32000L0084Euroopa Liidu Teataja L 031 , 02/02/2001 Lk 0021 - 0022


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/84/EÜ,

19. jaanuar 2001,

suveaja korra kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 1997. aasta kaheksanda direktiiviga 97/44/EÜ, mis käsitleb suveaja korda, [4] kehtestati kõikides liikmesriikides ühine kuupäev ja aeg suveaja alguse ja lõpu jaoks aastatel 1998, 1999, 2000 ja 2001.

(2) Kuna liikmesriigid kohaldavad suveaja korda, on siseturu toimimise huvides oluline kehtestada kogu ühenduses ühine kuupäev ja aeg suveaja alguse ja lõpu jaoks.

(3) Kuna enamik liikmesriike peab suveaja jaoks sobivaimaks ajavahemikku märtsi lõpust oktoobri lõpuni, on kohane nimetatud ajavahemik kehtima jätta.

(4) Teatavates sektorites, mitte üksnes transpordi ja side vallas, vaid ka teistes tööstussektorites on vajalik stabiilne, pikaajaline planeerimine. Sätted suveaja kohta tuleks seepärast kehtestada tähtajatult. Direktiivi 97/44/EÜ artikliga 4 nähakse selles osas ette, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 1. jaanuariks 2001 vastu 2002. aastast alates kehtiva korra.

(5) Selguse ja teabe õigsusega seotud põhjustel tuleks iga viie aasta järel avaldada suveaja perioodi rakendamise ajakava järgmiseks viieks aastaks.

(6) Lisaks tuleks käesoleva direktiivi täitmist jälgida aruande abil, mille komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning majandus- ja sotsiaalkomiteele nimetatud sätete mõju kohta asjassepuutuvates valdkondades. Aruanne peaks põhinema andmetel, mille liikmesriigid teevad komisjonile kättesaadavaks piisavalt aegsasti, et oleks võimalik aruanne ettenähtud ajal esitada.

(7) Kuna liikmesriigid ei saa transpordi ja side soodustamiseks vajalikku suveaja perioodi ajakava täielikku ühtlustamist saavutada ning seda saaks paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Käesolev direktiiv kehtib üksnes selles ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks.

(8) Geograafilistel põhjustel ei peaks ühine suveaja kord kehtima liikmesriikide ülemereterritooriumite suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi tähenduses on "suveaja periood" aasta see periood, kus kellad keeratakse ülejäänud aastaga võrreldes 60 minuti võrra ette.

Artikkel 2

Alates 2002. aastast algab suveaja periood kõikides liikmesriikides märtsi viimasel pühapäeval kell 01.00 Greenwichi aja järgi.

Artikkel 3

Alates 2002. aastast lõpeb suveaja periood kõikides liikmesriikides oktoobri viimasel pühapäeval kell 01.00 Greenwichi aja järgi.

Artikkel 4

Komisjon avaldab esimest korda käesoleva direktiivi avaldamisel ning seejärel iga viie aasta möödumisel Euroopa Ühenduste Teatajas [5] teatise, mis sisaldab suveaja perioodi alguskuupäevade ajakava järgmiseks viieks aastaks.

Artikkel 5

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning majandus- ja sotsiaalkomiteele hiljemalt 31. detsembriks 2007 aruande käesoleva direktiivi rakendamise mõjust asjassepuutuvates sektorites.

Aruanne koostatakse andmete põhjal, mille iga liikmesriik teeb komisjonile kättesaadavaks hiljemalt 30. aprillil 2007.

Vajaduse korral teeb komisjon pärast aruande järeldustega tutvumist asjakohased ettepanekud.

Artikkel 6

Käesolevat direktiivi ei kohaldata liikmesriikide ülemereterritooriumite suhtes.

Artikkel 7

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2001. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teataja s avaldamise päeval.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. jaanuar 2001

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

B. Ringholm

[1] EÜT C 337, 28.11.2000, lk 136.

[2] Arvamus on esitatud 29. novembril 2000 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2000. aasta arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. detsembri 2000. aasta otsus.

[4] EÜT L 206, 1.8.1997, lk 62.

[5] EÜT C 35, 2.2.2001.

--------------------------------------------------