Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1523 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/6559

OJ L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/103


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1523 A COMISIEI

din 11 octombrie 2018

de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (1), în special articolul 7 alineatul (2),

După consultarea comitetului înființat prin articolul 11 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2102,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/2102 stabilește cerințe comune de accesibilitate a site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, precum și cerințe pentru declarațiile privind accesibilitatea care trebuie furnizate de organismele din sectorul public cu privire la conformitatea site-urilor lor web și a aplicațiilor lor mobile cu directiva menționată.

(2)

Statele membre ar trebui să se asigure că organismele din sectorul public furnizează declarații privind accesibilitatea utilizând modelul de declarație privind accesibilitatea stabilit de Comisie.

(3)

Statele membre sunt încurajate să se asigure că organismele din sectorul public revizuiesc și actualizează declarațiile privind accesibilitatea în mod regulat, cel puțin o dată pe an.

(4)

Pentru facilitarea accesului la declarația privind accesibilitatea, statele membre ar trebui să încurajeze organismele din sectorul public să asigure accesibilitatea acesteia de pe fiecare pagină a site-ului web. Declarațiile pot fi, de asemenea, puse la dispoziție prin aplicația mobilă.

(5)

Pentru ca declarația privind accesibilitatea să poată fi găsită și accesată mai ușor și pentru a facilita reutilizarea informațiilor pe care le conține, aceasta ar trebui pusă la dispoziție, după caz, într-un format prelucrabil automat, astfel cum se prevede în Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește modelul de declarație privind accesibilitatea care urmează să fie utilizat de organismele din sectorul public din statele membre pentru a preciza conformitatea site-urilor lor web și a aplicațiilor lor mobile cu cerințele Directivei (UE) 2016/2102. Modelul figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Formatul declarației

Declarația se furnizează într-un format accesibil în conformitate cu articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102 și, după caz, în formatul prelucrabil automat menționat la articolul 2 punctul 6 din Directiva 2003/98/CE.

Articolul 3

Elaborarea declarației

(1)   Statele membre se asigură că afirmațiile privind conformitatea cu cerințele stabilite în Directiva (UE) 2016/2102, cuprinse în declarație, sunt exacte și se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

(a)

o evaluare efectivă a conformității site-ului web sau a aplicației mobile cu cerințele Directivei (UE) 2016/2102, cum ar fi:

o autoevaluare efectuată de organismul din sectorul public;

o evaluare efectuată de o parte terță, de exemplu o certificare;

(b)

orice alte măsuri considerate adecvate de către statele membre, care oferă o asigurare egală că afirmațiile din declarație sunt exacte.

(2)   Declarația indică metoda utilizată, astfel cum se menționează la alineatul (1).

Articolul 4

Adaptarea declarației

(1)   Statele membre se asigură că organismele din sectorul public includ în declarațiile lor cel puțin conținutul obligatoriu prevăzut în secțiunea 1 din anexă.

(2)   Statele membre pot adăuga cerințe care depășesc conținutul opțional prevăzut în secțiunea 2 din anexă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 octombrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 2.12.2016, p. 1.

(2)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345 din 31.12.2003, p. 90).


ANEXĂ

MODEL DE DECLARAȚIE PRIVIND ACCESIBILITATEA

Instrucțiuni

Textul cu caractere cursive trebuie eliminat și/sau modificat, după caz, de către organismul din sectorul public.

Toate notele finale trebuie eliminate înainte de publicarea declarației privind accesibilitatea.

Declarația privind accesibilitatea trebuie să fie ușor de găsit de către utilizator. Linkul către declarația privind accesibilitatea trebuie să apară într-un loc vizibil pe pagina principală a SITE-ului web sau să figureze pe fiecare pagină web, de exemplu, într-un antet static sau în subsolul paginii. Pentru declarația privind accesibilitatea poate fi utilizat un URL standardizat. În cazul aplicațiilor mobile, declarația trebuie plasată astfel cum se indică la articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2016/2102. Declarația poate fi, de asemenea, disponibilă în cadrul aplicației mobile.

SECȚIUNEA 1

CONȚINUTUL OBLIGATORIU

DECLARAȚIE PRIVIND ACCESIBILITATEA

[Denumirea organismului din sectorul public] se angajează să asigure accesibilitatea [site-ului(-urilor) său (sale) web] [și] [a aplicației (aplicațiilor) sale mobile] în conformitate cu [legislația națională care transpune Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului (1)].

Prezenta declarație privind accesibilitatea este valabilă pentru [a se introduce site-ul(-urile) web/aplicația (aplicațiile) mobilă (mobile i ) la care se referă declarația, după caz]

Situația conformității ii

(a)iii

[Acest (Această)] [Aceste] [site(-uri) web)] [aplicație (aplicații) mobilă (mobile)] [este] [sunt] pe deplin conform(ă)(e) cu [xxx iv].

(b)v

[Acest (Această)] [Aceste] [site(-uri) web] [aplicație (aplicații) mobilă (mobile)] [este] [sunt] parțial conform(ă)(e)vi cu [xxx vii], ca urmare a [neconformității (neconformităților)] și/sau [exceptărilor] menționate mai jos.

(c)viii

[Acest (Această)] [Aceste] [site(-uri) web)] [aplicație (aplicații) mobilă (mobile)] [nu este] [nu sunt] conform(ă)(e) cu [xxx ix]. [Neconformitatea(neconformitățile)] [și/sau] [exceptările] sunt indicate mai jos.

Conținutul inaccesibil x

Conținutul indicat mai jos nu este accesibil din următoarele motive:

(a)

neconformitate cu [legislația naținală]

[Indicați neconformitatea (neconformitățile) site-ului(-urilor) web/aplicației (aplicațiilor) mobile și/sau precizați care secțiune (secțiuni)/conținut/funcție (funcții) nu sunt încă conforme xi].

(b)

sarcină disproporționată

[Indicați secțiunea (secțiunile)/conținutul/funcția (funcțiile) pentru care se invocă temporar derogarea în caz de sarcină disproporționată, în conformitate cu articolul 5 din Directiva (UE) 2016/2102]

(c)

conținutul nu intră sub incidența legislației aplicabile

[Indicați secțiunea (secțiunile)/conținutul/funcția (funcțiile) neaccesibile care nu intră sub incidența legislației aplicabile].

[Indicați alternative accesibile, dacă este cazul].

Elaborarea prezentei declarații privind accesibilitatea

Prezenta declarație a fost elaborată la [data xii]

[Indicați metoda utilizată pentru elaborarea declarației [a se vedea articolul 3 alineatul (1) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1523 a Comisiei (2)]

[Declarația a fost revizuită ultima dată la [a se introduce data ultimei revizuiri xiii ]]

Feedback și date de contact

[Furnizați o descriere și un link către mecanismul de feedback utilizat pentru a notifica organismul din sectorul public cu privire la orice neconformități și pentru a solicita informațiile și conținutul excluse din domeniul de aplicare al directivei].

[Furnizați datele de contact ale entității (entităților)/unității (unităților)/persoanei (persoanelor) relevante (după caz), responsabile pentru accesibilitatea și procesarea cererilor transmise prin mecanismul de feedback].

Procedura de asigurare a aplicării

[Furnizați o descriere și un link către procedura de asigurare a aplicării, care se utilizează dacă se primesc răspunsuri nesatisfăcătoare la notificările sau cererile trimise în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din directivă].

[Furnizați datele de contact ale organismului de asigurare a aplicării relevant].

SECȚIUNEA 2

CONȚINUTUL OPȚIONAL

Următorul conținut opțional poate fi inclus în declarația privind accesibilitatea, dacă se consideră necesar:

1.

o explicație a angajamentului organismului din sectorul public de a asigura accesibilitatea digitală, de exemplu:

intenția sa de a atinge un nivel de accesibilitate mai ridicat decât prevede legea;

măsurile de remediere care vor fi luate în legătură cu conținutul neaccesibil al site-urilor web și al aplicațiilor mobile, inclusiv un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor respective;

2.

aprobarea oficială (la nivel administrativ sau politic) a declarației privind accesibilitatea;

3.

data publicării site-ului web și/sau a aplicației mobile;

4.

data ultimei actualizări a site-ului web și/sau a aplicației mobile în urma unei reexaminări substanțiale a conținutului;

5.

un link către un raport de evaluare, dacă este disponibil, în special dacă în ceea ce privește situația conformității site-ului web sau a aplicației mobile se indică „(a) pe deplin conformă”;

6.

un număr de telefon suplimentar de asistență pentru persoanele cu handicap și sprijin pentru utilizatorii tehnologiilor de asistare;

7.

orice alt tip de conținut considerat adecvat.

i

Pentru aplicațiile mobile, vă rugăm să includeți informații privind versiunea și data.

ii

Selectați una dintre opțiunile de mai jos, de exemplu (a), (b) sau (c) și ștergeți-le pe cele care nu se aplică.

iii

Selectați (a) numai dacă toate cerințele standardului sau ale specificației tehnice sunt îndeplinite integral, fără excepții.

iv

Inserați o trimitere la standarde și/sau la specificații tehnice; sau trimiterea la legislația națională de transpunere a directivei.

v

Selectați (b) dacă majoritatea cerințelor standardului sau ale specificației tehnice sunt îndeplinite, cu unele excepții.

vi

Acest lucru înseamnă că site-ul web (aplicația mobilă) nu este încă pe deplin conform(ă) și că trebuie luate măsurile necesare pentru a se ajunge la conformitatea deplină.

vii

Inserați o trimitere la standarde și/sau la specificații tehnice; sau trimiterea la legislația națională de transpunere a directivei.

viii

Selectați (c) dacă majoritatea cerințelor standardului sau specificațiilor tehnice nu sunt îndeplinite.

ix

Inserați o trimitere la standarde și/sau la specificații tehnice; sau trimiterea la legislația națională de transpunere a directivei.

x

Se poate elimina dacă nu se aplică.

xi

Explicați în termeni netehnici, pe cât posibil, de ce conținutul nu este accesibil, incluzând referințe la cerințele aplicabile ale standardelor relevante și/sau ale specificațiilor tehnice care nu sunt îndeplinite; de exemplu:

„Formularul de autentificare pentru aplicația de partajare a documentelor nu poate fi utilizat numai cu ajutorul tastaturii [cerința nr. XXX (dacă este cazul)]”

xii

Introduceți data primei redactări sau o actualizare ulterioară a declarației privind accesibilitatea în urma unei evaluări a site-urilor web/aplicațiilor mobile pentru care este valabilă. Se recomandă să se efectueze o evaluare și să se actualizeze declarația după o revizuire substanțială a site-ului web/aplicației mobile.

xiii

Se recomandă ca acuratețea afirmațiilor din declarația privind accesibilitatea să fie verificată în mod regulat, cel puțin o dată pe an. În cazul în care o astfel de revizuire a avut loc în lipsa unei evaluări complete a site-ului web/aplicației mobile, indiferent dacă a condus sau nu la modificări ale declarației privind accesibilitatea, vă rugăm să indicați data ultimei revizuiri de acest tip.

(1)  Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1523 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui model de declarație privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 256, 12.10.2018, p. 103).


Top