EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0084

Smernica 2000/84/es Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave letného času

OJ L 31, 2.2.2001, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 152 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/84/oj

32000L0084Úradný vestník L 031 , 02/02/2001 S. 0021 - 0022


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES

z 19. januára 2001

o úprave letného času

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) ôsma smernica 97/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 1997 o úprave letného času [4] zaviedla vo všetkých členských štátoch spoločný dátum a čas pre začiatok a koniec letného času v roku 1998, 1999, 2000 a 2001;

(2) pretože členské štáty uplatňujú úpravy letného času, pre fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby bol v celom spoločenstve pevne stanovený spoločný dátum a čas pre začiatok a koniec obdobia letného času;

(3) pretože členské štáty považujú za najprimeranejšie, aby obdobie letného času bolo od konca marca do konca októbra, je preto primerané toto obdobie zachovať;

(4) riadne fungovanie určitých odvetví, nielen dopravy a komunikácií, ale tiež iných odvetví priemyslu, vyžaduje stále, dlhodobé plánovanie. Preto by sa mali ustanovenia týkajúce sa letného času stanoviť na nešpecifikované obdobie. článok 4 smernice 97/44/ES ustanovuje v tomto zmysle, že Európsky parlament a Rada majú prijať do 1. januára 2001 úpravy, ktoré sa majú uplatňovať od roku 2002;

(5) z dôvodov jasnosti a presnosti informácií každých päť rokov by sa mal uverejňovať časový plán na zavedenie obdobia letného času na nasledujúcich päť rokov;

(6) vykonávanie tejto smernice by sa malo okrem toho monitorovať prostredníctvom správy o dopade týchto ustanovení vo všetkých príslušných oblastiach, ktorú má predkladať Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa by mala vychádzať z informácií, ktoré Komisii poskytnú členské štáty dostatočne včas tak, aby mohla predložiť správu v stanovenom čase;

(7) pretože úplnú harmonizáciu časového plánu na obdobie letného času so zreteľom na uľahčenie dopravy a komunikácií nemožno postačujúcim spôsobom dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale je to možné lepšie uskutočniť na úrovni spoločenstva , spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je ustanovená v článku 5 zmluvy. Táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov;

(8) z geografických dôvodov by sa spoločné úpravy letného času nemali vzťahovať na zámorské územia členských štátov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "obdobie letného času" znamená obdobie roka, počas ktorého sa hodiny posúvajú dopredu o 60 minút oproti zvyšnej časti roka.

Článok 2

Od roku 2002 obdobie letného času začína v každom členskom štáte o 1.00 ráno stredného greenwichského času, poslednú nedeľu v marci.

Článok 3

Od roku 2002 obdobie letného času končí v každom členskom štáte o 1.00 ráno stredného greenwichského času, poslednú nedeľu v októbri.

Článok 4

Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev [5], prvýkrát pri príležitosti uverejnenia tejto smernice a potom každých päť rokov, ktoré má obsahovať časový plán uvádzajúci dátumy, kedy začína a končí obdobie letného času na nasledujúcich päť rokov.

Článok 5

Najneskôr do 31. decembra 2007 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o dopade ustanovení tejto smernice na dotknuté odvetvia.

Táto správa bude vypracovaná na základe informácií, ktoré poskytnú Komisii členské štáty najneskôr do 30. apríla 2007.

Komisia podá, v prípade potreby a na základe záverov správy, primerané návrhy.

Článok 6

Táto smernica sa nevzťahuje na zámorské územia členských štátov.

Článok 7

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2001. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. januára 2001

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

B. Ringholm

[1] Ú. v. ES C 337, 28.11.2000, s. 136.

[2] Stanovisko predložené 29. novembra 2000 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. decembra 2000 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2000.

[4] Ú. v. ES L 206, 1.8.1997, s. 62.

[5] Ú. v. ES C 35, 2.2.2001.

--------------------------------------------------

Top