EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0084

2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų

OL L 31, 2001 2 2, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/84/oj

32000L0084Oficialusis leidinys L 031 , 02/02/2001 p. 0021 - 0022


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/84/EB

2001 m. sausio 19 d.

dėl vasaros laiko susitarimų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos aštuntoji direktyva 97/44/EB dėl vasaros laiko susitarimų [4] nustatė bendrą datą ir laiką, kada visose valstybėse narėse prasideda ir baigiasi 1998 m., 1999 m., 2000 m. ir 2001 m. vasaros laikas.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės taiko vasaros laiką, vidaus rinkai svarbu, jog visoje Bendrijoje būtų nustatyta bendra vasaros laiko pradžios ir pabaigos data bei laikas.

(3) Valstybės narės mano, kad pats tinkamiausias vasaros laiko laikotarpis prasideda nuo kovo pabaigos ir tęsiasi iki spalio pabaigos, todėl tikslinga tą laikotarpį ir toliau taikyti.

(4) Kad tam tikri, ne tik transporto ir ryšių, bet ir kiti pramonės sektoriai tinkamai veiktų, reikia stabilaus ir ilgalaikio planavimo. Dėl to nuostatas dėl vasaros laiko reikėtų nustatyti neribotam laikotarpiui. Tuo atžvilgiu Direktyvos 97/44/EB 4 straipsnis numato, kad iki 2001 m. sausio 1 d. Europos Parlamentas ir Taryba turi priimti nuostatas, kurios galiotų nuo 2002 m.

(5) Dėl informacijos aiškumo ir tikslumo vasaros laiko taikymo tvarkaraštis ateinantiems penkeriems metams turėtų būti skelbiamas kas penkeri metai.

(6) Be to, šios direktyvos įgyvendinimas turėtų būti stebimas, Komisija tam pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos bei socialinių reikalų komitetui apie šių nuostatų poveikį visose atitinkamose srityse. Toji ataskaita turėtų remtis informacija, kurią valstybės narės Komisijai pateikia pakankamai anksti, kad ataskaitą būtų galima pateikti nurodytu laiku.

(7) Atsižvelgiant į tai, kad siekdamos palengvinti naudojimąsi transportu ir ryšiais valstybės narės negali visiškai suderinti vasaros laiko tvarkaraščio ir todėl tai geriau daryti Bendrijos lygiu, Bendrija, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Sutarties 5 straipsnyje, gali imtis priemonių.Ši direktyva nenumato daugiau, nei yra reikalinga siekiant šių tikslų.

(8) Dėl geografinių priežasčių, bendros vasaros laiko nuostatos neturėtų būti taikomos valstybių narių užjūrio teritorijoms,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje "vasaros laikas" — tai metų laikotarpis, per kurį laikrodžiai pasukami pirmyn 60 minučių, palyginti su likusiu metų laikotarpiu.

2 straipsnis

Nuo 2002 m. vasaros laikas kiekvienoje valstybėje narėje prasideda 1 val. nakties GMT laiku paskutinį kovo sekmadienį.

3 straipsnis

Nuo 2002 m. vasaros laikas kiekvienoje valstybėje narėje baigiasi 1 val. nakties GMT laiku paskutinį spalio sekmadienį.

4 straipsnis

Komisija komunikatą, kuriame nurodo, kurią dieną per ateinančius penkerius metus vasaros laikas prasidės ir baigsis, pirmą kartą paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [5] šios direktyvos paskelbimo proga, o paskui jį skelbia kas penkeri metai.

5 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos bei socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie šios direktyvos nuostatų poveikį atitinkamiems sektoriams.

Ataskaita rengiama remiantis valstybių narių Komisijai pateikta informacija, kurią jos pateikia ne vėliau kaip 2007 m. balandžio 30 d.

Prireikus Komisija, remdamasi ataskaitos išvadomis, pateikia atitinkamus pasiūlymus.

6 straipsnis

Ši direktyva netaikoma valstybių narių užjūrio teritorijoms.

7 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2001 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

8 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. sausio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Ringholm

[1] OL C 337, 2000 11 28, p. 136.

[2] Nuomonė pareikšta 2000 m. lapkričio 29 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] 2000 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 206, 1997 8 1, p. 62.

[5] OL C 35, 2001 2 2.

--------------------------------------------------

Top