12.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 256/103


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1523

2018 m. spalio 11 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal Direktyvos (ES) Nr. 2016/2102 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva (ES) 2016/2102 nustatyti bendri viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimai ir pareiškimams dėl prieinamumo, kuriuos viešojo sektoriaus institucijos turi pateikti dėl savo interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties tai direktyvai, keliami reikalavimai;

(2)

valstybės narės turėtų užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos pareiškimus dėl prieinamumo teiktų naudodamos Komisijos nustatytą pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdį;

(3)

valstybės narės raginamos užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos reguliariai ir bent kartą per metus peržiūrėtų ir atnaujintų savo pareiškimus dėl prieinamumo;

(4)

siekdamos užtikrinti lengvą prieigą prie pareiškimo dėl prieinamumo, valstybės narės turėtų skatinti viešojo sektoriaus institucijas pareiškimus padaryti prieinamus iš kiekvieno savo interneto svetainės puslapio. Pareiškimai taip pat gali būti prieinami per mobiliąją programą;

(5)

siekiant padidinti aptinkamumą ir prieinamumą bei sudaryti palankias sąlygas pakartotinai naudoti jame pateikiamą informaciją, jei tinkama, pareiškimas dėl prieinamumo turėtų būti pateiktas elektronine (kompiuterio skaitoma) forma, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/98/EB (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys, kurį turi naudoti viešojo sektoriaus institucijos valstybėse narėse dėl savo interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimams, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Pareiškimo formatas

Pareiškimas teikiamas prieinamu formatu pagal Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnį ir, jei tinkama, kompiuterio skaitomu elektroniniu formatu, kaip nurodyta Direktyvos 2003/98/EB 2 straipsnio 6 dalyje.

3 straipsnis

Pareiškimo rengimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pareiškime pateikiami patikinimai dėl Direktyvoje (ES) 2016/2102 nustatytų reikalavimų laikymosi būtų tikslūs ir pagrįsti vienu iš šių būdų:

a)

faktiniu interneto svetainės ar mobiliosios programos atitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimams vertinimu, kaip antai:

viešojo sektoriaus įstaigos įsivertinimu;

trečiosios šalies, pavyzdžiui, sertifikavimo įstaigos, atliktu vertinimu;

b)

bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurias valstybė narė laiko tinkamomis ir kurios lygiaverčiai užtikrina, kad pareiškime pateikiami patikinimai būtų tikslūs.

2.   Pareiškime nurodomas naudojamas metodas, kaip nurodyta 1 dalyje.

4 straipsnis

Pareiškimo pritaikymas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad viešojo sektoriaus įstaigos atitinkamuose savo pareiškimuose pateiktų bent jau privalomą turinį pagal priedo 1 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Valstybės narės gali įtraukti reikalavimus, kurie yra griežtesni už neprivalomus priedo 2 skirsnyje išvardytus turiniui keliamus reikalavimus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2016 12 2, p. 1.

(2)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, 2003 12 31, p. 90).


PRIEDAS

PAREIŠKIMO DĖL PRIEINAMUMO PAVYZDYS

Nurodymai

Kursyvu pateiktą tekstą viešojo sektoriaus institucija turėtų atitinkamai išbraukti ir (arba) pakeisti.

Prieš paskelbiant pareiškimą dėl prieinamumo visos galinės išnašos turėtų būti pašalintos.

Pareiškimą dėl prieinamumo naudotojui turėtų būti nesunku surasti. Nuoroda į pareiškimą dėl prieinamumo turėtų būti pateikta matomoje vietoje interneto svetainės pradžios puslapyje arba kiekviename svetainės puslapyje, pavyzdžiui, statinėje antraštėje arba poraštėje. Gali būti naudojamas standartizuotas pareiškimo dėl prieinamumo URL adresas. Mobiliųjų programų atveju pareiškimas pateikiamas kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2016/2102 7 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje. Pareiškimas taip pat gali būti prieinamas pačioje mobiliojoje programoje.

1 SKIRSNIS

PRIVALOMO TURINIO REIKALAVIMAI

PAREIŠKIMAS DĖL PRIEINAMUMO

[Viešojo sektoriaus institucijos pavadinimas] yra įsipareigojusi savo [svetainę (-es)] [ir] [mobiliąją programą (-as)] padaryti prieinamą (-as) pagal [nacionalinės teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 (1)].

Šis pareiškimas dėl prieinamumo taikomas [įrašyti pareiškimo taikymo sritį, pvz., interneto svetainę (-es)/mobiliąją programą (-as i ), kuriai (kurioms) pareiškimas atitinkamu atveju taikomas]

Atitikties būklė ii

a) iii

[Ši] [Šios] [svetainė (-s)] [mobilioji programa (-os)] visiškai atitinka [xxx iv].

b) v

[Ši] [Šios] [svetainė (-s)] [mobilioji programa (-os)] dėl [toliau nurodytos neatitikties (-čių)] [ir (arba)] [išimčių] [xxx vi] atitinka iš daliesvii.

c) viii

[Ši] [Šios] [svetainė (-s)] [mobilioji programa (-os)] neatitinka [xxx ix]. [Neatitiktis (-ys)] [ir (arba)] [išimtys] išvardytos toliau.

Neprieinamas turinys x

Toliau nurodytas turinys yra neprieinamas dėl toliau nurodytos (-ų) priežasties (-čių):

a)

neatitinka [nacionalinės teisės aktų]

[Nurodykite interneto svetainės (-ių)/mobiliosios programos (-ų) neatitiktis] ir (arba) apibūdinkite, kuri (-ios) [dalis (-ys)/turinys/funkcija (-os)] dar neatitinka nacionalinės teisės aktų xi].

b)

neproporcinga našta

[Nurodykite neprieinamą (-as) dalis/turinį/funkcijas, kuriam (-ioms) laikinai taikoma išimtis dėl neproporcingos naštos pagal Direktyvos (ES) 2016/2102 5 straipsnį]

c)

turinys nepatenka į taikytinų teisės aktų taikymo sritį

[Nurodykite neprieinamą (-as) dalis/turinį/funkcijas, kuris (-ios) nepatenka į taikytinų teisės aktų taikymo sritį].

[Jei tinkama, nurodykite prieinamas alternatyvas]

Šio pareiškimo dėl prieinamumo rengimas

Šis pareiškimas parengtas [data xii]

[Nurodykite pareiškimo rengimo būdą (žr. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1523 (2) ) 3 straipsnio 1 dalį]

[Pareiškimas paskutinį kartą peržiūrėtas [įrašyti paskutinės peržiūros datą xiii]

Grįžtamoji informacija ir kontaktinė informacija

[Apibūdinkite ir pateikite nuorodą į grįžtamosios informacijos mechanizmą, naudotiną siekiant viešojo sektoriaus institucijai pranešti apie bet kokius neatitikties atvejus ir prašyti informacijos ir turinio, kuriam ši direktyva netaikoma].

[Pateikite atitinkamo subjekto (-ų)/padalinio (-ių)/asmens (-ų), atsakingo (-ų) už prieinamumą ir užklausų, siunčiamų naudojant grįžtamosios informacijos mechanizmą, tvarkymą, kontaktinius duomenis].

Vykdymo užtikrinimo procedūra

[Apibūdinkite ir pateikite nuorodą į vykdymo užtikrinimo procedūrą, naudotiną nepatenkinamo atsakymo į kiekvieną pranešimą arba prašymą, išsiųstą pagal Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies b punktą, atveju].

[Pateikite vykdymo užtikrinimo institucijos kontaktinę informaciją].

2 SKIRSNIS

NEPRIVALOMAS TURINYS

Pareiškimas dėl prieinamumo gali būti papildytas tokiu neprivalomu turiniu, kaip tinkama:

(1)

viešojo sektoriaus institucijos įsipareigojimo užtikrinti skaitmeninį prieinamumą paaiškinimas, pavyzdžiui:

jos ketinimas pasiekti aukštesnį prieinamumo lygį, nei reikalaujama teisės aktais;

taisomųjų priemonių, kurių bus imtasi siekiant spręsti interneto svetainių ir mobiliųjų programų neprieinamo turinio problemą, taip pat tų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį;

(2)

pareiškimo dėl prieinamumo oficialus patvirtinimas (administraciniu ar politiniu lygmeniu);

(3)

interneto svetainės ir (arba) mobiliosios programos paskelbimo data;

(4)

paskutinio interneto svetainės ir (arba) mobiliosios programos atnaujinimo iš esmės pakeitus jos turinį data;

(5)

nuoroda į vertinimo ataskaitą, jei ji yra, visų pirma jei interneto svetainės ar mobiliosios programos atitikties būklė nurodyta kaip „a) visiškai atitinkanti“;

(6)

papildoma pagalba telefonu neįgaliesiems, taip pat pagalba pagalbinių technologijų naudotojams;

(7)

visas kitas tinkamu laikomas turinys.

i

Mobiliųjų programų atveju nurodykite versijos informaciją ir datą.

ii

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų galimybių, pvz., a), b) arba c), ir išbraukite tas, kurios netaikomos.

iii

Pasirinkite a) tik jei visiškai laikomasi visų be išimčių standarto ar techninės specifikacijos reikalavimų.

iv

Įrašykite nuorodą į standartus ir (arba) technines specifikacijas arba nuorodą į nacionalinės teisės aktus, kuriais direktyva perkeliama į nacionalinę teisę.

v

Pasirinkite b), jei laikomasi daugumos, tačiau su tam tikromis išimtimis, standarto ar techninės specifikacijos reikalavimų.

vi

Įrašykite nuorodą į standartus ir (arba) technines specifikacijas arba nuorodą į nacionalinės teisės aktus, kuriais direktyva perkeliama į nacionalinę teisę.

vii

Tai reiškia, kad atitiktis reikalavimams dar ne visiška ir kad reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti visišką atitiktį.

viii

Pasirinkite c), jei nesilaikoma daugumos standarto ar techninės specifikacijos reikalavimų.

ix

Įrašykite nuorodą į standartus ir (arba) technines specifikacijas arba nuorodą į nacionalinės teisės aktus, kuriais direktyva perkeliama į nacionalinę teisę.

x

Jei netaikoma, galima išbraukti.

xi

Kuo išsamiau netechnine kalba apibūdinkite, kaip turinys nėra prieinamas, pateikdami nuorodą (-as) į atitinkamus taikomus standartų ir (arba) techninių specifikacijų reikalavimus, kurių nesilaikoma, pvz.

„Dokumentų dalijimosi programos prisijungimo forma nėra visiškai tinkama pildyti vien klaviatūra (reikalavimo Nr. XXX (jei taikoma))“

xii

Įrašykite datą, kurią, įvertinus interneto svetaines ir (arba) mobiliąsias programas, pareiškimas dėl jų prieinamumo pirmą kartą buvo parengtas arba vėliau atnaujintas. Rekomenduojama vertinimą atlikti ir pareiškimą atnaujinti po esminio interneto svetainės ir (arba) mobiliosios programos pakeitimo.

xiii

Rekomenduojama, kad pareiškime dėl prieinamumo pateiktų teiginių tikslumas būtų reguliariai ir bent kartą per metus peržiūrimas. Jei tokia peržiūra atlikta išsamiai neįvertinus interneto svetainės ar mobiliosios programos (nepriklausomai nuo to, ar dėl tokios peržiūros buvo padaryta kokių nors pakeitimų pareiškime dėl prieinamumo, ar ne), nurodykite paskutinės tokios peržiūros datą.

(1)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

(2)  2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys (OL L 256, 2018 10 12, p. 103).