EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_12_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
12.Енергетика
TOM 02

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

12.   Енергетика

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1999

L 011

37

 

 

31999D0037

 

 

 

Решение на Съвета от 26 ноември 1998 година относно позицията, която следва да бъде възприета от Европейската общност по отношение на правилата за провеждане на помирително производство във връзка със спорове по транзитното преминаване, които следва да бъдат приети от Конференцията за енергийната хартаПРИЛОЖЕНИЕ

3

1999

L 110

8

 

 

31999D0280

 

 

 

Решение на Съвета от 22 април 1999 година относно процедура на Общността за информиране и консултиране за доставните цени на суровия нефт и потребителски цени на нефтопродуктите

11

1999

L 216

8

 

 

31999D0566

 

 

 

Решение на Комисията от 26 юли 1999 година за прилагането на Решение 1999/280/ЕО на Съвета относно процедура на Общността за информиране и консултиране за доставните цени на суровия нефт и потребителски цени на нефтопродуктите (нотифицирано под номер С(1999) 1701) (1)

15

1999

L 315

1

 

 

31999R2587

 

 

 

Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета от 2 декември 1999 година относно определянето на инвестиционните проекти, които следва да се съобщават на Комисията в съответствие с член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

20

2000

L 138

12

 

 

32000R1209

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1209/2000 на Комисията от 8 юни 2000 година относно определянето на процедурите за осъществяване на съобщенията, предвидени в член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

23

2000

L 279

33

 

 

32000L0055

 

 

 

Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно изискванията за енергийна ефективност, приложими за баластите за луминесцентно осветление

26

2001

L 031

21

 

 

32000L0084

 

 

 

Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 януари 2001 година относно разпоредби за лятното часово време

33

2001

L 209

32

 

 

32001D0595

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юли 2001 година относно сключването от Европейската общност на изменение на свързаните с търговията разпоредби на Договора за Енергийната харта

35

2001

L 283

33

 

 

32001L0077

 

 

 

Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар

36

2003

L 001

65

 

 

32002L0091

 

 

 

Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно енергийните характеристики на сградите

44

2003

L 176

1

 

 

32003R1228

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (1)

51

2003

L 176

37

 

 

32003L0054

 

 

 

Директива 2003/54/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО

61

2003

L 176

57

 

 

32003L0055

 

 

 

Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО

80

2003

L 192

15

 

 

32003R1352

 

 

 

Регламент (Евратом) № 1352/2003 на Комисията от 23 юли 2003 година за изменение на Регламент (EО) № 1209/2000 относно определянето на процедурите за осъществяване на съобщенията, предвидени в член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

102

2003

L 296

34

 

 

32003D0796

 

 

 

Решение на Комисията от 11 ноември 2003 година относно създаването на Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ (1)

105

2004

L 052

50

 

 

32004L0008

 

 

 

Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО

107

2004

L 127

92

 

 

32004L0067

 

 

 

Директива 2004/67/ЕО на Съвета от 26 април 2004 година относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ (1)

120

2004

L 233

3

 

 

32004R1223

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1223/2004 на Съвета от 28 юни 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането на някои разпоредби по отношение на Словения

125

2004

L 236

10

 

 

32004L0085

 

 

 

Директива 2004/85/ЕО на Съвета от 28 юни 2004 година за изменение на Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на някои разпоредби за Естония

127

2005

L 054

1

 

 

32005R0302

 

 

 

Регламент (Евратом) № 302/2005 на Комисията от 8 февруари 2005 година за прилагане на предпазните мерки по Евратом

129

2005

L 108

64

 

 

32005D0336

 

 

 

Решение на Съвета от 18 април 2005 година за изменение на Решение на Съвета от 16 декември 1980 година относно създаването на Консултативен комитет по програмата Ядрен синтез

199

2005

L 289

1

 

 

32005R1775

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1775/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 година относно условия за достъп до газопреносни мрежи (1)

201

2005

L 323

51

 

 

32005L0069

 

 

 

Директива 2005/69/EО на Европейския парламент и Съвета от 16 ноември 2005 година за изменение за 27-ми път на Директива 76/769/EИО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (полиароматни въглеводороди в смазочни масла и гуми)

214

2006

L 011

6

 

 

32006R0066

 

 

 

Регламент (Евратом) № 66/2006 на Комисията от 16 януари 2006 година за освобождаване на преноса на малки количества руди, суровини и специални делящи се материали от правилата по главата за снабдяването

218

2006

L 114

64

 

 

32006L0032

 

 

 

Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета (1)

222

2006

L 217

8

 

 

32006L0067

 

 

 

Директива 2006/67/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 година относно налагането на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти (кодифицирана версия) (1)

244

2006

L 262

1

 

 

32006D1364

 

 

 

Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи и за отмяна на Решение 96/391/ЕО и Решение № 1229/2003/ЕО

252

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top