12/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

33


32000L0084


L 031/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 януари 2001 година

относно разпоредби за лятното часово време

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Осмата директива 97/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 г. относно разпоредби за лятното часово време (4) въведе обща дата и час във всички държави-членки за началото и края на лятното часово време през 1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2001 г.

(2)

При положение, че държавите-членки прилагат разпоредбите за лятното часово време, за функционирането на вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в цялата Общност.

(3)

Тъй като периодът на лятното часово време, който държавите-членки считат за най-подходящ, е от края на март до края на октомври, целесъобразно е този период да се запази.

(4)

Правилното функциониране на някои сектори, не само транспорта и съобщенията, но също и други сектори на промишлеността, изискват стабилно, дългосрочно планиране. Поради това следва да бъдат определени разпоредби относно лятното часово време за неопределен период от време. В това отношение член 4 от Директива 97/44/ЕО предвижда, че Европейският парламент и Съветът следва до 1 януари 2002 г. да приемат режима, който да се прилага от 2002 г.

(5)

От съображения за яснота и точност на информацията, всеки пет години следва да се публикува график за прилагането на лятното часово време за следващите пет години.

(6)

Прилагането на настоящата директива трябва, освен това, да се наблюдава посредством доклад относно въздействието на тези разпоредби върху всички съответни области, който да бъде представян от Комисията на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален Комитет. Този доклад следва да се основава на информация, предоставена на Комисията от държавите-членки своевременно, така че докладът да може да бъде представен в определения срок.

(7)

При положение, че пълното хармонизиране на графика за лятното часово време с оглед улесняване транспорта и съобщенията не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите-членки и поради това може да бъде постигнато по-добре на нивото на Общността, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е предвидено в член 5 от Договора. Настоящата директива не излиза извън границите на необходимото за постигането на тези цели.

(8)

По причини от географски характер, общите разпоредби за лятното часово време не се прилагат за отвъдморските територии на държавите членки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

По смисъла на настоящата директива „период на лятно часово време“ означава периодът от годината, през който часовниците се настройват с 60 минути напред в сравнение с останалата част от годината.

Член 2

От 2002 г. във всяка държава-членка периодът на лятното часово време започва в 1.00 ч. по Гринуич в последната неделя от март.

Член 3

От 2002 г. във всяка държава-членка периодът на лятното часово време завършва в 1.00 ч. по Гринуич в последната неделя от октомври.

Член 4

Комисията ще публикува съобщение в Официален вестник на Европейските общности  (5) за първи път при публикуването на настоящата директива и на всеки пет години след това, съдържащо график с датите, на които започва и завършва периодът на лятното часово време през следващите пет години.

Член 5

Комисията докладва пред Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет за въздействието на разпоредбите на настоящата директива върху съответните сектори най-късно до 31 декември 2007 г.

Този доклад се изготвя на базата на информацията, предоставена на Комисията от всяка държава-членка най-късно до 30 април 2007 г.

Ако е необходимо и в съответствие с изводите на доклада, Комисията прави подходящи предложения.

Член 6

Настоящата директива не се прилага за отвъдморските територии на държавите-членки.

Член 7

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2001 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 8

Настоящата директива влиза в сила от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2001 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

B. RINGHOLM


(1)  ОВ С 337, 28.11.2000 г., стр. 136.

(2)  Становище от 29 ноември 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище на Европейския парламент от 12 декември 2000 (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 206, 1.8.1997 г., стр. 62.

(5)  ОВ С 35, 2.2.2001 г.