32000L0084Oficiālais Vēstnesis L 031 , 02/02/2001 Lpp. 0021 - 0022


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/84/EK

(2001. gada 19. janvāris)

par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 22. jūlija Astotā Direktīva 97/44/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku [4] ir ieviesusi visās dalībvalstīs kopēju datumu un laiku vasaras laika sākumam un beigām 1998., 1999., 2000. un 2001. gadā.

(2) Ņemot vērā, ka dalībvalstis piemēro noteikumus par vasaras laiku, iekšējā tirgus darbībai ir svarīgi, lai vasaras laikposma sākums un beigas būtu noteiktas visā Kopienā.

(3) Tā kā vasaras laikposms, ko dalībvalstis uzskata par vispiemērotāko, ilgst no marta beigām līdz oktobra beigām, un ir lietderīgi šo laikposmu saglabāt.

(4) Dažu nozaru ne vien transporta un komunikāciju, bet arī citu rūpniecības nozaru pareizai darbībai ir vajadzīga stabila ilgtermiņa plānošana. Tādēļ noteikumi attiecībā uz vasaras laiku būtu jānosaka uz nenoteiktu laiku. Direktīvas 97/44/EK 4. pants šajā ziņā paredz, ka Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 2001. gada 1. janvārim ir jāparedz noteikumi, kas piemērojami no 2002. gada uz priekšu.

(5) Informācijas skaidrības un precizitātes dēļ vasaras laika ieviešanas grafiku nākamajiem pieciem gadiem būtu jāpublicē ik pa pieciem gadiem.

(6) Turklāt šīs direktīvas īstenošana būtu jāuzrauga ar ziņojumu par šo noteikumu ietekmi visās attiecīgajās jomās, ko Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo jautājumu komitejai. Šim ziņojumam jāpamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis sniedz pietiekami laikus, lai Komisija varētu ziņojumu iesniegt noteiktā laikā.

(7) Ņemot vērā, ka dalībvalstis nevar sasniegt pietiekami pilnīgu vasaras laikposma grafiku saskaņu transporta un sakaru atvieglošanai un ka to tātad var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Šī direktīva neparedz neko tādu, kas nebūtu samērīgs ar to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(8) Ģeogrāfisku apsvērumu dēļ noteikumus par kopējo vasaras laiku nepiemēro dalībvalstu aizjūras teritorijām,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "vasaras laikposms" ir gada posms, kura laikā pulksteņi ir pagriezti par 60 minūtēm uz priekšu, salīdzinot ar pārējo gada daļu.

2. pants

No 2002. gada uz priekšu vasaras laiks katrā dalībvalstī sākas pulksten 1.00 no rīta pēc Grīnvičas laika marta pēdējā svētdienā.

3. pants

No 2002. gada uz priekšu vasaras laiks katrā dalībvalstī beidzas pulksten 1.00 no rīta pēc Grīnvičas laika oktobra pēdējā svētdienā.

4. pants

Komisija pirmoreiz sakarā ar šīs direktīvas publicēšanu un pēc tam reizi piecos gados publicē paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī [5], kurā ir grafiks, kas rāda vasaras laika sākšanās un beigšanās datumus nākamajos piecos gados.

5. pants

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo jautājumu komitejai par šīs direktīvas noteikumu ietekmi uz attiecīgajām nozarēm vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim.

Ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz informāciju, ko Komisijai katra dalībvalsts dara pieejamu vēlākais līdz 2007. gada 30. aprīlim.

Komisija vajadzības gadījumā saskaņā ar ziņojuma secinājumiem sniedz atbilstīgus priekšlikumus.

6. pants

Šo direktīvu nepiemēro dalībvalstu aizjūras teritorijām.

7. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2001. gada 31. decembrim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Ja dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 19. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Ringholm

[1] OV C 337, 28.11.2000., 136. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2000. gada 29. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 12. decembra atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2000. gada 20. decembra lēmums.

[4] OV L 206, 1.8.1997., 62. lpp.

[5] OV C 35, 2.2.2001.

--------------------------------------------------