EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 256, 12. októbra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
12. októbra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1513 z 10. októbra 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o určité látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) a patria do kategórie 1A alebo 1B ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1514 z 10. októbra 2018, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí abamektínu, acibenzolar-S-metylu, klopyralidu, emamektínu, fénhexamidu, fenpyrazamínu, fluazifopu-P, izofetamidu, Pasteuria nishizawae Pn1, mastenca E553B a tebukonazolu v určitých výrobkoch alebo na nich ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1515 z 10. októbra 2018, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenylamínu a oxadixylu v určitých výrobkoch alebo na nich ( 1 )

33

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1516 z 10. októbra 2018, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí penoxsulamu, triflumizolu a triflumurónu v určitých výrobkoch alebo na nich ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1517 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Rady (EÚ) 2018/581, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka na určitý druh tovaru, ktorý sa zabudováva do lietadiel alebo sa používa v lietadlách

58

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1518 z 9. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Banco de España

63

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1519 z 9. októbra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/150/EÚ o zorganizovaní časovo obmedzeného testu umožňujúceho určité odchýlky pri uvádzaní populácií rastlinných druhov pšenice, jačmeňa, ovsa a kukurice na trh podľa smernice Rady 66/402/EHS [oznámené pod číslom C(2018) 5470]  ( 1 )

65

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1520 z 9. októbra 2018, ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

67

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1521 z 10. októbra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/11/ES, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Španielsku [oznámené pod číslom C(2018) 6507]

84

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1522 z 11. októbra 2018, ktorým sa určuje spoločný formát národných programov riadenia znečisťovania ovzdušia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie [oznámené pod číslom C(2018) 6549]  ( 1 )

87

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ( 1 )

103

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1524 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora [oznámené pod číslom C(2018) 6560]  ( 1 )

108

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie č. 1/2018 Výboru veľvyslancov AKT – EÚ z 28. septembra 2018, ktorým sa riaditeľovi Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtov centra v rozpočtových rokoch 2001, 2002 a 2003 [2018/1525]

117

 

*

Rozhodnutie č. 2/2018 Výboru veľvyslancov AKT – EÚ z 28. septembra 2018, ktorým sa riaditeľovi Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtov centra v rozpočtových rokoch 2004, 2005 a 2006 [2018/1526]

118

 

*

Rozhodnutie č. 3/2018 Výboru veľvyslancov AKT – EÚ z 28. septembra 2018, ktorým sa riaditeľovi Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtov centra v rozpočtových rokoch 2007 až 2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top