EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 256, 12 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 256

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
12 oktober 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2018/1513 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft bepaalde als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR), categorie 1A of 1B ingedeelde stoffen ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2018/1514 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectine, fenhexamide, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E 553b en tebuconazool in of op bepaalde producten ( 1 )

8

 

*

Verordening (EU) 2018/1515 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenylamine en oxadixyl in of op bepaalde producten ( 1 )

33

 

*

Verordening (EU) 2018/1516 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron in of op bepaalde producten ( 1 )

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2018/581 van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen

58

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2018/1518 van de Raad van 9 oktober 2018 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, wat betreft de externe accountants van Banco de España

63

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1519 van de Commissie van 9 oktober 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/150/EU betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van populaties van de plantensoorten tarwe, gerst, haver en mais op grond van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Besluit (EU) 2018/1520 van de Commissie van 9 oktober 2018 tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

67

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1521 van de Commissie van 10 oktober 2018 houdende wijziging van Beschikking 2009/11/EG tot toelating van methoden voor de indeling van karkassen in Spanje (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6507)

84

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1522 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot vaststelling van een gemeenschappelijke opmaak voor de nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlementen de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ( 1 )

103

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1524 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot vaststelling van een toezichtsmethodiek en de regelingen voor rapportage door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2018 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs van 28 september 2018 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (TCL) voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor de begrotingsjaren 2001, 2002 en 2003 [2018/1525]

117

 

*

Besluit nr. 2/2018 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs van 28 september 2018 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (TCL) voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor de begrotingsjaren 2004, 2005 en 2006 [2018/1526]

118

 

*

Besluit nr. 3/2018 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs van 28 september 2018 tot het verlenen van kwijting aan de directeur van het Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (TCL) voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor de begrotingsjaren 2007-2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top