12.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/103


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523

af 11. oktober 2018

om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (1), særlig artikel 7, stk. 2,

efter høring af det ved artikel 11, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/2102 nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv (EU) 2016/2102 fastsættes fælles tilgængelighedskrav for offentlige organers websteder og mobilapplikationer og krav til tilgængelighedserklæringer, som skal afgives af offentlige organer om deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af direktivet.

(2)

Medlemsstaterne bør sikre, at offentlige organer afgiver tilgængelighedserklæringer med udgangspunkt i en standardtilgængelighedserklæring, som er fastsat af Kommissionen.

(3)

Medlemsstaterne opfordres til at sikre, at offentlige organer reviderer og ajourfører deres tilgængelighedserklæringer jævnligt og mindst en gang om året.

(4)

For at sikre nem adgang til tilgængelighedserklæringerne bør medlemsstaterne opfordre offentlige organer til at gøre deres erklæringer tilgængelige fra alle deres websider. Erklæringerne kan også gøres tilgængelige fra mobilapplikationen.

(5)

For at øge muligheden for at finde og tilgå indhold samt lette genbrug af oplysningerne i tilgængelighedserklæringen bør den gøres tilgængelig, hvor det er relevant, i et maskinlæsbart format, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes den standardtilgængelighedserklæring, som skal bruges af offentlige organer i medlemsstaterne, når de afgiver en erklæring om deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af direktiv (EU) 2016/2102, jf. bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Erklæringens format

Erklæringen stilles til rådighed i et tilgængeligt format i henhold til artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 og, hvor det er relevant, i det maskinlæsbare format, der henvises til i artikel 2, stk. 6, i direktiv 2003/98/EF.

Artikel 3

Forberedelse af erklæringen

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der opføres i erklæringerne om overholdelse af kravene i direktiv (EU) 2016/2102, er fyldestgørende og baseret på:

a)

en konkret vurdering af webstedets eller mobilapplikationens overholdelse af kravene i direktiv (EU) 2016/2102, som f.eks.:

en selvevaluering foretaget af det offentlige organ

en vurdering foretaget af en tredjepart, som f.eks. en certificering

b)

enhver anden foranstaltning, som medlemsstaten finder hensigtsmæssig, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at oplysningerne i erklæringen er fyldestgørende.

2.   I erklæringen angives, hvilken metode der er anvendt, jf. stk. 1.

Artikel 4

Tilpasning af erklæringen

1.   Medlemsstaterne sikrer, at offentlige organer i deres respektive erklæringer som minimum opfylder kravene om obligatoriske oplysninger, som fremgår af bilagets afsnit 1.

2.   Medlemsstaterne kan pålægge yderligere krav, der går videre end det valgfri indhold, som fremgår af bilagets afsnit 2.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).


BILAG

STANDARDTILGÆNGELIGHEDSERKLÆRING

Vejledning

Tekst med kursiv bør slettes og/eller ændres af det offentlige organ.

Alle slutnoter bør slettes før offentliggørelse af tilgængelighedserklæringen.

Tilgængelighedserklæringen bør være let for brugeren at finde. På webstedets hjemmeside bør der være et link til tilgængelighedserklæringen, eller den bør gøres tilgængelig på samtlige websider, f.eks. i et sidehoved eller en sidefod, som er statisk. Der kan anvendes en standardiseret URL til tilgængelighedserklæringen. For så vidt angår mobilapplikationer bør erklæringen placeres som angivet i artikel 7, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2016/2102. Erklæringen kan også gøres tilgængelig fra mobilapplikationen.

AFSNIT 1

OBLIGATORISK INDHOLD

TILGÆNGELIGHEDSERKLÆRING

[Navn på det offentlige organ] forpligter sig til at gøre [sit/sine websted(er)] [og] [sin/sine mobilapplikation(er)] tilgængelig(t/e), jf. [national lovgivning til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 (1) ].

Denne tilgængelighedserklæring gælder for [indsæt erklæringens anvendelsesområder, f.eks. websted(er)/mobilapplikation(er i ), som erklæringen finder anvendelse på, alt efter hvad der er relevant].

Overholdelsesstatus ii

a)iii

[Dette] [Denne] [Disse] [websted(er)] [mobilapplikation(er)] overholder [xxx iv] fuldt ud.

b)v

[Dette] [Denne] [Disse] [websted(er)] [mobilapplikation(er)] overholder delvisvi [xxx vii], idet [nedenstående punkt(er)] [og/eller] [undtagelser] ikke er opfyldt.

c)viii

[Dette] [Denne] [Disse] [websted(er)] [mobilapplikation(er)] overholder ikke [xxx ix]. De [nedenstående punkt(er)] [og/eller] [undtagelser] er ikke opfyldt.

Ikketilgængeligt indhold x

Nedenstående indhold er ikke tilgængeligt af følgende grund(e):

a)

Manglende overholdelse af [national lovgivning]

[Lav en liste over websted(et/erne)s/mobilapplikation(en/erne)s manglende overholdelse og/eller beskriv, hvilke(t/n) afsnit/indhold/funktion(er) der endnu ikke overholder bestemmelserne xi].

b)

Uforholdsmæssig stor byrde

[Lav en liste over ikketilgængelige afsnit/indhold/funktion(er), for hvilke(t/n) undtagelsen om en uforholdsmæssige stor byrde, jf. artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102, midlertidigt bringes i anvendelse]

c)

Indholdet er ikke omfattet af den gældende lovgivnings anvendelsesområde

[Lav en liste over ikketilgængelige afsnit/indhold/funktion(er), som ikke er omfattet af den gældende lovgivning].

[Angiv tilgængelige alternativer, hvis det er relevant].

Udarbejdelse af denne tilgængelighedserklæring

Denne erklæring blev udarbejdet den [dato xii].

[Angiv hvilken metode, der er brugt til at udarbejde erklæringen (se artikel 3, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523 (2) )].

[Erklæringen blev sidst revideret den [indsæt dato for seneste revision xiii].

Feedback og kontaktoplysninger

[Indsæt en beskrivelse af og et link til den feedbackmekanisme, der kan anvendes til at gøre det offentlige organ opmærksom på eventuel manglende overholdelse og til at anmode om oplysninger og indhold, der er undtaget fra direktivets anvendelsesområde].

[Angiv kontaktoplysninger for de(t/n) relevante enhed(er)/kontor(er)/person(er), som er ansvarlig(e) for tilgængelighed og for behandling af anmodninger sendt via feedbackmekanismen (hvis relevant)].

Håndhævelsesprocedure

[Indsæt en beskrivelse af og et link til den håndhævelsesprocedure, der skal følges, hvis der afgives utilfredsstillende svar på underretninger eller anmodninger sendt i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1, litra b)].

[Indsæt kontaktoplysningerne på det relevante håndhævende organ].

AFSNIT 2

VALGFRIT INDHOLD

Følgende valgfri indhold kan tilføjes tilgængelighedserklæringen, hvis det skønnes nødvendigt:

1)

en redegørelse for det offentlige organs tilsagn om digital tilgængelighed, f.eks.:

dets hensigt om at nå en højere grad af tilgængelighed, end der kræves ved lov

hvilke foranstaltninger der vil blive truffet for at tilgængeliggøre indhold på websteder og i mobilapplikationer, der ikke allerede er tilgængeligt, samt en tidsplan for, hvornår foranstaltningerne træder i kraft

2)

formel godkendelse af tilgængelighedserklæringen (fra administrativt eller politisk hold)

3)

dato for webstedets og/eller mobilapplikationens offentliggørelse

4)

dato for den seneste ajourføring af webstedet og/eller mobilapplikationen

5)

et link til en evalueringsrapport, hvis en sådan findes, i særdeleshed hvis overholdelsesstatus for webstedet eller mobilapplikationen er angivet som »a) overholder fuldt ud«

6)

yderligere telefonbistand til personer med handicap og brugersupport til hjælpemiddelteknologi

7)

andet indhold, der skønnes relevant.

i

Inkludér oplysninger om version og dato for mobilapplikationer.

ii

Vælg en af mulighederne nedenfor, f.eks. a), b) eller c), og slet dem, der ikke er relevante.

iii

Vælg kun mulighed a), hvis alle kravene i standarden eller den tekniske specifikation er overholdt fuldt ud uden undtagelse.

iv

Indsæt henvisning til standarder og/eller tekniske specifikationer eller henvisning til national lovgivning til gennemførelse af direktivet.

v

Vælg mulighed b), hvis de fleste af kravene i standarden eller den tekniske specifikation er overholdt, men med visse undtagelser.

vi

Det betyder, at der endnu ikke er tale om fuld overholdelse, og at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at opnå fuld overholdelse.

vii

Indsæt henvisning til standarder og/eller tekniske specifikationer eller henvisning til national lovgivning til gennemførelse af direktivet.

viii

Vælg mulighed c), hvis de fleste af kravene i standarden eller den tekniske specifikation ikke er overholdt.

ix

Indsæt henvisning til standarder og/eller tekniske specifikationer eller henvisning til national lovgivning til gennemførelse af direktivet.

x

Kan slettes, hvis afsnittet ikke er relevant.

xi

Beskriv så vidt muligt i ikketekniske vendinger, hvordan indholdet ikke er tilgængeligt, inklusive henvisning(er) til de gældende krav i de relevante standarder og/eller tekniske specifikationer, der ikke er opfyldt, f.eks.:

»Loginformularen i dokumentdelingsapplikationen kan ikke anvendes i sin helhed alene via tastatur (krav nr. XXX (hvis relevant))«.

xii

Indsæt dato for den første udarbejdelse eller en efterfølgende ajourføring af tilgængelighedserklæringen efter en evaluering af de websteder/mobilapplikationer, den vedrører. Det anbefales, at der gennemføres en evaluering, og at erklæringen ajourføres efter en gennemgribende revision af webstedet/mobilapplikationen.

xiii

Det anbefales, at nøjagtigheden af påstande fremført i tilgængelighedserklæringen revideres jævnligt og som minimum en gang om året. Hvis en sådan revision har fundet sted uden en fuldstændig evaluering af webstedet/mobilapplikationen, skal datoen for den seneste revision angives, uanset om den har medført en ændring af tilgængelighedserklæringen.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 256 af 12.10.2018, s. 103).