky (webových stránek)] a [mobilní aplikace (mobilních aplikací)] v souladu s [vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1)].

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na [uveďte rozsah prohlášení, např. webovou stránku (stránky)/mobilní aplikaci (aplikace i ), na něž se prohlášení vztahuje, podle potřeby]

Stav souladu ii

a) iii

[Tato] [Tyto] [webová stránka (webové stránky)] [mobilní aplikace] [je] [jsou] plně v souladu s [xxx iv].

b) v

[Tato] [Tyto] [webová stránka (webové stránky)] [mobilní aplikace] [je] [jsou] částečně v souladuvi s [xxx vii], z důvodu [prvků nesouladu] [a/nebo] [výjimek]uvedených níže.

c) viii

[Tato] [Tyto] [webová stránka (webové stránky)] [mobilní aplikace] [není] [nejsou] v souladu s [xxx ix]. Tyto [prvky nesouladu] [a/nebo] [výjimky] jsou uvedeny níže.

Nepřístupný obsah x

Níže uvedený obsah není přístupný:

a)

z důvodu nesouladu s [vnitrostátními právními předpisy];

[uveďte prvky nesouladu webové stránky (webových stránek)/mobilní aplikace (mobilních aplikací) a/nebo popište, které oddíly/obsahy/funkce ještě nejsou v souladu xi];

b)

z důvodu nepřiměřené zátěže;

[uveďte nepřístupné oddíly/obsahy/funkce, v jejichž případě je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102];

c)

jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

[uveďte nepřístupné oddíly/obsahy/funkce, které nespadají do oblasti působnosti platných právních předpisů].

[Pokud je to vhodné, uveďte dostupné alternativy]

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne [datum xii]

[Uveďte metodu použitou pro vypracování tohoto prohlášení (viz čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (2)]

[Prohlášení bylo revidováno dne [vložte datum poslední revize xiii ]]

Zpětná vazba a kontaktní údaje

[Popište mechanismus zpětné vazby a připojte odkaz na tento mechanismus, který se má používat k informování subjektu veřejného sektoru o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice].

[Uveďte kontaktní údaje příslušných subjektů/útvarů/osob, které jsou odpovědné za přístupnost a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby].

Postupy pro prosazování práva

[Popište postupy pro prosazování práva a uveďte odkaz na tyto postupy, které se použijí v případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice].

[Poskytněte kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva].

ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

1)

objasnění závazku subjektu veřejného sektoru v oblasti digitální přístupnosti, např.:

jeho záměr dosáhnout vyšší úrovně přístupnosti, než požadují právní předpisy,

nápravná opatření, která budou přijata pro řešení problému nepřístupného obsahu webových stránek a mobilních aplikací, včetně harmonogramu zavedení těchto opatření do praxe;

2)

formální schválení (na administrativní nebo politické úrovni) prohlášení o přístupnosti;

3)

datum spuštění webové stránky nebo mobilní aplikace;

4)

datum poslední aktualizace webové stránky a/nebo mobilní aplikace po zásadní revizi jejího obsahu;

5)

odkaz na hodnotící zprávu, pokud je dostupná, a zejména informaci, zda webové stránky nebo mobilní aplikace byly označeny jako „a) plně v souladu“;

6)

dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením a podpora pro uživatele pomocných technologií;

7)

jakýkoli další obsah, který je považován za vhodný.

i

V případě mobilních aplikací prosím uveďte rovněž informace o verzi a datum.

ii

Zvolte jednu z následujících možností, např. a), b) nebo c) a nehodící se vymažte.

iii

Zvolte a), pokud jsou bez výjimky splněny všechny požadavky normy nebo technické specifikace.

iv

Vložte odkaz na normy a/nebo technické specifikace, nebo odkaz na vnitrostátní právní předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.

v

Zvolte b), pokud je splněna většina požadavků norem nebo technických specifikací, avšak s určitými výjimkami.

vi

To znamená, že plného souladu ještě nebylo dosaženo a je nutné za tímto účelem provést potřebná opatření.

vii

Vložte odkaz na normy a/nebo technické specifikace, nebo odkaz na vnitrostátní právní předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.

viii

Zvolte c), pokud většina požadavků norem nebo technických specifikací není splněna.

ix

Vložte odkaz na normy a/nebo technické specifikace, nebo odkaz na vnitrostátní právní předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.

x

Nehodící se vymažte.

xi

Popište pokud možno laicky, v jakém směru není obsah přístupný, včetně odkazu (odkazů) na platné požadavky podle příslušné normy a/nebo technických specifikací, které nejsou splněny; např.:

„Přihlašovací formulář aplikace ke sdílení dokumentů není plně použitelný s klávesnicí (požadavek číslo XXX (je-li použitelné))“

xii

Vložte datum prvotního vypracování nebo následné aktualizace prohlášení o přístupnosti v návaznosti na vyhodnocení webových stránek/mobilních aplikací, na které se vztahuje. Doporučuje se provádět hodnocení a aktualizovat prohlášení po každé zásadní revizi webové stránky/mobilní aplikace.

xiii

Doporučuje se pravidelně a nejméně jednou ročně revidovat, zda jsou tvrzení v prohlášení o přístupnosti přesná. Pokud taková revize proběhla bez úplného hodnocení webové stránky/mobilní aplikace, bez ohledu na to, zda vedla ke změnám prohlášení o přístupnosti, uveďte prosím datum takové poslední revize.

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (OJ L 256, 12.10.2018, p. 103).


Top