EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0084

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid

EGT L 31, 2.2.2001, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/84/oj

32000L0084

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG av den 19 januari 2001 om bestämmelser beträffande sommartid

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 02/02/2001 s. 0021 - 0022


Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG

av den 19 januari 2001

om bestämmelser beträffande sommartid

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets åttonde direktiv 97/44/EG av den 22 juli 1997 om bestämmelser beträffande sommartid(4) infördes för åren 1998, 1999, 2000 och 2001 ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande i samtliga medlemsstater.

(2) Eftersom medlemsstaterna tillämpar bestämmelser om sommartid är det viktigt för den inre marknadens funktion att även fortsättningsvis ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande fastställs för hela gemenskapen.

(3) Medlemsstaterna anser att det är lämpligast att sommartid gäller från slutet av mars fram till slutet av oktober. Denna period bör därför behållas.

(4) För att vissa sektorer skall fungera väl krävs en stabil och långsiktig tidsplanering; detta gäller inte enbart transport- och kommunikationssektorerna utan även andra sektorer inom näringslivet. Det är därför nödvändigt att anta bestämmelser om sommartiden vilka gäller under en ospecificerad tid. I artikel 4 i direktiv 97/44/EG föreskrivs att Europaparlamentet och rådet före den 1 januari 2001 skall anta bestämmelser om det system som skall gälla från och med 2002.

(5) Av tydlighets- och nogrannhetsskäl bör en tidsplan över sommartidens början och upphörande offentliggöras vart femte år för de fem efterföljande åren.

(6) Tillämpningen av detta direktiv bör dessutom följas upp genom en rapport som kommissionen skall överlämna till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om hur dessa bestämmelser påverkar de berörda sektorerna. Rapporten bör baseras på uppgifter som i god tid tillhandahålls av medlemsstaterna, så att rapporten kan färdigställas inom den fastställda tidsfristen.

(7) Eftersom en fullständig harmonisering av sommartiden i syfte att underlätta transporter och kommunikationer inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå kan gemenskapen vidta åtgärden i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(8) Av geografiska skäl bör de gemensamma bestämmelserna om sommartid inte gälla för medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med sommartid den del av året under vilken klockan ställs fram med 60 minuter jämfört med resten av året.

Artikel 2

Från och med 2002 skall sommartiden i alla medlemsstater börja klockan 01.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time, GMT) den sista söndagen i mars.

Artikel 3

Från och med 2002 skall sommartiden i alla medlemsstater upphöra klockan 01.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time, GMT) den sista söndagen i oktober.

Artikel 4

Kommissionen skall för första gången vid offentliggörandet av detta direktiv och därefter vart femte år offentliggöra ett meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(5), som innehåller en tidsplan som anger när sommartiden skall börja och upphöra under de följande fem åren.

Artikel 5

Kommissionen skall senast den 31 december 2007 överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om hur bestämmelserna i detta direktiv påverkar de berörda sektorerna.

Rapporten skall upprättas på grundval av uppgifter som medlemsstaterna har överlämnat till kommissionen senast den 30 april 2007.

Kommissionen skall vid behov lägga fram lämpliga förslag i enlighet med slutsatserna i den rapport som avses i föregående stycke.

Artikel 6

Detta direktiv gäller inte för medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

B. Ringholm

Ordförande

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 136.

(2) Yttrandet avgivet den 29 november 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 20 december 2000.

(4) EGT L 206, 1.8.1997, s. 62.

(5) EGT C 35, 2.2.2001.

Top