EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli (PCB) i polichlorowanych trifenyli (PCT)

Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli (PCB) i polichlorowanych trifenyli (PCT)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 96/59/WE – unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa harmonizuje przepisy dotyczące unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)* oraz dekontaminacji lub unieszkodliwiania urządzeń, które je zawierają.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Kraje UE muszą zapewnić:
  • aby zużyte PCB i PCT oraz urządzenia je zawierające zostały jak najszybciej poddane unieszkodliwieniu,
  • aby inwentaryzacja obejmowała urządzenia o zawartości PCB i PCT powyżej 5 litrów oraz aby podsumowania tych inwentaryzacji zostały przesłane Komisji Europejskiej przed upływem trzech lat od przyjęcia niniejszej dyrektywy,
  • aby przedsiębiorstwa zajmujące się unieszkodliwianiem PCB i PCT uzyskały pozwolenie i prowadziły rejestry ilości, pochodzenia i charakteru zużytych PCB i PCT, które zostały im dostarczone,
  • aby podejmowane były wszelkie środki ostrożności niezbędne do uniknięcia zagrożenia pożarowego w przypadku PCB i PCT oraz urządzeń je zawierających,
  • aby PCB i PCT nie były spalane na statkach,
  • wprowadzenie zakazu dolewania PCB lub PCT w transformatorach,
  • aby transformatory zawierające w masie powyżej 0,05% PCB lub PCT były poddawane dekontaminacji zgodnie z zapisami niniejszej dyrektywy,
  • aby urządzenia o zawartości PCB i PCT powyżej 5 litrów zostały poddane dekontaminacji lub unieszkodliwieniu najpóźniej do końca 2010 r. z wyłączeniem transformatorów zawierających w masie od 0,05% do 0,005% PCB i PCT, które mogą zostać poddane unieszkodliwieniu pod koniec ich okresu użytkowania.
 • Inwentaryzacja obejmuje:
  • nazwisko i adres posiadacza urządzenia,
  • miejsce, w którym urządzenie się znajduje, oraz jego opis,
  • ilość PCB lub PCT zawartego w urządzeniu,
  • daty i rodzaje przeprowadzanych lub przewidzianych zastąpień lub oczyszczeń,
  • datę zgłoszenia.
 • Komisja:
  • określa metody referencyjne pomiaru w celu ustalenia zawartości PCB i PCT w skażonych materiałach,
  • określa normy techniczne dla pozostałych metod unieszkodliwiania PCB i PCT,
  • udostępnia wykaz nazw produkcyjnych urządzeń elektrycznych, tj. kondensatorów, oporników oraz cewek indukcyjnych zawierających PCB i PCT,
  • o ile zachodzi taka potrzeba, określa mniej niebezpieczne substytuty PCB i PCT.
 • Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) stanowi ramy prawne odnośnie do tych zanieczyszczeń. Ma ono także zastosowanie do PCB, które zostało sklasyfikowane jako POP.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 16 września 1996 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 16 marca 1998 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Polichlorowane bifenyle (PCB) i polichlorowane trifenyle (PCT): grupa wytworzonych przez człowieka związków chemicznych, w przeszłości szeroko wykorzystywanych, głównie w urządzeniach elektrycznych. Pod koniec lat 70. XX w., ze względu na kwestie ochrony środowiska, wiele krajów objęło je zakazem.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243 z 24.9.1996, s. 31–35)

Kolejne zmiany do dyrektywy 96/59/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiająca dwie referencyjne metody pomiaru polichlorowanych bifenyli zgodnie z art. 10 lit. a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 107 (Dz.U. L 23 z 25.1.2001, s. 31)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7–49)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017

Top