EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0084

Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena

SL L 31, 2.2.2001, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/84/oj

12/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

152


32000L0084


L 031/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.01.2001.


DIREKTIVA 2000/84/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. siječnja 2001.

o ljetnom računanju vremena

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Osmom Direktivom 97/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 1997. o ljetnom računanju vremena (4) uvedeni su zajednički datum i vrijeme u svim državama članicama za početak i kraj ljetnog računanja vremena u 1998., 1999., 2000. i 2001. godini.

(2)

S obzirom na to da države članice primjenjuju ljetno računanje vremena, radi funkcioniranja unutarnjeg tržišta važno je da zajednički datum i vrijeme za početak i kraj razdoblja ljetnog računanja vremena budu utvrđeni u čitavoj Zajednici.

(3)

S obzirom na to da se razdoblje ljetnog računanja vremena koje države članice smatraju najprimjerenijim proteže od kraja ožujka do kraja listopada, primjereno je održati to razdoblje.

(4)

Pravilno funkcioniranje određenih sektora, ne samo prijevoza i komunikacija, nego također i ostalih sektora industrije, zahtijeva stabilno i dugoročno planiranje. Odredbe koje se odnose na ljetno računanje vremena trebalo bi stoga utvrditi za neodređeno razdoblje. U tom se pogledu člankom 4. Direktive 97/44/EZ predviđa da Europski parlament i Vijeće do 1. siječnja 2001. trebaju usvojiti uređenje koje će se primjenjivati od 2002. godine.

(5)

Iz razloga jasnoće i točnosti informacija svakih pet godina trebalo bi objavljivati raspored primjene razdoblja ljetnog računanja vremena za sljedećih pet godina.

(6)

Provedbu ove Direktive trebalo bi osim toga pratiti na temelju izvješća, koje Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Gospodarskom i socijalnom odboru, o učinku tih odredaba u svim dotičnim područjima. To bi se izvješće trebalo temeljiti na informacijama koje države članice pravodobno stave na raspolaganje Komisiji kako bi se izvješće moglo podnijeti u određeno vrijeme.

(7)

S obzirom na to da države članice ne mogu na zadovoljavajući način postići potpunu usklađenost rasporeda o razdoblju ljetnog računanja vremena s ciljem olakšavanja prijevoza i komunikacija te se to stoga na bolji način može postići na razini Zajednice, Zajednica može poduzeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. Ova Direktiva ne izlazi iz okvira onoga što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(8)

Iz zemljopisnih razloga, zajedničko ljetno računanje vremena ne bi se trebalo primjenjivati na prekomorska područja država članica,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Za potrebe ove Direktive, „razdoblje ljetnog računanja vremena” znači razdoblje u godini tijekom kojeg se satovi pomiču za 60 minuta unaprijed u odnosu na ostatak godine.

Članak 2.

Od 2002. godine razdoblje ljetnog računanja vremena započinje u svakoj državi članici u 1.00 sati, prema srednjem vremenu po Greenwichu, posljednje nedjelje u ožujku.

Članak 3.

Od 2002. godine razdoblje ljetnog računanja vremena završava u svakoj državi članici u 1.00 sati, prema srednjem vremenu po Greenwichu, posljednje nedjelje u listopadu.

Članak 4.

Komisija objavljuje komunikaciju u Službenom listu Europskih zajednica  (5), prvi put prilikom objave ove Direktive i nakon toga svakih pet godina, koja sadržava raspored s prikazom datumâ početka i završetka razdoblja ljetnog računanja vremena u idućih pet godina.

Članak 5.

Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Gospodarskom i socijalnom odboru o utjecaju odredaba ove Direktive na dotične sektore najkasnije do 31. prosinca 2007.

To se izvješće sastavlja na temelju informacija koje svaka država članica stavlja na raspolaganje Komisiji najkasnije do 30. travnja 2007.

Prema potrebi i prema zaključcima izvješća, Komisija daje odgovarajuće prijedloge.

Članak 6.

Ova se Direktiva ne primjenjuje na prekomorska područja država članica.

Članak 7.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2001. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 8.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. siječnja 2001.

Za Europski parlament

Predsjednik

N. FONTAINE

Za Vijeće

Predsjednik

B. RINGHOLM


(1)  SL C 337, 28.11.2000., str. 136.

(2)  Mišljenje doneseno 29. studenoga 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. prosinca 2000. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. prosinca 2000.

(4)  SL L 206, 1.8.1997., str. 62.

(5)  SL C 35, 2.2.2001.


Top