12.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/103


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1523,

11. oktoober 2018,

millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

olles konsulteerinud direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 11 lõike 1 alusel moodustatud komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga (EL) 2016/2102 on ette nähtud avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ühised juurdepääsetavusnõuded ja nõuded, millele peavad vastama avaliku sektori asutuste esitatavad juurdepääsetavuse avaldused selle kohta, et nende asutuste veebisaidid ja mobiilirakendused vastavad nimetatud direktiivi nõuetele.

(2)

Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku sektori asutused esitavad juurdepääsetavuse avaldused, kasutades selleks komisjoni kehtestatud juurdepääsetavuse avalduse näidist.

(3)

Liikmesriike kutsutakse üles tagama, et avaliku sektori asutused vaatavad oma juurdepääsetavuse avaldused läbi ja ajakohastavad neid regulaarselt ja vähemalt kord aastas.

(4)

Et juurdepääsetavuse avaldused oleksid hõlpsasti kättesaadavad, peaksid liikmesriigid kutsuma avaliku sektori asutusi üles tegema avalduse kättesaadavaks oma veebisaidi igal veebilehel. Avaldused võivad olla kättesaadavad ka mobiilirakenduses.

(5)

Parema leitavuse ja juurdepääsetavuse huvides ning selleks, et hõlbustada esitatava teabe taaskasutamist, tuleks vastavalt vajadusele teha juurdepääsetavuse avaldus kättesaadavaks masinloetavas vormingus, nagu on viidatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/98/EÜ (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva otsusega kehtestatakse liikmesriikide avaliku sektori asutustele kasutamiseks juurdepääsetavuse avalduse näidis, mis näitab nende asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetele ning mis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Avalduse vorming

Avaldus esitatakse juurdepääsetavas vormingus vastavalt direktiivi (EL) 2016/2102 artiklile 4 ja vajaduse korral direktiivi 2003/98/EÜ artikli 2 lõikes 6 osutatud masinloetavas vormingus.

Artikkel 3

Avalduse koostamine

1.   Liikmesriigid tagavad, et avalduses esitatavad väited direktiivi (EL) 2016/2102 nõuete täitmise kohta on tõesed ja põhinevad ühel järgmistest:

a)

selle tegelik hindamine, kas veebisait või mobiilirakendus vastab direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetele, näiteks:

avaliku sektori asutuse tehtud enesehindamine;

kolmanda isiku poolt tehtud hindamine, näiteks sertifitseerimine;

b)

muud liikmesriigi poolt sobivaks peetavad meetmed, mis annavad piisava kindluse, et avalduses esitatavad väited on tõesed.

2.   Avalduses märgitakse ära, millist lõikes 1 osutatud meetodit on kasutatud.

Artikkel 4

Avalduse kohandamine

1.   Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori asutused esitavad oma avaldustes vähemalt lisa 1. jaos kirjeldatud kohustusliku sisu.

2.   Liikmesriigid võivad lisada täiendavaid nõudeid, mis on põhjalikumad kui lisa 2. jaos kirjeldatud valikuline sisu.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 327, 2.12.2016, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90).


LISA

JUURDEPÄÄSETAVUSE AVALDUSE NÄIDIS

Juhised

Avaliku sektori asutus peaks kaldkirjas teksti vastavalt vajadusele kustutama ja/või muutma.

Kõik lõpumärkused tuleks enne juurdepääsetavuse avalduse avaldamist kustutada.

Juurdepääsetavuse avaldus peaks olema kasutaja jaoks hõlpsasti leitav. Link juurdepääsetavuse avaldusele peaks olema silmatorkavalt kuvatud veebisaidi kodulehel või olema kättesaadav igal veebilehel, näiteks staatilises päises või jaluses. Juurdepääsetavuse avalduse jaoks võib kasutada standard-URLi. Mobiilirakendustes peaks avalduse asukoht olema selline, nagu märgitud direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus. Avaldusega võib saada tutvuda ka mobiilirakenduses.

1. JAGU

NÕUDED KOHUSTUSLIKULE SISULE

JUURDEPÄÄSETAVUSE AVALDUS

[Avaliku sektori asutuse nimi] tahab, et tema [veebisait/veebisaidid] [ja] [mobiilirakendus(ed)] oleks juurdepääsetav/juurdepääsetavad kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 (1) ülevõtvate siseriiklike õigusaktidega].

Juurdepääsetavuse avaldus kehtib [lisage avalduse kohaldamisala, vastavalt vajadusele nt veebisait/veebisaidid/mobiilirakendus(ed i ), mille suhtes avaldus kehtib].

Nõuetele vastavuse seis ii

a) iii

[See] [Need] [veebisait/veebisaidid] [mobiilirakendus(ed)] [vastab] [vastavad] täielikult [xxx iv].

b) v

[See] [Need] [veebisait/veebisaidid] [mobiilirakendus(ed)] [vastab] [vastavad] [xxx vi] osaliseltvii allpool loetletud [mittevastavus(t)e] [ja/või] [erandite] tõttu.

c) viii

[See] [Need] [veebisait/veebisaidid] [mobiilirakendus(ed)] ei vasta [xxx ix]. [Mittevastavus(ed)] [ja/või] [erandid] on loetletud allpool.

Sisu, mis ei ole juurdepääsetav x

Allpool loetletud sisu ei ole juurdepääsetav järgmistel põhjustel:

a)

mittevastavus [siseriiklikele õigusnormidele]

[Loetlege veebisaidi/veebisaitide/mobiilirakendus(t)e mittevastavus(ed) ja/või, kirjeldage, milline/millised osa(d)/sisu/funktsioon(id) ei ole veel nõuetega vastavuses xi].

b)

ebaproportsionaalne koormus

[Loetlege osa(d)/sisu/funktsioon(id), mis ei ole juurdepääsetavad ja mille puhul kasutatakse ajutiselt ebaproportsionaalse koormuse erandit direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 5 tähenduses]

c)

sisu ei kuulu kohaldatavate õigusnormide kohaldamisalasse

[Loetlege osa(d)/sisu/funktsioon(id), mis ei ole juurdepääsetavad ja mis ei kuulu kohaldatavate õigusnormide kohaldamisalasse].

[Võimaluse korral nimetage juurdepääsetavaid alternatiive]

Juurdepääsetavuse avalduse koostamine

Käesolev avaldus on koostatud [kuupäev xii].

[Märkige, millise metoodika kohaselt avaldus koostati (vt komisjoni rakendusotsuse (EL) 2018/1523 (2) artikli 3 lõige 1 – otsuse numbri lisab väljaannete talitus)].

[Avaldus vaadati viimati läbi [lisage viimase läbivaatamise kuupäev]xiii].

Tagasiside ja kontaktandmed

[Kirjeldage tagasiside mehhanismi, mille abil saab teatada avaliku sektori asutusele täitmata nõuetest ning taotleda teavet ja sellist sisu, mis ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse, ning lisage sellele mehhanismile viitav link].

[Esitage selliste asjaomaste asutuste/üksuste/isikute (vastavalt vajadusele) kontaktandmed, kes vastutavad juurdepääsetavuse eest ja tagasiside mehhanismi kaudu saadetud päringute läbivaatamise eest].

Nõuete järgimise tagamise menetlus

[Kirjeldage nõuete järgimise tagamise menetlust, mida saab kasutada juhul, kui direktiivi artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt saadetud teate või taotluse vastus ei ole rahuldav, ning lisage sellele menetlusele viitav link].

[Esitage nõuete täitmise tagamisega tegeleva asutuse kontaktandmed].

2. JAGU

VALIKULINE SISU

Kui seda peetakse vajalikuks, võib juurdepääsetavuse avaldusse lisada järgmist valikulist sisu:

1)

selgitus selle kohta, millised on avaliku sektori asutuse digitaalse juurdepääsetavuse alased põhimõtted, näiteks:

asutuse soov tagada õigusnormides nõutuga võrreldes parem juurdepääsetavus;

veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetamatu sisu puhul võetavad parandusmeetmed, kaasa arvatud nende meetmete rakendamise ajakava;

2)

juurdepääsetavuse avalduse ametlik kinnitus (haldus- või poliitilisel tasandil);

3)

veebisaidi ja/või mobiilirakenduse avaldamise kuupäev;

4)

kuupäev, mil veebisaiti ja/või mobiilirakendust viimati pärast sisu põhjalikku läbivaatamist uuendati;

5)

kui olemas on hindamisaruanne, siis link sellele; seda eriti juhul, kui veebisaidi või mobiilirakenduse kohta on märgitud „a) vastab täielikult“;

6)

puuetega inimestele telefoni teel pakutav täiendav abi ja tehniliste abivahendite kasutajatele pakutav tugi;

7)

muu vajalikuks peetav sisu.

i

Mobiilirakenduste puhul palun lisage teave versiooni kohta ja kuupäev.

ii

Valige üks järgmistest valikuvariantidest, nt a, b või c, ja kustutage ülejäänud.

iii

Valige punkt a üksnes siis, kui täidetud on eranditult kõik standardi või tehnilise kirjelduse nõuded.

iv

Lisage viide standardile ja/või tehnilisele kirjeldusele või viide direktiivi ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele.

v

Valige punkt b, kui täidetud on enamik standardi või tehnilise kirjelduse nõudeid mõningate eranditega.

vi

Lisage viide standardile ja/või tehnilisele kirjeldusele või viide direktiivi ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele.

vii

See tähendab, et vastavus ei ole veel täielik ning selle saavutamiseks tuleb võtta lisameetmeid.

viii

Valige punkt c, kui enamik standardi või tehnilise kirjelduse nõudeid ei ole täidetud.

ix

Lisage viide standardile ja/või tehnilisele kirjeldusele või viide direktiivi ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele.

x

Võib kustutada, kui see ei ole vajalik.

xi

Kirjeldage võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt, mil moel ei ole sisu juurdepääsetav, ning viidake asjaomaste standardite ja/või tehniliste kirjelduste nõuetele, mis ei ole täidetud. Näiteks:

„Dokumendijagamisrakenduse sisselogimisvorm ei ole täies ulatuses klaviatuuri abil kasutatav (nõue nr XXX (vajaduse korral))“

xii

Lisage kuupäev, mil juurdepääsetavuse avaldus esimest korda koostati või mil seda pärast asjaomaste veebisaitide/mobiilirakenduste hindamist uuendati. Hindamisi soovitatakse teha ja avaldust uuendada pärast seda, kui veebisait/mobiilirakendus on põhjalikult läbi vaadatud.

xiii

Soovitavalt tuleks juurdepääsetavuse avalduses esitatud väidete tõesus üle vaadata korrapäraselt ja vähemalt kord aastas. Kui avaldus on läbi vaadatud ilma veebisaiti/mobiilirakendust täies ulatuses hindamata, märkige palun viimase sellise läbivaatamise kuupäev olenemata sellest, kas selle käigus tehti juurdepääsetavuse avalduses muudatusi või mitte.

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).

(2)  Komisjoni 11. oktoobri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1523, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 256, 12.10.2018, lk 103).