EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1523 (2018. gada 11. oktobris), ar ko izveido piekļūstamības paziņojuma paraugu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/6559

OJ L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/103


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1523

(2018. gada 11. oktobris),

ar ko izveido piekļūstamības paziņojuma paraugu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

apspriedusies ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2102 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu (ES) 2016/2102 ieviestas kopīgas prasības, kas attiecas uz publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību, kā arī noteiktas prasības publiskā sektora iestādēm sniegt piekļūstamības paziņojumus par savu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību minētajai direktīvai.

(2)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka piekļūstamības paziņojumus publiskā sektora struktūras sniedz pēc Komisijas izveidota piekļūstamības paziņojuma parauga.

(3)

Dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt, ka publiskā sektora struktūras savus piekļūstamības paziņojumus regulāri, vismaz reizi gadā, pārskata un atjaunina.

(4)

Lai nodrošinātu vieglu piekļuvi piekļūstamības paziņojumam, dalībvalstīm būtu jāmudina publiskā sektora struktūras savus paziņojumus padarīt piekļūstamus katrā tīmekļvietnes lapā. Paziņojumi var būt pieejami arī mobilajā lietotnē.

(5)

Lai būtu vieglāk sameklēt datus un tiem piekļūt un tajos sniegto informāciju atkalizmantot, attiecīgos gadījumos piekļūstamības paziņojums būtu jādara pieejams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/98/EK (2) minētajā mašīnlasāmajā formātā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu tiek noteikts piekļūstamības paziņojuma paraugs, kas dalībvalstu publiskā sektora iestādēm šā lēmuma pielikumā noteiktajā veidā izmantojams paziņojumos par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 prasībām.

2. pants

Paziņojuma forma

Paziņojumu sniedz piekļūstamā formā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2102 4. pantu, attiecīgos gadījumos – Direktīvas 2003/98/EK 2. panta 6. punktā norādītajā mašīnlasāmajā formā.

3. pants

Paziņojuma sagatavošana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka paziņojumā apliecinātā atbilstība Direktīvā (ES) 2016/2102 noteiktajām prasībām ir pareiza un to apstiprina:

a)

faktisks izvērtējums par tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes atbilstību Direktīvas (ES) 2016/2102 prasībām, piemēram:

valsts sektora iestādes pašnovērtējums,

trešas personas sniegts novērtējums, piemēram, sertifikāts;

b)

vai citi pasākumi, ko dalībvalstis uzskata par piemērotiem un kas tādā pašā mērā nodrošina paziņojuma pareizību.

2.   Paziņojumā norāda, kura no 1. punktā minētajām metodēm izmantota.

4. pants

Paziņojuma pielāgošana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka publiskā sektora struktūras savos attiecīgajos paziņojumos sniedz vismaz obligātās satura prasības, kas noteiktas pielikuma 1. iedaļā.

2.   Dalībvalstis drīkst pievienot prasības, kas pārsniedz pielikuma 2. iedaļā norādīto fakultatīvo saturu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 11. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.).


PIELIKUMS

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMA PARAUGS

Norādījumi

Teksts kursīvā publiskā sektora struktūrai ir jāsvītro un/vai attiecīgi jāmaina.

Pirms piekļūstamības paziņojuma publicēšanas jāsvītro visas beigu piezīmes.

Piekļūstamības paziņojumam jābūt lietotājam viegli atrodamam. Saitei ar piekļūstamības paziņojumu ir jābūt novietotai redzamā vietā vietnes mājaslapā vai pieejamai katrā vietnes lapā, piemēram, pastāvīgajā galvenē vai kājenē. Piekļūstamības paziņojumam var izmantot standartizētu URL. Mobilās lietotnes gadījumā paziņojumam jābūt izvietotam saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2102 7. panta 1. punkta trešo daļu. Paziņojums var būt pieejams arī no pašas mobilās lietotnes.

1. IEDAĻA

OBLIGĀTĀS SATURA PRASĪBAS

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

[Publiskā sektora struktūras nosaukums] saskaņā ar [tiesību akts, kurā transponēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2102 (1)] apņemas savas [vietnes] [un] [mobilās lietotnes] darīt piekļūstamas.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz [ierakstīt paziņojuma darbības jomu, piemēram, tīmekļvietnes/mobilās lietotnes i, uz ko paziņojums attiecas].

Atbilstības statuss ii

a)iii

[Šī] [Šīs] [vietne] [vietnes] [mobilā lietotne] [mobilās lietotnes] pilnīgi atbilst [xxx iv].

b)v

[Šī] [Šīs] [vietne] [vietnes] [mobilā lietotne] [mobilās lietotnes] tikai daļēji atbilstvi [xxx vii] tālāk norādīto [neatbilstību] [un/vai] [atbrīvojumu] dēļ.

c)viii

[Šī] [Šīs] [vietne] [vietnes] [mobilā lietotne] [mobilās lietotnes] neatbilst [xxx ix]. [Neatbilstības] [un/vai] [atbrīvojumi] uzskaitīti tālāk.

Nepiekļūstamais saturs x

Tālāk minētais saturs nav piekļūstams šādu iemeslu dēļ:

a)

neatbilstība [valsts tiesību aktiem]

[Uzskaitīt tīmekļvietņu/mobilo lietotņu neatbilstības un/vai uzrādīt, kuras iedaļas/saturs/funkcijas vēl nav atbilstīgas xi].

b)

nesamērīgs slogs

[Uzskaitīt nepiekļūstamās iedaļas/saturu/funkcijas, uz ko uz laiku attiecināts atbrīvojums nesamērīga sloga dēļ Direktīvas (ES) 2016/2102 5. panta nozīmē]

c)

saturs nav piemērojamo tiesību aktu darbības jomā

[Uzskaitīt nepiekļūstamās iedaļas/saturu/funkcijas, kas nav piemērojamo tiesību aktu darbības jomā].

[Attiecīgā gadījumā norādīt piekļūstamās alternatīvas].

Piekļūstamības paziņojuma sagatavošana

Šis paziņojums sagatavots [datums xii].

[Norādīt, kura metode izmantota paziņojuma sagatavošanā (sk. Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/1523 (2) 3. panta 1. punktu].

[Paziņojums pēdējoreiz pārskatīts [ievietot pēdējās pārskatīšanas datumu xiii]].

Atsauksmēm un saziņai

[Aprakstīt atsauksmju sniegšanas mehānismu un uzrādīt tā saiti, kur publiskā sektora struktūru var informēt par atbilstības nepilnībām un pieprasīt informāciju un saturu, kas nav iekļauts direktīvas darbības jomā].

[Sniegt to struktūru/nodaļu/personu (attiecīgi) kontaktinformāciju, kas atbild par piekļūstamību un ar atsauksmju sniegšanas mehānismu iesūtīto pieprasījumu apstrādi].

Izpildes nodrošināšanas procedūra

[Aprakstīt izpildes panākšanas procedūru un uzrādīt tās saiti, ko var izmantot, ja saņemta neapmierinoša atbilde uz paziņojumu vai pieprasījumu, kas nosūtīts saskaņā ar direktīvas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu].

[Sniegt attiecīgās izpildes nodrošinātājas struktūras kontaktinformāciju].

2. IEDAĻA

FAKULTATĪVAIS SATURS

Piekļūstamības paziņojumam var pievienot šādu fakultatīvu saturu, ja to uzskata par piemērotu:

1)

paskaidrojums par publiskā sektora struktūras apņemšanos nodrošināt piekļūstamību digitāli, piemēram:

nolūks panākt augstāku piekļūstamību, nekā noteikts tiesību aktos,

izlabošanas pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vietņu un mobilo lietotņu satura nepiekļūstamību, kā arī pasākumu īstenošanas termiņš;

2)

piekļūstamības paziņojuma oficiāls apstiprinājums (administratīvā vai politiskā līmenī);

3)

tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes publicēšanas datums;

4)

tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes pēdējās atjaunināšanas datums, pēc būtiskas satura pārskatīšanas;

5)

saite ar novērtējuma ziņojumu, ja tāds ir, īpaši tad, ja norādītais tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes atbilstības statuss ir “a) pilnīgi atbilst”;

6)

telefoniska papildu palīdzība invalīdiem un atbalsts tehnisko palīglīdzekļu lietotājiem;

7)

citāds par piemērotu uzskatāms saturs.

i

Mobilajām lietotnēm – pievienot informāciju par versiju un datumu.

ii

Izvēlēties vienu no minētajiem variantiem, piemēram, a), b) vai c), un svītrot liekos.

iii

Variantu a) izvēlas tad, ja visas standarta vai tehnisko specifikāciju prasības ir ievērotas bez izņēmumiem.

iv

Ievietot atsauci uz standartiem un/vai tehniskajām specifikācijām vai atsauci uz valsts tiesību aktiem, kuros transponēta direktīva.

v

Variantu b) izvēlas tad, ja ar dažiem izņēmumiem ir ievērota lielākā daļa standarta vai tehnisko specifikāciju prasību.

vi

Tas nozīmē, ka atbilstība vēl nav pilnīga un ir nepieciešami pasākumi, kas panāktu pilnīgu atbilstību.

vii

Ievietot atsauci uz standartiem un/vai tehniskajām specifikācijām vai atsauci uz valsts tiesību aktiem, kuros transponēta direktīva.

viii

Variantu c) izvēlas tad, ja nav ievērota lielākā daļa standarta vai tehnisko specifikāciju prasību.

ix

Ievietot atsauci uz standartiem un/vai tehniskajām specifikācijām vai atsauci uz valsts tiesību aktiem, kuros transponēta direktīva.

x

Var svītrot, ja tāda nav.

xi

Iespējami vienkāršiem vārdiem aprakstīt, kādēļ saturs nav pieejams, un norādīt, kuras piemērojamās attiecīgo standartu un/vai tehnisko specifikāciju prasības nav ievērotas, piem.:

“Dokumenta koplietošanas lietotnes pieteikšanās veidlapa nav pilnībā izmantojama ar tastatūru (prasības numurs XXX (attiecīgā gadījumā)).”

xii

Ievietot piekļūstamības paziņojuma sākotnējās sagatavošanas datumu vai vēlākās atjaunināšanas datumu, pēc to tīmekļvietņu/mobilo lietotņu izvērtēšanas, uz kurām tas attiecas. Ieteicams novērtēšanu veikt un paziņojumu atjaunināt pēc tīmekļa vietnes/mobilās lietotnes būtiskas pārskatīšanas.

xiii

Ieteicams regulāri, vismaz vienu reizi gadā, pārskatīt piekļūstamības paziņojuma apgalvojumu pareizību. Ja pārskatīšanā tīmekļa vietne/mobilā lietotne nav pilnīgi izvērtēta, norādīt pēdējās pārskatīšanas datumu, arī tad ja pārskatīšanas rezultātā piekļūstamības paziņojums nav mainīts.

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1523, ar ko izveido piekļūstamības paziņojuma paraugu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 256, 12.10.2018., 103. lpp.).


Top