EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 година за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/6559

OB L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/103


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1523 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2018 година

за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (1), и по-специално член 7, параграф 2 от нея,

след като се консултира с комитета, създаден с член 11, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/2102,

като има предвид, че:

(1)

В Директива (ЕС) 2016/2102 се установяват общи изисквания за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор и се определят изискванията за декларациите за достъпност на организациите от обществения сектор относно съответствието на техните уебсайтове и мобилни приложения с посочената директива.

(2)

Държавите членки следва да гарантират, че организациите от обществения сектор предоставят декларации за достъпност като използват образец на декларация за достъпност, установен от Комисията.

(3)

Държавите членки се насърчават да гарантират, че организациите от обществения сектор преразглеждат и актуализират своите декларации за достъпност редовно и най-малко веднъж годишно.

(4)

За да се осигури лесен достъп до декларацията за достъпност, държавите членки следва да насърчат организациите от обществения сектор да осигурят достъп до своите декларации от всяка уебстраница на уебсайта. Декларациите могат да бъдат достъпни и от мобилното приложение.

(5)

С цел улесняване на намирането, достъпността и повторното използване на информацията, съдържаща се в декларацията за достъпност, тя следва да бъде предоставяна, когато това е целесъобразно, в машинночетаем формат, както е посочено в Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

В настоящото решение се установява образецът на декларацията за достъпност, който да се използва от организациите от обществения сектор в държавите членки относно съответствието на техните уебсайтове и мобилни приложения с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Формат на декларацията

Декларацията се предоставя в достъпен формат в съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102 и, когато е целесъобразно, в машинночетаемия формат, посочен в член 2, параграф 6 от Директива 2003/98/ЕО.

Член 3

Подготовка на декларацията

1.   Държавите членки гарантират, че твърденията, направени в декларацията по отношение на спазването на изискванията, установени в Директива (ЕС) 2016/2102, са точни и се основават на един от следните елементи:

а)

действителна оценка на съответствието на уебсайта или мобилното приложение с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102, като:

самооценка, направена от организацията от обществения сектор;

оценка, извършена от трета страна, например сертифициране;

б)

всякакви други мерки, счетени за подходящи от държавите членки, които осигуряват равностойни гаранции, че твърденията, направени в декларацията, са точни.

2.   В декларацията се посочва кой от посочените в параграф 1 методи е използван.

Член 4

Приспособяване на декларацията

1.   Държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор предвиждат в съответните си декларации най-малко изискванията по отношение на задължителното съдържание, посочени в раздел 1 от приложението.

2.   Държавите членки могат да добавят изисквания, които надхвърлят незадължителното съдържание, посочено в раздел 2 от приложението.

Член 5

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1.

(2)  Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ

Указания

Текстът в курсив следва да бъде заличен и/или променен от организацията от обществения сектор, според случая.

Всички бележки в края на текста следва да бъдат заличени преди публикуването на декларацията за достъпност.

Декларацията за достъпност следва да бъде лесна за намиране за потребителя. Връзка към декларацията за достъпност следва да бъде публикувана на видно място на началната страница на уебсайта или да е достъпна от всяка уебстраница, например в статичен горен или долен колонтитул. Стандартизиран URL адрес може да бъде използван за декларацията за достъпност. За мобилните приложения декларацията следва да бъде публикувана съгласно предвиденото в член 7, параграф 1, трета алинея от Директива (ЕС) 2016/2102. Декларацията може да бъде достъпна и от мобилното приложение.

РАЗДЕЛ 1

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

[Наименование на организацията от обществения сектор] се ангажира да осигури достъп до [уебсайта(овете)] [и] [мобилното(ите) си приложение(я)] в съответствие с [националното законодателство, с което се транспонира Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета (1)].

Настоящата декларация за достъпност се отнася до [моля, въведете обхвата на декларацията, напр. уебсайт(ове)/ мобилно(и) приложение(я)i, за които се отнася декларацията, когато това е целесъобразно]

Статус на съответствие ii

а) iii

[Настоящият] [Настоящите] [уебсайт(ове)] [Настоящото] [Настоящите] [мобилно приложение(я)] съответства(т) напълно с [xxx iv].

б) v

[Настоящият] [Настоящите] [уебсайт(ове)] [Настоящото] [Настоящите] [мобилно приложение(я)] съответства(т) отчастиvi с [xxx vii], поради [несъответствието(ята)] [и/или] [изключенията], посочени по-долу.

в) viii

[Настоящият] [Настоящите] [уебсайт(ове)] [Настоящото] [Настоящите] [мобилно приложение(я)] не съответства(т) с [xxx ix]. [Несъответствието(ята)] [и/или] [изключенията] са посочени по-долу.

Недостъпно съдържание x

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно поради следната(ите) причина(и):

а)

несъответствие с [националното законодателство]

[Моля, посочете несъответствието(ята) на уебсайта(овете)/мобилното приложение(я) и/или опишете кои раздел(и)/съдържание/функция(и) все още не отговарят на изискванията xi].

б)

прекомерна тежест

[Моля, посочете недостъпните раздел(и)/съдържание/функция(и), по отношение на които временно се предоставя дерогация от изискванията поради прекомерна тежест по смисъла на член 5 от Директива (ЕС) 2016/2102]

в)

съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство

[Моля, посочете недостъпните раздел(и)/съдържание/функция(и), които не са в обхвата на приложимото законодателство].

[Моля, посочете достъпни алтернативи, когато това е целесъобразно].

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на [дата xii]

[Моля, посочете метода, използван за изготвяне на декларацията (вж. член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (2) )]

[Декларацията бе последно преразгледана на [моля, въведете датата на последното преразглеждане xiii ]].

Обратна информация и данни за контакт

[Моля, направете описание и въведете връзка към механизма за предоставяне на обратна информация, който да се използва за уведомяване на организацията от обществения сектор за всяко неспазване и за искане на информация и съдържание извън обхвата на настоящата директива].

[Моля, въведете данните за контакт със съответните субект(и)/звено(а)/лице(а) (в зависимост от случая), отговарящи за достъпността и за обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация].

Процедура по прилагане

[Моля, направете описание и въведете връзка към процедурата по прилагане, която да се използва в случай на незадоволителен отговор на всяко уведомление или искане, изпращани в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от директивата].

[Моля, въведете данните за контакт със съответния правоприлагащ орган].

РАЗДЕЛ 2

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Следното незадължително съдържание може да бъде добавено към декларацията за достъпност, когато е целесъобразно:

1)

обяснение на ангажимента за цифрова достъпност, поет от организацията от обществения сектор, например:

намерението за осигуряване на по-висока степен на достъпност от тази, изисквана по закон;

коригиращите мерки, които ще бъдат взети за отстраняване на проблема с недостъпното съдържание на уебсайтовете и мобилните приложения, включително график за въвеждането на тези мерки в действие;

2)

официалното одобрение (на административно и политическо равнище) на декларацията за достъпност;

3)

датата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение;

4)

датата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание;

5)

връзка към доклад за оценка, ако има такъв, и по-специално ако статусът на съответствието на уебсайта или мобилното приложение е обозначен като „а) пълно съответствие“;

6)

осигуряване на допълнителна помощ по телефона за лица с увреждания и помощни технологии в подкрепа на потребителите;

7)

друго съдържание, което се счита за необходимо.

i

За мобилните приложения, моля, въведете версията и датата.

ii

Моля, изберете един от вариантите по-долу, напр. а), б) или в), като заличите тези, които не са приложими.

iii

Моля, изберете а) само ако всички изисквания на стандарта или техническата спецификация са изцяло изпълнени без изключения.

iv

Моля, вмъкнете препратка към стандартите и/или техническите спецификации; или препратка към националното законодателство, с което се транспонира директивата.

v

Моля, изберете б) ако повечето изисквания на стандарта или техническата спецификация са изпълнени, но с някои изключения.

vi

Това означава, че няма пълно съответствие и че са необходими мерки за неговото постигане.

vii

Моля, вмъкнете препратка към стандартите и/или техническите спецификации; или препратка към националното законодателство, с което се транспонира директивата.

viii

Моля, изберете в) ако повечето изисквания на стандарта или техническата спецификация не са изпълнени.

ix

Моля, вмъкнете препратка към стандартите и/или техническите спецификации; или препратка към националното законодателство, с което се транспонира директивата.

x

Може да се заличи, ако не се прилага.

xi

Моля, опишете с нетехнически понятия, доколкото това е възможно, по какъв начин съдържанието не е достъпно и посочете приложимите изисквания на съответните стандарти и/или технически спецификации, които не са изпълнени; напр.:

„Формулярът за влизане в системата на приложението за споделянето на документи не е напълно достъпен с клавиатура (изискване номер XXX (ако е приложимо)“

xii

Моля, въведете датата на първоначалното изготвяне или на последващото актуализиране на декларацията за достъпност след оценка на уебсайтовете/мобилните приложения, за които се отнася. Препоръчва се извършването на оценка и актуализирането на декларацията вследствие на съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение.

xiii

Препоръчва се твърденията в декларацията за достъпност да се преразглеждат редовно (поне веднъж годишно) по отношение на тяхната точност. Ако това преразглеждане е извършено без пълна оценка на уебсайта/мобилното приложение, независимо дали то е довело или не до промени в декларацията за достъпност, моля, посочете датата на последното преразглеждане.

(1)  Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 256, 12.10.2018 г., стр. 103).


Top